24 Aralık 2021 Cuma

SA9494/SD2277: Yeni Ekonomi: ABD ve Müttefikleri Harcama ve Ticaret Kurallarını Nasıl Yeniden Yazıyor?

    Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, Roosevelt Enstitüsü başkanı ve CEO'su, bağımsız G7 Ekonomik Dayanıklılık Paneli ABD temsilcisi Felicia Wong'a aittir ve demokrasiyi korumak için 'Yeni Ekonomi'nin nasıl olması gerektiğine odaklanmaktadır. Analiz Küresel Satanist Sistem'in bir parçası olarak yine ABD tarafından inşa edilen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)'nün kurallarına karşı ve onun dışında, işçileri ve çevreyi koruyan, hükümetler üzerinde büyük baskı kuran büyük şirketleri vergi vermeye zorlayan, yeni bir ekonomi modeli inşa etmenin zorunluluğunu ortaya koyarken Biden yönetiminin politikalarının bir propagandasını da yapmaya çalışmaktadır; burada tuhaf olan ABD'nin, özellikle neoliberal politikalarla dünyanın başına bela olan şirketlerin tasarımcısı Demokratların bu sistemden şikayetçi olması ve demokrasi kaygısına düşmeleridir. Sömürüye dayalı sistem Demokratlar tarafından üretilmiş ve dünyadaki yoksulluk ve çevre felaketleri bundan dolayı artmıştır. Demokratların söylem yetersizliğinden dolayı tutunabilmek için ürettikleri 'Yeni Ekonomi' hedef şaşırtma dışında herhangi bir kayda değer özelliğe sahip değildir, ancak Demokratların kendi ürettiği canavarı sahiplenmeyecek kadar iki yüzlü oldukları artık kuşku götürmezdir. Sömürü ve kölelik sistemi iflas etmiştir ve bu sistemin demokrasi üzerinden yürütüldüğü de açıktır, demokrasi liberal-neoliberal politikalarla tacize ve tecavüze uğratılarak küresel soygunun bir aracı haline getirilmiştir. Yazarın Liberal veya neoliberal ekonomi politikalarına aykırı olarak öne sürdüğü her şey Kamu otoritesinin ekonomiye müdahale etmesi çağrısını içermektedir: "Hükümetler, kamu yararı için bireysel ve birlikte hareket edebileceklerini göstermelidir. En azından demokrasinin geleceği tehlikede olabilir." Türkiye, 2002'den itibaren Erdoğan liderliğinde başlattığı, küresel şirketlere karşı verdiği mücadele ile zorda olsa başardığı devlet ve hükümet kontrollü ekonomi politikalarıyla, ABD'nin, Avrupa'nın ve küresel ortaklarının izlediği tröst üretme politikalarından ayrışarak Batı'dan 20 yıl ileride olmasının yararlarını görmektedir.
Seçkin Deniz, 24.12.2021

The New Economics: How the U.S. and Its Allies Are Rewriting the Rules on Spending and Trade

Kongre'de Başkan Joe Biden'ın ekonomik gündemi üzerine verilen zorlu mücadelenin ortasında, daha önemli bir gelişmeyi gözden kaçırmak kolaydır: ekonomik düşüncedeki dramatik değişim şimdi sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, aynı zamanda birçok müttefiki ve ortağı arasında da gerçekleşmektedir.

İddialı ekonomik planında Biden yönetimi, büyük ölçekli bir teşviki zorlamaya çalışmaktan fazlasını yapıyor. Aynı zamanda, Demokrat Parti'nin son birkaç on yılın büyük bölümündeki konumu da dahil olmak üzere, uzun süredir egemen olan neoliberal konsensüsten, çalışmayı zenginlikten ve gezegeni kârdan üstün tutan ekonomik büyüme için kapsamlı yeni bir vizyon lehine hareket ediyor. Bunu yaparken yönetim, eşitsizlikle mücadele etmeyi ve ekonomiyi karbondan arındırmayı amaçlayan kapsamlı politikalar izleyen Kanada, Almanya ve Japonya'da yeni ve yakın zamanda yeniden seçilen hükümetlerle birlikte hareket ediyor.


Domates hasadı, Foggia, İtalya, Ağustos 2018, Alessandro Bianchi / Reuters

Bu arada, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık'taki liderler, insan refahını ve yeşil endüstrileri teşvik etmek için devlet gücünün kaldıraçlarını kullanarak benzer bir yönde ilerliyorlar. Bu liderlerin çoğu, dünya çapında demokrasileri giderek daha fazla alt üst eden dijital tekelleri evcilleştirmek ve vergilendirmek için AB ve ulusal kurumların gücünü de kullanıyor. Gerçekten de, son altı yıldır ve özellikle pandemi başladığından beri, birçok gelişmiş demokrasideki liderler ve politika yapıcılar, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı ve diğer siyasi figürleri iktidara getiren sağcı popülizme karşı koymak için daha derin yapısal reformların gerekli olduğu sonucuna vardılar.

Yeni bir ekonomik çerçeve etrafındaki geniş uluslararası yakınsama önemlidir, çünkü onlarca yıldır benzer bir yakınlaşma ters yönde olmuştur: uluslararası politika yapıcılar her şeyden önce ticari açıklığa ve hacme ayrıcalık tanımış, piyasaları serbestleştirmeye ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO)'nün piyasa odaklı kurallarını desteklemeye çalışmıştır.. Bu, 1980'lerde neoliberal özelleştirme ve kuralsızlaştırma fikirlerine dayalı olarak formüle edilen yaklaşım olan sözde Washington konsensüsüydü. Şimdi, Biden yönetimi ve benzer düşünceye sahip hükümetler, bu yaklaşımı uluslararası ticarete yeni standartlar getirmeyi ve gelir eşitsizliği gibi sorunları ele almak için kamu yatırımlarını kullanmayı amaçlayan politikalar lehine yeniden düşünüyorlar.

Bu fikirlerin çoğu daha yeni ilgi çekmeye başlıyor ve bazıları güçlü siyasi rüzgarlarla karşı karşıya. Biden, 1,2 trilyon dolarlık tarihi bir altyapı faturası finansmanı almayı başarmış olsa bile, daha da büyük sosyal harcama paketi olan Build Back Better faturası için müzakerelerde önemli tavizler vermek zorunda kaldı. Ancak bu anlık gerileme, vizyonun terk edilmesi değildir. Çok daha önemli olan, bu tür yasaların şu anda tartışılıyor olmasıdır. Büyüklüğü ve hırsı bakımından, ABD yönetiminin, hükümetin sadece yerel ekonomide değil, aynı zamanda uluslararası ekonomide de önemli bir rol oynayabileceğine dair tamamen yeni bir anlayışı benimsemede ne kadar ilerlediğini gösteriyor; günümüzün en büyük zorluklarından bazılarını ele almak için güçlü yeni araçlar sunan bir yaklaşım. 

POPÜLİST GERİ DÖNÜŞ

Biden'ın ekonomik vizyonunun itici güçleri arasında, politika ekibi tarafından onlarca yıllık ticari serbestleşmenin seçmenlere gerçek zarar verdiğini kabul etmesi yer aldı. Ticaret politikasına yönelik popüler hoşnutsuzluk, 2016 başkanlık kampanyasının en önemli dinamiklerinden biriydi. Uzun süredir uluslararası politikaya egemen olan ticaret anlaşmalarına karşı popülist bir duruş sergileyen Trump, Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP) ticaret anlaşmasına karşı olduğunu söyleyen rakibi Hillary Clinton'ın kampanya açıklamaları ile TPP'yi yürürlüğe koymak için agresif bir kampanya yürüten Obama yönetiminin pozisyonu arasındaki tutarsızlıktan yararlanmayı başardı. Trump'ın zaferi ve yönetiminin ticaret anlaşmalarına düşmanlığı, ticaret konusunda uzun süredir devam eden iki taraflı fikir birliğini bozdu ve Biden'dan alınan ders kaybolmadı. Yeni yönetim, birçok Trump dönemi politikasından ayrılmış olsa da, ekonomi politikasının birincil hedefi olarak ticaretin genişlemesinden uzaklaşmaya devam etti. Biden'ın ekonomi danışmanları, Kongre'nin büyük çaplı yeni iç harcama yasalarını geçirmesine ve uluslararası müzakerecilerin ticaret kurallarını işçiler ve çevrenin korunmasını içerecek şekilde yeniden yazana kadar, ABD'nin bu konuda TPP'yi veya başka herhangi bir ticaret anlaşmasını takip etmeyeceğini açıkça belirtti.

Biden yetkililerinin uluslararası ticaret rejimini yeniden şekillendirmek için önerdiği önlemler arasında karbon yoğun çelik ve alüminyum ithalatına getirilen kısıtlamalar; pandemilerle daha iyi mücadele edebilmek için şirket patentlerini koruyan fikri mülkiyet kurallarının gevşetilmesi; yerli tedarik zincirleri ile yurt içinde üretilen mallara öncelik vermek. Ticaretin sosyal etkilerini kontrol etmeye yönelik bu tür çabalar, Washington'da on yıllardır takip edilen ve sınırsız uluslararası ticareti teşvik etmeye çalışan baskın yaklaşıma doğrudan ters düşüyor. Biden ekibinin çabaları, diğer hükümetlerin iklim değişikliğiyle, uluslararası şirket tekelleriyle mücadele etmek ve uluslararası vergi kurallarını uygulamak için yürüttüğü Avrupa Yeşil Anlaşması gibi benzer ekonomik politikalarla örtüşüyor.

Bu nedenle Haziran'da Cornwall'da yapılan G-7 zirvesinin resmi bildirisi, geçmiş yıllardakilerden çok farklı bir şekilde okunuyor. 2021 bildirisi, “korumacılık” ve iklim değişikliğine yönelik bekle-ve-gör yaklaşımlarından yakınmak yerine (Trump göreve başlamadan önceki son 2016 tebliğinde gösterildiği gibi), ticaretten kaynaklanan eşitsiz kazanımları açıkça kabul ediyor ve sektör bazında karbon emisyonlarını azaltma hedefleri ile ilgili belirli koşulları ortaya koyuyor. Değişim, diğer G-7 ülkelerinden uzmanlarla birlikte yazdığım ve Ekim ayında yayınlanan “Küresel Ekonomik Dayanıklılık” panel raporunda da görüldü. Rapor, Washington konsensüsü yerine Cornwall konsensüsü olarak adlandırılan şey için kavramsal bir çerçeve sunmayı amaçlıyor.

KURAL KİTABININ YENİDEN YAZILMASI

G-7 raporunun birkaç ana noktası var. Birincisi, ticaretin serbestleştirilmesi artık kendi içinde bir amaç olarak görülmemelidir. Tarifeler yalnızca tarihsel olarak düşük oranlarda olmakla kalmamaktadır, aynı zamanda artan ekonomik araştırmalar, 1990'lardan beri, neoliberal dönemin ticaret anlaşmalarının çoğu için özellikle yardımcı olmadığını ve çoğu durumda Birleşik Devletler'deki ve yurtdışındaki işçiler için zararlı olduğunu ortaya koydu.

İleriye dönük olarak, hükümetler kendi başına tarife indirimi merkezli ticaret anlaşmalarına daha az odaklanmalı ve özellikle sürdürülebilir üretimi teşvik etmek için daha sağlam düzenleyici standartların hizmetlerinde ticaretten yararlanmaya daha fazla odaklanmalıdır. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri ve AB kısa süre önce, kirli metalleri pazarlarından uzak tutacak ve bu endüstrilerdeki gömülü emisyonları ölçmek için ortak yollar üretecek olan Sürdürülebilir Çelik ve Alüminyum Küresel Düzenlemesi planlarını açıkladı.

Özellikle, anlaşma DTÖ kurallarına veya süreçlerine atıfta bulunmuyor. Bunun yerine, iki ticaret devi ortak bir vizyon belirledi ve dünyanın geri kalanını kendilerine katılmaya davet etti. Japonya ve Birleşik Krallık'ın tam da bunu yapmaya meyilli olduğu bildiriliyor.

Mevcut uluslararası ticaret kuralları aynı zamanda Biden'ın baş ticaret temsilcisi Katherine Tai'nin “dibe doğru yarış” dediği şeyi, şirketleri daha rekabetçi olmak için standartları düşürmeye teşvik ederek kolaylaştırma eğilimindedir. Tai, Nisan ayında, "Bugün DTÖ'nün birçok kişi tarafından yalnızca çevresel kaygılar konusunda hiçbir çözümü olmayan bir kurum olarak görülmesinin değil, aynı zamanda sorunun bir parçası olarak görülmesinin bir nedeni de budur" dedi. Bu algıyı değiştirmek için G-7 panel raporumuz, ticaret müzakerecilerini, ulusların yanıtlarını engellememek için salgın hastalıklar ve iklim krizi gibi zorlukları ele almak için ticaret kurallarını yeniden yazmaya çağırıyor.

Cornwall yaklaşımı aynı zamanda hükümetleri “yüksek kaliteli gelecekteki büyüme” dediğimiz şeye daha fazla yatırım yapmaya çağırıyor: toplu taşıma altyapısı dahil enerji geçişini desteklemek; yüksek kaliteli eğitim ve öğretim; ve iklim odaklı araştırma ve geliştirme. Bu hem ölçek hem de kapsam sorunudur.

Ekonomist Nicholas Stern, iklim kriziyle mücadele etmek ve büyüme seviyelerini sürdürülebilir bir yörüngeye oturtmak için, ülkelerin kamu yatırımlarını ulusal gelirin yüzde iki oranında pandemi öncesi seviyelerin üzerinde arttırması gerektiğini ve şimdi ve 2030'a kadar bu ülkelerin her yıl toplu olarak en az 1 trilyon dolar harcaması gerektiğini savundu. 

Amaç, anlık tüketime odaklanmak yerine, ekonominin arzu edilen yeni sektörlerinin büyümesine yardımcı olacak yatırımları teşvik etmektir. Gerçekten de, kamu yatırımlarındaki düşüşler, limanları ve endüstriyel üretimi sarsan tedarik zinciri sıkıntılarını açıklamaya yardımcı oluyor. Örneğin, AB'nin sözde İstikrar ve Büyüme Paktı, hükümet bütçe açıklarının yüzde üçün altında ve genel devlet borcunun GSYİH'nın yüzde 60'ının altında tutulmasını gerektiriyor.

Ekonomist Joseph Stiglitz'in belirttiği gibi, bu normal zamanlarda zahmetli, iş çevrimlerindeki gerilemeler sırasında akılsızca ve iklim değişikliğiyle mücadele için gereken acil, büyük ölçekli yatırımlar karşısında tam bir çılgınlıktır. COVID-19, bu kuralların gevşetilmesini zorunlu kıldı ve Fransa, Almanya ve İtalya'daki politika yapıcılar, bu kuralların ileriye dönük olarak yeniden düşünülmesi çağrısında bulundu.

Hükümetler ayrıca belirli politika yönlerine yatırım yapmalıdır. Örneğin, bilim adamları, çeşitli endüstrilerin karbon emisyonlarını daha hızlı azaltmasını sağlamak için birçok umut verici teknoloji geliştiriyorlar. Ancak bu teknolojileri yaygın kullanıma sokmak için, hükümetlerin pazarlar oluşturması ve desteklemesi gerekiyor. Yeşil çelik gibi ürünlere büyük ölçekli yatırımlar yaparak hükümetler, büyük ölçekli özel sektör yatırımları için yeni yenilikler hazırlayarak pazarlar yaratabilirler.

Hükümetler, firmaların finanse edemeyeceği veya finanse etmeyeceği yeni teknolojilere kamu yatırımları da yapabilir. Ve her iki durumda da hükümetler, kazanımlardan pay almalarını sağlamak için yeni endüstriyel tesislerin içindeki ve çevresindeki topluluklarla birlikte çalışabilir. G-7 raporunun yazarlarından biri olan ekonomist Mariana Mazzucato, bu yaklaşımı “misyon odaklı sanayi politikası” olarak nitelendiriyor.

Son olarak, hükümetlerin en çok kazananların ve şirketlerin nasıl vergilendirildiğini ve düzenlendiğini elden geçirmesi gerekiyor. 1995 ile 2020 arasında, en yüksek yüzde 0,00001 tarafından kontrol edilen küresel GSYİH'nın payı üç katına çıkarak, en yüksek kazananlara ekonomi politikası üzerinde olağanüstü bir etki sağladı. Şirketler ve süper zenginler tarafından kulis yapılan hükümetler, vergiden kaçınma balonları arttıkça genellikle başka yöne baktılar. Bu arada, tekel ve tekel gücü - Amazon gibi tek bir işverenin bir ürüne veya işgücü piyasasına hakim olması durumunda - ekonominin birçok alanına yayılarak tüketicilere ve işçilere benzer şekilde zarar verdi.

G-7 raporunun bir diğer ortak yazarı olan ekonomist Thomas Philippon, birçok endüstrideki rekabetin azalmasının artık tipik ABD hane halkına yılda 5.000 dolardan fazlaya mal olduğunu tespit etti. Bu, hanelerin yaklaşık yüzde 40'ının beklenmedik bir 400 dolarlık masrafı ödemek için mücadele ettiği bir zamanda yaşanıyor.

Bu sonbaharda kurumsal kârlar üzerinde yüzde 15'lik bir asgari vergi belirlemeye yönelik tarihi uluslararası anlaşma, doğru yönde atılmış bir adımdır. İlk kez 130'dan fazla ülke vergi oranlarında küresel bir tabana bağlı kalma sözü verdi. Ülkeler “formüler paylaştırma” olarak bilinen şeye yaklaştıkça, en büyük ve en kârlı firmalar vergilendirilecekleri yer konusunda daha az takdir yetkisine sahip olacaklar; şirketlerin dünya çapındaki gelirlerini satışlarının, varlıklarının ve maaş bordrolarının en yoğun olduğu yargı bölgelerine tahsis etmesini gerektiriyor.

Bu yaklaşım, kamu fonlarının eğitim veya ücretli izin gibi sosyal açıdan faydalı projeler için kullanılabilir olmasını sağlayarak ve genel olarak emek ve sermaye arasındaki güç dengesinin yeniden kurulmasına yardımcı olarak işçilere yardımcı olacaktır. Bir asırdan fazla uluslararası vergi kurallarını alt üst eden kurumlar asgari vergisi, büyük ölçekli değişimin mümkün ve ulaşılabilir olduğunu göstermektedir.

Ancak daha yapılacak çok şey var. “Pandora Belgeleri” olarak adlandırılan şeylere ilişkin yakın tarihli araştırma raporlarının gösterdiği gibi, en az beş ABD eyaleti, ulusal ve küresel seçkinlerin varlıklarını kamu denetiminden ve mali hesap verebilirlikten koruyarak uluslararası zenginlik için büyük açık deniz limanları haline geldi. 36 yılını böyle bir sığınak olan Delaware'de senatör olarak geçiren Biden, uygulamaya son vererek güçlü bir duruş sergileyebilir.

Başkan, tekellerin gücünü sınırlamak için şimdiden önemli adımlar attı, ekonomide rekabeti teşvik etmek için bir yürütme emri çıkardı ve Lina Khan ve Tim Wu gibi antitröst uzmanlarını kilit yönetim pozisyonlarına getirdi. Ancak yönetimin yine de Facebook ve kullanıcı ücreti talep etmeyen ancak yine de dijital medya üzerindeki geniş kontrolleri aracılığıyla muazzam siyasi ve ekonomik güce sahip olan diğer baskın teknoloji şirketleriyle nasıl başa çıkacağını bulması gerekiyor. Avrupa hükümetleri bu tür düzenlemelerde daha ileridedir, dolayısıyla bu, ABD'nin yetişmeye çalıştığı bir alandır.

EN İYİ DEMOKRASİ SAVUNMASI

Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer birçok ülkede, sağlam yeni bir politik ekonomik gündemin unsurları yürürlüktedir. Yine de, yeni yaklaşımı yeni kurallara dönüştürmek, büyük özel sektör çıkarlarının hükümet politikası üzerinde hüküm sürdüğü zaman, şirketlerin ele geçirilmesinin kalıntılarıyla yüzleşmeyi gerektirecek; bu, sadece son birkaç ayda ilaç maliyetini düşük tutmaya yönelik iddialı çabaları engelledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Washington'daki güçlü çıkarlar, Biden yönetiminin Medicare'in ilaç fiyatlarını daha uygun hale getirmek için pazarlık etmesine izin verme çabalarına direndi ve Alman hükümeti, küresel aşı erişimini kolaylaştırmak için DTÖ fikri mülkiyet kurallarının gevşetilmesine karşı çıktı.

Cornwall konsensüsü, zengin ülkeleri, devletin gücünü şirketlerin etkisini sınırlamak ve işçiler ve çevre için yeni korumalar sağlamak için kullanabileceği yeni bir ekonomik dünya görüşü benimsemeye zorladı. Birçok Amerikan ilericisini şaşırtacak şekilde, ABD yürütme organının mevcut sakinleri aynı fikirde. Politikada, iş hayatında ve günlük yaşamda neoliberal fikirlerin egemenliğinin azalmakta olduğuna dair birçok işaret var; ancak Cornwall konsensüsü savunucularının hem güçlü çıkarları hem de halkı kendi düşüncelerini benimsemeye ikna etmek için yapacak çok işi var.

Yeni fikirleri uygulamaya koymanın önünde, yalnızca yasama sürecinin zorlukları değil, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde ve başka yerlerde kendi içe dönük ve çoğunlukla yerlici yaklaşımını sağlamaya çalışan statükoya alternatif sağcı popülizm tehdidi de dahil olmak üzere önemli engeller bulunmaktadır. Daha nihilist, daha az ırksal ve dini açıdan kapsayıcı bir popülizmin çekiciliği son beş yılda büyüdü ve birçok ülkede büyük siyasi partilerde zemin kazandı.

Demokrasiyi baltalamaya çalışan güçlerin yeniden canlanması, daha kapsayıcı bir ekonomik vizyonun ne kadar acilen gerekli olduğunu da gösteriyor. Uzun yıllar boyunca 100'den fazla ülkeyi gözden geçiren yeni sosyal bilim araştırmasının gösterdiği gibi, demokrasiler kurumları için ancak ekonomik büyüme, istikrar ve kamu malları sağlamada başarılı olduklarında popüler destek inşa edebildiler.

Bu, ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt'in 1938'deki ocakbaşı sohbet gözlemlerinden birini akla getiriyor: “Diğer birçok büyük ulusta demokrasi yok oldu; bu ulusların insanları demokrasiyi sevmediği için değil, hükümette liderlik eksikliği nedeniyle hükümetin kafa karışıklığı ve hükümetin zayıflığı karşısında çaresizce otururken çocuklarını aç görmekten, işsizlikten ve güvensizlikten bıktıkları için gerçekleşti." Bugün de benzer bir risk var. Hükümetler, kamu yararı için bireysel ve birlikte hareket edebileceklerini göstermelidir. En azından demokrasinin geleceği tehlikede olabilir.

Felicia Wong, 16 Kasım 2021, Foreign Affairs

(Felicia Wong, Roosevelt Enstitüsü'nün başkanı ve CEO'sudur. Bağımsız G7 Ekonomik Dayanıklılık Panelinde ABD temsilcisiydi.)


Seçkin Deniz, 24.12.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve YansımalarSonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.


Seçkin Deniz Twitter Akışı