30 Ekim 2023 Pazartesi

SA10421/SD2907: İmparatorluk Sonrası Düzen; Orta Doğu'daki İstikrarsızlığın Kökleri

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Dış Politika Araştırma Enstitüsü, Robert Strausz-Hupé Jeopolitik Kürsüsü'nde görev yapmakta olan ve bu makalenin uyarlandığı 'The Loom of Time: Between Empire and Anarchy, From the Mediterranean to China-Zamanın Tezgâhı: İmparatorluk ve Anarşi Arasında, Akdeniz'den Çin'e' (Random House, 2023) adlı kitabın yazarı Robert D. Kaplan'a aittir ve Orta Doğu'daki istikrarsızlığın köklerine vurgu yaparken 'Emperyalist Batı'yı ustaca aklama çabasındadır... Ermeni Soykırımı gibi iftiraları, İslam'ın Altın Çağı'nı 'emperyal bir çağ' olarak tanımlaması bir yana konulursa, kısmen nesnel bir dil ve bakışla telif ettiği analiz dikkate değerdir.
Seçkin Deniz, 30.10.2023, Sonsuz Ark 

Order After Empire; The Roots of Instability in the Middle East

İmparatorluk tarihi bir kafa karışıklığı içerir. Pek çok kişinin zihninde, Batı'nın itibarını sonsuza dek lekeleyen, Avrupa'nın gelişmekte olan dünyanın büyük bölümünü yönetmesi ile ilişkilendirilir. Ancak imparatorluk, özellikle Orta Doğu'da, Batılı olmayan pek çok biçim almıştır. Yedinci yüzyılda Şam'da Emevi hanedanlığı ile başlayan bir dizi Müslüman halifelik, bazen Akdeniz'e kadar uzanan geniş bir alanda hüküm sürmüştür. 

Sonraki yüzyıllarda onları, egemenliklerini Balkanlar'a kadar genişleten Osmanlılar ve on dokuzuncu yüzyılda Basra Körfezi'nden İran ve Pakistan'ın bazı bölgelerine ve Müslüman Doğu Afrika'ya yayılan Umman Sultanlığı takip etti. Avrupalılar ancak imparatorluk tarihinin sonraki aşamalarında bu hikayenin önemli bir parçası oldular.


İstanbul'da Panorama 1453 Tarih Müzesi'ni ziyaret, Mayıs 2023, Murad Sezer / Reuters

Ortadoğu'da imparatorluk deneyiminin çeşitliliği, Avrupa'daki gibi ulus-devletlerin gelişimini engellemiş ve bu nedenle bölgenin istikrar eksikliğini açıklamaya yardımcı olmuştur. Gerçekten de, pek çok Orta Doğu rejimi için, en az zorlama ile makul bir düzenin nasıl sağlanacağı sorusu çözüme kavuşturulamamıştır.

Son yıllarda Orta Doğu'da yaşanan şiddet ve istikrarsızlığın en önemli nedenlerinden biri, günümüz hassasiyetleri için ne kadar rahatsız edici olursa olsun, modern tarihte ilk kez bölgenin emperyal olarak dayatılan herhangi bir düzenden yoksun olmasıdır. Tunus gibi bazı umut vaat eden ülkelerde bile demokrasinin şimdiye kadar kök salamamış olması, emperyal yönetimin zayıflatıcı mirasının bir göstergesidir. İmparatorluk, düzen için tatsız ama kalıcı bir çözüm sunarak diğer çözümlerin yerleşmesini engellemiştir.

İç karartıcı ama inkar edilemez gerçek şudur ki, imparatorluklar şu ya da bu şekilde erken antik çağlardan modern çağa kadar dünya tarihine (ve özellikle Ortadoğu tarihine) hakim olmuşlardır çünkü en azından göreceli olarak, siyasi ve coğrafi örgütlenmenin en pratik ve açık araçlarını sunmuşlardır. İmparatorluklar arkalarında kaos bırakabilirler, ancak kaosa çözüm olarak da yükselmişlerdir.

Hizmet Dışı

Yüzyıllar boyunca Orta Doğu'da İslam'ın Altın Çağı emperyal bir çağ olmuştur. Bu tarih, öncelikle Emevi ve Abbasi halifeliklerinin yanı sıra Fatımi ve Hafsid halifelikleri altında da ortaya çıkmıştır. Moğol imparatorluğu ölçülemeyecek kadar zalim olabilirdi, ancak Moğollar öncelikle diğer imparatorluklara boyun eğdirdi ve onları yok etti: Abbasi, Harezmi, Bulgar, Song vb. 

Orta Doğu ve Balkanlar'daki Osmanlı İmparatorluğu ve Orta Avrupa'daki Habsburg İmparatorluğu, kendi çağlarının en aydınlanmış değerleriyle tutarlı bir şekilde Yahudilere ve diğer azınlıklara koruma sağlamıştır. Ermeni soykırımı, Osmanlı İmparatorluğu'nun bölgeye tam olarak hakim olduğu bir dönemde değil, Jön Türk milliyetçilerinin imparatorluğun yerini alma sürecinde olduğu bir dönemde meydana gelmiştir. Tek etnikli milliyetçilik, kozmopolit niteliğiyle çok etnikli emperyalizmden daha fazla azınlıklara karşı ölümcül olmuştur.

Cezayir'den Irak'a kadar Orta Doğu'yu 400 yıl boyunca yöneten Osmanlı İmparatorluğu I. Dünya Savaşı'ndan sonra çöktü. 1862'de Osmanlı Dışişleri Bakanı Ali Paşa bir mektubunda, Osmanlıların "ulusal isteklere" boyun eğmek zorunda kalmaları halinde, "oldukça istikrarlı bir devlet kurmak için bile bir yüzyıla ve kan sellerine ihtiyaç duyacakları" konusunda kehanette bulunmuştu. Aslında, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden bir asırdan fazla bir süre sonra, Orta Doğu hala imparatorluğun dayattığı düzen için yeterli bir ikame bulamadı.

Dünya Savaşı'nın sonuna kadar, İngiliz ve Fransız emperyal manda otoriteleri Lübnan'dan Irak'a kadar Levant ve Bereketli Hilal devletlerini yönetmiştir. Soğuk Savaş döneminde ise ABD ve Sovyetler Birliği hem güç dinamikleri hem de Orta Doğu rejimleri üzerindeki etkileri bakımından emperyaldi. ABD'nin İsrail'le ve Kuzey Afrika ile Arap Yarımadası'ndaki Arap monarşileriyle fiili ittifakları vardı; Sovyetler Birliği ise Cezayir'i, Nasır'ın Mısır'ını, Güney Yemen'i ve Moskova'nın komünist çizgisine yakın duran ya da sempati duyan diğer ülkeleri destekliyordu.

Sovyetler Birliği 1991'de dağıldı ve ABD'nin bölgedeki etkisi ve güç yansıtma kabiliyeti 2003'te Irak'ın işgalinden bu yana giderek azalıyor. Ne yazık ki, imparatorluğun bir şekilde varlığı olmaksızın bölge, rejimlerin çökmesi ya da istikrarsızlaşmasıyla yavaş yavaş bir kargaşa dönemine girdi: Libya, Suriye, Yemen ve diğerleri. Kısacası, Arap Baharı sadece demokrasiye duyulan özlemi değil, aynı zamanda yorgun ve yozlaşmış diktatörlük yönetiminin reddini de göstermiştir. Kısacası, bir dereceye kadar emperyal etki olmaksızın, Orta Doğu ve özellikle de Arap dünyası, Arabist Tim Mackintosh-Smith'in yazdığı gibi, sıklıkla "bölünmeye doğru... kırılgan bir eğilim" göstermiştir.

Kötü Etki

İmparatorlukların Orta Doğu'ya bir nebze de olsa düzen ve istikrar getirdiği düşüncesi, birçok çağdaş akademisyen ve gazeteciye ters düşmektedir. Ortak görüşe göre, bölgedeki istikrarsızlığın nedeni imparatorluk değil demokrasinin yokluğudur. Bu pozisyon anlaşılabilir. Birçok ülkede modern Avrupa sömürgeciliği deneyimi hala tazeyken, akademisyenler ve gazeteciler İngiliz, Fransız ve diğer Avrupalı güçlerin Orta Doğu, Afrika ve başka yerlerdeki suçlarıyla meşgul olmaya devam ediyor. Sömürgecilik sonrası bir kefaret ve revizyonizm çağında yaşadığımız için, Avrupalı güçlerin geçmiş yüzyıllarda işledikleri kabahatlerin göz önünde olması son derece doğaldır. Buradaki zorluk, bu yanlışları küçümsemeden ötesine geçmektir.

Bu, Avrupalı güçlerin Orta Doğu'daki eylemlerinin masum olduğu anlamına gelmiyor; tam tersine. Bugün bölgenin en az istikrarlı bölgeleri, Avrupa sömürgeciliğinin en açık izlerini taşıyan bölgelerdir. Örneğin Levant'ın tamamen yapay sınırları, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşik Krallık ve Fransa tarafından inşa edilmiştir. Bu nedenle, modern Suriye ve Irak'ın sınırları, uzun süredir katı bölgesel sınırlar olmadan faaliyet gösteren iyi işleyen geleneksel toplumların doğasını yansıtmamaktadır.

Modern devletler, İngiliz ve Fransız emperyalistleri kısmen özelliksiz çöl arazisinden oluşan bir coğrafyaya düzen getirmeye çalışırken, bir bütün olarak tutulması gereken toprakları böldüler. Yirminci yüzyıl entelektüeli ve Orta Doğu bölgesi uzmanı Elie Kedourie'nin alaycı bir şekilde belirttiği gibi, "Daha önce hiç olmayan yerlerde ortaya çıktıklarında sınırlar başka ne olabilir?"

Gerçekten de yirminci yüzyılın ikinci yarısında Suriye ve özellikle Irak'ta ortaya çıkan baskıcı Baas devletleri Avrupa imparatorluğu tarafından oluşturulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri 2003 yılında Irak'ı işgal etti ve sonuç kaos oldu; Amerika Birleşik Devletleri 2011 yılında Suriye'ye müdahale etmedi ve sonuç yine kaos oldu. Pek çok kişi her iki ülkede yaşananlar için ABD politikalarını suçlasa da, her iki durumda da olayların eşit derecede önemli bir itici gücü, 1930'ların faşist döneminde Şam orta sınıfının biri Hıristiyan diğeri Müslüman iki üyesi tarafından kısmen Avrupa'nın etkisi altında tasarlanan Doğu bloğu tarzında Arap milliyetçiliği ve sosyalizmin ölümcül bir karışımı olan Baasçılığın mirasıydı: Michel Aflaq ve Salah al-Din Bitar. Zira Orta Doğu'yu tüm bölgeler arasında en istikrarsız hale getiren sadece sömürgecilik değil, aynı zamanda yirminci yüzyılın başlarındaki tehlikeli Avrupa ideolojileriydi.

Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden bu yana Orta Doğu'da yaşanan trajedinin Orta Doğu'nun kendisiyle olduğu kadar Batı'nın bölgeyle olan dinamik etkileşimiyle de ilgisi vardır. Ortadoğu tarihinin tartışmasız en büyük modern tarihçisi olan Marshall Hodgson, İslam dünyasının sömürgecilik karşıtlığı, milliyetçilik ve dini aşırılıkçılıkla ifade edilen "köklü hoşnutsuzluk ve bozulmasının", nihayetinde Batı emperyalizminin doğal olarak bir yan ürünü olduğu çeperlerindeki tehdit edici endüstriyel ve post-endüstriyel dünyayla daha fazla temas kurmasına tepki olduğunu yazmıştır.

Elbette Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri bu tepkiyi oluşturma niyetinde değildi. Ancak Batı'nın fikir ve teknoloji alanındaki dinamizmi, eski Osmanlı İmparatorluğu topraklarını hem ezdi hem de zorla modernleştirerek emperyalizmin kötü etkilerini artırdı. Böylece, kökleri modern Batı'ya dayanan Marksizm, Nazizm ve milliyetçilik fikirleri, Ortadoğu ve Avrupa'da yaşayan Arap entelektüellerini etkiledi ve Suriye'de yaşlı ve genç Esad'ların, Irak'ta ise Saddam Hüseyin'in iktidarıyla sonuçlanan rejimlerin planını oluşturdu. Bu parçalanmış ülkelere yapılacak bir otopsi sadece yerel değil aynı zamanda Batılı patojenleri de ortaya çıkaracaktır. Bir zamanlar Orta Doğu'yu istikrara kavuşturan imparatorluk, daha sonra dolaylı olarak istikrarsızlaştırdı.  

Suriye'yi düşünün. Ülke 1946 ile 1970 yılları arasında, on tanesi askeri darbe olmak üzere, neredeyse tamamı hukuk dışı 21 hükümet değişikliği yaşadı. Kasım 1970'te, İslam'ın Şiilikle yakınlıklar taşıyan bir kolu olan Alevi mezhebinin bir üyesi olan Baasçı hava kuvvetleri generali Hafız Esad, sakin ve kansız bir darbeyle -kendi deyimiyle "düzeltici bir hareketle"- kontrolü ele geçirdi. Esad 30 yıl sonra doğal ölümüne kadar ülkeyi yönetecekti. 

Arap dünyasının en istikrarsız ülkesi olan sanal bir muz cumhuriyetini nispeten istikrarlı bir polis devletine dönüştürerek modern Orta Doğu'nun en tarihi figürlerinden biri olduğunu kanıtladı. Ancak Irak'ta Saddam'dan daha az kanlı ve daha az baskıcı bir devlet yöneten Esad bile zaman zaman barbarlık yapmadan yönetemedi. Sünni Müslüman aşırılık yanlılarının kendi yönetimine karşı başlattığı şiddetli ayaklanmaya yanıt olarak 1982 yılında Sünnilerin çoğunlukta olduğu Hama kentinde 20.000 kişiyi öldürdü. Anarşiyi engellemenin bedeli ağır oldu ve yaşlı Esad'ın Suriye'de istikrarı sağlamadaki başarısını en iyi ihtimalle nitelikli hale getirdi. Osmanlı ve Fransız emperyalizminin mirası böyleydi.

Ya da birbirinden farklı bölgelerden oluşan ve sömürgeci geçmişi dışında herhangi bir tarihsel bütünlükten yoksun olan Libya örneğini ele alalım. Trablusgarp olarak bilinen Batı Libya daha kozmopolittir ve tarihsel olarak Kartaca ve Tunus'a yönelmiştir. Öte yandan doğu Libya ya da Cyrenaica muhafazakârdır ve tarihsel olarak Mısır'daki İskenderiye'ye yönelmiştir. Aradaki çöl toprakları, güneydeki Fizan da dahil olmak üzere, sadece kabile ve alt bölge kimliklerine sahiptir.

Osmanlılar tüm bu ayrı birimleri tanımış olsa da, İtalyan sömürgeciler yirminci yüzyılın başında bunları tek bir devlette birleştirdi; bu devlet o kadar yapaydı ki, Suriye ve Irak'ta olduğu gibi, en aşırı araçlar dışında yönetilmesi çoğu zaman imkansızdı. Diktatör Muammer Kaddafi 2011'de, İtalyan işgalinden tam 100 yıl sonra devrildiğinde, devlet basitçe dağıldı. Suriye ve Irak'ta olduğu gibi Libya'nın kaderi de Avrupa emperyalizminin sonuçlarının ne kadar ölümcül olabileceğini gösteriyor.

Bir Kral İçin Uygun

Buna karşın Mısır ve Tunus gibi kökenleri hem Avrupa sömürgeciliğinden hem de İslam'ın kendisinden öncesine dayanan ülkeler daha kolay bir dönem geçirmiştir. Örneğin sonuncusu, Kartacalılar, Romalılar, Vandallar ve Bizanslılar altında belirgin bir İslam öncesi kimlikle desteklenmektedir. Bu ülkelerin rejimleri kısır ve baskıcı olabilir, ancak dayattıkları düzen söz konusu değildir. Mesele, bu tür sistemlerin nasıl daha az zorlayıcı hale getirilebileceğidir. 

Yine de Tunus bile 2010 sonlarında Arap Baharı'nı ateşleyen kendi halk ayaklanmasından bu yana zorlanıyor. Ülke, başkentinde ve diğer büyük şehirlerinde bir demokrasi olarak cesurca yoluna devam etti, hatta taşra ve sınır bölgelerinde merkezi kontrol zayıfladı, ta ki geçen yıl Başkan Kais Saied yönetiminde otokrasiye geri dönene kadar. Buna rağmen Tunus bölgedeki en umut verici demokratik deney örneği olmaya devam ediyor. Bu da Orta Doğu'da Batı'nın zorlayıcı olmayan bir düzen kurmaya yönelik siyasi planını kopyalamanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Demokrasi yerine, kendisi de Avrupa emperyalizminin bir türevi olan modernleştirici otokrasi, anarşi hayaletine karşı en hazır cevabı sunmuştur.

Orta Doğu'daki en az baskıcı rejimler Ürdün, Fas ve Umman'daki geleneksel monarşiler olmuştur. Doğal ve zor kazanılmış tarihsel meşruiyetleri nedeniyle, otoriter olmalarına rağmen en az zulümle yönetebilmişlerdir. Ortadoğu'nun Hobbesçu laboratuvarı, monarşinin imparatorlukla birlikte en doğal yönetim biçimi olduğunu kanıtlamaktadır. Örneğin Umman, onlarca yıl boyunca biraz ilerici politikalar ve mütevazı bireysel özgürlüklerle mutlak bir kraliyet diktatörlüğü olarak işlev görmüştür. Bu durum, dünyanın kötü diktatörlükler ve örnek demokrasiler olarak ikiye ayrılamayacağının, aksine bu ikisinin arasında pek çok gri tondan oluştuğunun pek çok kanıtıdır. Yabancı muhabirler genellikle bunu anlıyor, ancak New York ve Washington'daki entelektüeller ve politikacılar daha az kavrıyor.

Yöneten ve yönetilen arasında gerçek bir sosyal sözleşmenin olduğu Suudi Arabistan ve Basra Körfezi şeyhliklerine tanık olun. Yöneticiler yetkin, öngörülebilir bir yönetim ve yumuşak iktidar geçişleri sağlayarak imrenilecek bir yaşam kalitesi sunuyorlar; bunun karşılığında da halklar iktidarı ellerinde tutmalarına karşı çıkmıyor. Petrol zenginliğinin bununla çok ilgisi var. Ancak Körfez yöneticileri aynı zamanda ahlaksız olmaktan ziyade ahlaklı olan sert başlı, Makyavelist bir ampirizm de sergilediler. Arap Baharı sırasında birçok demokrasi girişiminin ortaya çıkardığı anarşiyi, Batı'nın onlara öğretecek hiçbir yararlı dersi olmadığının kanıtı olarak görüyorlar.

Haysiyet, Demokrasi Değil 

Tabii ki, bu hâlâ hikayenin tamamı değil. Orta Doğu doğrusal bir yönde olmasa da ileriye doğru koşuyor. Sosyal medya da dahil olmak üzere dijital teknoloji, hiyerarşileri düzleştirdi ve kitleleri cesaretlendirdi; kitleler de bunun sonucunda iktidarları giderek daha az korkutuyor ve giderek daha fazla hesap soruyor. Diktatörler, Basra Körfezi'nde ve başka yerlerde hiç alışık olmadıkları bir şekilde kamuoyunu takıntı haline getirdiler. 

Bu arada, Portekiz, Hollanda ve İngiliz deniz imparatorlukları erken modern ve modern dönemlerde Orta Doğu'nun bir dünya ticaret sistemine dahil olmasına yardımcı olmuş olsa da, bu etkileşimin yoğunluğu zaman geçtikçe bölgeyi bunaltıyor. Orta Doğu'nun geleceği, hem Batı'yla hem de küreselleşmenin birçok çapraz akımıyla daha da büyük bir kaynaşma gösterecektir. Bu da eninde sonunda bölgenin siyasetini değiştirebilir. Ancak tam da Ortadoğu'daki imparatorluk çağı çok uzun sürdüğü için -aslında İslam'ın doğuşundan bu yana- kimse bu istikrarsız post-emperyal evrenin bir anda sona ermesini beklememelidir. Ne de olsa siyaset dünyasında düzen arayışından daha kalıcı bir şey yoktur.

Elbette bölgenin imparatorlukla işi tam olarak bitmiş değil. ABD, Irak savaşıyla zayıflamış olsa da, kuzeybatıda Yunanistan, güneydoğuda Umman ve güneybatıda Cibuti arasındaki Arap Yarımadası'nın büyük bölümünü çevreleyen hava ve deniz üsleriyle güvenlik ve askeri konuşlanma açısından en baskın dış güç olmaya devam ediyor. 

Bu arada Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi, Basra Körfezi'nden Çin'in batısına uzanan ve Pakistan'ın güneybatı ucunda son teknoloji ürünü bir limanın demir atacağı bir enerji yolları ağı öngörüyor. Cibuti'de bir askeri üssü bulunan Pekin, Sudan Limanı'nda ve İran-Pakistan sınırındaki Jiwani'de bu türden başka üsler de tasarlıyor. Buna ek olarak Çin hükümeti Mısır'da Süveyş Kanalı boyunca bir sanayi ve lojistik merkezine ve hem Suudi Arabistan hem de İran'da altyapı ve diğer projelere on milyarlarca dolar yatırım yapmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in sömürgeleri ya da manda bölgeleri yoktur. Kendi sınırlarının ötesindeki insanları yönetmiyorlar. Ancak emperyal çıkarları var. Ve bu tarihi dönemeçte bu çıkarlar savaş değil istikrar gerektiriyor, özellikle de Çin'in yatırımları Çin'i Orta Doğu ekonomilerinin iç işleyişine daha derinlemesine entegre ederken. 

Suudi Arabistan ve İran arasında resmi ikili ilişkilerin yeniden kurulması için Çin'in aracılık ettiği son anlaşma ve Biden yönetiminin buna verdiği kamuoyu tepkisi, imparatorluğun ya da onun gevşek bir versiyonunun Orta Doğu'nun istikrara kavuşmasına nasıl yardımcı olabileceğini gösteriyor. 

Göreceli istikrarla birlikte rejimler, daha bağlantılı ve sıkılaşan bir küresel ekonominin zorluklarına dayanabilecek daha girişimci toplumlar yaratmak için iç kontrolleri biraz gevşetmeye teşvik edilebilir. Örneğin Suudi rejimi, berbat insan hakları siciline rağmen, kadınlar üzerindeki kısıtlamaları gevşeterek ve onları iş gücüne entegre ederek toplumunu istikrarlı bir şekilde açmaktadır. Arap dünyasında yakından izlenen bu süreç, daha esnek rejimler ve siyasal İslam'a karşı direniş için bir model oluşturabilir.

Gazeteci Robert Worth, The New York Times için yıllarca Arap dünyasında yaptığı derin haberlerden sonra, Arapların en nihayetinde istedikleri şeyin demokrasiden ziyade karama ya da haysiyet olduğunu yazmıştır: demokratik olsun ya da olmasın, "tebaasını aşağılanma ve umutsuzluktan koruyan" bir devlet. İster Osmanlı ister Avrupa olsun, imparatorluk istikrar sağlamış ama çok az saygınlık kazandırmıştır; anarşi ise her ikisini de sağlamaz. 

Fas ve Umman'ın geleneksel monarşilerindeki reformlar gibi daha istişari bir yönetim orta yolu bulabilir. Batılı bir senaryoyu takip etmesi gerekmese de Ortadoğu'nun devam eden evrimi için en iyi umut bu yönde yatıyor olabilir.

Robert D. Kaplan, 8 Ağustos 2023, Foreign Affairs

(Robert D. Kaplan, Dış Politika Araştırma Enstitüsü'nde Robert Strausz-Hupé Jeopolitik Kürsüsü'nde görev yapmaktadır. Bu makalenin uyarlandığı The Loom of Time: Between Empire and Anarchy, From the Mediterranean to China (Random House, 2023) adlı kitabın yazarıdır.)


Seçkin Deniz, 30.10.2023, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve YansımalarSonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı