16 Aralık 2022 Cuma

SA9973/SD2630: Genişletilmiş Caydırıcılık: Geleceğe Dönüş

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, yayınları arasında 'Understanding Contemporary Strategy, Understanding Modern Warfare- Çağdaş Stratejiyi Anlamak, Modern Savaşı Anlamak' ve 'Alexander the Great: Lessons in Strategy.- Büyük İskender: Strateji Dersleri' bulunan, Birleşik Krallık Hull Üniversitesi Savaş Çalışmaları alanında kıdemli öğretim görevlisi olan David J. Lonsdale'e aittir ve ABD temelli Batı'nın caydırıcılığının nasıl olması gerektiğine odaklanmaktadır. Analistin, 'Bu makalenin iddiası Soğuk Savaş'tan çıkarılan derslerin uyarlama yapılmaksızın mevcut güvenlik ortamına basitçe uyarlanabileceği değildir. Her güvenlik sorunu kendine özgüdür ve özel bir bakış açısıyla ele alınmalıdır. Nükleer silahların kendine has özelliklerinin göz ardı edilebileceği de iddia edilmemektedir. Nükleer silahların muazzam yıkıcı potansiyellerine saygı gösterilmeli ve açıkça dikkate alınmalıdır. Bununla birlikte, stratejinin doğası evrenseldir ve nükleer silahlar politikası oluşturulurken gereken saygı gösterilmelidir. Bizler 21. Yüzyılın güvenlik sorunlarıyla boğuşurken, genişletilmiş caydırıcılığın şifrelerinin çoğunun ilk nükleer çağda çözüldüğünü kabul etmeliyiz. Özellikle de esneklik, güvenilirlik ve stratejik yarar çizgisine saygı göstermeliyiz. Bunun için de ciddi bir operasyonel planlama ve esnek müdahale seçenekleri gerekmektedir.' şeklindeki açıklaması tuhaftır ve mevcut küresel düzenin sürmesi için nükleer cephanelik sahibi ülkelere yönelik herhangi bir rekabet reddinde bulunulmaması ve onlara saygı istenmesi ilginçtir, caydırıcılığın yönü net olarak belirtilmemiştir.
Seçkin Deniz, 16.12.2022, Sonsuz Ark 

Extended Deterrence: Back to the Future

Giriş

Caydırıcılığın zorlu bir stratejik faaliyet olduğu iyi bilinmektedir.[1] Söz konusu zorluk, dikkatimizi genişletilmiş caydırıcılığa çevirdiğimizde daha da artmaktadır. Bunun nedeni büyük ölçüde caydırıcılığın başarı ya da başarısızlığının caydırıcı ile hedef aktör(ler) arasındaki karmaşık ve belirsiz bir ilişkiye dayanmasıdır. Bu ilişkinin sonucu için kritik olan, caydırıcının varlıkları, eylemleri ve tutumları ile hedefin müteakip tepkisini içeren bir süreçtir. Güvenilirlik bu sürecin merkezinde yer alır. 

Geleneksel olarak güvenilirliğin, güvenilir caydırıcılığın üç C'si olarak adlandırılan kabiliyet (capability), taahhüt (commitment) ve iletişime (communication) bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Ancak burada, caydırıcılık ilişkisinin sonucu için dördüncü bir C'nin de aynı derecede önemli olduğu ileri sürülmektedir: bağlam (context). Genişletilmiş caydırıcılığın gerçek zorlukları bu dördüncü C'den kaynaklanmaktadır. Genişletilmiş caydırıcılıkta bağlam daha değişken hale gelir ve daha geniş bir ulusal güvenlik çıkarları yelpazesini içerir. Genişletilmiş caydırıcılığın zorluklarını daha iyi anlayabilmek için bu çalışma ilk olarak inandırıcı caydırıcılığın dört C'si arasında var olan karmaşık etkileşimleri tartışmaktadır. Buradan hareketle çalışma, ilk olarak Soğuk Savaş sırasında geliştirilen bir caydırıcılık kavramı olan "Esnek Tepki "yi, genişletilmiş caydırıcılığın inandırıcılığını güçlendirmeye yardımcı olabilecek bir duruş olarak tanımlamaktadır.

İnandırıcı Caydırıcılığın Dört C'si

Caydırıcılık eylemi bir tehdit üzerine kurulu olduğundan, söz konusu tehdidin inandırıcılığı başarılı bir caydırıcılık stratejisinin temel unsurudur. İnandırıcılık ise caydırıcılığın yukarıda bahsedilen dört C'si arasındaki karmaşık etkileşimin bir ürünüdür. İşte bu karmaşık etkileşim içerisinde genişletilmiş caydırıcılığın bağlam unsuru ön plana çıkmaktadır. Genel olarak konuşmak gerekirse, kabiliyet caydırıcının tehdidi hayata geçirmek için yeterli ve yetkin güçlere sahip olmasını gerektirir. Yeterlilik ve yeterliliğe ilişkin tahminler bağlama bağlıdır; bu da söz konusu politika hedeflerini, bunların askeri hedeflerini ve düşmanın niteliğini kapsar. Mevcut durum için çok büyük ya da çok küçük bir tehdit üreten kuvvetler caydırıcılığın inandırıcılığını ister istemez zayıflatacaktır. Ayrıca, operasyonel açıdan etkisiz kuvvetlerin de benzer şekilde inandırıcılığı zayıflatması muhtemeldir. Tamamen iki kutuplu bir ilişkide, yeterlilik ve yetkinlik, elde edilmesi hala zor olsa da, ölçülmesi daha kolaydır. Çok kutuplu bir sistemde, çeşitli genişletilmiş caydırıcılık taahhütleriyle, kabiliyet sorunu ciddi şekilde artar. Bu düşünceler ışığında, ABD nükleer kuvvet yapısında bir dizi kabiliyet gereksinimiyle başa çıkmak için yeterli esnekliğe sahip olmasını sağlamalıdır. Dahası, bu kuvvetler farklı bölgesel ortamlarda çeşitli potansiyel düşmanlara karşı etkili operasyonlar yapabilmelidir.

Bağlılık söz konusu olduğunda bağlam da aynı derecede sorunludur. Nükleer savaş tehdidinde bulunmak her bağlamda bir inandırıcılık sorunu teşkil eder. Bununla birlikte, anavatanı savunmak amacıyla nükleer silahların serbest bırakılması bir dereceye kadar inandırıcıdır. Nükleer silahların müttefikleri desteklemek için kullanılması durumunda (genişletilmiş caydırıcılığın özü) bu inandırıcılık düzeyi azalacaktır. Dahası, ulusal güvenlik çıkarları söz konusu olduğunda tüm müttefikler eşit değildir. Bir caydırıcı, nükleer silah kullanma kararlılığını başarılı bir şekilde göstermek için bazı bağlamlarda daha çok çalışmak zorunda kalacaktır. Bir kez daha, esneklik ve kabiliyet yeterliliğinin genişletilmiş caydırıcılık için taahhüdün temel bileşenleri olduğu sonucuna varmak durumundayız. Bu şekilde, teorisyen Carl von Clausewitz'in güç kullanımının (veya tehdidinin) oyundaki politika hedeflerinin ölçüsüyle orantılı olduğunu yazması ikna edicidir. [2] Ulusal güvenlik gündeminin alt sıralarında yer alan müttefikler yine de ABD nükleer şemsiyesinin korumasına ihtiyaç duyabilir. Ancak daha marjinal çıkarların hem bölgede hem de muhtemelen ABD anavatanında büyük kayıplara yol açacak geniş çaplı bir nükleer çatışmayı haklı çıkarması pek olası değildir. Bu gibi durumlarda, caydırıcı gücün düşman kuvvetlerine karşı başarıyla kullanılabilecek çok daha sınırlı ve kontrollü nükleer seçeneklere ihtiyacı vardır. Bu tür kabiliyetler mevcutken, gerçek bir kararlılık göstermek daha kolaydır.

Son olarak, iletişim de bağlamın değişkenliklerine tabidir. Her güvenlik sorunu kendine özgüdür ve belirli politikalara, stratejik kültürlere ve oyundaki güçler dengesine bağlıdır. [3] Sonuç olarak, nükleer silahlarla niyet belirtmek zordur. Thomas Schelling'in bize hatırlattığı gibi, caydırıcılık iletişimi ortak bir anlayışın tesis edilmesine bağlıdır. [4] Caydırıcılığın başarılı olması için hedef aktörün caydırıcının söz ve eylemlerinin anlamını net bir şekilde çözebilmesi gerekir. Yine, kabiliyetlerde ve duruşta esneklik, bu bağlamsal iletişim zorluğuna gerekli bir yanıt gibi görünmektedir. Daha geniş, daha esnek bir kabiliyetler dizisi, farklı senaryolarda inandırıcı bir tehdit iletirken daha güçlü bir el sağlar. Esnek bir kuvvet yapısıyla tehdidi eldeki meseleye göre şekillendirmek mümkündür. Aslında, uygun kabiliyetlere sahip olmanın kendisi de bir iletişim biçimidir. Eski ABD Savunma Bakanlığı Politika Müsteşarı Walter Slocombe'un belirttiği gibi, 'kuvvetlerin kendileri algılamalarda ve dolayısıyla caydırıcılıkta baskın rol oynar'. [5] Savaş başlıkları ve dağıtım sistemleri kelimelerden daha yüksek sesle konuşur. Bununla birlikte, ikincisi de önemlidir. Bir ülkenin nükleer kuvvetlerine ilişkin sağlam ve olumlu yorumlar, karmaşık bir genişletilmiş caydırıcılık dünyasında caydırıcılık iletişimini daha da güçlendirir ve netleştirir. Bunun tersi de doğrudur. Nükleer silahlar hakkında sürekli olarak korku ve olumsuzluk ifade etmek, kişinin isteksiz bir nükleer güç ve dolayısıyla şüpheli bir caydırıcı gibi görünmesine neden olabilir.

Soğuk Savaş'tan Dersler

Şu anda karşı karşıya olduğumuz güvenlik sorunları tanım gereği benzersiz olsa da, çağdaş dünyada gördüğümüz pek çok şey ne tamamen yeni ne de tamamen yeni yaklaşımlar gerektiriyor. 21'inci yüzyılın üçüncü on yılında genişletilmiş caydırıcılığın zorluklarıyla boğuşurken, Soğuk Savaş sırasında geliştirilen bazı fikir ve kavramlara geri dönmek faydalı olacaktır. Yine de, bazı etkili çevrelerde Soğuk Savaş fikirlerini tarihin çöplüğüne atmaya yönelik kasıtlı bir girişim olmuştur. Belki de en önemlisi, Başkan Obama'nın "Soğuk Savaş düşüncesine son vermek" istediğini açıkça ifade etmesidir. [6] Bu tutum sorunludur çünkü genişletilmiş caydırıcılığın temel zorlukları ilk nükleer çağ sırasında ele alınmıştır. Zorlu entelektüel çalışmalar, dünya ilk kez nükleer silahları stratejik olarak anlamlandırmaya çalışırken yapılmıştır. Teorisyen Colin Gray'in de belirttiği gibi, stratejik akıl değerli ve zor kazanılan bir kaynaktır. Bunun iki temel kaynağı sağlam teori ve tarihsel düşüncedir. [7] Soğuk Savaş, genişletilmiş nükleer caydırıcılık konusunda zengin bir ampirik kanıt kaynağı sunmuş ve bu konudaki teorik gelişim için verimli bir zemin oluşturmuştur.

Aslında, ABD nükleer stratejisi kısmen genişletilmiş caydırıcılığın zorluklarına yanıt olarak Kitlesel Misilleme'nin (ilk kez 1954'te açıklanmıştır) göreceli basitliğinden gelişmiştir. [8] Soğuk Savaş boyunca ABD nükleer stratejisinin yörüngesini izlersek, esneklik, güvenilirlik ve stratejik fayda için sürekli artan bir arayış görürüz. Kitlesel Misillemenin ilk günlerinden itibaren ABD nükleer stratejisi sınırlı nükleer seçenekler (LNO'lar), Esnek Tepki, karşı koyma ve tırmanma kontrolü çizgisinde gelişmiştir. Bu süreçte güvenilirliğin merkeziliğini vurgulayan 1960'ların temel kuramlarının çoğu, özellikle güvenliğe yönelik daha marjinal tehditlerle ilgili olarak Kitlesel Misilleme'de algılanan güvenilirlik açığına bir yanıttı. Dahası, Albert Wholstetter'in etkili eseri The Delicate Balance of Terror (Terörün Hassas Dengesi), o dönemde ABD'nin misilleme güçlerinin yeterli olacağını varsayan herkes için operasyonel bir uyandırma çağrısı görevi görmüştür. [9] Bir bütün olarak ele alındığında, ABD'nin Soğuk Savaş sırasındaki nükleer strateji deneyimi, güçlü genişletilmiş caydırıcılık karakteriyle, nükleer strateji söz konusu olduğunda ayrıntıların gerçekten önemli olabileceğini ortaya koymaktadır. Dahası, bu deneyimden güvenli ve sağlam bir caydırıcılık duruşunun aynı derecede sağlam bir operasyonel kabiliyet üzerine inşa edilmesi gerektiği sonucuna varabiliriz. Belirsiz, genel bir tehdit ve kabiliyete (Kitlesel Misilleme gibi) güvenmek yeterli olmayacaktır. Bu o zaman da geçerliydi, şimdi daha da geçerli.

Azalan Güvenilirlik

Ne yazık ki nükleer strateji alanında yapılan iyi çalışmaların çoğu son yıllarda kaybolmuştur. Bu durum özellikle Obama yönetimi sırasında belirgin hale gelmiştir. Silahsızlanma gündemini yeniden canlandırmak amacıyla 2010 Nükleer Duruş İncelemesi (NPR) nükleer silahların ABD ulusal güvenlik politikasındaki rolünü azaltmayı amaçlamıştır. O dönemde üst düzey bir dışişleri bakanlığı yetkilisinin belirttiği gibi, NPR'nin "ilk adımı" START I'in halefi anlaşmanın "müzakerelerinde kullanılmak üzere bir nükleer kuvvet yapısı ve duruşu geliştirmeyi" içeriyordu [10] Ve Obama yönetimleri nihayetinde tek kullanım kriterini benimsememiş olsalar da buna yaklaştılar. NPT'ye uymayan aktörlere karşı oldukça inandırıcı olmayan bir tehdidin yanı sıra, 2010 NPR açıkça ABD nükleer silahlarının tek bir rolü olduğunu belirtmektedir: "ABD'ye veya Müttefiklerimize ve ortaklarımıza yönelik nükleer saldırının caydırılması."[11] Bu, ABD'yi çok daha az esnek bir ilan edilmiş caydırıcılık politikasıyla baş başa bırakmıştır. Dahası, nükleer silahlara karşı nükleer sıfır gündemi tarafından yönlendirilen böylesine olumsuz bir tutumla, ABD isteksiz ve gerileyen bir nükleer güç gibi görünmeye başladı. Bu gelişmeler birlikte ele alındığında, özellikle de karmaşık genişletilmiş caydırıcılık güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kalındığında, ABD'nin nükleer caydırıcılığının güvenilirliğini tartışmalı bir şekilde zayıflatmıştır.

Neyse ki, Obama döneminde verilen zararın bir kısmı Trump yönetimi sırasında düzeltildi. Bu açıdan 2018 NPR doğru yönde atılmış önemli bir adımdı. Belki de inandırıcı caydırıcılığın iletişim unsurunu göz önünde bulunduran 2018 NPR, ulusal güvenlikte nükleer silahlara daha fazla vurgu yapıldığının sinyalini verdi: "ulusal savunma için daha yüksek bir öncelik yoktur."[12] Geliştirilmiş bir modernizasyon programı, esnekliğe yapılan vurgu ve caydırıcılık sonrası operasyonların tartışılmasıyla birlikte Trump Yönetiminin duruşu nükleer strateji açısından çok daha sağlamdı. Bununla birlikte, 2018 NPR'sinde göze batan bir sorun vardı: gözden geçirmenin 'nükleer savaşa olanak sağlama amacı taşımadığı ve sağlamayacağı' yönündeki açık ısrarı. [13] Stratejik akıl açısından bakıldığında, böyle bir ifadeye verilecek en açık yanıt "neden olmasın?" olacaktır. Aşağıda tartışılacağı üzere, ihtiyatlı operasyonel nükleer planlama stratejinin doğasıyla uyumludur, caydırıcılığın inandırıcılığını arttırır, caydırıcılığın başarısız olması halinde önemli seçenekler sunar ve Adil Savaş başlığı altında ahlaki bir yükümlülüğü yerine getirir.

Beklenebileceği gibi, özellikle son jeostratejik gelişmeler ışığında, yeni yayınlanan 2022 NPR, 2010 ve 2018 varyantları arasında orta bir yol izlemektedir. Nükleer silahların ABD stratejisindeki rolünün azaltılması ve silahların kontrolüne yönelik çabaların desteklenmesi hedefini ilerletmeye devam ederken, yeni gözden geçirme artan tehdit ortamını ve bunun genişletilmiş caydırıcılık üzerindeki etkilerini kabul etmektedir. Özellikle 2022 gözden geçirmesinin esnekliğin önemini vurgulaması ve hatta caydırıcılığın başarısız olması durumunda nükleer silahlar için bir rol olarak 'hedeflere ulaşmayı' tartışması dikkat çekicidir. İnceleme, nükleer çatışmada hangi operasyonel hedeflerin aranabileceğine dair gerçek bir ayrıntı sunmamaktadır. Bununla birlikte, "ABD'nin herhangi bir çatışmayı mümkün olan en düşük zarar seviyesinde ve elde edilebilecek en iyi şartlarda sona erdirmeye çalışacağı"[14] şeklinde makul derecede sağlam bir ifade içermektedir. Yine de, nükleer kullanımla ilgili bu oldukça 2018-vari ifadeyi içermesine rağmen, 2022 NPR ayrıca silahların kontrolü, kriz istikrarı, tırmanma riskinin yönetilmesi ve tek amaçlı bir deklarasyon için çalışma arzusunu tartışmak için epeyce zaman harcamaktadır. Biden Yönetimi'nin, günümüz jeostratejik dünyasının sert gerçeklerini kabullenmekte isteksiz davranan bir nükleer şüpheci olduğu izlenimi ediniliyor.

