14 Eylül 2023 Perşembe

SA10359/SD2866: ABD Kıtasal İmparatorluktan Küresel İmparatorluğa Nasıl Geçti? -2

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, 1981'den beri gazetecilik yapan, 1998'den beri Seattle'da ve 1977'den beri Kuzeybatı Pasifik'te, diğer adıyla Cascadia'da yaşayan ilerici aktivist Patrick Mazza'ya aittir ve tarihçi William Appleman Williams'ın 'Empire as a Way of Life'ı (Bir Yaşam Biçimi Olarak İmparatorluk) adlı son kitabını temel alarak dört bölümde Küresel Amerikan İmparatorluğu'nun başlangıcından bugüne kadar oluşumuna odaklanmaktadır.
Seçkin Deniz, 14.09.2023, Sonsuz Ark 

How the U.S. moved from continental to global empire

"Sonsuz genişleme yoluyla toplumsal çatışmaları çözmek"

Bu yazı, tarihçi William Appleman Williams'ın son kitabı Empire as a Way of Life'ı (Bir Yaşam Biçimi Olarak İmparatorluk) inceleyen serinin ikinci bölümüdür. Bu yazı, 19. yüzyıl boyunca ABD imparatorluğunun büyümesini incelemektedir. İlk bölüme buradan ulaşabilirsiniz.  


1898'de ABD savaş gemisi Maine'in patlaması İspanya-Amerika Savaşı'nı tetikledi ve ABD'nin küresel bir imparatorluk olarak tam anlamıyla ortaya çıkışına işaret etti.

Temel zorluktan kaçınmak

Radikal tarihçi William Appleman Williams, ABD tarihi üzerine yazdığı onlarca yıl boyunca tutarlı bir tema ortaya koymuştur. Komüniteryen değerlere dayalı bir toplum inşa etmek ya da bunun gerektireceği zorluklardan kaçmak için genişlemek arasında bir seçimle karşı karşıya kaldığında, ABD sürekli olarak emperyal yayılmayı seçti. Önce kıta çapında, sonra da dünya çapında.

Williams şöyle yazmıştır. " ... Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihi, insancıl ve eşitlikçi bir toplum ya da kültür yaratmanın temel zorluğundan kaçınmanın bir yolu olarak, bir yaşam biçimi olarak imparatorluğun gücünün anlatımıdır."

Williams, 1980 yılında yayınlanan son eserine uygun bir şekilde adını vermiştir: 'Empire as a Way of Life: An Essay on the Causes and Character of America’s Present Predicament Along with a Few Thoughts About an Alternative- Bir Yaşam Biçimi Olarak İmparatorluk: Amerika'nın İçinde Bulunduğu Çıkmazın Nedenleri ve Karakteri Üzerine Bir Deneme ve Alternatif Üzerine Birkaç Düşünce'. ABD tarihinin revizyonist ekolünün dekanı olarak bilinen Williams, bu kısa kitabında, kendisinin ve öğrencilerinin ABD'nin büyüme ve gelişme anlayışında devrim yarattığı onlarca yıllık kariyerinin sonuçlarını özetlemiştir. Kitap, bugün ABD'nin karşı karşıya olduğu çıkmazlar için de geçerliliğini korumaktadır.

Adını hayatının büyük bir bölümünde ders verdiği üniversiteden alan ve Wisconsin Okulu olarak da bilinen revizyonist okul, benzersiz bir erdeme sahip Amerikan istisnacılığı fikrini çürüttü. Williams ve öğrencileri, ABD'nin bağımsızlığından önce bile kendi yönetici sınıfının çıkarlarına hizmet ederek tarihteki diğer imparatorluklar gibi nasıl büyüdüğünü ve hareket ettiğini gösterdiler. Anayasayı hazırlayanlar, emperyal genişleme için tasarlanmış güçlü bir federal hükümet kurdular. (Bu hikayeyi bu serinin ilk bölümünde burada anlatıyorum).

İç Savaş: Ne tür bir genişleme?

Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk büyük krizi olan ve onu parçalamakla tehdit eden İç Savaş, genişleme dürtüsünden kaynaklanıyordu. Bu dürtü, ABD'nin 1846 savaşında Meksika'nın kuzey yarısını ele geçirmesine yol açmıştı. Savaşın kendisi de ABD'nin Kaliforniya kıyılarındaki doğal limanları, San Francisco Körfezi'ni ve San Diego'daki Coronado'yu ele geçirmek için Asya ve Pasifik'e yönelmesinin bir ürünüydü. Çin İmparatoriçesi, 1784'te Devrim Savaşı'nın sona ermesinin hemen ardından Çin ticaretini güvence altına almak üzere Boston Limanı'ndan ayrılmıştı. Williams'ın belgelediği üzere, donanma Pasifik'e ilk resmi seferini 1812'de yapmış ve 1829'da ABD'nin tüm batı kıyısı limanlarında hak iddia etmiştir. 1835'e gelindiğinde Uzak Doğu'da da gemileri vardı.

(Williams'ın son arayışı, daha sonra akademik mekânı olan Oregon Eyalet Üniversitesi'nde 1982'de yapılan bir röportajda bana anlattığı üzere, ABD'nin denizcilik tarihiydi. Ne yazık ki, hastalık ve ağrılar Williams'ın 1990'daki ölümünden önceki son yıllarına musallat oldu ve aklındakileri hiçbir zaman göremedik).

Williams, " ... Meksika'ya karşı yürütülen fetih harekatı amansız bir şekilde İç Savaş'a yol açtı," diye yazıyor. "Yeni kazanımı kontrol etmek için barışçıl bir siyasi ve ekonomik rekabet içinde olan kuzey eyaletlerinin üstün nüfus ve kaynakları nihai zaferlerini garantiledi."

Güneyli liderler köle sistemini Güneybatı'ya yaymak istiyorlardı. Bunun mümkün olabileceğinden şüphe duyanların, bugün orada göçmen tarım işçilerinin neredeyse kölelik koşullarında çalıştığını incelemeleri yeterlidir. Eğer yeni köleci eyaletler kabul edilemezse, Güney hem ekonomik gücünü hem de Senato'daki dengeyi kaybedecekti, zaten Temsilciler Meclisi'ndeki dengeyi de daha kalabalık olan Kuzey'e kaptırmıştı.

Lincoln bunu çok iyi anladı ve Williams'ın belirttiği gibi, daha sonra Sovyetler Birliği ve Çin'e karşı uygulayacağı ve bugün Çin ve Rusya'ya karşı açıkça sürdürdüğü politikayı anımsatan bir çevreleme politikasını Güney'de yürürlüğe koydu. Köleliğe karşı olmasına rağmen Lincoln köleliğin kaldırılmasını yavaş bir süreç olarak görüyordu. Yeni bölgelere yayılmadığı sürece köleliğin Güney'de devam etmesine razı olacaktı.

Williams şöyle yazıyor: "Güney'i çevrelemek, genişlemesini engellemek, Güney'in kuruyup ölmesine yol açacaktı." "Bu nedenle Güneyliler mantıksız bir şekilde ayrılmanın Güney'i Güney olarak sürdürmek için en olası şansı sunduğu sonucuna varmadılar. Yayılmacı oldukları için imparatorluğun mantığını anlamışlardı: büyüme yoksa ölüm de vardır."

Lincoln'ü köleleri serbest bırakan Özgürlük Bildirgesini yayınlamaya iten sadece savaş ve dürüst olmak gerekirse Siyah birliklere duyulan ihtiyaçtı. O zaman bile, ayrılmamış olan sınır eyaletlerinde köleliği hala yürürlükte bıraktı. İç Savaş büyük ölçüde genişlemenin şartlarını kimin belirleyeceği ile ilgiliydi. Yükselen Kuzey, üstün ekonomik gücü ve nüfusuyla galip geldi. Sonraki on yıllar boyunca, linç terörüyle uygulanan ortakçılık ve ayrımcılık yoluyla güneyli Siyah nüfusun neredeyse köleleştirilmesini sağladı. Siyahların gerçek özgürlüğü, bugün var olduğu ölçüde, İç Savaş ile değil, Siyahların kendi mücadeleleri ile sağlanmıştır.

Küresel imparatorluğun tarımsal kökleri

ABD'nin tarihi boyunca batının geniş toprakları, artan doğu nüfusunun baskısını azaltmak için bir emniyet supabı görevi görmüştür. Williams şöyle yazıyor: "Wisconsin Senatörü James Doolittle bunu şu şekilde ifade etti: bedava toprakların fazlalığı 'sermaye ve emek arasındaki tüm ciddi çatışmaları sonsuza kadar olmasa bile yüzyıllarca erteleyecektir." Bu topraklar ABD'yi bir tarım devine dönüştürdü. Williams bu gelişmede küresel imparatorluğun kökenlerini görür.

Williams, "Kanıtlar, büyük ölçüde küçük ve orta ölçekli toprak çiftçilerinden oluşan nüfusun tarımsal çoğunluğunun, kıtasal imparatorluktan denizaşırı imparatorluğa geçişte dinamik unsur olduğunu çok güçlü bir şekilde göstermektedir" diye yazıyor. "Her ne kadar paradoksal görünse de, işin özü basittir: Amerikalı çiftçi, refahı küresel pazara serbest erişime bağlı olan ve hükümetin bu fırsat özgürlüğünü sağlamak için yetkilerini kullanmasını giderek daha fazla talep eden kapitalist bir işadamıydı ... geçimlik çiftçilik düzeyinin ötesine geçtiklerinde, kendilerini giderek bir dünya sisteminin parçası olarak işleyen son derece rekabetçi bir artı-üretim pazar ekonomisinde buldular."

İç Savaş sırasında refaha kavuşan çiftçiler, savaşın ardından gerileme dönemine girmiş, ardından da ABD tarihinin en büyük buhranı olan 1873 bunalımı ile sarsılmışlardır. Williams bu kitapta, The Roots of the Modern American Empire-Modern Amerikan İmparatorluğu'nun Kökleri'nde anlattığı kapsamlı hikayeyi özetliyor. Avrupa çiftlik üretiminin hava koşulları ve bağlantılı hastalıklar nedeniyle çökmesi, çiftçilere ve bir bütün olarak ABD'ye bunalımdan çıkmak için tesadüfi bir fırsat verdi. Çiftçiler siyasi olarak örgütlenerek federal hükümeti Avrupa ve diğer ülkelerdeki ticaret engellerini yıkmaya zorladılar; bu hikaye modern serbest ticaret anlaşmalarıyla devam ediyor.

(Dünya Ticaret Örgütü'nün Seattle Turu'nun 1999 yılında, Seattle'daki savaş sırasında binlerce kişi toplantı salonunun dışında protesto gösterisi yaparken bile çöktüğünü, çünkü küresel güney ülkelerinin pazarlarını kuzeyin sübvansiyonlu tarım ticaretine açmak istemediklerini belirtmek gerekir).

Williams, "Soruna kooperatifler ve çeşitlendirme, hatta sosyalizmin hayali bir biçimi gibi başka çözümler de vardı" diye yazıyor ve ekliyor: "Hatta birkaç çiftçi bu alternatifleri savundu." 1880'lerin popülist hareketi bunu yansıtıyordu. "Ancak Amerikan tarım geleneği, erken sömürge yıllarındaki birkaç istisna dışında, içgüdüsel olarak ve şiddetle kapitalistti."

1890'ların krizi

Çiftçilerin başlattığı işi, şehirlerin yükselen endüstriyel liderliği devraldı ve 1893'te patlak veren bir sonraki buhran sırasında, yine o güne kadarki en büyük buhran sırasında ileriye taşıdı. Williams, " ... metropol liderleri, kapitalist ekonomi politik için - endüstriyel ve finansal olduğu kadar tarımsal - genişlemenin gerekliliğini fark ettiler ve daha konsantre ve etkin güçlerini, imparatorluğun yeni deyimini bir yaşam biçimi olarak tanımlamak ve kontrol etmek için kullandılar ..." diye yazıyor.

"Denizaşırı ekonomik genişleme için tarımsal argümanın geçerliliğini kabul eden ilk metropol kapitalistinin adını kimse bilmiyor" diye devam ediyor. "Ancak Standard Oil'den John D. Rockefeller'ın 1870'lerin sonlarında hayatta kalabilmek için Asyalılara gazyağı ihraç etmekle meşgul olduğunu biliyoruz." Rockefeller'ın şu sözlerini aktarıyor: "Pazarlarımızı genişletmek ve ihracat ticareti aramak zorunda kaldık." Çok geçmeden, "Andrew Carnegie dünyanın herhangi bir yerindeki demiryolu demirini boşaltmak için fazla mesai yaptı."

1890'ların bunalımı ABD kapitalizmine büyük meydan okumalar getirdi. Carnegie'nin Pittsburgh yakınlarındaki Homestead Çelik Fabrikası'nda 1892'de başlayan grev, grevciler ve Pinkertons dedektifleri arasında bir çatışmayla sonuçlandı. Grev ancak Pennsylvania valisinin 6.000 eyalet milisini göndermesiyle kırılabildi. 1894'te Jacob Coxey, bayındırlık harcamaları talebiyle işsizlerin Washington DC'ye yürüyüşüne öncülük etti. Coxey'in Ordusu olarak adlandırılan bu yürüyüşe hiçbir karşılık verilmedi. Ancak bazılarına göre bu yürüyüş, yürüyüşe tanık olan yazar L. Frank Baum'a aslında popülist bir alegori olan Oz Büyücüsü'nü yazması için ilham verdi. Yine o yıl, vagon üreticisi Pullman'a karşı yapılan bir grev ulusal bir demiryolu grevini teşvik etti. Başkan Grover Cleveland'ın askerlere emir vermesi ve aralarında Eugene Debs'in de bulunduğu grev liderlerinin mahkeme kararını ihlal ettikleri gerekçesiyle hapse atılmasıyla grev sona erdi.   

Bu arada, 1893'te tarihçi Frederick Jackson Turner, Kolomb'un 1492'de Amerika'ya varışının 400. yıldönümü münasebetiyle Chicago'da düzenlenen Columbia Exposition'da sınırların kapandığını ilan etti. Williams, sınırların genişlemesinin ABD'nin karakterini şekillendirdiğini savunan Turner'ın "basit ve cesur bir şekilde emperyal genişlemenin özgürlük, refah ve demokrasinin temeli olduğunu iddia ettiğini" yazıyor.

ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Alfred Thayer Mahan'ın 1890 tarihli The Influence of Sea Power Upon History adlı eserinde deniz kuvvetlerini küresel gücün anahtarı olarak tanımlamasının üzerinden çok geçmemişti. McKinley yönetimi altında donanma müsteşarı olacak olan Theodore Roosevelt, Mahan'dan büyük ölçüde etkilenmiştir. İspanyol-Amerikan Savaşı sırasında donanmaya Filipinler'e hareket emri veren Roosevelt'ti.  

Çiftçilerle başlayıp sanayiciler ve politikacılara kadar uzanan gelişmeler, 1890'lardaki bunalım ve sosyal çalkantıların odak noktasında, yurtiçinde özgürlüğün yurtdışında imparatorluk gerektirdiği fikrini birleştirdi. Bu fikir Williams'ın kültürel temeller olarak tanımladığı şeylere dayanıyordu: " ... siyasi, sosyal ve entelektüel özgürlükler ekonomik sisteme bağlıydı. Ekonomik özgürlük tüm özgürlüklerin temeliydi ... sistem her ne pahasına olursa olsun genişleme yoluyla sürdürülmeliydi. Büyüme, ekonomik refahın ve dolayısıyla diğer tüm iyi şeylerin anahtarıydı."

İspanyol-Amerikan Savaşı

Tüm bunlar, 1895 yılında Küba'da İspanyol yönetimine karşı ayaklanma patlak verdiğinde gündeme geldi. Franklin ve Jefferson'dan itibaren ABD liderleri Küba'ya uzun süredir göz dikmiş ve bir şekilde sahip olmanın ABD'nin güvenliği için hayati önem taşıdığını düşünmüşlerdi. " . . . Küba'nın, geniş Mississippi Havzası'nın güney yaklaşımını korumak için, tam anlamıyla işgal edilmese bile kontrol edilmesi gerekiyordu. ." diye yazan Williams, "dünyanın kontrolü" olarak "güvenlik tanımını" yansıtmaktadır. " ... komşularla sorun yaşamaktan kaçınmanın tek yolu onları ele geçirmek ya da onlara hükmetmektir ... "

1890'lara gelindiğinde, ABD firmalarının Küba'da zaten önemli yatırımları vardı. "Kapitalist siyasi ekonominin çökebileceği ve sosyalizm ya da anarşinin ortaya çıkabileceği korkusunu yaratan" ve küresel ticaretin artırılmasının bir çözüm olarak görüldüğü o on yılın ayaklanmaları bağlamında, Küba ayaklanması bir tehdit duygusu yarattı. Karayipler'in kontrolü, Panama'dan geçecek kanalın korunması için hayati önemde görülüyordu. 1896'da başkan seçilen William McKinley, "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kargaşanın sorumlusunun İspanya'nın ayaklanmayla baş edememesi olduğunu açıkladı. Dolayısıyla, İspanya Küba'yı kontrol edemezse, Amerika kendi iç huzurunu korumak için müdahale hakkını kullanacaktı."

ABD liderleri aynı zamanda Çin'in geniş pazarında ekonomik çözümler arıyor ve Avrupalı güçler ile Japonya'nın ABD'nin ekonomik çıkarlarını kendi çıkarları lehine dışlayarak Çin'i parçalara ayırmak için harekete geçmesinden endişe ediyordu. Williams şöyle yazıyor: "1890'ların bunalımı göz önüne alındığında, Küba'daki devrimci kargaşa ya da Asya'daki durumla sakin ya da soyut bir şekilde ilgilenmek imkansızdı."

ABD, 1898'de İspanya ile amansız bir savaşa girerek Küba'nın kontrolünü ve Porto Riko'nun günümüze kadar devam eden sömürge mülkiyetini ele geçirdi. Pasifik'te ise Çin'e sıçrama noktaları olarak Filipinler ve Guam'ı ele geçirdi. Pasifik'teki gücünü pekiştirmek için ABD, 1893'te ABD şeker aristokrasisi ve deniz piyadeleri tarafından Kraliçe Liliuokalani'ye karşı yapılan darbenin ardından zaten fiilen ABD kontrolünde olan Hawaii'yi ilhak etti. Yeni sömürge imparatorluğu diğer güçlerle kıyaslandığında mütevazı olsa da, Mahan'ın deniz gücünün projeksiyonunu sağlayacak küresel bir üsler ağı vizyonu olan bir mantığı yansıtıyordu. Bu, bugün dünya çapında sayıları en az 800'ü bulan "üsler imparatorluğunun" başlangıcıydı. Guam ve Filipinler'deki askeri üsler, ABD'nin Çin ile girdiği askeri çatışmanın kilit taşları olmaya devam ediyor.

ABD gücüne kapı açmak

Askeri gücünü güvence altına alan ABD liderlerinin artık dünyanın en büyük ekonomisi haline gelmiş olan Çin'in küresel gücünden yararlanmaları gerekiyordu. Öncelikli sorun Çin'di. İngiltere, Fransa, Almanya ve Rusya gibi Avrupalı güçler, Japonya ile birlikte etki alanlarını çoktan belirlemişlerdi. Ülkenin daha resmi bir şekilde bölünmesi tehlikesi vardı. Buna karşılık olarak Dışişleri Bakanı John Hay 1899 ve 1900 yıllarında Açık Kapı Notaları olarak bilinen notaları yayınladı.

Williams bu kitapta, revizyonist ekolün kurucu eseri olan 1959 tarihli ufuk açıcı çalışması The Tragedy of American Diplomacy'de vardığı sonuçları özetliyor. Açık Kapı Notları, ABD'nin nasıl bir imparatorluk peşinde koşacağının, öncelikle toprak kazanımına değil, üstün ekonomik gücüne dayalı bir imparatorluk olacağının dünyaya temel bir deklarasyonuydu.

Notlarda, "Hay, Amerikan gücünün küresel pazara girmesi ve hakim olmasının önünü açmakla ilgileniyordu." Notlar, ABD'nin ekonomik çıkarları için Çin genelinde "mükemmel bir eşit muamele" çağrısında bulunuyordu; zira gelişmekte olan ABD ekonomik devinin ekonomik ağırlığının tüm rakiplerine üstün geleceğini biliyordu.

"Williams şöyle yazıyor: "Dünya haritası hiçbir zaman Büyük Britanya, Fransa ya da Almanya için kullanılan renk tonlarıyla yıkandığı gibi Amerika Birleşik Devletleri kıtası için anahtarlanmış bir renkle yıkanmadı. Amerikan politika yapıcıları hiçbir zaman bu tür bir imparatorluk yaratmayı üstlenmediler . ... birincil ya da başlıca ekonomik, siyasi ve askeri gücü ve etkiyi gösterecek şekilde renklendirilmiş bir harita (yazarın italikleri) ABD'nin küresel bir imparatorluk olduğunu ortaya koyacaktır."

Notalar ayrıca Çin'in birleşik bir bölgesel ve idari varlık olarak korunmasını talep ediyordu. Williams'ın Notlar'dan aktardığına göre bu, "Çin'in her yerinde Amerikan can ve malına mümkün olan her türlü korumanın sağlanmasını" da içeriyordu. "Özetle Hay'ın politikası, Amerikalıların siyasi ekonomilerinin genişlemesinin acil ve uzun vadeli etkinliği için gerekli olduğunu düşündükleri ilkeleri ya da oyunun kurallarını belirlemekti ... ABD'nin gücünü bu ilkeler adına kullanacağını taahhüt ediyordu."

Dolayısıyla Açık Kapı Notları, bugün ABD liderlerinin "kurallara dayalı düzen" olarak adlandırdıkları düzenin büyük ölçüde kökenini oluşturmaktadır. Her ne kadar Çin'e odaklanmış olsalar da, ABD'nin günümüze kadar geçen süre boyunca dünya genelinde izleyeceği politikayı ifade ediyorlardı. Bugün Çin'in ekonomik olarak ABD'yi geçmeye başlamasıyla birlikte, ABD'nin açtığı kapıyı kapatmaya başlaması ve daha önce hiç olmadığı kadar sonsuz genişlemeye dayalı bir yaşam biçimi olarak ABD imparatorluğuna meydan okuması belki de en büyük ironidir.

Bir sonraki bölümde Williams'ın imparatorluğu 20. yüzyıl boyunca, Birinci Dünya Savaşı, 1930'lardaki buhran, İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş boyunca gelişen bir yaşam biçimi olarak nasıl gördüğünü ele alacağım.

Patrick Mazza, 4 Temmuz 2023, The Raven


<<<Önceki                         Sonraki>>>


(Patrick Mazza, 1981'den beri ilerici aktivist ve gazetecidir. 1998'den beri Seattle'da ve 1977'den beri Kuzeybatı Pasifik'te, diğer adıyla Cascadia'da yaşıyor.)


Seçkin Deniz, 14.09.2023, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve YansımalarSonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı