6 Ağustos 2019 Salı

SA7883/SD1447: Post-Kapitalizm Zamanı

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, 'Postcapitalism: Geleceğimiz için bir rehber'in yazarı, yayıncı Paul Mason' a aittir ve dünyayı kana bulayarak ortadan kalkan neo-liberalizmin yerine geçmesi gerektiğini iddia ettiği post-kapitalizm'in teorik altyapısına yönelik ekonomik tartışmalara odaklanmaktadır. Yeni dönemde karşımıza çıkacak olan post-kapitalist teoriye dair şu tesbitleri yapmaktadır Paul Mason: "Postkapitalistler, “dağıtıcı organlara” sahip bir devlet değil, kendine özgü dinamikleri olan piyasa dışı bir sektör yaratma niyetindedir: kredi birliği, kar amacı gütmeyen banka, platform kooperatifi, anarşist fırıncılık, açık- kaynak yazılım projesi, gönüllü kriz, sübvanse edilen kültürel proje vb.... Mason'un "Bununla birlikte, post-kapitalist projede, mesele sadece ücretler için harcanan saatleri azaltmak değil, sermayeyi değerlendirmek için harcanan saatleri arttırmaktır." derken, marksist yaklaşımlara ilişkin eleştirilerin sonunda, "Devletin rolü kesin sonuçlar planlamak değil, yeni kurumlar, mülkiyet biçimleri, sermaye kaynakları ve üretici davranışları için bir alan yaratmaktır." diyerek yeni ekonomik modelin nasıl olması gerektiğinin sınırlarını çizmektedir: "Bizim için, kapitalizmin ilerlemesinin ölçüsü, ücret sisteminde çalışılan saatlerin düşmesi, verilerin çıkarılması yoluyla sermayenin değer biçilmemesi için harcanan boş zaman miktarının artması ve piyasa dışı kurumlarda yapılan faaliyetlerin artmasıdır." Mason'un 'kapitalizm' periferisinde kalarak üretmeye çalıştığı yeni ekonomik modeldeki devletin rolünün, 2002'den beri Erdoğan liderliğindeki hükümetlerce Türkiye'de uygulanan ekonomik modeldeki devletin rolüne yakınsıyor olması ilginçtir;Türkiye'de birçok alanda (köprü, otoyol, şehir hastaneleri) uygulanan yap-işlet-devret modeli yeni kurumlar, mülkiyet biçimleri, sermaye kaynakları ve üretici davranışları için alan açmaktadır. Türkiye'nin akademik kurumlarında bu türden sistem tartışmalarının yapılmaması her zamanki gibi büyük bir zaaf olsa da, Erdoğan yönetimindeki devlet, çağın gereklerini tesbit ederek uygun yaklaşımlar ve modeller üretebilmektedir. Bu Türkiye için fark oluşturan bir büyüme anlamına gelmektedir.
Seçkin Deniz, 06.08.2019

Time for postcapitalism
"Paul Mason, kapitalist dünyaya dair çalışmalarını, giderek daha da yaklaşan bir gelecekte gerekli olan bir şeyin etkilerini ortaya koyarak sürdürüyor."

Şanslıysak, dünya karbonun ötesinde hızlı bir geçişin eşiğinde duruyor. Karbon sonrası geçişin nasıl ölçüleceğini biliyoruz: Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli ve diğer kurumlar oldukça ayrıntılı ölçümler ve zamanlamalar oluşturdular. 2030 yılına kadar karbon salınımlarını yarıya indirmemiz ve 2050 yılına kadar sıfır net karbon elde etmemiz gerekiyor.


Ancak, aynı zaman diliminde kapitalizmin ötesine geçmeye başlamak istediğimizi varsayalım. Bunu nasıl ölçebiliriz? Daha önce denendiği tek zaman, Vladimir Lenin’in yönetiminde “savaş komünizmi”nin nezaketiyle başladı ve Leonid Brejnev’in SSCB’nin çürümesi ve sklerozu ile sona erdi. Başarısız olan Sovyet geçişinin en şaşırtıcı yönlerinden biri, onun tamamen teorik olan kargaşasıydı.


Ekonomist Yevgeny Preobrazhensky, piyasanın nesnel yasaları ile ekonomiyi planlama girişimleri arasındaki etkileşimi anladı, ancak Stalinist ortodokside piyasa dağıtım mekanizmalarının altında yatan nesnel süreçlerin geçersiz olduğu ilan edildi.


Kapitalizm sonrası tez, üretken faaliyetlerin belirleyici otomasyonu, işlerin ücretlerden arındırılması, ağ etkisinin arttırılması ve verilerin demokratikleştirilmesi üzerine kurulu pazarın ötesinde farklı bir yol önermektedir. 


Devletlerin yapması gerekenler:

* Karşılıklı, kooperatif ve nispi bereket havuzlarından oluşan, piyasada olmayan bir sektörün ortaya çıkmasını sağlamak;

* Devlet sektörünü evrensel temel hizmetler ve temel gelir sağlamak için genişletmek;
* Özel mülkiyet ve pazar değişimi tarafından yakalanmayan bedelsiz bir yardımcı program oluşturmak için ağ etkilerini iyileştirmek ve
* Teknoloji tekellerini parçalamak ve mülk ve finansal spekülatörler gibi daha geleneksel kira arayanlar da dahil olmak üzere kira arayan iş modellerinden vazgeçirmek için yasalar çıkarmak.

Emek değer teorisi


Fakat ilerleme nasıl ölçülür? Preobrazhensky birçok şeyi yanlış yapmış olmasına rağmen, geçiş ekonomisine getirdiği en önemli ilkelerden biri, devletin kendi eylemlerini 'susturması' gerektiğidir. Marx, Smith ve Ricardo'nun ardından, emek değer teorisini, ticari değişimin altında yatan süreci açığa vurmanın bir yolu olarak kullanırken, Preobrazhensky, bu teorinin politikayı yönlendirmesini istedi.


Teori, belirli bir ekonomide yaratılan her şeyin parasal değerinin, toplam üründe bulunan emek gücüne eşdeğer olduğunu göstermektedir. Marksistler için bu, hem yaşayan hem de “ölü” emeği içerir; belirli bir muhasebe döneminde ücretler için yapılan çalışmalar ile makine, hammaddeler, tesis, eğitim, enerji vb. fiyatlar, her emtiada ne kadar soyut emek zamanı bulunduğunu tahmin eder.


Geleneksel kapitalizmde, fazla üretim, yeniden üretim için ihtiyaç duyulandan daha fazla iş işgücü zorlanarak elde edilir. Bununla birlikte, bilgi kapitalizminin başlaması, sermayenin geleneksel yeniden üretim sürecini iki açıdan bozdu.


Birincisi, bir emtia fiyatının üretim maliyetinin katlanarak azaldığı ve firmaları fiyat artışını savunmak için pazar gücüne (çalışanlar, tüketiciler ve diğer şirketler) aşırı derecede bağımlı bıraktığı, sözde sıfır marjinal maliyet etkisidir. İkincisi, bilgi teknolojisi, otomasyonu, işleri yeni ihtiyaçlar ve yeni kıtlık biçimleriyle yeniden yaratılabileceğinden daha hızlı bir şekilde tahrip edip bırakacak şekilde teşvik edebilmesidir.


Çalışma saatlerinde düşüş


Bir kapitalizm sonrası geçişin merkezinde bu sonuçların her ikisinin de teşvik edici yönleri var. Büyük şirketlerin dağılması ve/veya kamu mülkiyeti, yırtıcı fiyatlandırma güçlerini ortadan kaldırarak, fiyatların üretim maliyetlerine doğru düşmesini teşvik ediyor. Bu arada, ücret pazarlığını güçlendirmek ve yüksek sosyal ücret ve ücretsiz kamu hizmeti sağlamak ve evrensel refah, ekonominin hızlı bir şekilde otomasyonunu teşvik etmekte ve çalışma saatlerinde insan hayatının yeniden dizayn edilmesi için gerekli bir sonuca dönüşmektedir.


Preobrazhensky, “geçiş dönemi için… yeni toplumun başarısını belirleyen termometrenin, proleter devletin dağıtıcı organları tarafından ele alınan ürünlerin (meta değil) miktarındaki artış olduğunu” yazdı. Ancak, işbirlikçi olanlarla pazar ilişkilerinin organik, ayrıntılı bir şekilde değiştirilmesi fikrine dayanan post-kapitalist geçiş için, ürünlerin miktarına dayanan bir çıktı ölçümü (başarıyı bu şekilde ölçmenin bariz çevresel sorununu bir kenara bırakarak) tamamen yetersiz olacaktı.


Postkapitalistler, “dağıtıcı organlara” sahip bir devlet değil, kendine özgü dinamikleri olan piyasa dışı bir sektör yaratma niyetindedir: kredi birliği, kar amacı gütmeyen banka, platform kooperatifi, anarşist fırıncılık, açık- kaynak yazılım projesi, gönüllü kriz, sübvanse edilen kültürel proje vb. Bu nedenle, 'termometre' 'piyasa dışında üretilen ürünler' olamaz. Boş zamanlarında harcanan ve maaşsız faaliyetlerle karşılaştırıldığında, ücret için çalışılan saatlerin azalan oranı olmalıdır.


İngiltere'de, işçi başına düşen yıllık ortalama çalışma saati sayısı 1950'den bu yana 2.200'den 1.700'e düşmüştür. Yılda 8.760 saat vardır. Uyku için 2.920 saat düşersek, ortalama bir çalışan yıllık 4.140 saat boş zamana sahip olur (beş haftalık tatil, hafta sonu, tatil günleri ve diğer izinsiz kalma süreleri olarak varsayarsak).


Fakat ana ekonomi iktisabı, boş zamanlara verimli bir faaliyet olarak ilgi göstermiyor. Varsayım, bu çalışma dışı süre boyunca çalışanın yalnızca tüketici olarak ekonomik olarak aktif olduğuna dayanmaktadır. Standart sendika ekonomisi bile iş-yaşam dengesini tamamen boş zamana karşı iş olarak algılar.


Bulanık ayrım çizgisi


Yine de bir nesilden daha az bir zamanda, ağ bağlantılı bilgi teknolojisi iş ve eğlence arasındaki ayrım çizgisini bulanıklaştırmaya başladı. 1.700 çalışma saati, akıllı telefonlara veya bir iş bilgisayarının tüketici işlemlerini yapmak veya kişisel etkileşimler yapmak için harcadığı zamanı içerir. Zorunlu işlerde işgücü piyasasının düşük vasıflı ucunda imkansız olsa da, bu faaliyetleri yürütme hakkı, maaşlı işçi sınıfının ve mesleki tabakaların geniş kesimleri arasında tesis edilmiştir.


Burada çalışanlara yönelik risk kendi kendine çalışan işçilerin boş zamanlarında büyük miktarda iş yapmak zorunda kalmalarıdır. Sonuç olarak, 1890'larda Taylorizm altında başlayan işçilere soyut bir çalışma süresi oluşturma ve kesin hareketler uygulama konusundaki kapitalist saplantı, belirli tarihlere ve belirli bir kaliteye kadar olan projelerin tamamlanmasından çok daha az önemli hale geldi.


İşyerindeki sömürüden kaynaklanan tek bir değer akışından ziyade, tipik faaliyetlerimizden kaynaklanan üç değer akışı var. Birincisi, geleneksel Marksist anlamda artı değer üreten ve artığın tüketim yoluyla elde edilebileceği ücretleri sağlayan iş. İkincisi, kredi sistemi aracılığıyla finansal kullanım: ipotekler, kredi kartı borcu, araba ve öğrenci kredileri ve düzenli ödemelerin menkulleştirilmesi. Üçüncüsü, yeni bir şirket sınıfının, teknik malları maliyet fiyatının altında sağlaması ve sıfır fiyatla satılan mallar  konusu (Netflix içeriği gibi) sattığımız tüketici tercihleri ​​için 'duvarlı bir bahçe' oluşturmak için sıfır-marjinal-maliyet etkisinden faydalandığı veri çıkarımı veya davranışsal verilerimizi reklamverenlere ve pazarlamacılara satılmasıdır.


Derin etkiler


Bunun, iki boyutlu sendika veya sosyal-demokratik “iş-yaşam dengesi” görüşüne dair derin etkileri var: bu, yılda ortalama 1.700 saatlik çalışmanın beşte birini azaltmakla ilgili olamaz.


Bilgi kapitalistleri ve kira arayanlar, her şeyden önce, en önemli iki cihaza erişim sağlayacak kadar güvenli bir şekilde çalışan bir işgücüne ihtiyaç duyarlar: bir akıllı telefon ve bir banka hesabı (Apple Cüzdan aracılığıyla tek bir teknolojiyle birleştiriliyor, Paypal ve Facebook'un yeni dijital para birimi). Üretken işin içinde ücretlerin faiz oranına uyacak kadar yüksek görünmesi ve iş disiplininin çalışanın telefonunu kullanması için yeterince zayıf olması için fazlalık çıkarma oranının yüksek olması gerekir.


Teoride, işgücünün büyük bölümlerinin iş merkezli olmayan bu sömürü biçimlerinde köleleştirilmesine yardımcı olurken 'boş zaman' süresini genişletebiliriz. Bununla birlikte, post-kapitalist projede, mesele sadece ücretler için harcanan saatleri azaltmak değil, sermayeyi değerlendirmek için harcanan saatleri arttırmaktır. Bunun merkezi açık kaynaklı bir yazılım projesine ya da topluluk tarafından işletilen bir anaokuluna katılmak, bir şehir çiftliğinde gönüllü olmak ya da sadece kültür oluşturmak ve pazar dışı bir hizmet oluşturmak için harcanan iş günü, başkaları tarafından tüketilen hafta ya da yılın belirli bir bölümünün oluşturulmasıdır. 


Proje sinerjistik olarak tasarlanmalı. Daha kısa bir çalışma haftası için mevzuat, ücret kaybı olmadan, otomasyonu teşvik eder. Evrensel bir temel gelir ve hizmet sunmak, hızlı otomasyon için bir defalık sübvansiyon sağlar. Geçim ve iş arasındaki bağlantıyı zayıflatır, iyi ücretli insanlar işe yaradıkça daha fazla insanın hayatta kalmasına izin verir ve , ticari, finansallaşmış bir ekonomide ticaretin kaçınılmaz şekilde zayıflayan pazarlık gücünü dengeler.


Beş ila dört günlük bir hafta bile olsa, çalışma tutumlarında büyük bir kültürel değişim yaratabilir: Denemeye başlayanlar, 'ekstra uzun bir hafta sonundan' çok daha fazlasını yarattığını söylüyorlar; yaratıcılıkta nitel etkileri olan çalışma haftası, refahı artırır ve çalışmayan zamanlarda yeni faaliyetler başlatır.


Ancak, üç günlük bir haftaya geçiş daha da ileriye gidecektir: işsizliği norm olarak ve istisna olarak ücretli işi çerçevelemelidir. Kültürel üretim ve tüketim, yabancılaştırıcı cihazlar tarafından daha az kontrol edilen ve daha eğitimli bir işgücü tarafından üretilen, halk kitleleri için daha az stresli yaşamın önemli bir özelliği olacaktır.


Gelişen piyasa dışı sektör


Bu alan içerisinde, piyasa dışı iş modellerine devlet desteği daha sonra kendi iç sinerjileriyle gelişen, piyasa dışı, ekonomik bir sektör yaratmaya başlayacaktır. Madrid ve Amsterdam gibi şehirlerde tüketici ve üretici kooperatifleri arasında (devletin yaratılmasını teşvik ettiği) tüketici ve üretici kooperatifleri arasında var olan daha yatay sinerjilerin oluşmaya başladığını görüyoruz. Görevdeki şirketlerin yırtıcı niteliklerinden ve yasa koyucuların sıkıntısızlıklarından başka bir şey yoktur ; bizi, minicab işe alım veya kısa vadeli mülkün izin verdiği norm olarak kooperatif platformunu zorunlu kılmaya zorlamak dışında. Devlet tarafından kooperatiflere ve kar amacı gütmeyen bankalara sermaye sağlanması ile aynı şey.


Postkapitalizm'de savunduğum gibi (Seçkin Deniz'in notu; ilgili Sonsuz Ark yayını için lütfen tıklayınız), devletin rolü kesin sonuçlar planlamak değil, yeni kurumlar, mülkiyet biçimleri, sermaye kaynakları ve üretici davranışları için bir alan yaratmaktır. Elbette 1937'de Büyük Arınma sırasında vurulmuş olan Preobrazhensky'ye göre, sosyalizmin ilerlemesinin ölçüsü devlet tarafından sağlanan şeylerin sayısıydı. İşçinin bu şeylere hakkı her zaman bir belirteç sistemi veya alınıp satılmayan bir para birimi aracılığıyla yapılan iş miktarıyla ilişkilidir.


Bizim için, kapitalizmin ilerlemesinin ölçüsü, ücret sisteminde çalışılan saatlerin düşmesi, verilerin çıkarılması yoluyla sermayenin değer biçilmemesi için harcanan boş zaman miktarının artması ve piyasa dışı kurumlarda yapılan faaliyetlerin artmasıdır. Bu nedenle, temel hizmetlere ve gelirlere hak kazanmanın belirli çalışma saatleri veya beceri seviyelerine bağlı olması muhtemel değildir. Gelişmiş bir toplumda, koşulsuz ve bu nedenle evrensel olmaları gerekirdi.


Yoksulluğun azaltılması, refahın artması ve tüketicilere ödenebilecek faiz oranında bir düşüş gibi başka ölçütler olsa da, kapitalizmin ötesine geçişin nihai ölçüsü zaman olacaktır.


Bu makale, Social Europe ve IPS-Journal tarafından ortak yayınlanmıştır.


 Paul Mason, 1 Temmuz 2019, Social Europe


(Paul Mason önde gelen bir İngiliz yazar ve yayıncı ve Postcapitalism: Geleceğimiz için bir rehber'in yazarı)Seçkin Deniz, 06
.08.2019, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar
Takip et: @Seckin_Deniz


Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir.Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı