28 Kasım 2022 Pazartesi

SA9948/SD2611: Çıplak Ayetullah

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Riverside'daki California Üniversitesi'nde profesör ve son olarak 'An American Martyr in Persia: The Epic Life and Tragic Death of Howard Baskerville-İran'da Bir Amerikan Şehidi: Howard Baskerville'in Destansı Yaşamı ve Trajik Ölümü' adlı kitabın yazarı, Emmy ve Peabody adayı yapımcı İran asıllı Reza Aslan'a aittir ve 1979 Devrimi ile birlikte İran'a hükmeden Humeyni'nin Velayet-i Fâkih Kurumu'nun uydurma oluşuna odaklanmaktadır. Analist, Humeyni'nin Humeyn'deki evini yakan, Hamaney'in posterlerini yırtan ve yakan, 'Hamaney'e Ölüm', 'Mücteba'ya Ölüm' sloganları atan İran'daki İran Velayet Sistemi'ne karşı protestolar sonrası Humeyni ve Hamaney'e 'Şah' yetkisi veren 'Fâkih' kavramının tartışılmasını ummaktadır ve büyük bir cesaretle bu tartışmaya katkı sunmaktadır. Gerçek nettir:  'İran İslam Cumhuriyeti' olarak anılan ve Irak, Suriye ve Yemen gibi yerlerde sadece Müslüman öldüren Masonik Velayet Diktatörlüğü, ABD ve Avrupa'nın ortak yapımıdır ve İslam ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır, ancak İslam'ın tesettür emri üzerinden İslam yeniden hedefe konmaktadır ve kadınların tesettüre düşman olmasına çalışılmaktadır. İran halkı uzun süren aldatılma hikayesinin devam ettiğini acı içerisinde izlemektedir. Obama dönemindeki protestolara değil de Velayet'e destek verildiğini itiraf eden analizler de bu desteğin de bir tür kanıtı olarak okunmalıdır. Humeyni ve Hamaney'in kimlerle ilişkili olduğu şu haberle net bir şekilde ortaya konabilir: İsrailli i24NEWS, 24 Kasım 2022: "İran'daki Yahudi cemaati protestoları kınadı, rejimi destekliyor"
Seçkin Deniz, 28.11.2022, Sonsuz Ark 

The Naked Ayatollah

"İran'ın dini liderinin, Peygamber Muhammed ile aynı yanılmaz, ilahi otoriteyi somutlaştırma iddiasına dayanan rolü, yüzyıllardır süren İslami doktrinle çelişiyor. Bu tamamen uydurma bir kurumdur ve meşruiyeti hiç bu kadar şüpheli olmamıştır."

İran'da kadın hakları ve din ahlakı polisinin ihlalleri üzerine ülke çapındaki protestolar, ülkenin yönetici ruhban sınıfına ve Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in görünüşte sınırsız yetkilerine bir kez daha ışık tuttu.

İran İslam Cumhuriyeti iki kademeli bir hükümete sahiptir. Görünüşte halkın egemenliğini temsil eden ilk katman, oldukça merkezileşmiş bir devletin yürütme görevini üstlenen bir cumhurbaşkanı, yasaları oluşturmak ve tartışmakla görevli bir parlamento ve bu yasaları inceleyen ve yorumlayan bir yargıyı içeriyor. Tanrı'nın egemenliğini temsil eden ikinci kademe, yalnızca bir adamdan oluşuyor: Dini Lider veya Fakih.

Fakih, devlet gücü üzerinde mutlak bir tekele sahiptir. Yargının başkanını atar ve istediği zaman cumhurbaşkanını görevden alabilir. Ordunun başkomutanıdır ve Parlamento tarafından kabul edilen herhangi bir yasayı veto edebilir. Bu kurum hem çağdışıdır hem de tamamen benzersizdir ve hükümetin tüm yönleri üzerinde din adamlarının kontrolünün kurumsallaşmasına izin verir.

Aynı zamanda sapkındır. İran'ın ruhani rejiminin iddia ettiği gibi Şii İslam'ın temeli olmaktan çok uzak olan Fakih kavramı, Şii siyasi düşüncesinin ne tarihsel uzlaşmasını ne de mevcut çoğunluk görüşünü temsil etmektedir. Bu, pozisyonu ilk iddia eden Ayetullah Ruhullah Humeyni tarafından uydurulmuş, tamamıyla uydurma bir makamdır.

Şiilik, Hıristiyanlık gibi, mesiyaniktir. Şii doktrini, Mehdi olarak bilinen ve bir gün dünyaya hükmedecek olan bir şahsiyetin zuhuru ile dünyevî dünyanın ve tüm kusurlarının ortadan kalkacağını varsaymaktadır. O zamana kadar, tüm hükümetler geçici ve gayri meşrudur, çünkü doğrudan siyasi gücün herhangi bir şekilde kullanılması Mehdi'nin ilahi otoritesinin gaspı olarak kabul edilecektir. Böylece, son 1400 yılın çoğunda, Şii din adamları hükümet işlerine karışmayı reddettiler, bunun yerine bir siyasi dinginlik pozisyonunu benimsediler.

İran'ın önde gelen Ayetullahları, Ortadoğu'da ilk yerli demokratik hareketi ortaya çıkarmak için ülkenin tüccarları ve genç aydınları ile birlikte savaştılar. Bilindiği gibi 1906 İran Anayasa Devrimi, tüm Persler için temel hak ve özgürlükleri, bağımsız bir parlamentoyu (Ulusal Danışma Meclisi), özgür seçimleri ve açık bir güçler ayrılığını garanti eden ilerici bir anayasanın yaratılmasıyla sonuçlanmıştı

Ancak Anayasa Devrimi kısa ömürlü oldu. 1921'de İngiliz destekli bir askeri darbe İran'da Pehlevi hanedanını kurdu. Anayasa iptal edildi, Parlamento etkisiz hale getirildi ve devlet diktatörlüğe geri döndü.

Pehleviler, din adamlarının herhangi bir siyasi faaliyetini vahşice bastırdılar. İran'ın yüzyılın ikinci devrimi olan 1953 Milliyetçi Devrimi'ne birkaç önde gelen din adamı katılırken, din adamlarının camileri terk edip hükümete girmeleri 1979'daki İran'ın üçüncü devrimine kadar gerçekleşmedi.

Bu gelişme, her şeyi Humeyni'nin benzeri görülmemiş Mehdi yorumuna borçluydu. [Humeyni]14 asırlık Şii doktrinine karşı çıkarak, İslam devletinin tek meşru lideri olan Mehdi'nin yokluğunda siyasi gücün Mehdi'nin yeryüzündeki temsilcilerinin, yani din adamlarının elinde olması gerektiğini savundu. Başka bir deyişle, mükemmel toplumu yaratmak için Mehdi'nin ahir zamanda dönmesini beklemek yerine, ahir zamanda geri dönmesi için din adamlarına onun için mükemmel bir toplum yaratma yetkisi verilmelidir. Humeyni bu teoriye Velayet-i Fakih veya “hukukçuların koruyuculuğu” adını verdi.

Bu şaşırtıcı bir iddia ve Şii İslam'da radikal bir dini yenilikti. Ancak Humeyni, siyasi otoritenin tüm din adamlarına değil, tek bir “yüce” din adamına ait olması gerektiğini savunarak daha da ileri gitti. Daha sonra, Mehdi'nin vekili olarak, en yüksek din adamının otoritesinin sadece Mehdi'ninkiyle değil, bizzat Hz. Humeyni, İslami Hükümet adlı siyasi risalesinde, "Adil ve bilgili bir müçtehid [nitelikli bir hukukçu] hükümetin kurulması ve teşkilatlanması için ayağa kalktığında, Peygamber tarafından sevilmiştir.” diye yazmıştı.

Hiçbir Müslüman din adamı bu kadar şaşırtıcı bir teklifte bulunmamıştı. Herhangi bir insanın Peygamber ile aynı yanılmaz, ilahi otoriteye sahip olabileceği fikri, yüzyıllardır süren İslam teolojisiyle çelişmektedir. Teori o kadar açık bir şekilde sapkındı ki, Humeyni'nin doğrudan üstleri, Ayetullahlar Burucerdi ve Şeriatmedari'nin yanı sıra Şii İslam'ın dini merkezi olan Irak'taki Necef'teki neredeyse tüm büyük Ayetullahlar da dahil olmak üzere İran'daki hemen hemen tüm diğer Ayetullahlar tarafından hemen reddedildi.

Humeyni'yi bu kadar çekici yapan şey, radikal doktrinini zamanın popülist retoriğinde ifade edebilme yeteneğiydi. Meslektaşları susturulduktan ve İran'ın dindar kitleleri harekete geçirildikten sonra, Humeyni devrim sonrası hükümetin kontrolünü ele geçirmekte özgürdü. İranlıların çoğu neyi kabul ettiklerini anlamadan, Mehdi hakkındaki yorumunu siyasi alana enjekte etmiş, İran'ı İslam Cumhuriyeti'ne dönüştürmüş ve kendisini ülkenin ilk Fakih'i, en yüksek dünyevi ve dini otorite ilan etmişti.

1989'da Humeyni öldü ve Fakih'in makamı, din adamlarından veya halktan çok az direnişle, kendi seçtiği halefi Ali Hamaney'e geçti. Fakih'in İran'ın en bilgili dini otoritesi olduğu düşünülse de, Hamaney, zayıf kimlikleri olan orta düzey bir din adamı -hatta bir ayetullah bile değildi- biraz daha fazlasıydı. Bununla birlikte, bu göreve büyük ölçüde, İran'daki neredeyse tüm diğer nitelikli dini otoriteler - Humeyni'nin halefi olarak ilk tercihi olan Büyük Ayetullah Ali Montazeri dahil - Fakih doktrinini İslam'ın laneti olarak kınadıkları için verildi.

Şimdi 83 yaşında ve sağlık durumu kötü olan Hamaney'in, seçildiğinden daha düşük rütbeli bir din adamı olan oğlu Mojtaba'yı (Mücteba) bir sonraki Dini Lider olarak başarmak için yetiştirdiğine inanılıyor. Bu, makamın hâlâ sürdürdüğü dini meşruiyetin son kalıntılarını da ortadan kaldıracak ve Fakih'in gerçekte ne olduğunu ortaya çıkaracaktır: Şah ile eşanlamlı.

Bu olursa, takip eden protestolar bugün gördüğümüz ayaklanmaları gölgede bırakabilir. Halihazırda mevcut protestolar sırasında sokaklarda en sık duyulan sloganlardan biri “Mojtaba, Bemiri, Rahbari ro Nabini ”: “Mojtaba, Lider Olmadan Öldüğünü Göreceğiz.”

Reza Aslan, Riverside, California, 19 Ekim 2022, Project Syndicate

(Emmy ve Peabody adayı bir yapımcı olan Reza Aslan, Riverside'daki California Üniversitesi'nde profesör ve son olarak An American Martyr in Persia: The Epic Life and Tragic Death of Howard Baskerville'in yazarıdır. (WW Norton & Company, 2022))


Seçkin Deniz, 28.11.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı