24 Eylül 2019 Salı

SA7999/SD1489: Romulus ve Remus Hipotezi: Rekürsif (Özyinelemeli) Dil ve Modern Hayal Gücü 70.000 Yıl Önce Oluştu

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız Science Bullettin- Bilim Bülteni'ne ait metin, Boston Üniversitesinden nörolog Andrey Vyshedskiy tarafından üretilen, Dilin devrime dönüşmesi sürecine dair Romulus ve Remus Hipotezi'ni incelemektedir. Andrey Vyshedskiy, klasik materyalist- ateist maymundan insana dönüşümü savunan evrim modeline inanan bir yaklaşımla, insanın 70.000 yıl önce zengin kelime hazinesi olmayan özyinelemeli iletişim sisteminden özyinelmeli dile geçişini, hayal gücünün yeni bir bileşeninin edinilmesiyle ilişkilendiriyor, iki veya daha fazla çocukta eş zamanlı olarak prefrontal korteks olgunlaşmasını yavaşlatan bir mutasyonla etkinleştirilen Prefrontal Sentezi hipotezinin temeline yerleştiriyor. Bu tür metinlerin hiçbirinin sormadığı soru şudur: "Bütün bu seçilimler, mutasyonlar nasıl oluyor, bunların belirleyicisi kim?" Metnin en normal ve en kendisinden kaçınılmış gerçeği itiraf ettiren cümlesi de şudur: "Herhangi bir planı zihinsel olarak taklit etmek ve eşlik etmek için eşi benzeri görülmemiş kabiliyetle donanmış olan insanlar, hızlıca baskın türler olmaya hazırlanıyorlardı.” Neden, nasıl ve kim tarafından 'eşi benzeri görülmemiş kabiliyetle donanmış olan insanlar'? Yine de kendi içerisindeki çelişkilere sırtını dönen bu yaklaşımların insanlığa kazandırdığı bazı şeyler var; Allah'ın yarattığı insanın dünya serüveninde yaşadığı değişimleri izlekler üzerinden anlamaya çalışıyorlar, tümevarım ya da tümdengelim yöntemlerini iç içe kullandıkları halde kesin sonuçlara ulaşamamaları onları döngüsel bir boşluğa sürüklese de, hiçbir şeyin kendiliğinden olamayacağına inanan bizler, Allah'ın peygamberler aracılığı ile insanlara öğrettiği şeylerin insanlık tarihini değiştirdiğini biliyoruz, ateist materyalist yaklaşım bu değişimleri anlamak için kendi evrim teorisini temel almaya devam ediyor ve insanlığın değişim dönemlerindeki bulguları görmemizi sağlıyor. Değişmemiş ve değiştirilemeyecek olan son ilahî kitap olan Kur'an Mükemmel Rekürsif Dil(*) örnekleri ve Modern Hayal Gücü'nün yansımalarını görmemizi sağlayan açık bir kanıt olarak önümüzde durmaktadır, materyalist yaklaşımın ısrarlı inkarcılığına karşı ısrarlı inancın incelemelerini de yapmak ve göstermek zorundayız. Allah'ın Elçilerinin tümü öz yinelemeli dil tekniği ile insanların aklına hitap etmişler (Kur'an'da Adem'den Muhammed'e kadar tüm peygamberlerin anlatılan kıssaları, mucizeler ve Nemrud, Firavun gibi münkir ve müşriklerin verdikleri tepkilere karşı inananlar) ve problemlerinin farkına varmalarını sağlamışlardır. 25.10.2009 tarihli ve SA221/SD29: Düşünen Her İnsan ‘İstenmeyen Adam’dır başlıklı analizim'de yaptığım çıkarımları incelemenizi öneriyorum: 'Sözlerin dizin standardı, sözlerin doğal gücünü etkilemez, fakat sözlerin hedefe ulaşmasındaki sağlığı etkiler. Bu sağlık, sözdeki gücün iletim hatlarında yaşayacağı kopuklukla doğrudan ve dolaylı ilişkilidir. İşte bu noktada bir yanılsama ortaya çıkar; sözün iletilmesindeki sorunlar sözün doğal gücünden ziyade sözün mesajlarını zayıflatırlar."  
Seçkin Deniz, 24.09.2019

 
Recursive language and modern imagination were acquired simultaneously 70,000 years ago

İki veya daha fazla çocukta prefrontal korteksin (PFC) gelişimini yavaşlatan genetik bir mutasyon, 70.000 yıl önce özyinelemeli dilin ve modern hayal gücünün edinilmesine yol açan olaylar dizisini tetiklemiş olabilir.

Romulus ve Remus olarak adlandırılan ve Boston Üniversitesi'nden bir nörolog olan Dr. Vyshedskiy tarafından üretilen bu yeni hipotez, uzun süredir devam eden dil gelişimi gizemini çözebilir. Bu hipotez, açık bilim dergisi Araştırma Fikirleri ve Sonuçları (Research Ideas and Outcomes-RIO) dergisinde yayınlanmıştır.İmaj: Almanya'dan (37.000 yıl öncesine tarihlenen) Aslan-adam heykeli, önce insanın parçalarını zihinsel olarak sentezleyerek ve birlikte yorumladıktan sonra bu zihinsel tasarım ürününü fildişi ile icra eden sanatçı (insan) tarafından hayal edilmiş olmalıdır. Kompozit sanat eserleri 37.000 yıl öncesine kadar insanların prefrontal sentez aldıklarına dair doğrudan bir kanıt sunar. Kaynak: JDuckeck 

Çok sayıda arkeolojik ve genetik kanıt, çoğu paleoantropologu, konuşma aparatının, insan çizgisinin 600.000 yıl önce Neandertal hattından ayrılmasından önce esasen modern konfigürasyonlara ulaştığına ikna etti. Şempanzenin iletişim sisteminin hali hazırda 20 ila 100 farklı seslendirmeye sahip olduğunu göz önünde bulundurarak, ses aygıtının modern benzeri bir yeniden yapılandırmasının atalarımızın ses dizisini büyüklük derecelerine göre uzatması muhtemeldir. Başka bir deyişle, 600.000 yıl öncesine kadar, iletişim için kullanılan farklı sözel kelime sayısı, modern dillerdeki kelime sayısı ile aynı olmalıdır.

Öte yandan, kompozit figüratif sanatlar, ayrıntılı mezarlar, gözle kemik iğneleri ve konutların inşası gibi modern hayal gücüne işaret eden eserler, 70.000 yıldan daha önce ortaya çıkmadı. Modern konuşma aygıtının edinilmesi ve modern hayal gücü arasındaki yarım milyon yıllık boşluk, bilim insanlarını on yıllardır şaşırtmaktadır.


Vyshedskiy ve meslektaşları çocuklarda hayal gücü kazanımlarını incelerken, belirli bir hayal gücü bileşeninin gelişimi için geçici bir sınır keşfetti. Erken çocukluk döneminde tam dile maruz kalmayan modern çocukların, Prefrontal Sentezi (PFS) olarak bilinen zihinsel nesnelerin yan yana gelmesi için gerekli olan aktif yapıcı imgeleme türünü edinmediği açıkça görülmüştür.


Vyshedskiy bunu şöyle açıklıyor:


“PFS'nin önemini anlamak için şu iki cümleyi dikkate alın: “Bir köpek arkadaşımı ısırdı” ve “Arkadaşım bir köpeği ısırdı ”. bu iki cümle de aynıdır. Anlamdaki farklılığı anlamak ve 1. cümlenin talihsizliğini ve 2. cümlenin mizahını anlamak, dinleyicinin iki zihinsel nesneyi yan yana koyma yeteneğine bağlıdır: arkadaş ve köpek. Sadece PFC zihnin gözünün önünde iki farklı görüntü oluşturduktan sonra, iki cümle arasındaki farkı anlayabiliyoruz. Benzer şekilde, “tepenin arkasındaki uzun ağacın solundaki kayadaki bir yılan” gibi iç içe açıklamalar, dinleyicileri nesneleri (bir yılan, kaya, ağaç ve tepeyi birleştirmek, yeni bir sahneye dönüştürmek için) PFS kullanmaya zorlar.  Esnek nesne birleşimi ve iç içe geçme (aksi halde özyineleme olarak da bilinir) tüm insan dillerinin karakteristik özellikleridir. Bu nedenle, dilbilimciler modern dilleri özyinelemeli diller olarak adlandırırlar.


Ömür boyunca öğrenilebilecek kelime ve dilbilgisi kazanımlarının aksine, PFS'nin gelişimi için güçlü bir kritik dönem vardır ve erken çocukluk döneminde özyinelemeli konuşmalara maruz kalmayan bireyler PFS'yi yetişkin olarak asla elde edemez. Dilleri, daima PFS yeteneğine bağlı olan uzamsal edatlar ve özyinelemelerden yoksundur. Benzer bir şekilde, modern öncesi insanlar özyinelemeli olarak özyinelemeli dil öğrenemezdi ve bu nedenle özyinelemeli dili kendi çocuklarına özyinelemeli olarak öğretemezlerdi, sonuç olarak da PFS'yi edinmezlerdi. Böylece, PFS edinimi için güçlü bir kritik dönemin varlığı, özyinelemeli dilin kazanılması için kültürel bir evrimsel engel oluşturur.


İkinci öngörü evrimsel engel daha hızlı bir PFC olgunlaşma oranı ve sonuç olarak daha kısa bir kritik dönemdi. Modern çocuklarda, PFS edinimi için kritik süre beş yaş civarında kapanır. Modern öncesi çocuklarda kritik dönem iki yaşın üzerinde olsaydı, PFS edinme şansları olmazdı. Yinelemeli konuşmalar yoluyla PFS'yi eğitmek için yeterli zaman sağlamak için daha uzun bir kritik dönem zorunluydu.


Vyshedskiy tarafından geliştirilen evrimsel bir matematiksel model, tüm modern insanlarda bulunan, ancak Neandertallerde olmayan, “PFC gecikmesi” mutasyonunun zararlı olduğu ve beklendiği için insanların her iki evrimsel engeli de atlamaları gerektiğini, ilişkili bir PFS edinme ve özyinelemeli dil olmadan bir popülasyonda kaybolduğunu tahmin ediyor. Bu nedenle, model “PFC gecikmesi” mutasyonunun, PFS ve özyinelemeli dilin eş zamanlı sinerjistik edinimini tetiklediğini öne sürüyor.


Bu model şunları arar:

  • “PFC gecikmesi” mutasyonu nedeniyle uzatılmış kritik dönemi olan iki veya daha fazla çocuk;
  • Bu çocuklar birbirleriyle konuşarak çok zaman geçiriyorlar;
  • Mekansal edatlar gibi dilin özyinelemeli öğelerini icat ediyorlar;
  • Özyinelemeli görüşmelere bağlı PFS'nin ediniyorlar;
  • Çocuklarına özyinelemeli dil öğretiyorlar.

Hipotez, Roma, Romulus ve Remus'un ünlü ikiz kurucularının ismini almıştır. Bakıcıları kurt olan efsanevi Romulus ve Remus'a benzer şekilde, gerçek çocukların bakıcıları pek çok kelimeyle hayvansal bir iletişim sistemine sahipti ancak özyinelemeleri yoktu. Ebeveynleri onlara mekansal edatlar veya özyinelemeyi öğretemezdi; çocuklar dilin özyinelemeli öğelerini kendileri icat etmek zorunda kaldılar. Böyle yeni bir özyinelemeli dilin icat edilmesi çağdaş çocuklarda, örneğin Nikaragua'daki sağır çocuklar arasında gözlenmiştir.


Dr. Vyshedskiy, “70,000 yıl önce PFS'nin ve özyinelemeli dilin edinilmesi, özünde davranışsal olarak yeni bir türün ortaya çıkmasına neden oldu: ilk davranışsal olarak modern Homo sapiens” diyor. “PFS sürecinde zihinsel nesnelerin hızlı bir şekilde yan yana koyulması için bu yeni kazanılmış güç, zihinsel prototiplemeyi önemli ölçüde kolaylaştırdı ve teknolojik ilerlemenin hızlandırılmasını sağladı. Herhangi bir planı zihinsel olarak taklit etmek ve eşlik etmek için eşi benzeri görülmemiş kabiliyetle donanmış olan insanlar, hızlıca baskın türler olmaya hazırlanıyorlardı.”


İnsanlar büyük hayvanları hapsedebilme yeteneğini kazanmış ve bu nedenle büyük bir beslenme avantajı kazanmıştır. Nüfus katlanarak büyüdükçe, insanlar Afrika'dan dünyaya yayıldı ve hızla 50.000 yıl önce Avustralya'ya gelen gezegenin en yaşanabilir bölgelerine yerleşti. Bu insanlar, tam dilin her iki bileşenine de sahip olduklarından modern insanlara çok benziyorlardı: “PFC gecikmesi” mutasyonu tarafından etkilenmiş, kültürel olarak aktarılan özyinelemeli dil ile birlikte PFS'ye karşı doğuştan gelen yatkınlık.


Daha fazla bilgi için: Andrey Vyshedskiy. Dilin devrime dönüşmesi: 70.000 yıl önce zengin kelime hazinesi olmayan özyinelemeli iletişim sisteminden özyinelmeli dile geçiş, hayal gücünün yeni bir bileşeninin edinilmesiyle ilişkilendirildi, iki veya daha fazla çocukta eş zamanlı olarak prefrontal korteks olgunlaşmasını yavaşlatan bir mutasyonla etkinleştirilen Prefrontal Sentezi; Romulus ve Remus hipotezi.  Araştırma Fikirleri ve Sonuçları  (2019). DOI: 10.3897 / rio.5.e38546


Pensoft Publishers5 Ağustos 2019, Science Bullettin(*) Seçkin Deniz'in Notu: Kendi kendini çağıran dile özyinelemeli veya özyineli (recursive) dil denilir. Çoğunlukla, döngülerle çözülebilen problemler, özyinenelemeli dille çok daha kolay olarak çözülebilir. Özyineleme eylemi, problemi, en üstten başlayarak adım adım daha küçük parçalarına ayırır. Daha çok parçalanamayan en basit parçasına taban parçası denilir. Özyineleme en üstten başlayarak tabana kadar iner. Sonra tabanda bulduğu değeri geriye doğru en üste kadar taşır. Bu niteliği, döngülerden farklıdır. (Özyinelemeli fonksiyonlar, ileri bilgisayar uygulamalarında çok kullanılır. Bilgisayar biliminin zor sayılan konularından birisidir.) 
Seçkin Deniz, 24.09.2019, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar
Takip et: @Seckin_Deniz


Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir.Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı