10 Nisan 2019 Çarşamba

SA7571/KY56-HS25: Budizm-Mesnevi, Put- Kamil İnsan, Celal-Cemal-Kemal-İbn-i Arabi, Aşk Dini, Aşık-Mâşuk-Aşk, Teslis, İblis, Yunus Emre-Hikmet-Pavlus-Hakikâti Muhammediye

Sonsuz Ark'ın Notu:
Adem'in bildiklerini bilseydik, neler değişirdi bilmiyoruz, ama en azından ondan günümüze dek Allah tarafından dünya ve ahiret mutluluğumuz için gönderilen tek din olan İslam'ın aslında tam olarak ne olduğunu çok iyi bilirdik. Evet, tahrif edilmesine Allah'ın izin vermediği Hakiki İslam'ın anlatıldığı son kitap Kur'an var elimizde, ancak onu da küfrün, yani zulmün, yani karanlığın en vahşi, en şeytanî yetenekleri ile okunmaz, anlaşılmaz diyerek, önceki kitaplar gibi insandan uzaklaştırdılar. Gönderilen peygamberleri yalanlayanlar, öldürenler kim idiyse onlar hep birbirlerine şeytanın yolunu öğrettiler binlerce yıl, biz Adem'in bildiklerini bilmemekle büyük bir zaaf içerisinde onların bize ne yapmayı tasarladığını fark etmekte çok zorluk çektik, halen de çekiyoruz, ama aramızda iğne ile kuyu kazar gibi çalışan ve akleden samimi insanlar da var ve aramızdan birileri şeytanın yolunda çalışıp çabalayanların birbirleri ile ilişkilerini görebiliyor artık ve anlatmaya çalışıyorlar. Aşağıdaki yayında, maksadı bu zemin olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.
Seçkin Deniz, 10.04.2019* İslamiyet Mahayana Budizm’i ile harmanlanınca ortaya çıkan:

* Cennetin kapıları sonuna kadar açılıp “Ya Buddha, hadi gir!” dendiğinde, “Ben, beni seven ümmetim olmadan Cennet’e girmem” diyecek olan Buddha hikayesi
* "Put" kelimesinin kökeni, Soğdca "but", daha öncesinde de "aydınlanmış", "uyanık", "ermiş kişi" anlamına gelen Sanskritçe "Buddha" kelimesine dayanır.

* Putperest kelimesinin anlamını daha iyi kavramak için Buddha-perest olarak okuyun.* Nefsin 7 mertebesi ve Kemal/İnsan-ı Kamil/Buddha /Büt/Put* Çintemani’nin sembolize ettiği Trikaya (teslis) inancına sahip Mahayana Budizm’i Türkistan’da, Buhara ve Belh şehir ve bölgelerinde çok yaygın idi.

* Sağda ve solda Celal-Cemal, seyr-i sülükünü tamamlamış nefsin 7. mertebesine ulaşmış Kemal (İnsan-ı Kamil) ortada.* İslamiyet ile Mahayana Budizmi’ni harmanlayınca ortaya çıkan:


* Kapıda dolaşan, Ben’den Biz’den dem vurunca kapıdan sürülen, “La” makamında dolaşan Buddha hikayesi Mesnevi’de.."Onlar, Allah’ı bırakıp, kendilerine ne faydası ne de zararı dokunan şeylere kulluk ederler. Kâfir, Rabbine karşı (şeytana) arka çıkandır." Furkan Suresi, 55

* AŞK Dini’nin müntesibi İbn Arabi’ye göre Bakara 6-7’de kastedilen KAFİRLER Allah’a olan sevgileri kalplerini istila etmiş, hakikat (TRUTH) e vasıl olmuş Allah ehli kullardır, azap da “lezzet”tir."Andolsun, “Allah, üçün üçüncüsüdür” diyenler kâfir oldu. Hâlbuki bir tek ilâhtan başka hiçbir ilâh yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse, andolsun onlardan inkâr edenlere elbette, elem dolu bir azap dokunacaktır." Mâide Suresi 73

* Şeyh'ül Ekfer (En kafir şeyh) lakabı takılan İbn Arabi bu durumdan olsa olsa memnun olur.

* İbn Arabi’ye göre Bakara 6-7’de kastedilen KAFİRLER…

* İbn Arabi’ye göre Bakara 6-7’de kastedilen KAFİRLER Allah’a olan sevgileri kalplerini istila etmiş, hakikat (TRUTH) e vasıl olmuş Allah ehli kullardır, azap da onlar için “lezzet”tir.

"Ben Aşk dininin müntesibiyim.. Aşk bineği hangi yöne götürürse benim dinim, imanım orada." İbn Arabi

* Aşık-Maşuk-Aşk* Hallac’ın üstadım dediği İblis’ten, ya da Muhammed İkbal’in deyimiyle, “Varlığın dişi prensibi olan karanlıktan”

* Mevlana'ya Esrarname'sini hediye eden Feridüddin Attar..

"Gel! Eğer hakiki er isen, hakiki AŞK’ı İblis’den öğren!”

* Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl? Zuhurundan Bezm-i alem oldu vasıl.

* Bâyezîd-i Bistâmî, Cüneyd-i Bağdâdî, Hallâc-ı Mansûr gibi ilk sûfîler “aşk, âşık, maşuk” demezler, onun yerine “hub(muhabbet), habib ve mahbûb” derlerdi..

"Hikmet (Isis/Sophia) beşiğinde yatan, kudret sütün emen benim (Horus/Logos/Oğul).." Yunus Emre* Aşık-Maşuk-Aşk* Aşk Dini

"LOVE will show you the way
Destroy the Ego, Enlighten Yourself"

"AŞK sana yol gösterecek
Nefsini Yok Et, Kendini Aydınlat"


* Teslis denince akla Baba-Oğul-Kutsal Ruh gelir. Acaba öyle mi?

Günün teslisi: Celal-Cemal-Kemal* “Üç nokta Aşk'tır, her nokta gizli bir Ah'tır." Mevlana

* Sultan II. Mahmud:

Kimim var hazretinden gayrı, hâlim eyleyem i’lâm,
Cenâbındandır ihsan ve mürüvvet, ya Resulallah! 

Dü âlemde kıl istishab Hân-ı Mahmud-i Adlîyi,
Senindir evvel ve âhirde devlet ya Resulallah!

Kubbetü’l-Hadrâ

Haremeyn işlerine büyük önem veren II. Mahmud’un emriyle 1813’te Mescid-i Nebevî’de tamirat ve düzenlemeler için hazırlıklar başladı. Gerekli insan gücü ve malzeme İstanbul ve Mısır’dan Medine’ye ulaştırıldı. 1817’de başlayan ve 1837’de tamamlanan faaliyetlerle Mescid-i Nebevî’nin kıble, kuzey ve doğu tarafına üç, batı tarafına dört sütun ilâve edildi. Sultan Kayıtbay tarafından hücre-i saâdetin üzerine yaptırılan ve “kubbetü’l-hücre” veya “kubbetü’n-nûr” diye anılan kubbenin yerine taştan yeni bir kubbe yapıldı, üstü de kurşunla kaplanarak yeşile boyandı. Günümüze kadar gelen ve Mescid-i Nebevî’nin simgesi olan bu kubbe renginden dolayı “Kubbetü’l-Hadrâ” adıyla anılmaktadır. İslam Ansiklopedisi

* Mevlana ve Yunus Emre ile hemen hemen aynı dönemde yaşamış, Tek Dünya Dini hedefi ile faaliyet gösteren, tarihte bilinen ilk misyoner Raymond Lull ve Aşık- Maşuk.


* Haçlı seferleri sonrası Müslümanlar'a kılıç değil Gospel-Truth ile yaklaşan Raymond Lull ve Aşık & Maşuk

* Raymond Llull'un amacı tüm dünyada kadim felsefeye dayanan tek bir inanç ve tek bir şer'i kanun tesis etmek idi..

* Avrupa'da Aydınlanma Çağı denince akla gelen en önemli isimlerden olan Leibniz'in en çok ilham aldığı kişi kendisi..

* Müslümanlarda eksik(?) olan Allah aşkını anlatan ilk misyoner Raymond Llull'un Aşık veMaşuk ilişkisini anlatan eseri


* Topkapı Sarayı’ndaki Mescid-i Nebi maketinde Sultan II. Mahmud’un yeniden yaptırdığı Kubbetü’l Hadrâ (yeşil kubbe) üzerine konulan 3 nokta ve arka fonda çintemani desenli çiniler uyum içinde...

* Aşık-Maşuk-Aşk* Aziz Konstantin teslis’e inanmayan ve  Hz İsa’nın ilah olmayıp yaratılmış bir insan olduğuna inanan Arius’un Arianism mezhebine ait kitaplar yakılırken izlerken...* Oturduğu tahtta yaslandığı bölümde bir şey dikkatinizi çekti mi?* Mescid-i Nebevi -Kubbetü’l-Hadrâ* Gotik mimarinin çintemani’si olan trefoil’den ve neyi sembolize ettiğinden haberi olmayan zevat burada yazılanlarla ilgili ileri geri konuşuyor* Çintemani teslisi sembolize ediyor Mahayana Budizm’inde... Sultan 2. Mahmud 3 noktanın Aşık-Maşuk-Aşk olduğunu bilir.

"Onların çoğu Allah’a ancak ortak koşarak inanırlar."  Yûsuf Suresi, 106

* Yazdıklarımızı hala ısrarla “sıra falanca kişiye mi, filanca kişiye mi geldi?” mantığıyla okuyup herhangi bir argümanı olmadan tepki gösterenlere:* Eurovision 1988 MFÖ-Sufi
....
Bu sesler, bu sözler bizim değil 
Bunu aşıklar bilir 
Dance the dance of sufi Sophia! 
Sufi sufi sufi sufi sufi
....

* Aşk’ı ve Sophia’yı en iyi aşıklar bilir* Nedense hedeflenen Peygambersiz (!) Din'in adı AŞK.. hani şu Allah'ın sıfatlarını Celal-Cemal olarak tasnif eden sufilerin inledikleri AŞK!
* Hristiyanlığa bugünkü teslis inancını, Hazret-i İsa’ya uluhiyet isnad eden fikirleri sokanların başında Pavlus’un  geldiği konusunda hemen herkes hemfikirdir..

* Oğul/Hakikat-i Muhammediye ile fikirleri Pavlus’tan dinleyelim:


Mesih’in Kimliği ve Görevi
15.Görünmez Tanrı’nın görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı O’dur. 16. Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey –tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar– O’nda yaratıldı. Her şey O’nun aracılığıyla ve O’nun için yaratıldı. 17. Her şeyden önce var olan O’dur ve her şey varlığını O’nda sürdürmektedir. 18. Bedenin, yani kilisenin başı O’dur. Her şeyde ilk yeri alsın diye başlangıç olan ve ölüler arasından ilk doğan O’dur. 19. Çünkü Tanrı bütün doluluğunun O’nda bulunmasını uygun gördü. 20 Mesih’in çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış olarak yerdeki ve gökteki her şeyi O’nun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu.
Mesih'in önceliği
Ne muhteşem bir şey vizyonu. Sık sık Mesih'i bu şekilde düşünmüyoruz. Genellikle Adem'i ilk olarak düşünürüz, çünkü Mukaddes Kitabın ilk sayfalarına, sonra da Adem’in günahından kaynaklanan karışıklığı düzeltmek için Tanrı tarafından gönderilen İsa Mesih'e gelir. Böylece İsa bir dipnottan ya da sonradan düşünülmüş bir şey haline gelir. Fakat bu pasajda Paul, “hayır, kesinlikle hayır!” Diyerek bu düşünce tarzına “bütün yaratımların ilk doğanı” diyor. İsa Mesih'in enkarnasyonu, Adem'in günah işlemesinden sonra Babanın düşündüğü bir şey değildi; İsa Mesih, Tanrı'nın aklındaki ilk fikirdir.

Paul şöyle diyor: “Görünmeyen Tanrı'nın görüntüsü.” Buradaki Yunanca kelime eikon. Bir simge bir benzerlik, yansımadır. Paul, insanlıktaki İsa Mesih'in görünmeyen Tanrı'nın bir yansıması olduğunu söylüyor. Pavlus tahtların, egemen güçlerin, egemenliklerin ve bazı öğretilerin Koloselilere konu olan güçlerinin var olup olmadığına dair hiçbir yargıda bulunmaz. Pavlus'un Koloselilere söylediği şudur: eğer varlarsa, var olmalarının tek nedeni İsa Mesih adına. Hiç kimse, varlık yok, bu dünyaya hiçbir şey gelmedi, ancak Tanrı'nın Babamız tarafından İsa Mesih ile olan ilişkisi dışında yapıldı.

"Hepsi" ve "her şey" kelimeleri metinde bir koro gibi koşulur. İsa'nın üzerine meditasyon yapan cezaevinde ya da bu evrenle olan ilişkisinde yatan Paul, bu dünyadaki her şeyin İsa Mesih uğruna yapıldığını fark etti. Bu, İsa Mesih'in Tanrı’nın tarih kitabında bir dipnot olmadığı anlamına gelir; O, Tanrı'nın aklında bir düşünce değildi. İsa Mesih, Tanrı'nın aklında ilk şeydir. Dolayısıyla, başka ne var olursa olsun, ne var olmuş veya var olacak olursa olsun, İsa Mesih'in iyiliği için var olur.

* Tasavvufi anlayışa göre, Allah’tan başka hiçbir şey yokken ilk defa Hakikat-i Muhammediye (Oğul) var olmuş, bütün yaratıklar bu hakikatten ve onun için halk edilmiştir. Alemin var olma sebebi, maddesi ve gayesi bu hakikattir.

* Levlake rivayeti sadece mevzu olmakla kalmayıp Pavlus’un teslis inancını Hristiyanlığa sokmasına benzer bir şekilde İslam’a oğul anlayışının yerleştirilebilmesi için zemin hazırlamaktadır.

* Kara Cuma’nın Şahane Cuma, Efsane Cuma , Bereketli Cuma diye İslam dünyasına girdiği gibi Hristiyanlığın Christ/ Oğul kavramı da Hakikat-i Muhammediye olarak girivermiştir.

<<<24             26>>>
Halim Selim, 10.04.2019, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Kadim Falsifiye

Sonsuz Ark'ın Notu: Halim Selim Beyefendi'nin onayıyla kendi tweetlerinden konu bazlı olarak tasnif edilmiştir. Kabala (Kabbalah) ile ilgili Sonsuz Ark yayınları için lütfen tıklayınız


Sonsuz Ark'tan


  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı