23 Haziran 2023 Cuma

SA10238/MT170: Bir Oyun Yazarı Müslüman Bulgarları Osmanlılara Nasıl Bağladı?

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Osmanlı, Balkan ve Türk tarihi uzmanı ve "Between Empire and Nation: Muslim Reform in the Balkans-İmparatorluk ve Ulus Arasında: Balkanlar'da Müslüman Reformu" kitaplarının yazarı Milena Methodieva'ya aittir ve Namık Kemal'in ünlü tiyatro oyunu 'Vatan yahut Silistre'nin Bulgaristan'da yaşayan çeşitli etnik kökene sahip olan Müslümanları nasıl etkilediğine odaklanmaktadır.
Seçkin Deniz, 23.06.2023, Sonsuz Ark


How a Playwright Connected Muslim Bulgarians to the Ottomans

"Bir asır önce Namık Kemal'in dramları, kimliği korumanın ve daha geniş bir yönetimde üyelik iddiasında bulunmanın bir yolu haline geldi."

Belki de hiçbir figür Namık Kemal (1840-1888) kadar 19. yüzyıl Osmanlı entelektüel ve siyasi tarihinin simgesi değildir. Genç Osmanlı cemiyetinin bir üyesi olan Namık Kemal, Avrupa ve İslami siyasi fikirleri sentezleme çabaları, anayasacılığı savunması ve "vatan" gibi kavramları popülerleştirmesiyle tanınır. 


Namık Kemal'in en ünlü oyunu "Vatan Yahut Silistre"nin arka planını oluşturan Kırım Savaşı sırasındaki Silistre Kuşatması. (Hulton Archive/Getty Images)

Üretken bir yazardı; eserleri arasında gazetecilik makaleleri, siyasi denemeler ve şiirler vardı. Ama aynı zamanda bir oyun yazarı olarak da öne çıktı. Kemal tiyatroyu, fikirleri aktarma ve aynı zamanda izleyiciler üzerinde duygusal bir etki üretme potansiyeli nedeniyle özellikle değerli bir araç olarak görüyordu. 

Kemal'in yaşamı talihsizliklerle doluydu ve sürgünü sırasında erken sona erdi. Eserleri de benzer bir kaderi paylaştı. Kamusal tartışmaları canlandırdılar ve hayranlık uyandırdılar ama aynı zamanda Osmanlı yetkililerinin şüphesini de çektiler. On yıllar boyunca, özellikle de Hamidiye döneminde gözden düştükten sonra, Kemal'in eserleri 1908'deki Jön Türk devriminin ardından yeniden canlandı.

Kemal'in Osmanlı İmparatorluğu tarihi üzerindeki silinmez izi iyi bilinmektedir. Fikirlerinin Türk milliyetçiliğinin sonraki gelişimi üzerindeki etkisi de öyle. Daha az bilinen ise eserlerinin olağanüstü yolculuklarının hikayesi ve Osmanlı sonrası Balkanlar'daki Müslüman topluluklar üzerindeki etkisidir. Bu topluluklar için tiyatro, Bulgaristan'da ve daha geniş modern dünyada hak ettikleri yeri almanın bir yoluyken, Kemal'in eserleri de kimliklerini korumada önemli bir rol oynamıştır.

19'uncu yüzyılın sonlarına doğru Batı tarzı tiyatro artık Batı Avrupa ile sınırlı değildi. O zamana kadar bu form, kıtanın güneydoğu kesimi ve genel olarak Osmanlı İmparatorluğu da dahil olmak üzere dünyanın diğer bölgelerine de ulaşmış ve yerel kent sakinlerinin kültürel deneyimlerinin bir parçası haline gelmişti. 

Osmanlı İmparatorluğu'nda Batı tarzı tiyatro, 1840'larda Avrupa'dan esinlenen bir dizi iddialı reform olan Tanzimat ile birlikte tanıtıldı. Bu yeni sanatsal form, reform programının hedefleriyle özdeşleşen Müslüman ve gayrimüslim Osmanlı çevreleri tarafından desteklendi ve himaye edildi.

Osmanlı İmparatorluğu'nun sakinleri diğer sahne sanatlarından da yaygın olarak yararlanmışlardır. Geleneksel gölge oyunu olan Karagöz, festivaller, panayırlar ve sokak köşeleri gibi çeşitli vesilelerle sergilenirdi. Daha sonra, Karagöz tarzı skeçler oyuncular tarafından Orta Oyunu olarak bilinen şekilde yorumlandı. Ancak 19. yüzyılda eğitimli çevreler bu tür oyunları kaba ve uygunsuz bularak reddetti. Bunun yerine, Tanzimat'ın Avrupa esintili kültürü olan Alla Franca kültürü moda haline geldikçe, Batı tarzı tiyatro İstanbul ve diğer büyük Osmanlı şehirlerinde yaşayan pek çok kişinin kültürel hayatının bir parçası haline geldi.

1840'lardan itibaren İstanbul'da ve bazı büyük kozmopolit şehirlerde özel olarak tahsis edilmiş tiyatro binaları ve tiyatro kumpanyaları çoğaldı. Osmanlı Ermenileri özellikle şirket sahibi, oyuncu, yönetmen, oyun yazarı ve Avrupa oyunlarının çevirmenleri olarak öne çıktılar. Ancak Osmanlı Müslümanları da tiyatro faaliyetlerine katılmaya başladı. 

Sahnelenen oyunların çoğu Batılı yazarlar tarafından yazılmış ve 1860'lara kadar Fransızca ve diğer Avrupa dillerinde oynanmıştır. Bazı oyunlar daha sonra Türkçeye çevrildi. Ancak Osmanlı Türkçesiyle yazan Osmanlı yazarları da bu türe katkıda bulunmaya başladı. Bu yazarlar genellikle tiyatronun sosyal ve ahlaki yorum yapma potansiyelinden yararlanmaya çalıştılar. 

İbrahim Şinasi 1859'da, görücü usulü evlilik uygulamasını eleştiren ilk özgün Türkçe oyun olan "Şair Evlenmesi"ni kaleme aldı. 1870'lerde Kemal daha da ileri giderek tiyatroyu, özellikle de tiyatronun seyirciyle kurduğu duygusal bağ aracılığıyla, siyasi fikirleri ilerletmek için kullandı. Bu önde gelen Osmanlı yazarının bazı tiyatro eserleri, Osmanlı sonrası Bulgaristan'daki Müslümanlar arasında olağanüstü bir kabul görmeye devam etti.

Kemal, en önde gelen Osmanlı şairlerinden, oyun yazarlarından ve siyasi düşünürlerinden biri olarak tanındı. Kendisi aynı zamanda Genç Osmanlılar cemiyetinin de bir üyesiydi. Bürokratlar, gazeteciler ve edebiyatçılardan oluşan bir grup olan Genç Osmanlılar, 1865'te Avrupa'nın taleplerine ve bürokrasinin otoriter yönetimine teslimiyet olarak gördükleri Tanzimat reformlarının görünürdeki eleştirmenleri olarak Osmanlı siyaset sahnesine çıktılar. İmparatorluğun karşılaştığı sorunlara kendi çözümlerini önerdiler, bazen Tanzimat'ın yönelimiyle yan yana İslami geleneklerden yararlandılar. Önemli bir şekilde, bir tür meşrutiyeti de savundular. 

1867'de Genç Osmanlıların çoğu, cüretkâr eleştirileri nedeniyle Avrupa'ya sürgüne zorlandı. Genel bir afla, yüksek sesli eleştirilerine son vereceklerine dair söz vermeleri karşılığında imparatorluğa dönmelerine izin verildi.

Kemal, o dönemde pek çok entelektüelin yaptığı gibi tiyatroyu bir eğitim biçimi olarak değil, daha ziyade bir eğlence olarak görüyordu. Yine de ona göre tiyatro, derin bir etki için eşsiz bir potansiyele sahip olan tüm eğlencelerin en faydalısıydı. Tiyatro, duyguları harekete geçirebildiği ve fikirleri erişilebilir bir şekilde aktarabildiği için gazete ve kitaplardan daha büyük hizmetler sunduğunu iddia etti. Aslında tiyatro, Kemal'in anavatan kavramını ve vatanseverlik fikrini daha geniş Osmanlı çevrelerinde yaygınlaştırmak için etkili bir araç olduğunu kanıtladı.

Kemal, 1872'de İstanbul'a döndükten kısa bir süre sonra ilk ve en ünlü oyunu olan "Vatan Yahut Silistre"yi kaleme aldı. Oyun, dramatik konusu, ateşli yakarışları ve Osmanlı hassasiyetlerine hitap eden sembolizmi nedeniyle ilgi çekici bir gösteri oldu. Osmanlı vatanseverliğini ve cesaretini yüceltiyor ve izleyicilere takip edecekleri örnekler sunuyordu.

Oyun görünüşte Kırım Savaşı sırasında, o zamanlar Tuna Nehri üzerinde bir Osmanlı sınır kalesi olan Silistre'nin düşman kuvvetleri tarafından ele geçirilme tehdidi altında olduğu sırada geçiyor. Kalenin ve anavatanın kaderleri birbirine bağlıdır: Silistre'nin düşmesi istilaya giden yolu açmakla tehdit eder. Oyun, başkahraman İslam Bey'in Silistre'yi gönüllü olarak savunmaya giderken nişanlısı Zekiye ile vedalaşmasıyla başlar. Zekiye'ye olan bağlılığı, uğruna canını feda etmeye hazır olduğu vatanına olan sevgisinden daha üstündür. Onun gidişinden sonra yetim kalan Zekiye, onsuz bir hayatın pek bir anlamı olmadığını düşünür. Ancak Zekiye de onun anavatana olan yüce duygularından etkilenir ve büyülenir, bu yüzden erkek kılığına girer ve sevgilisini takip ederek Silistre'yi savunan güçlere katılır.

Oyun boyunca İslam Bey, silah arkadaşlarını cesaretlendiren ve vatanseverlik duygularına hitap eden ateşli konuşmalar yapar. Tuna'nın Osmanlıların "hayat kaynağı" olduğunu ilan eder. Tuna olmazsa Osmanlı devleti mahvolur: "Tuna giderse vatan elden gider" diye uyarır. 

Silistre'de Osmanlı askerleri üstün bir düşmanla ve yakın bir ölümle karşı karşıyadır. İslam Bey ve yoldaşları kahramanca başarılar gösterir. Herkesin çok genç bir adam sandığı Zekiye de üzerine düşeni yapar: Düşmanın cephaneliğini havaya uçurmak için başka bir askerle birlikte gönüllü olur. Sevgilisi ağır yaralandığında da büyük bir ıstıraba katlanır. Ama her şey iyi biter: Silistre'nin savunucuları işgalci güçleri püskürtür, böylece vatan kurtulur; İslam Bey mucizevi bir şekilde iyileşir ve Zekiye'nin gerçek kimliği ortaya çıkar. Kalenin gözü pek komutanının uzun zamandır kayıp olan babası olduğu ortaya çıkar. Zekiye ve İslam Bey onun onayıyla evlenirler. En önemlisi, herkes vatanın kurtuluşunu kutlar. Oyun, oyuncuların "Yaşasın vatan!" sloganlarıyla sona erer.

Oyun ilk kez 1873 baharında İstanbul'da sahnelendi. Gelen tepkilere bakılırsa bu, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki pek çok insanın özlemini çektiği türden bir hikâyeydi. Bir bakıma, Avrupa'nın imparatorluk ve Müslüman sakinleri hakkındaki tasvirlerine bir yanıttı. Avrupa çevrelerinde Osmanlı devleti "Avrupa'nın hasta adamı" lakabını almıştı; Müslüman sakinleri dini fanatikler olarak sunuluyor ve modernleşmedeki başarısızlıkları nedeniyle aşağılanıyordu. Buna karşılık oyun, Osmanlı'nın yiğitliğini, yüce vatanseverlik duygularını ve fedakârlığa hazır oluşunu sergiliyordu. Ve Osmanlı birlikleri yenilgiye uğramak yerine zafer kazandı.

İlk gösterimin ardından coşkulu seyirciler "Yaşasın vatan!" sloganları atarak tiyatrodan çıktılar ve Kemal'i selamlamak için gazetesinin merkezine gittiler. Ancak bu kargaşa Osmanlı yetkililerini tedirgin etti. Daha fazla kargaşa çıkmasından ve hükümeti eleştiren başka grupların da bu kargaşadan faydalanmasından korkan yetkililer oyunu iptal etti. 

İstanbul'da hüküm süren hassas siyasi iklimde, bu tür duygular beklenmedik bir hal alabilirdi. Kemal'in kendisi de Kıbrıs'a sürgün edildi ve burada "Gülnihal" ve "Akif Bey" adlı iki tarihi oyunu daha tamamladı. Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesinin ardından 1876'da affedildi ve İstanbul'a dönerek ilk Osmanlı anayasası müzakerelerine önemli katkılarda bulundu. Ancak 1878'den sonra yeni sultan Abdülhamid'in otoritesini pekiştirmesiyle ünlü yazar tekrar gözden düştü. Ege Adaları'na vali olarak atandı, aslında bir başka sürgündü. Kemal, veremle geçen yılların ardından 1888'de Sakız Adası'nda hayata gözlerini yumdu.

"Anavatan"a gelince, o da kendi payına düşen değişimleri yaşadı. İlk temsillerinin yol açtığı karışıklıkların ardından oyun yasaklandı ya da en azından zımni bir otosansür uygulamak amacıyla gösterimden kaçınıldı. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında, savaş için bağış toplama etkinliklerinde sahnelendiğinde geri dönüş yaptı. Abdülhamid'in Osmanlı devletinin kontrolünü daha sıkı bir şekilde ele geçirmesiyle oyun tekrar halkın gözünden kayboldu. 

Mevcut bilgilere göre, Hamidiye döneminde, 1890 tarihli bir baskı dışında, oyunun metni bile yayınlanmamıştır. Kemal'in diğer eserleri de benzer bir kaderi paylaştı. "Anavatan", Kemal'in diğer yazılarıyla birlikte ancak 1908'deki Jön Türk devriminden sonra geri dönüş yaptı. Entelektüel soylarını Genç Osmanlılardan alan ve devrimden sonra imparatorluğun siyasi hayatına hakim olan Jön Türkler, Kemal'in toplu eserlerinin basılmasını ve serbestçe dağıtılmasını bile emrettiler. Bu arada, oyunun sıra dışı yolculuğu bir başka yöne, bu kez olay örgüsünün geçtiği yere daha da yaklaşmıştı.

Abdülhamid'in 33 yıllık saltanatı sırasında "Vatan" ve Kemal'in yazıları Osmanlı İmparatorluğu'nda kamuoyunun gözünden büyük ölçüde kaybolurken, Bulgaristan'daki Müslüman toplum arasında önemli bir popülariteye sahip oldu.

O zamana kadar Bulgaristan doğrudan Osmanlı otoritesinden ayrılarak özerk bir prenslik haline gelmiş ve değerli Silistre kalesi de kendi topraklarına katılmıştı. Yeni kurulan Bulgar ulus-devletinde kalan Müslümanlar arasında oyun özel bir önem kazandı. Neredeyse yalnızca yerel Müslümanlar tarafından organize edilen gösteriler, toplumsal moral ve uyumu artırmanın bir yolu haline geldi. İster Hamidiye rejiminden kaçan siyasi göçmenler ister yerel halktan olsun, Jön Türk sempatizanları için Kemal'in oyunlarının sahnelenmesi, saygı duyulan bir siyasi figürün eserlerini dolaşımda tutmak için bir fırsattı.

"Anavatan" ilk kez sahnelendikten beş yıl sonra, İslam Bey'in vahim uyarısı neredeyse gerçekleşiyordu. Osmanlı İmparatorluğu, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından Tuna Nehri'nin kontrolünü kaybetti. Osmanlı Devleti hayatta kaldı, ancak Balkanlar'daki önemli topraklarını bırakmak zorunda kaldı. Tuna'nın güneyindeki topraklar, ünlü Silistre şehri ile birlikte yeni kurulan Bulgar devletinin bir parçası oldu. Başka yerlerde Bosna Avusturya-Macaristan işgali altına girerken, Sırbistan ve Yunanistan sınırlarını genişleterek Osmanlı topraklarının bir kısmını ele geçirdi.

Yeni Bulgar ulus-devletinin nüfusunun çoğunluğunu Hıristiyanlar oluştursa da, büyük bir Müslüman topluluğa ev sahipliği yapmaya devam etti. Yirminci yüzyılın ilk on yılında ülkede yaklaşık 600.000 Müslüman vardı ve bu rakam yerel nüfusun yaklaşık %15'ini temsil ediyordu. Bölgedeki Osmanlı yönetiminin yaşayan bir mirası olan bu topluluk, Bulgaristan'ın en büyük ve siyasi açıdan en önemli azınlık nüfusunu oluşturuyordu. Çoğunluğu etnik Türklerden oluşurken, onları daha az sayıda Müslüman Roman, Pomak ve Tatarlar takip ediyordu. Bu farklılıklara rağmen, I. Dünya Savaşı'na kadar tüm bu grupların üyeleri kendilerini genellikle Müslüman olarak tanımlıyorlardı ve bu da ayrı bir etnik kimlik anlamına geliyordu.

Bulgaristan Müslümanları arasında tiyatronun gelişimi, 1890'lardan itibaren ortaya çıkan kültürel reform ve siyasi seferberlik hareketinin faaliyetleriyle ilişkiliydi. Hareketin itici gücü, genç yerel Müslüman entelektüeller kuşağından geliyordu. Abdülhamid rejiminden kaçan Jön Türk göçmenlerin Osmanlı İmparatorluğu'na gelişi, bu aydınların saflarını ve davalarını güçlendirdi. Bu aydınların çoğu Jön Türklerle modern bilginin dönüştürücü gücüne inanç, ilerlemeye hayranlık ve yerleşik siyasi otoriteye eleştiri gibi ortak inançları paylaşıyordu.

Reform hareketi kısmen, Müslümanların ulus inşası çabalarıyla karşılaştıkları Bulgaristan'daki deneyimlerinin yol açtığı kriz duygusuyla ortaya çıktı. Aynı zamanda, Osmanlı İmparatorluğu'nun ve Avrupa'nın emperyal hakimiyetinin tehdidi altındaki diğer Müslüman toplulukların akıbetine dair farkındalıktan da etkilenmiştir. Kendi kültürel kimliğini korurken Müslüman toplumun Bulgaristan'da ve dünyada hak ettiği yeri alması hareketin nihai hedefi haline geldi. Müslüman entelektüeller amaçlarına ulaşmanın yollarını tartışırken, kendi reform ve modernite vizyonlarını da detaylandırdılar.

Onlara göre, toplum reformu eğitimle başlamalıydı. Ancak eğitim okullarla sınırlı değildi. Bir entelektüelin yaşam boyu arayışı, ahlaki ve kültürel bir başarıydı. Tiyatro, Müslümanları bu yolda ilerletecek araçlardan biriydi. Dolayısıyla tiyatroyu bir eğlence olarak değil, Kemal'in aksine bir eğitim deneyimi olarak görüyorlardı. Reformcular tiyatroyu medeniyetin bir gereği ve "bir ahlak okulu" olarak görüyorlardı. Tiyatroya verdikleri önem göz önüne alındığında, açık ahlaki rehberlik sunan ve izleyicileri daha yüksek idealler için çabalamaya teşvik eden ciddi oyunları tercih etmeleri şaşırtıcı değildir. Sonuç olarak, müzikal oyunlar ve operetlerle alay etmişlerdir.

Tiyatro Bulgaristan Müslümanları arasında karışık tepkilere yol açtı. Birçoğu heyecanlanırken, diğerleri bunu onaylamadı. Tiyatronun sevilmemesi muhtemelen muhafazakar geleneklerden ve toplumun ahlakını bozacağına dair şüphelerden kaynaklanıyordu. Bu tür tepkiler belki de tiyatro gösterilerinin duygusal etkisini gözlemleyerek ve sahnede kadın oyuncuların varlığıyla körüklendi. 

O dönemde, yerel olarak sahnelenen oyunlarda rol alan kadınlar yalnızca gayrimüslimlerdi, ancak tiyatro meraklılarının Müslüman kadınları da rol almaya ikna etme konusunda daha da ileri gideceğinden korkuluyor gibi görünüyor. Hoşnutsuzluk çeşitli şekillerde ifade edildi. Müslüman eğitim kurulları, dini bayramlara denk geldiği bahanesiyle oyunları iptal etti. 

Bir keresinde, terk edilmiş bir Müslüman dini okul binasında oyun provası yapan bir grup Müslüman, yerel halk tarafından kovalandı. Bazı eleştirmenler daha karmaşık tutumlar sergilediler. Yerel bir gazeteye yazdığı mektupta bir Müslüman, tiyatro oyunlarına, özellikle de Kemal tarafından yazılanlara karşı olmadığını, ancak bunları sahnede oynamaktansa okumanın daha iyi olduğunu belirtti.

Tiyatro meraklıları bu eleştirileri sert bir şekilde savuşturdu. Önde gelen bir yazar tiyatronun saygın ve eğitici bir eğlence olduğunu ve tiyatro evlerinin genelev olmadığını iddia etmiştir. Abdülhamid'in bile sarayında tiyatro gösterileri izlediğini ve eğer tiyatro ahlaksızlığı teşvik etseydi, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Müslüman dini hiyerarşinin başı olan şeyhülislamın tiyatroyu İstanbul'da uzun zaman önce yasaklamış olacağını belirtmiştir. Tiyatro oyunlarının saygınlığının ve Müslüman toplumun kamu yararına hizmet ettiğinin altını çizmek için, bu oyunlar genellikle "ulusal tiyatro" olarak adlandırılırdı.

Bulgaristan'daki Müslümanların çoğu tiyatroya aşinaydı. Büyük Bulgar şehirlerinin profesyonel ve amatör gruplardan oluşan kendi tiyatroları vardı. Osmanlı İmparatorluğu'ndan gelen topluluklar da dahil olmak üzere yabancı topluluklar da ülkeyi turluyordu. Bu topluluklar Fransızca, Yunanca ve Türkçe sahneledikleri için çeşitli topluluklardan insanlar gösterilerine katılıyordu. Ziyarete gelen kumpanyalar genellikle her akşam iki farklı performans sergiliyordu - daha ağır bir dramayı bir komedi ya da bir dizi mizahi skeç izliyordu. Osmanlı kumpanyaları imparatorluk için tipik bir repertuar sundu. Avrupa ve Osmanlı oyunlarının bir karışımıydı, ancak Kemal'in eserleri özellikle eksikti. Böyle bir turne topluluğu sadece bir kez "Akif Bey" oyununu sergiledi.

20. yüzyılın başlarından itibaren Bulgaristan Müslümanları da kendi tiyatro gösterilerini sahnelemeye başladı. Zaman zaman yerel profesyonel oyuncular da onlara yardımcı oldu. Bazı yerlerde o kadar büyük bir coşku vardı ki, amatör bir Müslüman tiyatro topluluğu kurulması bile önerildi. Repertuar çoğunlukla İslam ve Osmanlı tarihini konu alan Osmanlı oyunlarından oluşuyordu. Ancak her şeyden önce Kemal'in eserleri büyük ilgi gördü.

Kemal'in popülaritesinin çeşitli nedenleri vardı. Öncelikle, birçok yerel Müslüman entelektüel onu başarılı bir edebiyatçı ve fikirleriyle Osmanlı devletini tehlikeden kurtaracak bir Osmanlı vatanseveri olarak destekliyordu. Hayranlarının çoğu Jön Türk sempatizanı olduğu için, eserlerinin Hamidiye rejiminin hoşuna gitmemesinden pek endişe duymuyorlardı. Ayrıca, bir Varna Müslümanının Kemal'i tanımladığı gibi, "büyük yazar, ölümsüz şair ve Osmanlı ulusunun ağıt yakan bülbülü "nün oyunları yerel seyirciler arasında coşkuyla karşılandı. 

Tepkilere bakılırsa, bu heyecanın nedenleri anlaşılabilir. Oyunların kahramanları, yüce vatanseverlik idealleri tarafından yönlendirilen asil ve cesur Osmanlı karakterleriydi. Oyunlar Osmanlı'nın yenilmezliğini kutlarken, dramatik olay örgüsü de cazibelerini artırıyordu. Ve en ünlü oyununun geçtiği Silistre şehri Bulgaristan'daydı. Bu gerçek muhtemelen yerel Müslümanlar arasında karışık duygular uyandırdı. Oyunda Osmanlı yenilmezliğinin ve Osmanlı anavatanının sembolü olan şehir, artık Bulgaristan'ın bir parçasıydı. Yine de yerel Müslümanlar İslam Bey'in kahramanlığıyla kendilerini özdeşleştirebiliyorlardı.

Bulgaristan Müslümanları arasında bu oyunlar, Osmanlıları ve Müslümanları asil duygulardan yoksun fanatikler olarak gösteren klişeleri çürüterek tarihleriyle ve toplumlarıyla gurur duymalarını sağladı.

"Vatan Yahut Silistre"yi yeni siyasi bağlamda sahnelemek zordu, çünkü Bulgar hassasiyetlerine dokunacaktı. Osmanlı'nın Bulgar sayılan bir şehir üzerindeki zaferini kutlayan bir oyun için neredeyse hiçbir Bulgar hevesli olmazdı. Yine de oyun, Silistre'de olmasa da çeşitli Bulgar şehirlerinde birkaç kez sahnelendi.

"Anavatan"ın yanı sıra, Kemal'in "Akif Bey"i de Bulgaristan'da özellikle popüler oldu. Askeri cesaret ve vatanseverlik gibi benzer nitelikleri yüceltiyor. Ancak oyun aynı zamanda ihanet hakkında ve trajik bir sona sahip. Önde gelen bir kadın karaktere sahip olsa da, onun eylemleri alkışlanmak yerine kınanmaktadır. Tıpkı "Anavatan" gibi, olayların Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya'nın dahil olduğu bir savaş sırasında geçtiği anlaşılıyor. 

Cesur bir denizci olan Akif Bey, savaşa katılmak için yeni karısı Dilruba'dan ayrılır. Ona veda ederken, ölürse öbür dünyada onu bekleyeceğine dair söz verir, ancak vatanı kendisi kadar sevmesi şartıyla. Sinop'ta Akif Bey yoldaşlarıyla birlikte cesaret örneği sergiler ve sonunda gemisini düşman eline geçmemesi için ateşe verir. Ancak karısının sadakatsiz bir kadın olduğu ortaya çıkar. Kocasının sağ dönüp dönmeyeceğini pek umursamaz ve onu arkadaşlarından biri için terk etmeye hazırlanır. 

Akif Bey aldatıldığını öğrenince karısını reddeder ve rakibiyle hesaplaşmak için eve döner. Dramatik bir hesaplaşmada birbirlerini ölümcül şekilde yaralarlar. Ancak oyunun sonunda Akif Bey'in babası, kendisi de eski bir denizci ve Osmanlı devletinin savunucusu olan Kaptan Süleyman, Dilruba'dan ölümcül bir intikam alır. "Baba Yurdu" kadar neşeli olmasa da, "Akif Bey" belli bir kapanış ve adaletin yerini bulduğu hissini verir: Aldatan eş cezalandırılır ve Akif Bey'in ölümünün intikamı alınır.

Oyunun final sahnesi, yerel Müslüman gazetelerden biri için fotoğraflanmaya layık görüldü. Görüntü, ihanetle suçlananlar için bir uyarı niteliğindeydi. Ortamı nedeniyle "Akif Bey" belki de "Vatan"dan daha kabul edilebilir görülüyordu. Aslında Silistre'de gerçekleşen ve kayda değer bir başarı elde eden gösterilerinden birinde, seyirciler arasında Bulgarlar bile vardı. Mevcut bilgi eksikliği göz önüne alındığında, oyunu nasıl karşıladıklarını bilmek zor. Belki de onlar için bu, entrika ve hileye karşı bir cesaret ve haklı intikam hikayesiydi.

Bulgaristan Müslümanlarının birçoğu için Kemal'in oyunları modern tiyatroyla ilk karşılaşmalarıydı. Bulgaristan bağlamında, bu tür gösterilerin düzenlenmesinin bir başka önemli rolü daha vardı - toplumun moralini ve uyumunu artırmak. Birçok durumda, "ulusal tiyatro" oyunları, 3 Mart'taki Ayastefanos Antlaşması'nın yıldönümü gibi Bulgar ulusal bayramlarında sahneleniyordu. Bu günler, Bulgaristan'ın kurtuluşunu kutlayan kitlesel halk şenlikleri ve askeri geçit törenleriyle kutlandı. Tören katılımcıları ve seyirciler, Bulgaristan'daki Osmanlı egemenliğinin sona ermesini canlı bir şekilde yeniden yaşadılar.

Yerel Müslümanlar bu olaylara tanıklık ederken muhtemelen bir dizi duygu yaşamışlardır: kızgınlık, nostalji, geleceğe dair belirsizlik, ama aynı zamanda varlıklarını ortaya koyma ve cesaretlerini sergileme arzusu. Tiyatro bu tür duygular için bir çıkış noktası ve bu kutlamalarda sunulan anlatılara bir yanıt olabilir, yerel Müslümanların geçmişe ve toplumlarına dair başka bir hikaye anlatmalarına olanak tanıyabilir. 

Seyirciler Bulgaristan'da yayınlanan Müslüman dergilerine mektup yazarak deneyimlerini aktardılar. "Akif Bey" oyununa katılan bir kişi, oyundan sonra seyirciler arasında ulusal bir uyanış duygusu oluştuğunu hissetti. "Anavatan"ı izleyen bir başkası ise daha önce hiç yaşamadığı güçlü duygulara kapıldığını hissetti. Bir başka izleyici ise final sahnesinde oyuncuların sahnede "Ayağa kalkın, anavatan halkı!" diye slogan atmaya başladığında kendinden geçtiğini belirtti. Bu izleyiciler için tiyatro, derin duygusal ve psikolojik tepkiler yaratan dönüştürücü bir deneyim oldu. Belki de diğer tüm girişimlerden daha fazla, kimliği ve geçmişiyle gurur duyan bir topluluk duygusuna katkıda bulundu.

Peki Bulgaristan Müslümanları için anavatan neresiydi? Kemal ve oyununun karakterleri için vatan, Silistre ve Tuna'nın ayrılmaz bir parçası olduğu Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Aynı zamanda, Kemal'in eserlerinde vatanın geçmişi, bugünü ve geleceği bir arada yer alıyor ve vatanın sınırlarını tanımlama konusunda belirli bir esnekliğe izin veriyor gibi görünüyor. Bu da Bulgaristan Müslümanlarının kendilerini aynı anda farklı vatanlara ve topluluklara ait olarak hayal etmelerini sağladı. 

Kendilerini geniş Osmanlı toplumu ve Osmanlı devletiyle özdeşleştirirken aynı zamanda başka bir vatan olarak gördükleri Bulgaristan'daki yerlerine de sıkı sıkıya bağlı hissediyorlardı. Bu tür karmaşık kimlikler o dönemde istisnai değildi. Ancak gelişmekte olan ulusal düzen katı kimlikler ve bağlılıklar öngördüğü için bu kimliklere giderek daha fazla meydan okunuyordu. Önemli bir şekilde, Kemal'in eserleri ve fikirleri Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye için bu düzenin yapı taşlarından bazıları haline geldi.

Milena Methodieva, 21 Nisan 2023, The New Lines Magazine

(Milena Methodieva Osmanlı, Balkan ve Türk tarihi uzmanı ve "Between Empire and Nation" kitabının yazarıdır: Balkanlar'da Müslüman Reformu" kitabının yazarıdır.)


Mustafa Tamer, 23.06.2023, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri-Analiz, Onlar Ne Diyor?

Mustafa Tamer Yayınları

Onlar Ne Diyor?Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı