24 Aralık 2019 Salı

SA8232/SD1573: İklimle İlgili Devrilme Noktaları Kitlesel Göçleri ve Sosyal Kaosu Nasıl Tetikleyebilir?

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, Pennsylvania küresel angajman merkezi Perry World House adına hazırlanmıştır ve çevresel değişimler ve göç arasındaki etkileşimleri inceleyen bir araştırma merkezi olan Belçika Liège Üniversitesi Hugo Gözlemevi direktörü, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin baş yazarı François Gemenne’e aittir. Analiz İklim değişikliklerine bağlı olarak gelişmesi muhtemel göçlere ve bu yeni durumu tartışmak için gerekli olan kavramlara ve girişimlere odaklanmaktadır. Sonsuz Ark olarak, 'İklim değişikliği' sorunsalının yapay olarak üretildiğini ve çöken neoliberalizm sonrası yeryüzündeki insanları baskı altına almak, tehdit etmek ve  bunların bir sonucu olarak yönetmeye ve sömürmeye devam etmek üzere araçsallaştırıldığını düşünüyoruz. Çünkü iklim değişikliklerinin temel nedeni olarak sayılan karbon salınımlarının ve çevre felaketlerinin asıl sorumluları olan ABD, Avrupa Birliği, Rusya, Hindistan, Japonya, Çin gibi sanayi ülkeleri, iklim değişiklikleri üzerinden oluşturulabilecek bir yeni savaş alanı tesis etmeye çalışmaktadırlar. Çevre tehdit altındadır, ancak çevreyi tehdit eden ülkeler sanayi artıklarını çevreye zarar vermeyecek bir şekilde yok etmek yerine birbirlerine baskı uygulamaya çalışmaktadırlar. Trump başkanlığındaki ABD yönetimi, 2017 yılında çekileceğini duyurduğu Paris İklim Anlaşması'ndan ayrılmak için 5 Kasım 2019'da BM'ye resmi başvuru yapmıştır. ABD, 4 Kasım 2020’de anlaşmadan tamamen çekilerek 200 ülkenin imzaladığı anlaşmanın dışında kalan tek ülke olacak. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "ABD, tüm emisyonları azaltmada, direnç geliştirmede, ekonomimizi büyütmede ve vatandaşlarımız için enerji sağlamada elde ettiği rekorla dünya lideri olarak yaptıklarıyla gurur duyuyor. Bizimki gerçekçi ve pragmatik bir model" diyerek yaptığı başvuruyu ilan etmiştir. Aşağıdaki analiz de ABD merkezli bir çalışmadır. Dünya 1900'lerin başında 2 milyar ton karbondioksit gazı açığa çıkarırken 2018 yılında bu miktar 16 kat artarak 36.2 milyar tona ulaşmış durumdadır. Avrupa Komisyonu ve Hollanda Çevre Değerlendirme Ajansı'nın son verilerine göre Dünya'yı en çok yıllık 10.5 milyar ton karbondioksit salınımıyla Çin kirletmekte, Çin'i 5 milyar tonu aşkın emisyon oranıyla ABD, 3,5 milyar ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri takip etmektedir. İlk üçten sonra, ilk 10'u tamamlayan ülkeler sırasıyla Hindistan, Rusya, Japonya, Almanya, İran, Güney Kore ve Kanada. Çevreyi kirleten ilk 10 ülke 100 yıldan fazla bir süredir çıkardıkları savaşlar, iç savaşlar, terör, darbeler ve ayaklanmalarla milyonlarca insanı göçe zorlamış olmakla yetinmeyerek bu kez iklim değişiklikleri gibi manipülatif sorunları gerekçe göstererek insanları yaşadıkları coğrafyalardan uzaklaştırmayı planlayan satanizmin  tetikçisi olarak çalışmaya devam etmektedirler. İnsanlığı Satanizm'in mevcut ve gelecekteki tehditlerine karşı uyarıyoruz.
Seçkin Deniz, 24.12.2019

How climate-related tipping points can trigger mass migration and social chaos

Gazete başlıklarında hızlı tarama yapan herkesin görebileceği gibi, iklim değişikliği büyük sosyal dönüşümleri tetikleme potansiyeline sahiptir. Bomba siklonları gibi aşırı hava olayları gıda güvensizliğine, isyanlara ve toplu göçlere yol açarak birçok etkiye yol açabilir.

Fakat bu basit, bire bir ilişki değil. Bazen, sınırlı bir iklim değişikliği bile büyük sosyal dönüşümler yaratabilir, diğer zamanlarda ise büyük iklim olayları sosyal, politik ve ekonomik sistemlerin yerleşik esnekliğinden dolayı yalnızca sınırlı sosyal etkiye sahip olabilir.


Su güneşte pişmiş toprağa döner. İllüstrasyon Shutterstock

Nedenini anlamak için, fizik dünyasından, küçük bir niceliksel değişimin daha büyük, doğrusal olmayan bir değişime yol açtığı “devrilme noktası” problemi olarak bilinen kavramı ödünç almak mantıklıdır. Bir topluluk bir istikrar durumundan istikrarsızlığa: barıştan şiddete, demokrasiden otoriter bir rejime veya hareketsiz yaşam tarzından acil durum göçüne geçerken sosyal devrilme noktalarına ulaşılır. Kendi kendini pekiştiren geri bildirim döngüleri tarafından yönlendirilen sosyal bileşenlerin kaçınılmaz ve çoğu zaman geri dönüşümsüz bir şekilde niteliksel olarak farklı bir duruma yol açtığı bir sosyolojik ve ekolojik sistem içindeki noktalar olarak tanımlanmaktadırlar.


Son yıllarda, sosyal devrilme noktaları için erken uyarı sinyallerini tanımlamak üzere önemli araştırmalar yapılmıştır. Buradaki zorluk, bir devrilme noktasının yapısı hakkındaki bilginin, krizleri daha öngörülebilir hale getirmemesi gerektiğidir.


Kökeni. 'Devrilme noktası' terimi genellikle küçük bir bozulmanın sistemin durumunu değiştirdiği kritik eşiği ifade eder. Fizikte, kavram, nesnenin aniden devrilmesi için dengeli bir nesneye eklenen küçük bir ağırlığın yeterli olduğu kesin, net, eksi noktayı belirlemek için kullanıldı. Terim, 1960'lı yılların başında Amerikan mahallelerinde ırk ilişkileri eğitimi alan sosyolog Morton Grodzins tarafından popülerleştirildi.


Daha yakın zamanlarda, Exeter Üniversitesi'nde bu konuda araştırmaya öncülük eden Tim Lenton gibi iklim değişikliği uzmanları, iklim sistemindeki ani ve geri dönüşü olmayan değişikliklere atıfta bulunmak için bu terimi kullandılar. Ancak iklimi anlamamıza yardımcı olmasının yanı sıra, devrilme noktaları kavramı, iklim değişikliğinin sonuçlarını anlamak için de kullanışlıdır.


Şu anda yapılan iklim değişikliğinin sosyal etkilerine ilişkin değerlendirmelerin çoğu deterministik ve Malthus perspektifinden kaynaklanmaktadır; bu, insan eylem ve davranışlarının dış nedenlerle - bu durumda çevresel bozulmalar tarafından- belirlendiğini ve değişikliklerin sosyal belirleyicilerini görmezden geldiğini varsaymaktadır. Özellikle, eşitsizliklerin iklim değişikliğinin sosyal etkilerini şekillendirmedeki rolü genellikle göz ardı edilmektedir. Aksine, genellikle göç veya çatışmalar gibi sosyal dönüşümlerin kaçınılmaz olduğu ve iklim etkilerinin büyüklüğüne her şeyden önce bağlı olacak iklim değişikliğinin yan ürünleri olduğu varsayılmaktadır. Bu, iklim değişikliğinin gelecekteki insanî boyutlarını değerlendirirken özellikle belirgindir. Gelecekteki göçün büyüklüğünü tahmin etmeye yönelik çok sayıda çalışma yapıldı, "Yüz binlerce, milyonlarca veya milyarlarca sözde iklim mültecisi olacak mı?" sorusunun cevabı arandı. Yapılan araştırmalarda, farklı iklim senaryoları temelinde göçün büyüklüğü ve ölçeği veya herhangi bir ihtilaf veya salgın öngörmeye çalışıldı.


Ancak bu değerlendirmeler tipik olarak sadece eşitsizliklerin rolünü değil, aynı zamanda iklim değişikliğinin gelecekteki sosyal etkilerini değerlendirmedeki algı ve (yanlış) temsil, yönetim sistemleri, dayanışma ağları ve kültürel değerlerin rolünü de göz ardı etmektedir. Sosyal bir devrilme noktası kavramı, özellikle göç ve çatışma için iklim değişikliğinin gelecekteki sosyal etkilerinin daha doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacaktır. Sonuç olarak, iklim değişikliğini sosyal devrilme noktaları açısından düşünmek, iklim değişikliğinin sosyal etkilerinin anlaşılmasını ve bunları tahmin etme yeteneğimizi geliştirecektir.


Ve iklim devrilme noktalarının otomatik olarak sosyal devrilme noktalarına dönüşmediğini not etmek önemlidir; bunlar iki ayrı, bağımsız birer süreçtir. Ve bu sosyal devrilme noktaları, iklim devrilme noktalarına ulaşılmadan çok önce tetiklenebilir özelliktedir ve daha dinamiktir.


Sudan'daki son ayaklanma, bu sosyal devrilme noktaları fikrine iyi bir örnektir: Normalden daha düşük tarımsal verim, gıda fiyatlarında keskin bir artışa neden oldu; ekmek fiyatı birkaç haftada üç kat arttı. Bu da, rejim gözlemcilerini şaşırtan büyük bir karışıklığa yol açtı.


