17 Temmuz 2022 Pazar

SA9749/SD2463: Kalkınan Büyük Bir Güç Olarak Türkiye

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Ulusal Güvenlik ve Stratejik İstihbarat alanında Yüksek Lisans derecesine sahip uluslararası ilişkiler uzmanı, analist, araştırmacı, yönetici danışman, danışman, öğretim görevlisi ve akademik makalelerin yazarı, halen Yeni Zelanda Massey Üniversitesi'nde Savunma ve Güvenlik Çalışmaları alanında doktora yapmakta olan Profesör Jose Miguel Alonso-Trabanco'ya aittir ve 'Türkiye'nin Yükselişi'ne odaklanmaktadır. Analistin Batı'nın özellikle çarpık olarak tasarlanan 'Türkiye'ye düşman' bakış açısına göre yaptığı kısa tarihî değerlendirmeler sonrası çaresizce itiraf ettiği gerçeği şu cümlelerinde net bir şekilde yansıtmaktadır: "Türkiye kendini yeniden öne çıkarmaya çalışan bir devlet olarak sadece kendi ulusal çıkarları doğrultusunda hareket edecektir. Ankara için, çatışmacı koalisyonları küçük bir ortak olarak savurmaya gerek yoktur, ancak büyük paydaşlarla taraf tutmadan kazan-kazan temelinde pragmatik bir şekilde anlaşmaya yönelik güçlü bir siyasi isteklilik göstermiştir. Türkiye, küresel düzenin süregelen yeniden yapılandırılmasında nihai olarak hangi blok hakim olursa olsun, dikkate alınması gereken önemli bir güçtür." Analistin Türkiye'yi durduracak şeytanî önerileri de ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere bütün ABD Başkanlarının 70 yıldır yaptığı şeyleri içermektedir: "Ankara'nın stratejik yönelimini değiştirmekle ilgilenen yabancı güçler, Ankara'yı istikrarsızlaştırmak için örtülü eylemlere güvenebilir; bu, Türkiye'nin iddialı planlarını rejim değişikliği, renkli bir devrim veya iç gerilimlerin teşvik edilmesi yoluyla tehlikeye atabilecek aktif bir önlemdir." 15 Temmuz 2015'da ABD-NATO-AB-FETÖ askerî darbesini durdurarak tarihin akışını değiştiren ve Batı'nın çöküşünü hızlandıran Türkiye, 2002'den beri elde ettiği kazanımlarını korumak zorundadır. Türkiye'nin yeni dönemde ilişkilerini geliştirmeye devam ettiği Güney ve Orta Amerika (Latin Amerika) ülkelerinden biri olan Meksika'da doğan analistin şu tespiti bu bağlamda ciddi bir şekilde düşünülmelidir: "Sonuç olarak, başarı, sert gücün zımni desteğini gerektirir. Aksi takdirde, iyi niyet ve iyimser beklentiler tek başına yeterli olmayacak ve tüm reformist çaba er ya da geç kağıttan bir ev gibi çözülecektir. Floransalı filozofun sözleriyle, silahlı peygamberlerin zafer kazanma şansı varken, silahsız peygamberler genellikle boyun eğerler ve erdemli yasalar, etkili bir şekilde uygulanmadıkça değersizdir." Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz darbesinin durdurulmasının 6. yıl dönümünde, 15 Temmuz 2022'de, İstanbul/Saraçhane'de yaptığı konuşmada, "Büyük ve Güçlü Türkiye'nin inşâsını mutlaka tamamlayacağız" diyerek hedefini yeniden tekrarlamıştır.
Seçkin Deniz, 17.07.2022, Sonsuz Ark 


Turkey as an Aspiring Great Power

Rusya ve Batı arasında Ukrayna'da süregelen çok boyutlu çatışma, büyük güçlerin dahil olduğu doğrudan askeri gerilimlerin yeniden harekete geçmesi, ABD ile Çin arasındaki artan stratejik rekabet, ittifakların yeniden yapılandırılması ve enflasyon, ulusötesi tedarik zincirlerinin bozulması, finansal oynaklık ve kritik malların kıtlığı gibi fenomenlere yansıyan keskin bir küresel ekonomik gerilemenin sonucu olarak dünya düzeni muhtemelen yeniden yazılacaktır.

Bu zorlu belirsizlik koşulları, birçok ülkenin en önemli sinir merkezlerinde stratejik endişeleri körüklüyor. Ancak, bu karanlık atmosfere rağmen, söz konusu manzara, kendi gündemlerini ilerletmek için bu koşullardan yararlanmaya istekli ve yetenekli olanlar için değerlendirmeye değer fırsatlar da sunabilir.

Başka bir deyişle, küresel güçler korelasyonunun sismik olarak yeniden düzenlenmesi, revizyonist planların uygulanması için uygundur. Bu bağlamda Türkiye, önümüzdeki on yıllarda yükselen bir büyük güç olarak kendisini yeniden öne çıkarmak için iyi bir konumdadır. Bu analiz, uluslararası sistemde yükseltilmiş bir hiyerarşik konum arayışında olan bu Avrasya devletinin izlediği yörüngeyi ve mevcut istikrarsızlık ortamının paradoksal olarak böyle bir arayışı nasıl kolaylaştırabileceğini incelemektedir.

'Avrupa'nın hasta adamı'nın ölümü

Klasik jeopolitik düşünceye göre, ulusal devletler, sert Darwinci bir arenada gelişmeye çalışan canlı organizmalar gibi davranırlar. Doğarlar, büyürler, olgunlaşırlar, genişlerler, gelişirler, muadilleriyle rekabet ederler, düşerler, bir yerlerle giderler, yok olurlar, çoğalırlar ve ‒ bazı durumlarda ‒ güçlerini geri kazandıran tam bir yeniden canlanma yaşarlar.

Osmanlı Türkleri (Orta Asya kökenli bir halk), çökmekte olan Doğu Roma İmparatorluğu'ndan geriye kalanları kaderine terk ettiğinde, kendi devletlerini geliştirme görevini üstlendiler. Böylece, 1453'te Konstantinopolis'in düşüşü, tarihi bir bölümün sonunu, aynı zamanda yeni bir hikayenin başlangıcını işaret ediyordu. Yavaş yavaş, Osmanlılar güçlü, zengin, prestijli ve kozmopolit bir imparatorluk inşa ettiler.

Aslında, bir zamanlar Bizanslıların Akdeniz'in doğu köşesinde, Avrupa ve Asya'nın kavşağında büyük bir güç olarak sahip oldukları ve etki alanı Doğu Avrupa'ya, Balkanlar'a ve Doğu Avrupa'ya, Balkanlara, Mağrip, Levant ve Büyük Orta Doğu'ya ulaşan jeopolitik konumu miras aldıkları söylenebilir. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, genellikle Venedik Cumhuriyeti, İspanyol İmparatorluğu, Rusya ve İran gibi ağır rakiplerle çatıştılar. Şunu da belirtmekte fayda var ki, Osmanlılar İnebahtı'da ve Viyana kapılarında yenilmeseydi belki de Avrupa tarihi önemli ölçüde farklı olabilirdi.

Bununla birlikte, Yeni Dünya'nın keşfi ve ardından hem sanayileşmenin hem de teknolojik gelişmenin yükselişi gibi gelişmeler, yüzyıllar boyunca güç dengesini Batı Avrupa devletleri lehine değiştirdi. Bu arada Osmanlı İmparatorluğu, özellikle ekonomik ve teknolojik alanlarda durgunlaştı. Çöküşü o kadar dikkat çekiciydi ki, yabancı gözlemciler arasında yaygın olarak "Avrupa'nın hasta adamı" olarak anıldı. 

Son olarak, Osmanlı kuvvetlerinin Birinci Dünya Savaşı'ndaki ezici yenilgisi, İmparatorluğun ölüm çanını temsil ediyordu. Askeri çöküşü ve ardından gelen siyasi çözülme, İngiltere ve Fransa'yı daha önce Osmanlılar tarafından kontrol edilen toprakları ele geçirmeye teşvik etti; bu, sonuçları bir yüzyıl sonra hala yankılanan bir olaydı. Ancak ağır bir darbeye, çok kan dökülmesine ve sömürge mülklerinin kaybına rağmen Türk milleti ayakta kalmayı başardı.

Atlantikçi Türkiye dönemi

İmparatorluk hayalleri yıkıldıktan sonra bir devleti yeniden icat etme süreci oldukça karmaşıktır. Türkiye örneğinde, savaş, isyanlar, ajitasyon, kısır güç mücadeleleri, suikastlar ve hatta soykırım zulmünün (Seçkin Deniz'in Notu: Soykırım safsatası halen bu tür analizlerin yalan olduğu tescil edilmiş bir parametresi olarak tüketilmektedir) birkaç bölümü dahil olmak üzere siyasi şiddet eylemleri içeriyordu.

Ortalık yatıştıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti kuruldu ve Kemal Atatürk'ün önderliğinde ülkenin modern, sanayileşmiş ve laik Batılılaşmış bir ulusal devlet olarak profilini kapsamlı bir şekilde dönüştürmek için iddialı reformlar yapıldı. Bu yapısal değişimin tüm yelpazesi anayasal, politik, ekonomik, eğitimsel, sosyokültürel ve hatta dilsel yenilikleri içeriyordu.

Bu, nihayetinde Türkiye'nin bir ulusal devlet olarak güçlenmesine, yeni bir bağlamsal gerçeklikle başa çıkmak için evrimleşmesine, iç istikrarını korumasına, yeni bir yönetim modeli benimsemesine, sanayinin gelişimini hızlandırmasına, prestijli üniversitelerin büyümesini beslemesine, kadınların kamusal alanın çeşitli alanlarına entegrasyonunu teşvik etmesine ve hatta Türk dili için Latin alfabesini benimsemesine olanak sağlayacaktır. Bu nedenle Atatürk, hem modern Türkiye'nin kurucu babası hem de ülkeyi 20. yüzyılın zorlukları ve koşullarıyla yüzleşmeye hazırlayan vizyoner bir devlet adamı olarak kabul edilir.

Bununla birlikte, bu önlemlerin çoğu - özellikle de İslami olmayan veya yüzlerce yıldır muhafaza edilen geleneklerin ve kolektif kimliklerin ruhuna aykırı görülenler - en hafif tabirle, tartışmalıydı. Buna göre, ordu ve istihbarat servisleri (profesyonel kurumlar olarak yeniden organize edildi), Kemalist ideolojinin ve mirasının nihai koruyucuları olarak belirlendi. 

Gerçekten de, bu sektörler, eylemleri Kemalist ortodoksinin laik inancına meydan okuyan sivil hükümetleri devirerek müdahalede bulundular. (Seçkin Deniz'in Notu: Sivil hükümetlerin tamamı ABD-NATO kontrolü altındaki ordu tarafından Atatürk maskesi kullanılarak  ABD'nin kurduğu derin devlet tarafından vatana ihanet merkezli olarak yapılmıştır ve hepsi birer ABD darbesidir.) Bundan dolayı, hem ordunun hem de istihbaratın yüksek kademeleri ve onların örtülü nüfuzu tarafından perde arkasından kullanılan anlatılmamış ve açıklanamaz fiili güç haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti işlerinde kavramsal olarak “gölge hükümet”, “devlet içinde devlet”, hatta “derin devlet” olarak tanımlanmıştır.

Bu tür yarı gizli siyasi düzenlemenin yapısı anlaşılabilirdi. Ne de olsa Machiavelli'nin düşüncesi, devlet yönetimi söz konusu olduğunda, potansiyel olarak dünyevi zafere veya uzun vadede ortak iyiye ulaşılmasına yol açsa bile, reformist bir yola girmenin tehlikeli olabileceğini öğretir.

Bu tür bir yönlendirme, kolaylık veya ideolojik nedenlerle eski düzene geri dönmek isteyenlerin küskünlüğünü körükleyebilir; dahası, reformdan elde edilen faydalar bir gecede gerçekleşmeyecek ve bu da kısa vadede halkta hoşnutsuzluk yaratabilecektir.

Sonuç olarak, başarı, sert gücün zımni desteğini gerektirir. Aksi takdirde, iyi niyet ve iyimser beklentiler tek başına yeterli olmayacak ve tüm reformist çaba er ya da geç kağıttan bir ev gibi çözülecektir. Floransalı filozofun sözleriyle, silahlı peygamberlerin zafer kazanma şansı varken, silahsız peygamberler genellikle boyun eğerler ve erdemli yasalar, etkili bir şekilde uygulanmadıkça değersizdir.

Türkiye dış politika açısından temkinli bir yaklaşım benimsemiştir. İkinci Dünya Savaşı sırasında büyük ölçüde tarafsız kalmıştır ve müttefiklere ancak Nazi Almanyası'na karşı kazandıkları zafer açık bir şekilde netleştikten sonra katılmıştır. Bu savaş sona erdikten kısa bir süre sonra, Truman yönetimi ‒ Sovyetler Birliği'ne yönelik Amerikan çevreleme politikasının mimarı George Kennan'ın öne sürdüğü jeopolitik reçetelerden ve İngiliz İmparatorluğu'nun tarihsel deneyiminden ilham alarak Türkiye'nin Moskova'nın yerçekimi yörüngesi içine çekilmesini engelledi. Anadolu yarımadasının önemli komşu bölgelere güç aktarımı için zorlu bir platform olduğu ve aynı zamanda Amerikalı politika yapıcılar tarafından Sovyetlerin Akdeniz'in ılık sularına erişimini önemli ölçüde sınırlayacak kilit bir siper olarak görüldüğü akılda tutulmalıdır.

Buna karşılık Türkiye, hem Sovyet destekli komünist güçler tarafından gizli iç yıkım tehdidinden hem de Kızıl Ordu tarafından askeri bir kuşatma olasılığından endişe duyuyordu. Stalin'in agresif yayılmacı batıya doğru itmesi düşünüldüğünde, bu endişeler pek de temelsiz değildi.

Böylece, Yunanistan ile birlikte Türkiye, 1952'de, jeopolitik uyumunu ABD'nin başını çektiği denizci liberal kapitalist demokrasiler bloğu ile resmileştiren ve Batılılaşmayı takip eden politikaları güçlendiren NATO'ya katıldı. Ek avantajlar, son teknoloji silahlara ve özel eğitime, Türk ordusunun yeteneklerini yükseltmek için kullanılan varlıklara erişimi içeriyordu. Sözde Türk "derin devleti" bu dönemde Batılı silahlı kuvvetler ve istihbarat teşkilatlarıyla yakın ilişkiler geliştirdi. Ayrıca, İran ve İsrail gibi Arap olmayan Ortadoğu devletleriyle birlikte Türkiye, bölgedeki Sovyet etkisini kontrol altında tutmak için araçsal bir çapa oldu.

Bu dönemin zirvesi, Soğuk Savaş sonrası erken dönemde gelişen coşkulu iyimserlik atmosferi altında pek de uzak görünmeyen Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılma girişimiydi.

Neo-Osmanlıcılığın Yükselişi

Son birkaç on yılda, Türkiye'nin stratejik ortamı çarpıcı biçimde değişti. Anlamlı gelişmelerin listesi 2003 Anglo-Amerikan Irak işgalini, NATO'nun Afganistan'a başarısız askeri müdahalesini, Arap Baharı'nın yıkıcı şok dalgalarını, Suriye ve Yemen'deki çatışmaları, Mısır'ın 360 derecelik devrimini, militan İslamcılığın yeniden canlanmasını, Rusya'nın kendisini büyük bir güç olarak yeniden meşrulaştırma çabalarını, Büyük Ortadoğu'da Sünniler ve Şiiler arasındaki gerilimlerin yoğunlaşmasını, Sovyet sonrası birçok devlette yaşanan huzursuzluklar ve “renkli devrimleri”, İran'ın bölgesel hegemonya için agresif arayışlarını, Tahran'ın nükleer silah edinme konusundaki amansız planlarını, AB'nin derinleşen iç dengesizliklerini, İran etkisine karşı İsrail ve Körfez petromonarşileri arasında ortaya çıkan ortaklıkları, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini ve ekonomik savaşın benzeri görülmemiş oranlara yükselişi gibi durumları içermekteydi. Bu nedenle, Türk devleti ortaya çıkan zorluklarla yüzleşmek ve aynı zamanda kaosun getirdiği fırsatlardan yararlanmak için giderek daha saldırgan hale geldi. Bu tutum şu şekilde yansıtılıyor:

 • Ankara'nın Kosova'nın Sırbistan'dan bağımsızlığına verdiği diplomatik destek.
 • Türk kuvvetlerinin, esas olarak Kürt militanlara (Seçkin Deniz'in Notu: Terör örgütü PKK) karşı Suriye ve Irak gibi harekat alanlarındaki müdahalesi
 • Türkiye diasporasının Almanya gibi yerlerde hem dış politika hem de iç politika ile ilgili sözde egemen kararları Ankara'nın ulusal çıkarlarına göre şekillendirmek için aleni bir şekilde manipülasyonu.
 • AB üyelerine karşı bir zorlayıcı baskı ve şantaj aracı olarak göçmen dalgalarının araçsal olarak silahlaştırılması.
 • Türkiye'nin bölgesel gündemini ilerletmek ve rakiplerine saldırmak için Sünni milisleri, cihatçıları ve paralı askerleri vekil olarak ve topçu atışlarıyla desteklemesi,
 • Esad rejimine karşı düşmanca bir duruşun yanı sıra Yunanistan ve hatta İsrail gibi geleneksel müttefiklerle yaşanan aralıklı gerilimler.
 • Ankara'nın Kafkasya'daki etkisini artırmak ve kendisini daha geniş Türk dünyasının doğal lideri olarak konumlandırmak amacıyla 2000 Dağlık Karabağ Savaşı'nın Azeri savaş çabalarının aktif bir destekçisi olarak kışkırtılması.
 • Türkiye'nin Washington'a olan güveninin azaldığının bir işareti olarak daha önce ABD'de tutulan Türk altınlarının ülkelerine geri gönderilmesi.

Bu cesaret düzeyi, gündemi  -komşularla ilgili önceki “sıfır sorun” yaklaşımını büyük ölçüde alt üst eden ‒statükoyu korumak olan bir ulusal devletin profiline uymuyor. Bunun yerine, revizyonist bir zihniyeti yansıtıyor.

Aslında Ahmet Davutoğlu gibi üst düzey Türk yetkililerin -Friedrich Ratzel ve General Karl Haushofer'in yazıları gibi klasik jeopolitik metinlerin çalışmasına dayanarak- Ankara'nın dış politikasını yayılmacı bir jeopolitik gündem arayışına göre şekillendirdiği biliniyor.

Söz konusu planlar arasında bölgesel hegemonya arayışı, yakın çevresinde Türk devletinin Lebensraum'unu arttırma ihtiyacı ve Balkanlar, Orta Doğu, Kafkaslar ve hatta belki de Orta Asya Büyük Türkistan bozkırları gibi alanlarda bir etki alanı geliştirmesi yer alıyor. 

Ankara'nın ticaret ortaklıkları aracılığıyla Latin Amerika ile bağları güçlendirmeye yönelik istikrarlı diplomatik girişimleri ve Türk 'yumuşak güç' projeksiyonu da dikkate değer. Özetle, uluslararası sistemin 21. yüzyılda Türk büyük stratejisinin entelektüel pusulası olarak Türk imparatorluk geleneğinin yeniden doğuşuna tanık olduğunu söylemek mantıklıdır.

İlginçtir ki, Türkiye büyük güçlere karşı çok pragmatik bir şekilde hareket ediyor. Ankara ve Washington arasında artan bir karşılıklı düşmanlık ortamına rağmen, Türkiye, Türk devletinin savaşmasına ve hatta Kürt milisleri avlamasına yardımcı olacak garantiler karşılığında İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı konusundaki çekincesini takas etti.

Türkiye'nin NATO'daki kalıcılığı, alegorik olarak, karşılıklı aşk çoktan gitmiş olmasına rağmen, ilişkiyi patlatmanın her iki taraf için de ters tepecek şekilde karşılıklı olarak faydalı olabileceği, salt kolaylıktan oluşan huzursuz ve gergin bir evlilik olarak kabul edilebilir.

Ancak, Türkiye'nin Baltık ülkelerine veya Polonya'ya yönelik varsayımsal bir saldırıyı püskürtmek için diğer NATO ülkeleriyle güçlerini birleştirmeye istekli olacağı şüphelidir. Buna karşılık, yüzyıllarca süren düşmanlıklara rağmen, Türkiye son yıllarda Moskova'ya karşı jestler yaptı ve Ukrayna'nın işgaline misilleme olarak Batı'nın Rusya'ya karşı toplu yaptırımlarına katılma konusundaki isteksizliğini açıkça dile getirdi.

Bu, Ankara'nın Rusya yanlısı olduğu anlamına gelmiyor, sadece Rusya'nın bir şekilde üstün geleceğine inandığı için Rus ayısını yabancılaştırmanın akıllıca olmayacağına inanıyor; AB ve NATO üyesi Macaristan'ın izlediği yola benzeyen bir karar. (Seçkin Deniz'in Notu: Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği T2 Bayraktar SİHA desteğinden bahsetmeyen yazar, Ukraynalıların bestelediği ve Ruslara karşı okuduğu 'Bayraktar' şarkılarından bile haberdar değilmiş gibi davranıyor.)

Buna karşılık, Kremlin stratejik bir yenilgi yaşarsa, Türklerin tek yapması gereken, Sovyet sonrası alanın çoğunu kaplayacak olan güç boşluğundan yararlanmaktır. Ayrıca, Türkiye, geniş jeoekonomik koridorların kurulması için ortaklıklar geliştirmeye yönelik Çin projelerinde önemli bir rol oynamak için güçlü bir teşvike sahiptir ve sonuç olarak Pekin ile daha güçlü bağlar ortaya çıkmaktadır.

Son olarak Ankara, AB üyelik hedefinin yakın gelecekte başarılı olma olasılığının tamamen farkında görünüyor çünkü tam üyelik her iki taraf için de kabul edilemez siyasi maliyetler getirecek, ancak görünüşte bitmeyen müzakerelerin korunması, görünüş uğruna büyüyen bir çatlağı gizlemenin yararlı ve kibar bir yoludur.

Büyük güç statüsüne doğru mu?

Bununla birlikte, Türkiye'nin yeteneklerinin büyük güç statüsüne ulaşmak için yeterli olup olmayacağını merak etmek yerinde olur. Türk ulusal gücünün çeşitli bileşenlerini incelemek, sınırlar karşısında bile Ankara'nın gündemini ilerletmek veya en azından denemek için gerekenlere sahip olduğunu gösteriyor. Jeopolitik olarak konuşursak, Anadolu yarımadası tarih boyunca Balkanlar, Doğu Avrupa, Akdeniz, Kafkaslar ve Ortadoğu'da etki projeksiyonu için bir kapı olmuştur.

Askeri meselelere gelince, Türkiye modern silahlarla donatılmış oldukça büyük bir orduya ve NATO üyeliği sayesinde Batı kaynaklarına erişime sahip. Ayrıca, Türkiye'nin uydular ve İHA'lar üreten ulusal bir askeri-sanayi kompleksi vardır (Bayraktar savaş uçağının hem düzenli savaş hem de terörle mücadele operasyonlarında optimum performansına dikkat edin).

Dikkat çekici bir şekilde, Türkler kendi beşinci nesil hayalet avcı uçaklarını da geliştiriyorlar (TAI TF-X projesi). Ayrıca, 2021'de (IMF'ye göre) 692.380 milyon ABD Dolarını aşan GSYİH ile Türkiye dünyanın 23. büyük ekonomisidir. Ayrıca, yaklaşık 85 milyonluk nüfusu, onu en kalabalık 18. ülke yapmaktadır.

Aynı şekilde Türkiye, üniversiteleri uluslararası düzeyde rekabet edebilecek tek Müslüman ülkedir. Ayrıca, Türkiye'nin etnik profili ve ortak paydaları ve eski Sovyetler Birliği'nde bulunan ülkelerden diğer Türk halklarıyla ortak mirası da yararlanmaya değer bir varlıktır. Benzer şekilde, tarihi ve dini nedenlerle Ankara, Sünni dünyasının lideri olabilir. Son olarak, Türkiye'nin oldukça yetkin ve acımasız bir istihbarat servisi var.

Öte yandan, Türk devletinin iç profili de derin bir yeniden tanımlamaya tabi tutulmuştur. Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) önderliğinde Türkiye, ‒ tüm niyet ve amaçlar için ‒ mazeretsiz bir şekilde liberal olmayan ve otoriter bir devlet haline geldi. (Seçkin Deniz'in Notu: Yazar, Liberal olmayan derken LGBTQ destekçisi olmayan demek istiyor ve ayrıca otoriterlikten kastettiği şey de Mason mahfillerinin ve ABD derin devletinin Türkiye Devleti'nden tasfiye edilmesi, halkın seçtiği liderlerin devleti yönetmesi olarak değerlendirilmelidir.)

Erdoğan ve en yakın müttefiklerinin kurduğu rejim, artık Batılı siyasi ve ideolojik standartlara bağlıymış gibi bile yapmıyor. Kemalizm'i ve temsil ettiği her şeyi açıkça reddeden ülke, Türk toplumunu, siyasetini ve kültürel kimliğini Türk olmanın ne anlama geldiğine dair sıkı muhafazakar bir dünya görüşüne uygun olarak yeniden şekillendirmek için bir çerçeve olarak militan İslamcılığı benimsedi. (Seçkin Deniz'in Notu: El Kaide-DAEŞ-FETÖ gibi militan örgütlerle İslam'ı şeytanlaştırmaya çalışan ABD'nin bu ikiyüzlülüğüne dikkat ediniz.)

Bu, bir dereceye kadar, illiberalizmin artan gücü, sistemik krizlerle başa çıkmanın bir yolu olarak Sezarizm'in çekiciliği, bir sosyo-politik kontrol aracı olarak dinin yeniden canlanması ve seferberlik gibi dış yapısal fenomenler tarafından körüklendi ve birçok yerde milliyetçi güçler desteklendi.

Ayrıca, 2016'da haydut askeri yetkililerin Erdoğan'a karşı darbe girişiminde bulunmaları da bu süreci hızlandırmış ve derinleştirmiştir. Olayın, yabancı kuruluşlar (CIA'in olaya karıştığına dair makul şüpheler var ve bazı isyancı liderlerin ABD ile yakın bağlantıları olduğu gerçeği mevcut şüpheleri tamamen ortadan kaldırmıyor) tarafından mı yoksa çoğunlukla iç rakipler tarafından düzenlenen bir komplo mu yoksa her ikisinin karmaşık bir kombinasyonu mu olduğu açık değildir. (Seçkin Deniz'in Notu: Yazarın açık bir Amerikan Darbesi olan 15 Temmuz 2016 darbesi üzerine CIA etkisini itiraf etmesine rağmen belirsizlikler oluşturma çabasına dikkat ediniz.)

Öyle ya da böyle, Erdoğan'a yerli muhaliflerinden ve eleştirmenlerinden kurtulması ve Kemalizm'in askeri ve güvenlik hizmetlerinde kalan etkisini ortadan kaldırmak için özel olarak tasarlanmış bir tasfiye gerçekleştirmesi için iyi bir fırsat sağladı. Böylece Erdoğan, güçlü bir adam veya belki de daha doğrusu yeni Osmanlı Türkiye'sinin Sultanı olarak rolünü pekiştirdi.

Geriye dönüp bakıldığında, Türkiye Kemalizm'in amacına hizmet ettiğine inanıyor gibi görünüyor ama şimdi işler değişti ve Ankara daha yükseği hedefliyor, artık eski durumunu yararlı görmüyor. Söylemeye gerek yok ki, bu yeni sosyo-politik gerçeklik, aşırı hevesli Batılı liberalleri Türkiye'nin NATO'dan ve diğer Batılı yapılardan derhal çıkarılmasını talep etmeye motive etti, ancak kışkırtıcı bir oyun değiştirici olmadıkça bu pek olası görünmüyor.

Erdoğan liderliğindeki rejim, Türk devletinin Batılılaşma projesine olan önceki taahhüdünü açıkça gömmüş olsa da, Türkiye'yi sadece soyut ideolojik tercihler üzerinden yabancılaştırmanın pragmatik maliyetleri, potansiyel faydalarını aşacaktır ve hatta Türkleri, Batılı liberal dünya düzeni modelini baltalamakla açıkça ilgilenen devletlerle alternatif jeopolitik ittifakları benimsemeye zorlayabilir.

Son sözler

Birkaç jeopolitik analist, Soğuk Savaş 2.0 bağlamında Türkiye'nin Batılı deniz güçlerinin mi yoksa Avrasya devlerinin mi tarafında olacağını tartışıyor. Ne de olsa, her iki taraf da ikna edici argümanlar sunuyor, ancak kesin olmaktan uzak, mevcut ampirik kanıtlar en iyi ihtimalle ikircikli.

Bununla birlikte, bu belirsizliği dağıtmaya ve görünüşte çelişkili olan işaretleri uzlaştırmaya yardımcı olabilecek alternatif bir açıklama var. Türkiye kendini yeniden öne çıkarmaya çalışan bir devlet olarak sadece kendi ulusal çıkarları doğrultusunda hareket edecektir. Ankara için, çatışmacı koalisyonları küçük bir ortak olarak savurmaya gerek yoktur, ancak büyük paydaşlarla taraf tutmadan kazan-kazan temelinde pragmatik bir şekilde anlaşmaya yönelik güçlü bir siyasi isteklilik göstermiştir. Türkiye, küresel düzenin süregelen yeniden yapılandırılmasında nihai olarak hangi blok hakim olursa olsun, dikkate alınması gereken önemli bir güçtür.

Aslında, söz konusu yol, hırslı jeopolitik emelleri olan (Hindistan gibi) diğer devletlerin veya İsrail gibi belirsiz bir artan karışıklık döneminde iddialarını koruma altına alması gereken bölgesel güçlerin izlediği yaklaşımı bir dereceye kadar yansıtıyor.

Osmanlı İmparatorluğu öldü, yaşasın Osmanlı İmparatorluğu? İnkar edilemez bir şekilde, Türklerin büyük güç statüsü arayışına yoğun bir şekilde yatırım yaptıkları ve böyle bir yolda yürüme potansiyeline sahip oldukları oldukça açıktır. Meşhur kalıp atıldı ve bu gerçeklik görünüşe göre bazen jeopolitik güçlerin davranış kalıplarının ritmik rezonansını yönlendirdiğini doğruluyor.

Ancak, amaçlanan sonuca ulaşılacağının garantisi yoktur. Derinleşen ekonomik zorluklar ve finansal kargaşa gibi karmaşık iç zorluklarla başa çıkmak zorundalar. Aynı şekilde, Ankara'nın stratejik yönelimini değiştirmekle ilgilenen yabancı güçler, Ankara'yı istikrarsızlaştırmak için örtülü eylemlere güvenebilir; bu, Türkiye'nin iddialı planlarını rejim değişikliği, renkli bir devrim veya iç gerilimlerin teşvik edilmesi yoluyla tehlikeye atabilecek aktif bir önlemdir.

Dışarıdan bakıldığında, Türkiye'nin yükselişi komşu ülkeler arasındaki stratejik kaygıları kesinlikle yoğunlaştıracak ve Türkiye'nin büyüyen jeopolitik projeksiyonunun, ilgili etki alanlarının örtüştüğü alanlarda çıkarlarını tehdit ettiğini düşünürlerse, sonunda güçlü rakiplerle bir çatışmaya yol açabilir.

Ayrıca, Türkiye enerji ve hammadde açısından kendi kendine yeterli olmadığı için, bu tür stratejik kaynaklara erişimini güvence altına almak için büyük çaba sarf etmesi gerekecektir. Özetle, Türkler, küresel meselelerde daha büyük bir rol oynayabilmek için daha yüksek bir jeopolitik konuma ulaşma konusunda kararlı ve yeteneklidir, ancak yine de kaderin hain etkisini ve kaderin iniş çıkışlarını aşmaları gerekmektedir. Tarih taşa yazılmaz.

Jose Miguel Alonso-Trabanco,  4 Temmuz 2022, Geopolitical Monitor

(Meksika'da doğan Jose Miguel Alonso-Trabanco, Ulusal Güvenlik ve Stratejik İstihbarat alanında Yüksek Lisans derecesine sahip uluslararası ilişkiler uzmanıdır. Analist, araştırmacı, yönetici danışman, danışman, profesör, öğretim görevlisi ve akademik makalelerin yazarı olarak deneyime sahiptir. Halen Yeni Zelanda Massey Üniversitesi'nde Savunma ve Güvenlik Çalışmaları alanında doktora yapmaktadır. Uzmanlık alanları arasında jeopolitik, güvenlik, devlet yönetimi, ulusal gücün doğası, uluslararası rekabetler, çatışma, hegemonya, büyük strateji, yeni stratejik rekabet alanları ve 21. yüzyılda jeopolitik gerçeklikler için mali ve parasal işlerin artan önemi yer almaktadır.)


Seçkin Deniz, 17.07.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar


Sonsuz Ark'tan
 1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
 2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
 3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
 4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı