23 Ağustos 2021 Pazartesi

SA9339/SD2167: Sıkıntı (Roman); 2. Bölüm-Yer 39

           Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Kaynak, Yahudi ya da Yahudi asıllı filozofların ya da düşünürlerin listesini de vermişti. Bu liste okudukları kitaplardan gerçeği öğrendiklerini sanan entelektüellerin birikimlerinin ne kadar gerçekten uzak olduğunu anlamalarını sağlayacak ve bu onlar için acı verici bir ders olacaktı."


27 Temmuz 2019 Cumartesi gece yarısını çoktan geçmişti ve ben yorulduğumu hissediyordum. İnsanlık tarihinde yaşadığım bu derin gezinti zihnimde fırtınalar oluşturmuştu ve artık hiçbir şeyi eskisi gibi algılama hakkımın olmadığının fark etmiştim. Yarınki Virginia yolculuğuma hazır sayılırdım. 

Fakat, ‘Yer Yazarı’nın kalan notlarını da romanın akışına dahil etmem gerekiyordu. Ertesi gün ve sonraki günlerde romanın yaşayan akışı benim de aklımın işleyiş biçimini etkileyecekti. Amerika romana aktardıklarımın bütün işaretlerinin açık bir şekilde görülebileceği bir yerdi.

Samirî aklı övünmeyi de seven kibirli bir akıldı, ‘Bekçi’ bu şeytanî kibrin izlerini sürerek bütün bu ‘sırlar’a ulaşmıştı. Onun Jinfo Org sitesinin ‘Philosophy’ bölümünden aktardıkları bu kibrin kanıtlarını içeriyordu, ne var ki aşağıda alıntıladığım metnin sahipleri bu kanıtları, insanın Tanrı’nın suretinde yaratıldığını doğru gibi göstererek ‘Tanrı’yı insan suretine indirgeyen, İslam’ın Kur’an dışı kaynaklarına da kasıtlı olarak dahil edilmiş, Samirî kökenli ‘Teolojik ve Felsefî’ bir sarmalın içine gömmüşlerdi.

“Batı medeniyetinin kökleri Atina ve Kudüs'tedir. İbrani tektanrıcılık ve onun İbrani ve Hıristiyan Kutsal Kitaplarındaki ifadesi, dünya görüşünün, değerlerinin ve Batı zihninin duyarlılığının temelini oluşturan metafizik kavramların çoğunun olmasa da çoğunun nihai kaynağı olan ikinciden geldi. Yaratılış Kitabına göre, dünya ne tesadüflerin ne de zorunluluğun ürünüdür; daha ziyade, kendisinden üstün olan ve mutlak birliği tüm varoluşun temeli olan bir Tanrı tarafından kasıtlı bir irade eylemiyle ex nihilo yaratılmıştır. Dahası, İbrani Kitab-ı Mukaddes’in (Tanah üç kısımdan oluşuyor: 1. Torah (talimat) 2. Nevim (peygamberler) ve 3. Ketuvim (yazılar)) Tanrısı kişisel değildir, alt-kişisel değildir; yani, Tanrı bir ilke veya maddi bir güç veya süreç olarak değil, zekaya, özgürlüğe ve iradeye sahip bir Varlık olarak tasvir edilir. Tanrı'nın suretinde yer alan insan, Tanrı'nın özgürlüğünü ve yaratıcılığını paylaşır, bu da insan yaşamının kutsallığını ve insan onurunu izler. Yaratılan dünya, insan özgürlüğü ile tutarlı olan tüm olası dünyaların en iyisidir. Ancak insan özgürlüğünün tam ifadesini barındıracak kadar açık bir dünya, aynı zamanda hem ahlaki hem de doğal kötülüğe karşı kaçınılmaz olarak savunmasız olan bir dünya olacaktır. Sonuç olarak, çok kusurlu bir dünya, hiçliğin kutupları ile cennet arasında sonsuza dek asılı kalmış bir dünyadır. Tarih, insan özgürlüğünün hikayesinin oynanacağı alandır ve amaç, yaratıcılık ve ilerlemenin bir anlatısı olması amaçlanmıştır. Ancak özgürlüğün nimetlerini ve sınırsız olanaklarını elde etmek için insanlığın Sina'da ortaya çıkan ahlaki normatiflik sistemine uyması gerekir. İsrail bu sözü yayacak, ama ne fetihle ne de tebliğ yoluyla. Daha ziyade, Tevrat'ın ilkelerine göre kendini basitçe idare ederek, İsrail örnek olarak önderlik edecek ve böylece "uluslara ışık olacak" Böylece İsrail'in Tanrısı, doğada değil, insanlık tarihinde içkindir.”

Biliyordum ki; İhlas Suresi, tarih boyunca her seferinde yeniden ve daha karmaşık hale getirilen üretilmiş şizofrenik bu sarmalı çöpe atmak için yeterliydi:

‘De ki: “O, Allah’tır, bir tektir. Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.) O’ndan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir). Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.”’

‘Yer Yazarı’nın ayrıntılı alıntısı devam ediyordu. Bu ayrıntılı anlatı Samirî soyunun tarih boyunca neler yaptığını anlaşılır ve izlenebilir bir zincirin halkaları gibi her şeyi birbirine bağlıyordu:

“Bu İbrani metafizik sisteminin önceki veya çağdaş pagan düşüncesinde emsali yoktu, ancak daha sonraki Yunan düşüncesinde belirli eğilimlerle rezonansa girdi. İbrani ve Yunan düşüncesinin sentezini başlatan İskenderiyeli Yahudiliğin lideri ve ilk önemli Yahudi filozof Philo Judaeus'du (Yunan düşüncesi öncelikle Platonik, ancak bazı Aristotelesçi, Pisagorcu ve Stoacı unsurlarla gelişmişti). Böylece, Hıristiyanlığın daha sonraki felsefi ve teolojik gelişiminin temellerini attı. Ortaçağ hahamı ve filozofu Moses Maimonides, akıl ile vahyi, felsefe ve dini, Yunan ve İbrani birikimini uzlaştırma girişiminde bulunan bu süreci sürdürdü. Klasik eseri The Guide of the Perplexed, Yahudi dünyasında ve daha ötesinde Thomas Aquinas, G.W. Leibniz ve Sir Isaac Newton gibi Yahudi olmayan düşünürleri etkiledi. Newton'un yaşamı konusunda uzman olan ekonomist John Maynard Keynes, Newton'un İbn Meymun’un doğumunun üç yüzüncü yıldönümünde Cambridge Üniversitesi'nde verilmek üzere hazırlanan bir konferansı, onu "daha ziyade okulun Yahudi bir monoteisti olarak nitelendirerek sonuçlandıracak kadar ileri gitti.

Maimonides'ten sonra felsefedeki başlıca Yahudi figürleri Baruch de Spinoza, Karl Marx, Edmund Husserl, Henri Bergson, Ludwig Wittgenstein ve Sir Karl Popper idi (hepsi Yahudilikten uzaklaşmıştı). Yahudilerin felsefeye katkısının büyüklüğünü ölçmek için, aşağıdaki üç "Büyük Filozoflar" listesindeki Yahudi temsilinin, Batı felsefi düşüncesindeki en büyük figürlerin yaklaşık altıda birinin ya Yahudi ya da Yahudi kanından olduğunu göstermek için ortalaması alınabilir. Yahudi ya da Yahudi asıllılar: BBC Great Philosophers Series, Trinity College Philosophers List, Fifty Major Philosophers. Bu listelerin sonuncusunun yazarları ayrıca Yahudilerin yirminci yüzyılın başlıca figürlerinin yaklaşık dörtte birini oluşturduğunu gösteren ‘Yirminci Yüzyılın 100 Filozofu’ adlı bir kitap da yazdılar.”

Kaynak, Yahudi ya da Yahudi asıllı filozofların ya da düşünürlerin listesini de vermişti. Bu liste okudukları kitaplardan gerçeği öğrendiklerini sanan entelektüellerin birikimlerinin ne kadar gerçekten uzak olduğunu anlamalarını sağlayacak ve bu onlar için acı verici bir ders olacaktı: Samirîlerin yazdıkları kitaplardı onlar ve gerçek Kur’an’dan sinsice uzaklaştırılmıştı. 

Büyük çoğunluğu Hristiyan adlarının arkasına saklanmış ve Yahudilikten uzaklaşmış olan aşağıdaki isimleri okuyarak zihinlerini inşa edenler aldatılmış bir kurbandan başka bir şey değillerdi:

Isaac Abravanel, Judah Abravanel (Leone Ebreo), Alfred Adler, Felix Adler, Mortimer Adler, Theodor Adorno, Samuel Alexander, Günther Anders, Hannah Arendt, Aristobulus of Paneas, Raymond Aron, Sir Alfred (A. J.) Ayer , Yehoshua Bar-Hillel, David Baumgardt, Paul Benacerraf, Julien Benda, Walter Benjamin, Gustav Bergmann, Henri Bergson, Eliezer Berkovits, Sir Isaiah Berlin, Paul Bernays, Max Black, Ernst Bloch, Ned Block, Leonard Bloomfield, Franz Boas, George Boas, David Bohm, Niels Bohr, George Boolos, Leon Brunschvicg, Martin Buber, Georg Cantor, Ernst Cassirer, Stanley Cavell, Noam Chomsky, Hermann Cohen, Morris Raphael Cohen, Jonas Cohn, Hasdai Crescas, Arthur C. Danto, Jacques Derrida, Hubert Dreyfus, Emile Durkheim, Ronald Dworkin, Paul Edwards, Albert Einstein, Solomon Feferman, Herbert Feigl, Arthur Fine, Alain Finkielkraut, Ludwik Fleck, Jerry Fodor, Abraham A. Fraenkel, Adolphe Franck, Philipp Frank, Semyon Frank, Sigmund Freud, Erich Fromm, Solomon Ibn Gabirol (Avicebron), Ernest Gellner, Gersonides, André Glucksmann, Alvin Goldman, Sir Ernst Gombrich, Theodor Gomperz, Nelson Goodman, Kurt Grelling, Adolf Grünbaum, Hans Hahn, Judah Halevi, Gilbert Harman, Zellig Harris, Herbert L. A. Hart, Jeanne Hersch, Abraham Joshua Heschel, Douglas Hoftstadter, Sidney Hook, Max Horkheimer, Edmund Husserl, Isaac b. Solomon Israeli, Edmond Jabès, Roman Jakobson, Vladimir Jankélévitch, Richard Jeffrey, Hans Jonas, Horace Kallen, Jerrold Katz, Felix Kaufmann, Walter Kaufmann, Hans Kelsen, Raymond Klibansky, Kurt Koffka, Aurel Kolnai, Alexandre Koyré, Georg Kreisel, Saul Kripke, Paul Kristeller, Leopold Kronecker, Richard Kroner, Thomas Kuhn, Imre Lakatos, Emmanuel LevinasClaude Lévi-Strauss, Bernard-Henri Lévy, Adolf Lindenbaum, Karl Löwith, Gyorgy Lukács, Isaac Luria, Moses Maimonides, Karl Mannheim, Gabriel Marcel, Ruth Barcan Marcus, Herbert Marcuse, Karl Marx, Fritz MauthnerAlexander Men, Moses Mendelssohn, Emile Meyerson, Marvin Minsky, Ludwig von Mises, Richard von Mises, Michel de Montaigne, Sidney Morgenbesser, Ernest Nagel, Thomas Nagel, Leonhard Nelson, John von Neumann, Otto Neurath, Robert Nozick, Martha Nussbaum, Arthur Pap, Philo of Alexandria (Philo Judaeus), Michael Polanyi, Richard Popkin, Sir Karl Popper, Emil Post, Moritz Presburger, Ilya Prigogine, Hilary Putnam, Ayn Rand, Wilhelm Reich, Hans Reichenbach, Abraham Robinson, Franz Rosenzweig, Saadiah Gaon, Lord Jonathan Sacks, Edward Sapir, Israel Scheffler, Max Scheler, Moses Schönfinkel, Alfred Schutz, Henry Sheffer, Lev Shestov, Abner Shimony, Georg Simmel, Herbert Simon, Peter Singer, Joseph Soloveitchik, Baruch (Benedict) de Spinoza, Edith Stein, William Stern, Leo Strauss, Alfred Tarski, Teresa of Ávila, Saint, Ernst Tugendhat, Juan Luis Vives, Jean Wahl, Friedrich Waismann, Éric Weil, Simone Weil, Paul Weiss, Max Wertheimer, Morton White, Norbert Wiener, Eugene Wigner, Ludwig Wittgenstein.” << Önceki                      Sonraki>>


[(22.08.2021, (2/77 (195))]

Lütfen gitmek istediğiniz bölümü tıklayınız:


Seçkin Deniz, 23.08.2021, Sonsuz Ark, Sıkıntı, Roman

Sıkıntı

Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

 

  

Seçkin Deniz Twitter Akışı