15 Eylül 2014 Pazartesi

SA888/ KY5-PT25: Tasavvuf; Bir Düşünce Virüsü/ Önsöz-İçindekiler

بسم الله الرحمن الرحيم
Bismillahirrahmanirrahim

“Tasavvuf” İslâm dünyasına hicri II. asırdan itibaren girmeye başlamış bir “düşünce virüsü"dür. 


ÖNSÖZ

Hamd Allah-u Teâlâya mahsustur. Allah’a hamd ederiz ve ondan yardım isteriz. O'ndan af diler ve nefislerimi­zin şerlerinden ve amellerimizin kötülüklerinden O'na sığınırız. Şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir. O'nun ortağı yok­tur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed O'nun kulu ve elçisidir. Onu kıya­metin önü sıra hak ile müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdi. 

Kim Allah'a ve elçisine tâbi olursa doğru yolu bulur. Kim de Allah'a ve Rasûlüne isyan eder­se, ancak kendi nefsine zarar verir. Allah'a asla zarar veremez. Muhakkak ki, sözün en doğrusu Allah'ın kitabıdır; yol gösterenlerin en ha­yırlısı da, Muhammed (s.a.v.)'dir. İşlerin en şerlisi sonradan dine sokulandır. Di­ne sonradan sokulan her şey bidattir ve her bidat da sapıklıktır.

Cenabı Allah'a sonsuz hamd-u senalar... Son Rasulü Muhammed'e, sair rasul ve nebilere, aile halklarına, arkadaş­larına, onların miraslarını devir alarak yaygınlaştıran ilim adamlarına, şehidlere, onların izinden gidenlere de sonsuz salât-u selam...

Günümüzde de önemini koruyan sosyal bir görüngü olan “Tasavvuf” hakkında faydalanılacak bilgileri bir araya toplamaya çalıştım.

İktibas ettiğimiz bilgiler üzerinde herhangi bir yorumda bulunmadım. Bu işlemi okuyucuya bıraktım. Daha doğru olacağını zannediyorum.

Yapılan iktibaslardaki ifadelerin bir kısmı üslup olarak çok sert olabilir. Ama ruhu itibariyle doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü olayın tarihselliğine ve genel gidişatına bakıldığında bunu kabullenmemek mümkün değil. Aksini düşünmek bağnazlık olur.

Olayı tamamen objektif kriterlerle tespite çalıştım. Hatalarım olabilir. Düzeltilmesi halinde de sonucun çok farklı olacağını zannetmiyorum.

“Tasavvuf” İslâm dünyasına hicri II. asırdan itibaren girmeye başlamış kanaatimize göre “düşünce virüsüdür.”  Buna karşı çok ciddi ve o kadar da uzun sürecek bir çalışma gerekir. Geçmişten günümüze kadar ki süreç dikkatle incelendiğinde haklı olduğumuz görülecektir. Yapısal özellik itibariyle çok kaypak bir zemin olduğu yadsınamaz. Bazı sâfiyane söylem ve eylemler bizi yanıltmamalıdır. İşi geniş bir perspektiften ele almalı “kül”  “cüz’e” feda edilmemelidir. Aksi halde Hz. Peygamber’in pak, saf söylemi lekelenecektir. Cehri şirk ve küfürden daha tehlikelidir.

Çok hassas olunmalıdır. Aksi halde kaş yapalım derken göz çıkarmış oluruz.

Seçtiğimiz örnekler olumsuz ve yanlış olanlardır. Zira sakıncası olmayan söylemleri ve eylemleri zikretmenin faydası yoktur. Çünkü gayemiz tehlikelerden korumaktır. Yanlışları düzeltmektir. Maksadımız üzüm yemektir.

Özellikle ezoterik doktrinler tarihi açısından olayların bağlantısı ele alınmalı, Tarihsellik olarak değerlendirilmelidir. O zaman doğru bir zeminde hareket edilmiş olacaktır.

Faydalı olur ümidiyle… SELAMLAR…

                                                                                                          Puran Tilmiz
İÇİNDEKİLER:

GİRİŞ / 7

Tasavvufun farklı tanımlamalardan bazıları /7
Tasavvuf’un Doğuşu Ve Gelişmesi / 12
Tasavvufta Allah’la Bir Olma Felsefesi / 14
1-İslam’ın İlk Asrın Zahitleri / 16
2- III. Ve IV. Asır Mutasavvıfları / 17
3-V. Asır Mutasavvıfları / 20
4-VI. Ve VII. Asır Mutasavvıflar / 20
Tasavvuf Ve İslam / 21
Tasavvufun Dini / 29
Tasavvufa Göre Bilginin Yolu / 30

A-NAZARİ TASAVVUF / 31


Tasavvufun Tanrıları / 31


1-İbn el-Fârid'in Tanrısı / 31

Dişiliğe Tapma / 34
Kime Secde Edildi? / 35

2-İbn Arabî'nin Tanrısı / 35

Allah Büyük Bir İnsandır / 36
Allah Âlemin Suretleridir / 36
Allah'ın Sıfatları Yaratıkların Sıfatlarıdır / 36
Tasavvufçuların Allah'ı Varlık Ve Yokluktur / 37
Her Şey Tasavvufçuların Allah'ıdır / 37
Kadın Suretine Girme / 37
Hıristiyanlıktaki Ve Tasavvuftaki Tecessüd / 38
İbn Arabî Niçin Kadına Tapmıştır? / 38
Tasavvufun Tanrısı Kullara Muhtaç / 40

3-Abdülkerim el-Cîlî'nin Tanrısı / 40

En Büyük Rab Olduğunu İddia Etmesi / 40
Tasavvufun Tanrısı İki Zıttır / 41

4-Ya Gazali Ne Âlemdedir? / 41

Gazali Ve Oryantalistler / 42
Gazali Vahdeti Vücudu Terennüm Ediyor / 43
Gazali Ve Tasavvufçuların Keşfi / 44

5-İbn Âmir El-Basri'nin İlahı / 45


6-Sadreddin Konevî'nin İlahı / 46


7-Abdulğani en-Nablusi'nin İlahı / 46


8-İbn Beşiş'in İlahı / 46


9-Muhammed Ed-Demirtaş'ın İlahı / 47


10-İbn Acibe'nin İlahı / 47


11-Hasan Rıdvan'ın İlahı / 47


12-Ebu Yezid El-Bistami / 48


Tasavvuf İle Şiilik Arasındaki Bağ / 48


İlk Tasavvufçular Ve Şiilikle İlişkileri / 48


Şiilikle Tasavvufun Ortak Yönleri / 49

a- Özel İlimler İddiası / 49
b- Dinin Zahiri Ve Batını Vardır İnancı / 51
c- Kabirlerin Kutsallaştırılması Ve Ziyaretgâh Edinilmesi / 53
d- İslâm Devletini Yıkma Ve Şii Bir Devlet Kurma /54

Tasavvuf ile Şia arasındaki bağları ve benzerlikleri özet olarak şöyle sıralayabiliriz / 57

1-Batıni ilim / 57
2-Masumiyet / 57
3-Keramet / 58
4-Takiyye / 58
5-Hırka / 58
6-Tarikat / 58
7-Hulul ve ittihat / 59

Tasavvufçuların Kendi Kitaplarına İmanı / 60

Kitaplarında Yazılanların Sırlar Ve Semboller Olduğunu İddia Etmeleri / 60
Tasavvufta İlahi Varlığın Aşamaları / 61
Hakikatı Muhammediyye / 61
Ve Allah'ın Dininde Hz. Muhammed / 62
Hz. Peygamber'in En Şerefli Makamında En Şerefli Sıfatları / 66
Her Şey Muhammed'in Nurundan Mıdır? / 68
Hz. Muhammed Vahyedilmeden Önce Kur'ân'ı Bilir miydi? / 70
Dinlerin Birliği / 71
Firavn Kurtulandan mıdır? / 73
Abdulkerim El-Cîlî'nin Dini / 73
Abdulkerim El-Cîlî Ve İblis / 74
İbn El-Fârıd'ın Dini / 74
Tasavvuf Şeyhleri Ve Kerametleri / 75
Şeyhleri Tanrılaştırma Ve Onlara Kulluk Etme / 75
Tasavvufçular Niçin Kabirlere Tevessül Ederler? / 75
Tasavvufçu Cuma Hutbesini Çırılçıplak Okuyor / 76
Tasavvufçular Yırtıcılara Ve Başka Şeylere Dönüşüyor / 77
Çürümüş Kemikler Hayatta Tasarruf Ediyor! / 78
Tasavvufçu Evreni İdare Ediyor! / 80
Köpekler Tasavvufçuların Velilerdir! / 80
Keramet Çeşitleri / 81
Tasavvufçular “Kün” (Ol) Deme Gücüne Sahip! / 82
Cansızların Konuşmalarını İşitmek / 83
Tasavvufçu Gökler Âleminde Dolaşıyor / 83
Tasavvufçu Cenneti Garantiliyor! / 83
Tasavvufçunun Kalbi Allah'ın Arşından Daha Geniş! / 84
Melekût Âlemi Tasavvufçunun Karnında! / 84
Kutup Ve Yardımcıları / 85
Tasavvufçulara Göre Kutupluk / 85
Kutb'un Yardımcıları / 86
İbn Arabî En Büyük Kutup! / 87
Son Veli Son Peygamberden Üstün (!) / 88
Her Şeyh Hatemu'l-Evliya Olduğunu İddia Ediyor! / 89
Hatemu'l-Evliya Neden Üstün? / 89
 Tasavvufun Divanı / 92
Divanın Yeri Ve Yargıçları / 92
Divana Gelenler Ve Dilleri / 93
Kutbun Kaç Tane Vücudu Var? / 93
Kutuplar Çatışıyor / 93
Kutuplar Ne İşler Çeviriyorlar? / 93
Divan Mağara Dışında Da Kuruluyor! / 93

B-AMELÎ TASAVVUF / 94


Züht Meselesi / 94

Tasavvuf Zühdünün Kaynağı / 96
Tasavvufçuların Dünyadan Nefret Etmeleri / 96
Tasavvufçular Ve İlim Tahsili / 100
Evlenmekten Yüz çevirmeleri / 102
Tasavvufçuların Zikri Bir Yahudi Bidatidir / 103
Zikrin Şekli Ve Sözleri / 105
Rasulullah Nasıl Zikretmiştir? / 106
Tasavvufçuların İbadeti / 107
Ya Dua Ve İddiaları! / 108
Bir Karşılaştırma / 112
Tasavvufçuların Ahlakçılığı / 116
Tasavvufçuların Yenileri De Eskileri Gibidir! / 122
Kurbanlıklara Bu Bir Sevgi Çağrısıdır! / 124

İNSANLAR NEDEN TASAVVUFA YÖNELİYORLAR? / 126


a- Bağnaz Fıkhı Mezhepçilik / 126

b- Kelam Tartışmaları / 126
c- Yönetimlerin İslâm'dan Sapmaları Ve İslâmî Hayatı Engellemeleri / 130

Ezoterik - Batıni Doktrinler / 138

“Mu” Uygarlığı Ve Naacaller / 138
Atlantis Ve Osiris / 145
Maya, Uygur Kolonileri / 146
Mısır Ve Hermes Okulu / 148
Musa Ve Yahudi Ezoterizmi / 153
Antik Yunan Ezoterizmi: Pisagor – Eflatun / 159
Farklı Bir İnisiye; İsa / 168
İslamiyet Ve Batıniler / 170
Mutasavvıflar, Aleviler, Bektaşiler / 176
Yesevilik / 179
Bektaşilik / 186
Dede Kavramının Etimolojisi / 189
Dedelik Kurumunun Kökenleri Ve Oluşumu / 191
Dedelik Kurumunda Soy, Soyağaçları Ve Ocaklar / 193
Alevi Ocaklarında Hiyerarşik Yapı Ve Kökenleri / 196
Dedelik Kurumu’nun İşlevleri / 197
Günümüzde Dedelik Kurumu / 203
Ahilik / 205
Mevlana / 207
Yunus Emre / 209
Batı Dünyası Ve Ezoterizm İsmaililer Ve Templierler / 213
Rose Croıx / 221
Ezoterizmin Zaferi: Hümanizm Ve Rönesans / 223
Masonluk Ve Ezoterizm / 231
Başlangıcından Günümüze Mezhepler Ve Tarikatlar / 237
Osmanlı Padişahlarının Mensup Oldukları Tarikatlar / 240
Tarikatların Ve Kurucularının Alfabetik Listesi / 242
Tasavvuf Dünyasından Hezeyan Örnekleri / 249
Özel Bir Değerlendirme / 318
İncelemelerime Başlayışım / 318
Abdulkadir Geylani / 320
Mevlana Celaleddin Rumi Mesnevi / 321 
Muhyiddin Arabî Fusûs Ül-Hikem / 321
Said Nursi   (Sikke-İ Tasdik-İ Gaybi) / 321
Hz. Ali'ye (R.A) Suhuf İndi Mi? On Sekizinci Lem'a / 321
Nurcuları İkaz / 322
Gayb Bilgisi / 325
Tasavvuf Adı Altında Putperestlik (Kutuplar ) / 328
Mehmed Zahid Kotku İle Buluşmam / 329
Günümüzde Kutup İnancına Örnekler / 334
1. Örnek / 334
2. Örnek / 335
3. Örnek / 335
Malatya’daki Çalışmalarım / 336
Günümüzün En Büyük Ebu Cehili / 337
İskender  Evrenosoğlu İle Karşılıklı Konuşma / 337
Puran Tilmiz, 15.09.2014, Sonsuz Ark, Konuk Yazarlar, Tasavvuf; Bir Düşünce Virüsü 1

Seçkin Deniz Twitter Akışı