İhtiyatlı Operasyonel Planlama İhtiyacı[15]

Daha önce de belirtildiği gibi, ciddi operasyonel nükleer planlama için dört ana etken vardır. Birincisi, savaşın ve stratejinin doğasıyla uyumludur. Clausewitz'in açıkça belirttiği gibi, "savaş kavramının doğasında, meydana gelen her şeyin aslında muharebeden kaynaklanması gerekir."[16] Clausewitz, muharebe meydana gelmediğinde bile (caydırıcılık ilişkisi de dahil olmak üzere), sonucun muharebe olsaydı ne olacağına dair hesaplamalara dayandığını kabul etmiştir.[17] Bu anlamda, caydırıcılığı inandırıcı operasyonel yeteneklerden ayırmak kavramsal bir anathema'dır. Bu düşünce tarzına bir cevap olarak, Clausewitz'in 19. Yüzyılda yazılmış olan teorisinin nükleer silahlarla ilgili olmadığı ileri sürülebilir. Ancak, nükleer çağın babası Bernard Brodie'nin Clausewitz'in kitabını zamansız olarak tanımladığını belirtmek gerekir.[18] Daha da önemlisi, strateji ve savaşın doğalarının evrensel olduğunu ve nükleer silahlar da dahil olmak üzere tüm askeri güç biçimlerini kapsadığını belirtmek gerekir. Bu şekilde, nükleer silahların caydırıcılık gücü, muhtemel askeri kullanımlarına ya da daha ziyade ateş gücü sağlama ve böylece politik-askeri hedeflere ulaşma konusundaki inandırıcı tehditlerine dayanmaktadır. Uygun bir benzetme yapmak gerekirse; modern bir uçak gemisini düşünün. Birçokları tarafından çağdaş deniz kuvvetlerinin başkent gemisi olarak kabul edilen uçak gemisinin operasyonel ve stratejik gücü öncelikle çeşitli yıkıcı hava gücü türlerini fırlatma kabiliyetinden kaynaklanmaktadır. Her iki durumda da, nükleer silahlar ve uçak gemisi, stratejik etki sadece silahın veya platformun varlığından kaynaklanmaz. Aksine, operasyonel kabiliyetlerinden kaynaklanmaktadır.

İkinci olarak, esnek operasyonel kabiliyetler muhtemelen güvenilirliği artırır. Sağlam bir güvenilirlik tesis etmenin zorluklarla dolu olduğu daha önce belirtilmişti. Eğer masada sadece imha ya da teslim olma seçenekleri varsa, hasım taraf ulusal güvenlik çıkarlarınız için hayati olmayan bir konuda (genellikle genişletilmiş caydırıcılıkta görülür) ilkini seçmeyeceğinizi düşünebilir. Daha ikircikli güvenlik senaryolarında, kontrollü, sınırlı, hayatta kalınabilir nükleer savaş biçimleri yürütme yeteneği gerekir. Bu şekilde, esnek bir nükleer duruş caydırıcılığa daha fazla içerik kazandırır, temel tehdit daha somut hale gelir. Konuyu biraz daha açmak gerekirse, daha somut ve çeşitli seçenekler söz konusu olduğunda, nükleer silahlara başvurmak daha makul ve dolayısıyla caydırıcılık açısından daha inandırıcı görünür.

Ancak bu, daha büyük nükleer seçeneklerin masadan kalktığı anlamına gelmez. Gerçekten de sınırlı ve sınırsız nükleer seçenekler arasında ilginç bir caydırıcılık ilişkisi vardır. Sınırlı nükleer seçenekler tehdidi muhtemelen daha makul hale getirir. Ancak bazı senaryolarda sınırlı bir tehdit yeterli olmayabilir. Düşman önemli bir konuda çok fazla risk almaya istekli olabilir. Bu nedenle, sınırlı ve sınırsız seçeneklerin tırmanma merdivenine entegre edilmesi önemlidir.[19] Bu şekilde, sınırlı seçenekler tehdidi daha somut hale getirir, ancak tüm caydırıcılık dinamiğinin temelini oluşturan nükleer imhaya tırmanma korkusudur. Tırmanma süreci iki şekilde istismar edilebilir. Thomas Schelling, bir şeyi şansa bırakan tehdidi önermiştir; buna göre tırmanmanın inandırıcılığı, daha önceki eylemlerin öngörülemeyen veya istenmeyen sonuçlarının ortaya çıkma ihtimalinden kaynaklanmaktadır. Görünüşte mantıksız olsa da, bu yaklaşımın gerekçesi düşmanın genel olarak nükleer savaş konusunda aşırı ihtiyatlı olmasıdır. Tehditlere inandırıcılık kazandırmanın ikinci ve tercih edilen yolu ise tırmanma kontrolüdür. Bu ikinci yaklaşımda caydırıcı, düşmanı geri adım atmaya ikna etmek için her tırmanma seviyesinde yeterli nükleer güce ihtiyaç duyar.

Üçüncü olarak, açıkça söylemek gerekirse, caydırıcılık başarısız olabilir. Her ne kadar caydırıcılığın geçerli olduğu ve saldırganlığın yaşanmadığı bir dünyada yaşamayı arzu etsek de, caydırıcılığın başarısız olma ihtimalini göz ardı etmek stratejik açıdan sorumsuzluktur. Sonuç olarak, ABD mümkün olduğu ölçüde nükleer savaşa hazırlıklı olmalıdır.  Daha önce de belirtildiği üzere, 2018 NPR caydırıcılık sonrası olasılıkları ele almıştır. Her ne kadar memnuniyet verici bir gelişme olsa da, bu sınırlı bir girişimdi ve karşı koyma, hasar sınırlama ve savaş içi caydırıcılık sınırlarının ötesine geçmiyor gibiydi. [20] Bu takdire şayan hedeflerin ötesinde, ABD'nin tırmanmayı yönetme ve nükleer çatışmada Batı toplumuna verilen zararın azaltılması ve toparlanma da dahil olmak üzere politika hedeflerine ulaşmaya çalışma kabiliyetine sahip olması gerekmektedir. Nükleer silahların kullanıldıklarında astratejik olduklarını ve hiçbir rasyonel politika hedefine hizmet edemeyeceklerini ileri sürenler vardır. [21] Ancak buna yanıt olarak bir kez daha stratejik akla başvuruyoruz. Savaşta politika hedeflerinin bilinçli takibi olmaksızın, strateji rasyonel bir politika aracı olarak işlev görmez. Stratejinin bu evrensel ilkesi nükleer savaş için de geçerlidir ve gereklidir çünkü caydırıcılık kusursuz değildir.

Açık olmak gerekirse, ABD'nin politika hedefleri doğrultusunda askeri hedeflere ulaşmak için düşman kuvvetleriyle bir angajman teorisine sahip olması gerekir. Bu hedeflere tam olarak nasıl ulaşılacağı tamamen karşılaşılan özel senaryoya, özellikle de düşmanın niteliğine ve hedeflenen politika amaçlarına bağlıdır. Nükleer bir çatışmada ulus-devletin (bir şekilde) hayatta kalması ve kurtarılması birincil politika hedefi olabilir, hatta büyük olasılıkla olacaktır. Bu hedef kendi içinde olgun operasyonel kabiliyetler ve bir hasar sınırlama kampanyası yürütmek için planlama gerektirir. Bununla birlikte, karmaşık çağdaş güvenlik ortamı, takip edilmesi gereken bir dizi politika hedefi sunabilir. Nükleer silahların sadece aşırı uçlarda rasyonel aktörler tarafından kullanılacağı şüphesiz doğru olsa da, bunlar yine de bir dizi potansiyel senaryoda ihtiyaç duyulabilecek silahlardır ve tüm aktörler beklenen rasyonel profile uymayabilir. Daha genel bir noktada, nükleer savaşın olası son durumları hakkında düşünmeliyiz. Bernard Brodie, "Sonlu bir savaş ihtimali olduğu sürece, sonuçlarla ilgilenmek zorundayız; ve tüm sonuçlar kötü olsa da, bazıları diğerlerinden çok daha kötü olacaktır."[22] derken bir kez daha ikna edicidir.

Son olarak, esnek müdahale seçenekleri ve zararın sınırlandırılması için ihtiyatlı planlamanın Adil Savaş geleneği kapsamında ahlaki bir gereklilik olduğu ileri sürülebilir. Açıklığa kavuşturmak gerekirse, Adil Savaş geleneği, savaşa başvurmanın ve savaşı yürütmenin ahlaki açıdan gerekçelendirilmesini sağlamaya yönelik köklü bir araçtır. Nükleer silahların savaş etiğine ilişkin yerleşik kavramlara meydan okuduğu doğru olmakla birlikte, bu silahlar ahlaki bir boşlukta var olmazlar. Adil Savaş geleneğindeki diğer kriterlerin yanı sıra, bir savaşın adil sayılabilmesi için makul bir başarı ihtimalinin olması gerekir. Bu ilkenin ardında yatan mantık, başarı beklentisi olmaksızın savaşın maliyetine hiçbir kazanç ya da hedef olmaksızın katlanılacağıdır. Bu hedefler hayatta kalma ve iyileşme potansiyeli ile sınırlı olsa bile, başarının istenen hedeflere ulaşmak için bir teori gerektirdiği aksiyomatiktir. İkincisinin yokluğunda, ihtiyatlı, sağlam bir operasyonel kabiliyetin geliştirilmesi pek olası değildir. Buna göre, caydırıcılığın başarısız olması halinde, nükleer silahlar muhtemelen geçici bir şekilde kullanılacak ve stratejik etkinin ortaya çıkacağına dair belirsiz bir umuttan başka bir şey tarafından yönlendirilmeyecektir. Dahası, jus in bello'nun orantılılık ve ayrımcılık kriterlerinin yerine getirilebilmesi için nükleer savaşın kontrollü ve ayrımcı bir şekilde yapılması gerekir. Bu da yine çeşitli ve esnek müdahale seçenekleri gerektirir.

Son Düşünceler

Bu makalenin iddiası Soğuk Savaş'tan çıkarılan derslerin uyarlama yapılmaksızın mevcut güvenlik ortamına basitçe uyarlanabileceği değildir. Her güvenlik sorunu kendine özgüdür ve özel bir bakış açısıyla ele alınmalıdır. Nükleer silahların kendine has özelliklerinin göz ardı edilebileceği de iddia edilmemektedir. Muazzam yıkıcı potansiyellerine saygı gösterilmeli ve açıkça dikkate alınmalıdır. Bununla birlikte, stratejinin doğası evrenseldir ve nükleer silahlar politikası oluşturulurken gereken saygı gösterilmelidir. Bizler 21. Yüzyılın güvenlik sorunlarıyla boğuşurken, genişletilmiş caydırıcılığın şifrelerinin çoğunun ilk nükleer çağda çözüldüğünü kabul etmeliyiz. Özellikle de esneklik, güvenilirlik ve stratejik yarar çizgisine saygı göstermeliyiz. Bunun için de ciddi bir operasyonel planlama ve esnek müdahale seçenekleri gerekmektedir. Bize düşünülemeyeni düşünmeyi öğreten Herman Kahn'dan alıntı yapacak olursak, nükleer silahların stratejik meydan okumasıyla karşı karşıya kalındığında, imha ve teslimiyetin ötesinde bir alternatif olmalıdır.[23] Esnek yanıt seçeneklerine odaklanan olgun ve kendinden emin bir operasyonel yetenek böyle bir alternatif sunar. İnşallah, sağlam bir caydırıcılık duruşu sağlamak için gereken güvenilirliği sağlayacaktır; ve caydırıcılık başarısızlığı karşısında stratejinin devamını ve yaşam tarzımızı koruma olasılığını desteklemeye yardımcı olacaktır.

David J. Lonsdale, Genişletilmiş Caydırıcılık: Geleceğe Dönüş, No. 541, 1 Aralık 2022, National Institute For Public Policy (NIPP)

(David J. Lonsdale, Birleşik Krallık'taki Hull Üniversitesi'nde Savaş Çalışmaları alanında kıdemli öğretim görevlisidir. Yayınları arasında Understanding Contemporary Strategy, Understanding Modern Warfare- Çağdaş Stratejiyi Anlamak, Modern Savaşı Anlamak, ve Alexander the Great: Lessons in Strategy.- Büyük İskender: Strateji Dersleri' bulunmaktadır.)

Seçkin Deniz, 16.12.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar


Kaynaklar:

[1] Keith B. Payne, “Deterrence is not Rocket Science: It is More Difficult,” Journal of Policy & Strategy, 2/3, 2022, pp. 25-36.
[2] This is discussed at some length in Book 1, Chapter 1 of Carl von Clausewitz, On War (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1978).
[3] Indeed, it was nuclear strategy that inspired the development of the strategic culture literature. For details on culture in strategy see Colin S. Gray, Perspectives on Strategy (Oxford: Oxford University Press, 2013), pp. 79-115.
[4] Thomas C. Schelling, The Strategy of Conflict (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980).
[5] Walter Slocombe, “The Countervailing Strategy,” International Security, 5, 4 (Spring 1981), pp. 18-27.
[6] Cited in Hans M. Kristensen, “Obama and the Nuclear War Plan,” available at http://www.fas.org/programs/ssp/nukes/publications1/WarPlanIssueBrief2010.pdf.
[7] Colin S. Gray, Theory of Strategy (Oxford: Oxford University Press, 2018), pp. 140-147.
[8] For details on Massive Retaliation see Lawrence Freedman & Jeffrey Michaels, The Evolution of Nuclear Strategy, 4th Edition (London: Palgrave Macmillan, 2019), pp. 119-120.
[9] Albert J. Wohlstetter, “The Delicate Balance of Terror,” Foreign Affairs, 37 (1959), pp. 211-34.
[10] Quoted in Anna Loukianova, “The Nuclear Posture Review Debate,” available at http://www.nti.org/eresearch/e3 nuclear posture review debate.html.
[11] U.S. Department of Defense, 2010 Nuclear Posture Review (Washington, DC: Department of Defense, 2010), p. 17, available at https://dod.defense.gov/Portals/1/features/defenseReviews/NPR/2010_Nuclear_Posture_Review_Report.pdf.
[12] U.S. Department of Defense, 2018 Nuclear Posture Review (Washington, DC: Department of Defense, 2018), p, 48, available at https://media.defense.gov/2018/Feb/02/2001872886/-1/- 1/1/2018-NUCLEAR-POSTURE-REVIEW-FINAL-REPORT.PDF.
[13] Ibid, p. 12.
[14] U.S. Department of Defense, 2022 Nuclear Posture Review (Washington, DC: Department of Defense, 2022), p. 8, available at https://s3.amazonaws.com/uploads.fas.org/2022/10/27120404/NPR2022.jpg.
[15] This section of the paper is built upon intellectual foundations which were most fully developed by Colin S. Gray and Keith B. Payne. See Colin S. Gray & Keith B. Payne, “Victory is Possible,” Foreign Policy, 39, (1980), pp. 14-27 and Colin S. Gray, “War-fighting for Deterrence,” Journal of Strategic Studies, 7:1, (1984), pp. 5-28.
[16] Clausewitz, p. 87.
[17] Ibid., p. 97.
[18] Bernard Brodie, “The Continuing Relevance of Clausewitz,” in Carl von Clausewitz, On War (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1978), p. 46.
[19] The Ladder of Escalation is most famously explored in Herman Kahn, On Escalation: Metaphors and Scenarios (London: Pall Mall Press, 1965).
[20] 2018 Nuclear Posture Review, op. cit., pp. 23 & 30.
[21] For a reflective discussion of this subject see Freedman and Michaels, pp. 665-678. Rather surprisingly, one such author is Colin S. Gray, who in his last great work of theory concluded that “there can be no meaningful nuclear strategy. If used in warfare, nuclear weapons would be most likely too powerful to serve political purposes.”  However, by this, Gray did not mean that deterrence itself should be separated from prudent operation planning. Colin S. Gray, Theory of Strategy (Oxford: Oxford University Press, 2018), p. 123.
[22] Bernard Brodie, Strategy in the Missile Age (Princeton: Princeton University Press, 1959), p. 278.
[23] Herman Kahn’s core writings on nuclear strategy include the aforementioned On Escalation, Thinking About the Unthinkable (New York: Horizon Press, 1962), On Thermonuclear War (Princeton, N.J: Princeton University Press, 1960), and Thinking about the Unthinkable in the 1980s (New York: Simon & Schuster, 1984).

Ulusal Kamu Politikaları Enstitüsü'nün Bilgi Serisi, ABD dış ve savunma politikasını etkileyen güncel stratejik konulara odaklanan periyodik bir yayındır. Gelişen uluslararası güvenlik ortamı ve dinamik jeostratejik manzaranın ABD ulusal güvenliğini nasıl etkilediği üzerine eleştirel düşünceyi teşvik eden bir forumdur. Dergiye katkıda bulunanlar ulusal güvenlik alanında tanınmış uzmanlardır. Ulusal Kamu Politikaları Enstitüsü, Bilgi Serisini mümkün kılan cömert desteği için Sarah Scaife Vakfı'na teşekkür eder.

Bu Bilgi Serisinde yer alan görüşler yazar(lar)a aittir ve resmi ABD Hükümeti politikası, Ulusal Kamu Politikası Enstitüsü'nün veya sponsorlarından herhangi birinin resmi politikası olarak yorumlanmamalıdır. Bu yayın veya National Institute Press'in diğer yayınları hakkında daha fazla bilgi için, irtibat kurunuz: Editör, National Institute Press, 9302 Lee Highway, Suite 750 |Fairfax, VA 22031 | (703) 293- 9181 |www.nipp.org. National Institute Press Information Series'in önceki sayılarına erişmek için lütfen http://www.nipp.org/national-institutepress/informationseries/ adresini ziyaret edin.


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı