25 Ocak 2024 Perşembe

SA10549/SD2994: 'Teröristan'ın Oluşumu: Pakistan, Afganistan ve Peştun Milliyetçiliği

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, London School of Economics'ten (LSE) Sosyoloji alanında yüksek lisans yapan, Afganistan-Pakistan güvenlik konularında uzmanlaşan ve aynı bölgede orijinal birincil araştırmalar yürüten ABD/Ohio Akron Üniversitesi İstihbarat ve Güvenlik Çalışmaları Merkezi'nde araştırma görevlisi olarak çalışan Naveen Khan'a aittir ve genel olarak Peştun bölgesinin, özel olarak da eski FATA'nın nasıl terörizmin yuvası haline geldiğini ortaya çıkarmak için yazılı olmayan kurallar anlamına gelen Peştunvali'yi ve bölgenin tarihini incelemeye odaklanmaktadır. ABD'ye araştırma görevlisi olarak hizmet eden analistin Peştunlar'ın terörle ilişkilendirilmesi sürecinde Pakistan'ı vekil devlet olarak kullanan İngiltere'ye yaptığı vurguya karşılık terörün yeryüzünün her karesinde yaygınlaştırılmasından sorumlu olan CIA-Pentagon ve ABD'den bahsetmemesi dikkat çekicidir...
Seçkin Deniz, 25.01.2024, Sonsuz Ark 

The Making of ‘Terroristan’: Pakistan, Afghanistan, and Pashtun Nationalism

Çevrimiçi ve basılı ortamlar Afganistan-Pakistan'daki terörizme ilişkin yorumlarla dolup taşıyor. Ancak bu endişe verici meselenin nereden kaynaklandığını araştırmaya değer. Burada özellikle en yoksul, en az eğitimli ve en az gelişmiş bölge olan Pakistan kontrolündeki eski Federal Olarak Yönetilen Aşiret Bölgeleri (Federally Administered Tribal Areas-FATA)-şimdi Khyber Pakhtunkhwa (KP) ile birleştirilmiştir- üzerinde durulacaktır. Bu, jeo-stratejik açıdan hayati önem taşıyan Peştun bölgesindeki İslamcı radikalizmin ve terörizmin temel nedenini aydınlatacaktır.

Sömürge döneminden bu yana Peştunlar hakkında üretilen 'bilginin' çoğu tek taraflı ve siyasi olmuştur. İngiliz döneminde bu bilgi, yabancı işgalcilerin Hindistan'a giriş noktasında nöbet tutma, topraklarına yapılan akınlara direnme ve dolayısıyla savaşlara zorla alışma deneyimlerini yansıtmak yerine onları 'savaşçı', 'vahşi' bir halk olarak klişeleştirmiştir.

İngiliz sonrası dönemde de Peştunlar hakkında üretilen bilginin çoğu, onları Pakistan'da çoğunlukla dezavantajlı bir etnik azınlık olarak tasvir etmemiştir. Bunun yerine, etnik kökenleri ile İslamcı terörizm arasında bir neden-sonuç ilişkisi kurularak Peştunların sosyal kodları olan Peştunvali altında cihatçılara yardım ettikleri belirtilmiştir.

Yukarıdaki tek boyutlu anlatıların her ikisi de Fransız teorisyen Michel Foucault'nun 'iktidar/bilgi' teorisinin gerçekliğini yansıtmaktadır. Foucault, bilgi ve gücün birbiriyle bağlantılı olduğuna inanıyordu. Egemen bilgi, kendi çıkarlarına uygun bilgiyi üretme ve yayma araçlarına sahip olan güçlülerin bilgisidir. Her yerde tekrarlandığı için, insanlar yaygın olarak bunun 'doğru' olduğuna inanır ve bu da güçlünün gücünü sürekli kılar. Öte yandan, güçsüzlerin bilgisi, olgusal olarak doğru olsa da, marjinalleşir.

Birleşmeden önce 2018'e kadar eski FATA, kanunsuz veya yabancı bölge anlamına gelen 'ilaqa ghair' olarak adlandırılıyordu. Bu bölgeler Bajaur, Mohmand, Khyber, Orakzai, Kurram, Kuzey Veziristan ve Güney Veziristan olmak üzere yedi 'ajans' ve altı 'Sınır Bölgesi'nden (FRs) oluşuyordu: FR-Peshawar, FR-Kohat, FR-Bannu, FR-Lakki Marwat, FR-Tank ve FR-Dera Ismail Khan.

İngiliz sömürgeciler 1901'den bu yana FATA'yı Pakistan'ın elinde tuttuğu Frontier Crimes Regulation (FCR) adı verilen ve temel haklardan yoksun paralel bir siyasi, hukuki ve idari yapıya tabi tutmuşlardır. Bu koşullar altında, yazılı olmayan eski onurlu davranış kuralları olan Peştunvali (Pashtunwali)/Pukhtunwali bölgenin sosyal yapısını korumuştur. Bu makale, genel olarak Peştun bölgesinin, özel olarak da eski FATA'nın nasıl terörizmin yuvası haline geldiğini ortaya çıkarmak için Peştunvali'yi ve bölgenin tarihini incelemektedir.

Peştunvali ve Terörizm

Öncelikle Peştunvali ve terörizmle ilgili kafa karışıklığının giderilmesi gerekmektedir. Peştunvali'nin patt (onur), shegara/khegara (nezaket) ve toora (cesaret) gibi etno-sembolleri birlikte 'Peştuca' (güney lehçesi) veya 'Pukhto' (kuzey lehçesi) kısaltmasını oluşturur. Bu, diğer her şeyin önüne geçen ayırt edici bir gurur ve belirginlik kimliği kazandıran benzersiz bir etnik sınır işaretidir.

Peştunların tarih boyunca yürüttükleri silahlı mücadelelerle ilgili olarak, topraklarını savunma ilhamının İslam sonrası olmaktan çok İslam öncesi olan Peştunvali'den geldiğini anlamak önemlidir. Bu faktör otomatik olarak Peştun etnik kimliğinin hayati bileşenini, yani Peştunvali'yi, tüm İslamcılık teorilerinden önce geldiği için doğası gereği seküler kılmaktadır.

Bu nedenle Peştunvali sadece ulusal kurtuluş savaşlarına ilham verebilir ve Peştun milliyetçisi savaşçı-şair Khushal Khan Khattak'ın on yedinci yüzyılda seküler değerleri hakkında yazdığı gibi cihatçı militanlığın arkasında bir ilham kaynağı olarak hizmet etmemiştir.

Dahası, jeo-stratejik konumları göz önüne alındığında, Peştunlar Yunanlı İskender, Babürlüler ve İngilizlerin istilalarına maruz kalmış ve bu da onları topraklarını savunmak için savaşmak zorunda bırakmıştır. Bu durum Peştuca etno-sembolik şiir ve müzikten de anlaşılmaktadır. Örneğin, Peştun milli marşı "kan yoluyla seyahat ettiğimiz tarihimizdir" diye başlar.

Bu zorunlu savaşın ardından, bu silahlı mücadeleler, FATA'dan İpi'nin fakiri olan bir Sufi mistik tarafından gayrimüslim İngiliz sömürgecilere karşı yönetilse bile, pan-İslamist terörist propagandayla süslenmemiştir. Peştunlar İslam'ı kabul ettikten sonra bile savaşlar milliyetçi kalmıştır çünkü Peştunvali'nin ilkeleri halkın kendi topraklarını savunmasını gerektirmektedir.

FATA Pakistan'ın Kontrolü Altına Giriyor

Eğer jeo-stratejik öneme sahip bu bölgedeki siyasi şiddetin nedenleri yerel faktörlere bağlanamıyorsa, daha geniş bir resmin derinlemesine incelenmesi gerekir. Tarihsel olarak, İngiliz sömürgeciler FATA'yı üretmiş ve FCR'yi dayatmıştır. Bölge İngiliz Hindistan'ı ile Afganistan arasında yer aldığından, İngiliz İmparatorluğu'nun çekirdeği bu dağlık tampon sayesinde Çarlık Rusya'sının olası saldırganlığına karşı korunmuş oluyordu.

Bu bölgeye tarihsel olarak güvenlik merceğinden bakıldığı açıktır. Dahası, İngilizler Hindistan'dan ayrılmadan önce burayı bölerek Pakistan'ın doğmasına neden olmuştur. FATA'daki bazı kabile büyüklerinin Pakistan Dominyonu ile gizli katılım belgeleri imzaladığı bildirilmektedir. Böylelikle bu kritik bölge, sömürge statüsüne dokunmamaya karar veren Pakistan'ın kontrolü altına girmiş ve FATA adını almıştır.

Eski FATA'nın militanlıkla ilgili durumu, öncelikle bölgenin bir parçası haline geldiği Pakistan'ı ve devletin benimsediği politikaları anlamadan anlaşılamaz. Pakistan, kendi içinde "çoğul toplum" olarak adlandırılan "kültürel olarak heterojen bir nüfusa sahip, sömürgeci olarak oluşturulmuş bir devlet"in klasik bir örneğiydi. Ülkenin sivil yönetimine iki etnik grup hâkimdi: Pencaplılar ve Muhacirler. Buna ek olarak ordu da Pencaplılar tarafından kontrol ediliyordu ve Peştunlar da önemli ölçüde temsil ediliyordu. İngilizler bu iki grubu da 'savaşçı ırklar' arasında saydığı için bu da bir sömürge mirasıydı.

Pakistan devletinin 'Pencaplaştırılması' süreci, başkentin Pakistan'ın güneyindeki Karaçi'den kuzeydeki Pencap bölgesine taşınmasıyla yoğunlaştı. Askeri rejimler de Pencap etkisini giderek arttırdı. Dahası, Doğu Pakistan'ın Bangladeş olarak ayrılması, Pencaplıları nüfusun yaklaşık yüzde 56'sı ile Pakistan'ın baskın etnik grubu haline getirdi. Aynı zamanda Bengalliler tarafından boş bırakılan askeri mevkileri doldurmalarına izin vererek orduyu ezici bir çoğunlukla Pencaplıların hakimiyetine soktu.

Ordu Pakistan'ın en güçlü ve baskın kurumudur ve fiilen ülkeyi yönetmektedir. Üst düzey Pakistanlı savunma analisti Hasan Askari Rizvi'ye göre ordu, "stratejik ulusal öneme sahip hiçbir konuda" sivillerin müdahalesine "müsamaha göstermiyor". Bu konular arasında, özellikle Hindistan ve Afganistan gibi komşu ülkelere karşı dış politikanın belirlenmesi de yer alıyor.

Daha da önemlisi, "Pakistan'ın güvenlik ve dış politikasının, başta Pencaplılar olmak üzere egemen etnik grupların güvenlik ve dış politikası olduğu" iddia edilmiştir. Dolayısıyla yukarıdaki tartışma, Pakistan'ın bölgesel politikasının, "dış ve ulusal güvenlik politikasını kendi kurumsal ayrıcalıkları ve stratejik zorunlulukları" olarak gören ve orduya hakim olan Pencaplılar tarafından belirlendiği sonucuna götürmektedir.

Jeo-stratejik açıdan önemli bir gerçek olarak, Pakistan'ın batı komşusu Afganistan, Durand Hattı'nın kalıcı bir uluslararası sınır olduğu iddiasını tarihsel olarak sorunsallaştırmıştır. Afganistan, Durand Hattı'nın sadece eski Afgan Krallığı ve İngiliz Hindistan'ının etki alanlarını tanımlamak için kullanıldığını ve hiçbir zaman uluslararası bir sınır olarak hareket etmediğini savunarak etnik Peştunların bölünmesini reddetmektedir. Afganların bu tutumu, Pakistanlı dış politika yapıcılarının Pakistan'ın parçalanmasına yol açabilecek potansiyel irredantizmin yükselişinden endişe duymalarına neden olmuştur.

Peştun Milliyetçiliğine İlişkin Endişeler

1973'ten sonra Pakistan, dönemin Afganistan Devlet Başkanı Serdar Davud'un Pakistan içindeki Peştun ayrılıkçıları desteklediğine ve Pakistan yönetimindeki topraklarda 'Peştunistan/Pukhtunistan' olarak adlandırılacak bağımsız bir Peştun devleti kurmalarına yardımcı olduğuna inanıyordu. Bu senaryo Pakistan devletinin bütünlüğü açısından ciddi tehlikeler barındırıyordu. Güneybatıdaki Belucistan eyaletinin ayrılmasını da kolaylaştırarak ülkeyi topraklarının yarısından fazlasından mahrum bırakabilirdi.

Pakistan'ın Keşmir anlaşmazlığı yaşadığı ve aynı zamanda Doğu Pakistan'ın ayrılmasına yardım eden Hindistan'ın doğu tarafında zaten düşman olarak algılandığı düşünüldüğünde, Pakistan devleti için genel bölgesel senaryo arzu edilen bir senaryo değildi. Bu durum, kontrol edilmediği takdirde, Pakistan'ın Hindistan ve Afganistan tarafından kuşatılmasına ve ardından parçalanmasına yol açabilirdi.

Daha da önemlisi, hem en kalabalık ve çekirdek eyalet olarak Pencap hem de en güçlü kurum olarak Pencaplıların hakimiyetindeki ordu, Pakistan'ın toprak bütünlüğüne önemli ölçüde bağımlıydı. Çevre vilayetler, geçimleri ve refahları için gerekli olan doğal ve parasal kaynakları onlara sağlıyordu. Dahası, ordunun askere alımları da FATA gibi çevre etnik azınlık bölgelerinin aksine etnik çoğunluğun eyaleti olan Pencap'tan yapılmaktaydı.

FATA'nın "etnokratik" bir devlette "proleterleştirilmiş" siyasi-hukuki statüsü göz önünde bulundurulduğunda, bölgenin Afganistan ile coğrafi yakınlığı nedeniyle Pakistan içinde Peştun milliyetçiliğini teşvik ettiği iddia edilen Afganlara karşı stratejik bir alan olarak hizmet edebilirler.

Daha önce de belirtildiği gibi Pakistan, Başkan Davud'un 1970'lerin başında özerk bir Peştunistan kurulması için gizlice çalıştığını düşünüyordu. Pakistan güvenlik teşkilatı, Peştun içi çatışmalara rağmen, "tüm Peştunların etnik ve kültürel birliği kavramının, siyasi birlik için büyük bir potansiyele sahip sembolik bir kompleks olarak uzun zamandır aşina olduklarının" farkındaydı. Modern Afganistan'ın kurucusu Kral Ahmad Shah Durrani tarafından 1747 yılında siyasi olarak birleştirildikleri düşünüldüğünde bu özellikle doğrudur.

Afganistan'daki 1978 Komünist Devrimi'nden sonra, sonraki yöneticiler Sovyet desteğini de alarak milliyetçi politikayı sürdürmeye karar verdiler. 1979 yılında Afganistan Başbakanı Hafizullah Amin, Peştun ve Beluç bölgelerini Pakistan kontrolü altına alarak açıkça 'Büyük Afganistan' çağrısında bulundu. Amin, "[Peştunlar ve Beluçlar] yan yana yaşamak, birbirlerini kucaklamak ve bu büyük sevgiyi [Büyük Afganistan'da yeniden birleşerek] tüm dünyaya göstermek istiyorlar" dedi.

Pakistan Radikalizmi Aşılamaya Başladı

Sovyetlerin 1979'da Afganistan'ı işgali ve ardından gelen İslamcı direniş, Pakistan'a Afgan yöneticilerin milliyetçi politikalarına karşı koymak ve Peştun siyasi etnisitesini siyasi İslam ile değiştirmek için altın bir fırsat sundu.

Süreç boyunca Pakistan, Sovyetler Birliği ile olan Soğuk Savaş rekabeti nedeniyle ABD tarafından parasal ve maddi olarak desteklendi. Ayrıca Afganistan'daki İslamcı direnişi ideolojik militanlara sponsorluk yaparak Vahhabi nüfuzlarını genişletmenin bir aracı olarak gören Körfez Arap ülkelerinden de büyük destek aldı. Pakistan kendi amaçları doğrultusunda Afganistan'da İslamcı bir vekil yönetim kurmaya çalışmıştır ki bu amacın gerçekleştirilmesi için bitişikteki FATA'nın çok değerli olduğu kanıtlanmıştır.

Bölge zaten devletin olağan yönetim mekanizmalarından yoksundu ve yüksek kaliteli militan eğitimi için geniş bir alan sunan dağlık bir coğrafyaya sahipti. Dolayısıyla Pencabi ağırlıklı Pakistan askeri kurumu, Peştun etnik azınlığın topraklarını stratejik hedefleri için kullanma ve Sovyet karşıtı savaşı yönetme kararı aldı. Bu durum, ne ordunun karar verici 'kolordu komutanlarının' ne de önemli sayıda piyadenin hiçbir zaman FATA'nın periferisine ait olmaması, dolayısıyla bölgenin çıkarlarının askeri elitin gündeminde ön sıralarda yer almaması gerçeğiyle daha da kolaylaştı.

Bölgedeki terörizmin mevcut literatürde şimdiye kadar bu etnik perspektiften neredeyse hiç ele alınmadığını belirtmek yerinde olacaktır. Bu durum, eski FATA'nın etnik azınlık bölgesi olması ve Pakistan ordusunun etnik çoğunluğun hakimiyetinde olmasının belgelenmiş gerçekler olmasına rağmen böyledir. Ordunun kendisi Pencap hakimiyetini yüzde 71 olarak kabul etmiş olsa da bağımsız kaynaklar 1987 gibi erken bir tarihte bu rakamın yüzde 80 olduğunu iddia etmiştir. Bu tarihte Pencaplılaştırmayı daha da pekiştiren üçüncü ve dördüncü sıkıyönetim kuralları henüz yürürlüğe girmemişti.

Bununla birlikte, FATA içinde İslamcılığın desteklenmesinin bir sonucu olarak, laik kabile büyüklerinin toplumsal otoritesi, daha önce rolleri "camilerle sınırlı" olan mollalar lehine zayıflatıldı. Bölgedeki siyasi partilerin yokluğu mollaların yükselişini daha da kolaylaştırdı.

Böylece bölgede merkezkaç, etno-milliyetçi güçlerin yayılmasına yardımcı olan bir molla-asker ittifakı sağlandı. Bu aynı zamanda "amaca yönelik" inşa edilmiş, nefret vaaz eden medreseler aracılığıyla İslamcı militanlığa zemin hazırladı. El Kaide'nin kurucuları da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından militanlar FATA'ya getirildi ve Sovyet ve Afgan güçlerine karşı 'kutsal bir savaş' olarak savaşmaları için özel kamplarda silah ve eğitim verildi.

Aynı dönemde, Peştun "yan etnisitesinin" bu bölgesinde mezhepçilik, kendisi de etnik bir Pencaplı olan Pakistan'ın askeri diktatörü General Ziya-ül Hak tarafından da teşvik edildi. 'Mücahitlerin' ve Pencap merkezli Sünni mezhepçi militanların Kurram ajansındaki azınlık Şii Peştunlara karşı faaliyet göstermesine izin verdi.

Gerçekten de 1980'lerde FATA'da oynanan bu stratejik oyunda bazı Pencaplı olmayan mollalar ve askeri yetkililer de önemli roller oynamıştır. Bunlardan biri, şimdiki KP'deki en önemli medrese olan Darul Uloom Haqqania'nın başı olarak Sovyetlere karşı insan kaynağı sağlayan 'Taliban'ın babası' Molla Sami-ul-Haq'tı. Bir diğeri ise Sınır Kolordusu Genel Müfettişi olarak cihatçılara yardım eden General Naseerullah Babur'du.

Ancak ordunun, dolayısıyla devletin politikaları, Genelkurmay Başkanı ve çoğunluğu Pencap etnisitesinden gelen kolordu komutanları tarafından yürütülüyordu. Peştunlar gibi azınlıklar, "Pakistan ordusundaki gücün büyük bir kısmının dayandığı" kolordu komutanlarının önemli bir kısmını oluşturmuyordu. Ayrıca, dört Pakistan askeri diktatöründen hiçbiri Peştun olmamıştır.

FATA Sonuçların Acısını Çekiyor

Ordunun politikalarının azınlık etnik grupların çıkarlarını temsil etmediği açıktır. Sovyet karşıtı direnişi yöneten Servisler Arası İstihbarat (ISI) teşkilatının birbirini izleyen başkanları "Kabil yanmalı" ve "Afganistan boş bir kağıt ve üzerine ne yazarsak ona benzeyecek" gibi açıklamalar yaparak Afganistan politikalarının Peştun bölgesi üzerindeki yansımalarını pek önemsemedi.

Bu açıklamalar Pakistan'ın Afganistan'a yönelik planlarını açıkça ortaya koyuyordu. Peş peşe gelen Afgan hükümetlerinin -her zaman Peştunlar tarafından yönetilen- irredantist tutumu göz önüne alındığında, Pakistan'ın komünist hükümete karşı İslamcı vekillerin hizmetlerine ihtiyacı vardı. Bu durum Pakistanlı politika yapıcıların Afganistan'ın istikrarının kendi devletlerinin bütünlüğü için tehlikeli olabileceği sonucuna varmalarına yol açtı.

Dolayısıyla Kabil'in "yakılması" ve Afganistan'ın "boş kağıdına" İslamcı bir senaryonun "yazılması" öncelikle FATA topraklarından gerçekleştirilmiştir. Bu aynı zamanda geleneksel kabile toplumuna radikalizmi enjekte etti ve süreç içinde etnik kimliği değiştirdi.

Başka bir deyişle, etnik Peştunların İslam'ı suiistimal ederek sömürgeci bölünmeyi sürdürmesi, Pencabi egemenliğindeki devletin çıkarlarını korumuştur. Gözlemlendiği üzere, "Pakistan için kazanç olan Sindh için kayıptır." Aynı şey daha geniş Peştun bölgesi ve toplumu için de söylenebilir; bu durumda eski FATA.

1979'dan 1989'a kadar süren Sovyet karşıtı savaş sırasında, FATA ve bitişiğindeki KP ve Belucistan gibi diğer batı azınlık bölgelerinde inşa edilen medreseler Afgan mültecilerin ve yerel Peştunların çocuklarını 'eğitmek' için kullanıldı. Nitekim bunlardan bazıları İslamcı direnişe katıldı. Daha sonra, cihatçı ideoloji aşılanmış Taliban (ilahiyat öğrencileri) olarak bilinmeye başladılar.

Sovyet karşıtı serüvenin bu aşırılıkçı yan ürünleri, 1990'larda Pakistan'ın işine yaramış, desteklediği 'mücahitler' Kabil'de sürdürülebilir bir İslamcı hükümet kurmayı başaramamıştır. Daha sonra, daha 'etkili' bir alternatif olarak Taliban, Hindistan ile savaş durumunda Pakistan'a 'stratejik derinlik' sağlaması için iktidara getirildi. Bu durum Pakistan'ın 1996 yılında Taliban'ın zalim hükümetini hemen tanımasından da anlaşılmaktadır.

11 Eylül ve Sonrasında Yaşanan Felaket

Taliban, El-Kaide gibi şiddet ve aşırılık yanlısı örgütlerle olan ideolojik yakınlığı nedeniyle bu örgütlere güvenli bir sığınak sağlamıştır. Bunun sonucunda 11 Eylül 2001'de Amerika Birleşik Devletleri'nde saldırılar planlandı ve gerçekleştirildi. Ardından ABD, teröristlerin Afganistan'daki üslerini bombaladı. Taliban, El-Kaide müttefikleriyle birlikte, Pakistan devletinin rızasıyla komşu FATA'ya kaçtı ve yerel halk için tarifsiz zorluklarla dolu yeni bir dönemin habercisi oldu.

FATA halkının okuma yazma, düzgün yönetim ve adalet gibi temel insan haklarından zaten büyük ölçüde mahrum olduğu düşünüldüğünde, cihatçılar bu engebeli arazilerde sığınak buldular. Mollalar ve bazı bireyler arasında 1980'lerin Sovyet karşıtı cihatçılığından edinilen mevcut radikalizme ek olarak, devlet eliyle sürdürülen bu sömürgeci "yasal ikilik" de bu militanlara yardımcı oldu.

Varlıklarına karşı çıkan yerel kabile büyüklerini sistematik olarak hedef almaya başladılar ve böylece kabile toplumunu düzensizliğe sürüklediler. Taliban, 'Veziristan İslam Emirliği'ni kurarak sonradan oluşan sosyal boşluğu kendileri doldurmayı amaçladı.

Peştunvali'ye göre yerel halk kendini savunmak için Taliban karşıtı leşkerler (lashkarlar)/lakhkarlar (silahlı gruplar) oluşturdu; ancak Taliban bu leşkerlere saldırırken Pakistan devleti çok az destek verdi. Bunun yerine devlet, cihatçıların FATA'da üs kurabilmeleri için olayları 'gerekli' olarak görüyordu. Bu üslerden Koalisyon ve Afgan güçlerine saldırmaları ve ardından 1996'da olduğu gibi Kabil'de iktidara gelmeleri gerekiyordu. Böylece Pakistan'ın Peştun milliyetçiliğini bastırmaya yönelik bölgesel hedefi de yerine getirilmiş olacaktı.

Böylece, Pencap ağırlıklı "askeri sınır devleti" -aynı zamanda ABD tarafından Terörizmle Savaşta "cephe müttefiki" olarak adlandırılan- FATA'yı büyük ölçüde laik Peştun sakinlerinin iradesine karşı teröristlere devrederek Janus yüzlü bir politika uygulamıştır. FATA'da faaliyet gösteren mezhepsel eğilimli Pakistan Talibanı'nın çoğunluğunun da Pencap'tan geldiğini belirtmek gerekir. Dolayısıyla Pakistanlı askeri personel cihatçılarla vilayet, etnik köken ve karakteristik Pencaplı Hindistan karşıtı zihniyeti paylaşmıştır.

Tüm bu süreçte en büyük zararı, önce teröristlerin elinde, sonra da askeri operasyonlar sırasında 'ikincil zarar' ve zorla yerinden edilmeler yoluyla FATA halkı gördü. Peştunlar, Pakistan güvenlik teşkilatı tarafından GWOT'un dışında bırakılmış ve bu da bölgedeki "terörle mücadele stratejisinin fiilen çökmesine" yol açmıştır.

Bunun yerine, Peştunlar dış dünyaya, kendilerini 'kurtarması' ve 'medenileştirmesi' için devlete 'muhtaç' olan Amerikan yerlileri Sioux'lar gibi sunulmuştur. Onların durumu, Amerika ve Avustralya'nın savunmasız yerli halklarına karşı başlatılan sömürgeleştirme ve tek taraflı saldırı vakalarıyla benzerlik göstermektedir.

Sonuç

Geriye dönüp bakıldığında, Pencaplıların hakim olduğu müesses nizamın Peştun topraklarını aykırı bir unsur olarak görerek istismar etmesinin bir bedeli olduğu söylenebilir. Bu durum Pencap için 'mahkum ikilemi'nin sonucunu andırıyor zira eyaletin kendisi Pakistan'ın diğer bölgelerinden daha fazla radikalleşti ve terörizmin birçok beyni burada üslendi.

Dahası, ordunun kendisi de Taliban'ın bazı kesimlerinin direnişine katlanmak zorunda kaldı. Etnokratik devletin iç ve dış politika hedefleri için şiddeti araçsallaştırması -sömürge yönetim sisteminin sürdürülmesi ve o zamanki FATA'da medyanın yasaklanması yoluyla kolaylaştırıldı- aynı zamanda 'Kötü Taliban' olarak adlandırılan devlet karşıtı Taliban için de alan yarattı.

Ancak, hem fiziksel hem de kültürel olarak en çok zarar görenler, özellikle eski FATA'da yaşayanlar olmak üzere, aslen seküler olan Peştunlar olmuştur. Yaşamları, toprakları ve kültürleri çok uzun zamandan beri Pencap'ın "etnik mutlakiyetçiliği" ve hegemonyası tarafından tehlikeye atılmıştır.

Giriş bölümünde de belirtildiği üzere, yerli sesler literatürde büyük ölçüde ihmal edilmiş, daha ziyade yaygın bir yanlış temsil söz konusudur. Örneğin, FATA'nın Peştunlarının 2001 yılında Afganistan'dan kaçan kaçak cihatçılara Peştunvali altında sığınak sağladığı iddia edilmiştir.

Gerçekte, uluslararası cihatçıların silahlı mücadelelerinden ziyade yerel barışın korunmasıyla ilgilenen aşiret toplumunda bu pek mümkün değildi. Dahası, Peştunvali'nin ilkelerinin Peştunların her ne pahasına olursa olsun korumalarını gerektirdiği toprakları tehlikeye attıkları düşünüldüğünde, İslamcı militanlara kanunlar çerçevesinde yardım etmek de pek mümkün değildi.

Ancak bölgesel terörizm üzerine yapılan çoğu araştırmada yerel perspektiflere önem verilmemiştir. Bu nedenle, politika yapıcıların milyonlarca insanın hayatını etkileyecek sonuçlara varmadan önce hakim anlatıya meydan okuyan marjinal sesleri dinlemeleri önemlidir.

Naveen Khan, 10 Ocak 2024, Geopolitical Monitor

(Naveen Khan, ABD'nin Ohio eyaletindeki Akron Üniversitesi İstihbarat ve Güvenlik Çalışmaları Merkezi'nde yerleşik olmayan bir araştırma görevlisidir. London School of Economics'ten (LSE) Sosyoloji alanında yüksek lisans derecesine sahip olup, Afganistan-Pakistan güvenlik konularında uzmanlaşmıştır ve aynı bölgede orijinal birincil araştırmalar yürütmüştür.)


Seçkin Deniz, 25.01.2024, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve YansımalarSonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.


Seçkin Deniz Twitter Akışı