30 Ağustos 2021 Pazartesi

SA9347/SD2172: Sıkıntı (Roman); 2. Bölüm-Yer 40

            Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Hepimiz bu dinin standartlarını öğreniyorduk ve ibadet şekillerimiz aynıydı. Optimal sonuç için gereken pürüzler üretiliyor ve karşı çıkanlar sistem dışına çıkarılıyor, aşağılanıyor, itibarsızlaştırılıyor ya da öldürülüyorlardı."


Samirîlerin dünyada yapmak istediklerini ve yaptıklarını görünce, devletleri ele geçirerek kontrol altına aldıkları bütün insanları, ilkokullardan başlayarak yetişkinliğe doğru evrilen her basamakta kendi fikirleri ile donatmak için gereken her türlü sistemi kurduklarını, sitemin araçlarını inşâ ettiklerini ve çalışanlarını özenle yetiştirdiğini irkilerek düşündüm. 

Onların ürettiği sistemi inançları gereği reddederek onları ‘okumayanlar’ın insanlığın derin geçmişinden gelen iyiliği diri tutabildiklerini anlıyordum.

Bu, Allah’ın Adem’den bu yana indirdiği tek din olan İslam’ın tam karşısında olan bir inanç sistemiydi. Bu dinin rahipleri de entelektüel ya da aydın diye tanımladıkları kişiler, hemen her dinin etkili ve yetkili kişileri, yargıçlar, savcılar, akademisyenler, bürokratlar, siyasetçiler, gazeteciler, tıp insanları, tüccarlar, sanayiciler ve ideoloji filozofları, sanatçıları, edebiyatçıları, sinemacıları, hatta büyük gıda üreticileri ve giyim, kentleşme tasarımcılarıydı. 

Hepimiz bu dinin standartlarını öğreniyorduk ve ibadet şekillerimiz aynıydı. Optimal sonuç için gereken pürüzler üretiliyor ve karşı çıkanlar sistem dışına çıkarılıyor, aşağılanıyor, itibarsızlaştırılıyor ya da öldürülüyorlardı.

Bu din, laiklik, ateizm, deizm, teizm, pozitivizm, sosyalizm, komünizm, liberalizm gibi bin bir adı olsa da ‘Şeytan’ın dini olan ‘Satanizm’di. Samirîlerin kurdukları gizli ve inanılmaz geniş ağ dünyada olup biten bütün insanlık dışı vahşi olayların tek açıklaması olarak karşımda duruyordu. Kötülüğün satılmış savaşçıları olan Samirîler en çok içlerinde yuvalandıkları Yahudilere ya da İbranilere zarar veriyorlardı, çünkü kendilerini en iyi tanıyanlar onlardı. Yahudiler etkisizleştirilince diğer dinlerin mensuplarının aldatılması kolaydı.

Gecenin akan dakikalarında ‘Yer Yazarı’nın kalan alıntılarını romana dahil ettim.

“Jinfo.org sitesinde, 1976-1983 arası, Sanat ve Beşerî Bilimler Atıf Dizinine (Arts & Humanities Citation Index, 1976-1983) göre, sanat ve beşerî bilimler literatüründe yirminci yüzyıl eserlerinden en sık alıntı yapılan elli Yahudi olan (ya da yarısı veya dörtte üçü oranında Yahudi kanından olan) akademisyen ve yazarların eserlerinin bir listesi yer almaktadır:

Thomas Kuhn; Bilimsel Devrimlerin Yapısı (The Structure of Scientific Revolutions), Ludwig Wittgenstein; Felsefi Araştırma (Philosophical Investigations) , Noam Chomsky, Sözdizimi Teorisinin Yönleri (Aspects of the Theory of Syntax) , Sözdizimsel Yapılar (Syntactic Structures), Jacques Derrida, Gramatoloji üzerine (Of Grammatology), Noam Chomsky ve Morris Halle; İngilizcenin Ses Modeli (The Sound Pattern of English), Marcel Proust; Geçmiş Şeylerin Hatırası (Remembrance of Things Past), Ludwig Wittgenstein; Tractatus Logico-Philosophicus, Claude Lévi-Strauss; Yapısal Antropoloji (Structural Anthropology), Vahşi Akıl ( The Savage Mind ), Sigmund Freud; Düşlerin Yorumu (The Interpretation of Dreams), Saul Kripke; Adlandırma ve Gereklilik (Naming and Necessity), Émile Benveniste; Genel Dilbilimde Sorunlar (Problems in General Linguistics), Sir Karl Popper; Varsayımlar ve Reddetmeler: Bilimsel Bilginin Büyümesi (Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge), Amaç Bilgisi: Evrimsel Bir Yaklaşım (Objective Knowledge: An Evolutionary Approach), Bilimsel Keşif Mantığı (The Logic of Scientific Discovery), Jacques Derrida; Yazı ve Fark (Writing and Difference), Roman Jakobson, Dilbilim ve Şiir (Linguistics and Poetics), ED Hirsch, Jr., Yorumlamada Geçerlilik (Validity in Interpretation), Peter Berger, Gerçekliğin Sosyal İnşası: Bilgi Sosyolojisinde Bir İnceleme (The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge), Erich Auerbach, Mimesis: Batı Edebiyatında Gerçeğin Temsili (Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature), Sir Ernst Gombrich, Sanat ve Yanılsama: Resimsel Temsil Psikolojisi Üzerine Bir Araştırma (Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation)”

Eleştirmenlerimizin büyük çoğunluğunun ‘üstad’ olarak yukarıda sayılanlardan öğrendikleri şeylerle inşâ edilmiş bakış açıları, analizleri ve ulaştıkları sonuçlar vardı; hepsinin ortak özelliği yaşadıkları toplumdan ve inançlarından soyutlanmaları ve bilhassa onlara düşman olmalarıydı. Kendilerine ve toplumlarına, toplumlarının inançlarına ve değerlerine yabancılaşma samirîlerin ürettiği bu büyük şeytanî ağ dininin sonucuydu.

Gerçek, inanılmayacak kadar şaşırtıcıydı, ama inanılacak kadar da gerçek olarak karşımızda duruyordu. Alıntılara devam ettim:

“1976-1983 arası, Arts & Humanities Citation Index’ine göre Sanat ve Beşerî Bilimler literatüründe (antik çağdan günümüze) en çok alıntı yapılan 250 akademisyen ve yazar arasında yer alan Yahudilerin (ve yarısı veya dörtte üçü Yahudi kanından olan kişilerin) bir listesi aşağıdadır:

Karl Marx, Biblical Authors (İncil yazarları), Sigmund Freud, Noam Chomsky, Jacques Derrida, Roman Jakobson, Claude Lévi-Strauss, Ludwig Wittgenstein, Sir Karl Popper, Gyorgy Lukács, Theodor Adorno, Edmund Husserl, Thomas Kuhn, Walter Benjamin, Erwin Panofsky, Franz Kafka, Harold Bloom, Sir Ernst Gombrich, Ernst Cassirer, Herbert Marcuse, Yuriy Lotman, Émile Benveniste, Peter Berger, Marcel Proust, Hilary Putnam, Hannah Arendt, Josephus, Nelson Goodman, Martin Buber, Erik Erikson, Erich Auerbach, William Labov, Clifford Geertz, Meyer Abrams, Émile Durkheim, Stanley Fish, Lionel Trilling, Saul Kripke, Eric Hobsbawm, Miguel de Cervantes, Richard Ellmann, Geoffrey Hartman, George Steiner, Leo Spitzer, Jean Starobinski, E. D. Hirsch, Jr., Imre Lakatos, Henri Bergson, Erving Goffman, Sir Isaiah Berlin, Susan Sontag, Richard Hofstadter, Irving Howe, Harry Levin.”

“Alıntı yapmak, ileri sürülen düşüncenin temellerine vurgu yapmaktır,” diyordu ‘Bekçi’. “Ve düşüncenin temelleri ilahî olanla inşâ edilmemişse, muhakkak ve mutlaka şeytanî olanla inşa edilmek zorundadır.” 


<< Önceki                      Sonraki>>


 [(29.08.2021, (2/79 (197))]

Lütfen gitmek istediğiniz bölümü tıklayınız:


Seçkin Deniz, 30.08.2021, Sonsuz Ark, Sıkıntı, Roman

Sıkıntı

Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

 

  

Seçkin Deniz Twitter Akışı