Bu nedenle, sosyal devrilme noktaları, bir topluluğun taşıma kapasitesi ile karıştırılmamalıdır. Bir topluluğun taşıma kapasitesi sabit, önceden belirlenmiş bir sınır olsa da, sosyal devrilme noktaları sürekli olarak gelişmektedir.


Burada önemli olan doğrusallığın ihlalidir.


İklim değişikliği ve göçün kesiştiği noktada politika oluşturma. İklim değişikliğinin sosyal etkileri üzerine yapılan pek çok araştırma, özellikle göç akımları için küresel projeksiyonlar üretmek isteyen küresel bir bakış açısı benimsemiştir. Ancak toplumsal ölçekler, iklim değişikliğinin insan etkileriyle karıştırılmaması gerektiği için, iklim değişikliğinin sosyal etkilerinin değerlendirilmesine izin vermediğinden, bireysel düzeyde ve küresel düzeyde anlaşılamaz. 


İklim göçüne dair birçok tahmin ve öngörü, gelecekteki iklim etkilerinin büyüklüğünün göç akışlarının kilit belirleyicisi olduğunu varsaymaktadır. Bununla birlikte, bu tür etkilerin algılanması da aynı derecede önemlidir ve genellikle göz önünde bulundurulmamıştır.


Araştırmalar, gerçek çevresel değişimler ile bu değişimlerin yerel halkın algıları arasında çok önemli farklılıklar olduğunu göstermiştir. Göç etme kararı genellikle değişikliklerin kendisinden ziyade değişiklik algıları tarafından belirlenir ve yine de bu dikkate alınması zor olan bir husustur.


Benzer şekilde, sosyal devrilme noktaları kavramı, bir sosyal grubun üyelerinin birbirlerine güvenebilecekleri dayanışma ağları gibi hafifletici faktörlerin göçün çevresel itici güçleri üzerindeki etkisini değerlendirmek için gerekli olabilir. Burada yine, kavram bir eşiğe ne zaman ulaşıldığını ve bu eşiklerin neden görünüşte benzer çevresel aksaklıklar da dahil olmak üzere farklı insanlara, yerlere ve bağlamlara göre farklı olduğunu belirlememize yardımcı olmaktadır.


İklim değişikliğinin toplumsal sonuçlarını ve özellikle de göçü ele alan fikirler hızla şekilleniyor. Aralık 2018'de kabul edilen Küresel Göç Sözleşmesi, iklim değişikliğini dünya çapında önemli bir göçmen itici gücü olarak kabul etmekte ve iklim değişikliği ve doğal afetlerden kaynaklanan göç sorunlarına çözüm bulmak için atılabilecek bazı adımlar önermektedir. 2015 yılında Paris Anlaşması ile kurulan Yerinden Edilme Görev Gücü, uluslararası iklim değişikliği müzakerelerinde politika yapıcılara bir dizi tavsiyede bulunurken, 2016 yılında Koruma Gündeminin uygulanmasını denetlemek için Afet Yerinden Edilme Platformu kuruldu. Nansen Girişimi, afetler nedeniyle yerinden edilmiş kişilerin haklarını korumaya çalışır.

Bu inisiyatifler ilk somut sonuçlarını verdiklerinden, gelecekteki iklime bağlı göç senaryolarında iklim değişikliği etkilerinin algılarını hesaba katmak çok önemli olacaktır. İnsanların iklim değişikliği etkilerine tepki olarak nasıl göç edecekleri yalnızca bu etkilere veya onları hafifletmek için uygulanan politikalara değil, aynı zamanda etkilenenlerin bu etkileri nasıl algıladıklarına da bağlı olacaktır. Bu nedenle, politika yanıtlarının göçü iklim değişikliğinin kaçınılmaz bir yan ürünü olarak değil, iklim değişikliğinden etkilenen çok çeşitli faktörlerin neden olduğu bir sosyal cevap olarak görmesi şarttır.

Perry Worl House , 8 Kasım 2019, The Bulletin


(Perry World House, Pennsylvania'nın küresel angajman merkezidir. Ortaya çıkan teknolojilerin etkileri üzerine Bültene düzenli bir şekilde katkıda bulunmaktadır.)


(Bu köşe, çevresel değişimler ve göç arasındaki etkileşimlerin incelenmesine adanmış bir araştırma merkezi olan Belçika'daki Liège Üniversitesi'ndeki Hugo Gözlemevi'nin direktörü, François Gemenne’e aittir. Gemenne ayrıca Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin baş yazarıdır. Bu sütun Perry World House için hazırlanan ve kısmen Carnegie Corporation, New York'tan bir hibe ile mümkün kılınan bir esere dayanmaktadır. İfade edilen görüşler yalnızca yazara aittir.)Seçkin Deniz, 24
.12.2019, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar
Takip et: @Seckin_Deniz


Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir.Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı