4 Ağustos 2012 Cumartesi

SA24/SD5: İslamcılık: Kara Büyü

"İslamcılık anaforu, Müslüman zihinlerden sürekli yeni kurbanlar devşirmektedir. Geleneksel diye, dışlanan ve aşağılanan bozunmaya uğramış 17,18,19 ve 20. yüzyıl İslam algısına alternatif olarak ortaya konan ve  terakkîyi hedefler görünen İslamcılık kara büyüsü, daha fazla tahrif ve tahribe aracılık etmeden Müslümanların  düşüncelerinden uzaklaştırılmak zorundadır." 


Müslümanlar İçin Üretilen Sosyopsişik Kaos Ya da Antimorfolojik Yafta

Kulağın seslerle girdiği anlık ilişkilerin tümünde kavramların önceki zamanlarda hafızada edindikleri yerin/şeklin/içeriğin çok büyük önemi vardır. Bu ilişkinin anlamlı  dolgulara dönüşebilecek sonuçlar üretmesi, sorgulanmış kavramlarla yeterlilik ayıraçlarını sağlamlaştırmış, yolları işlek bir hafızaya, bizzat diri kalmış bir iradeye ve zekaya bağlıdır. Ölü örgülerden oluşmuş yolları tıkalı bir hafıza, diri bir iradeye hizmet edemeyeceği gibi, herhangi yüksek katsayılı bir zeka da bu pasif organizasyonda proaktif bir görev üstlenemez. Ki; İslamcılık etiketini oluşturup, kullanıma sunanların da amaçladığı yegâne kurgu bu portrenin varlaştırıp yaygınlaşmasını sağlamaktan başka bir şey de içermez.

Bu itibarla, bazı Müslümanların, kendilerini 'İslamcı' olarak tavsif etmeleri, oluşturulmuş sosyopsişik kaosun içine girmiş olduklarının göstergesidir. İşin en vahim tarafı da  'aydın' etiketli bu Müslümanların içinde bulundukları kurguyu fark etmedikleri gibi- söz konusu kurgunun sunduğu yaftaya ısrarla sahip çıkmalarıdır.

Hıristiyanlıkcı(lık),Yahudilikci(lik), Budizmci(lik), Ateizmci(lik) gibi morfolojik ve akademik hiçbir özelliği olmayan 'İslamcı(lık)' garabetinin, Müslüman olup  entelektüel görünüm adına Müslümanlığı yetersiz bulanlar tarafından benimsenip yaygınlaştırılması da kurgusal yapının tahakkuk ettiğinin göstergesidir. Ya değilse; Müslüman, Allah'ın kendisine uygun gördüğü sıfattan başka bir sıfata neden gerek duyar?

19.yüzyılda  neyi hedeflediği belli olmayan, ancak Beyrut'ta, İslam'ı, Yahudiliği ve Hristiyanlığı uzlaştırma amaçlı bir dernek kuran Muhammed Abduh gibi Müslüman aydın(!)ların aradığı kurtuluş reçetelerinden biri olarak ortaya çıkan İslamcılık nedir, ne içerir? Müslümanların gelişmiş batı karşısında geri kalmasını İslam'a yükleyen bu anlayışın, Müslüman olmakla ilişkisini sorgulamak, inandığını ifade eden her Müslüman için ertelenemez bir görevdir. Hâlde, neredeyse her düşünen Müslüman'ın kolaylıkla "İslamcıyım",demesi ve 'İslamcılık' yaftasının -sorgusuz- benimsenmesi Müslüman düşünürlerin kafasında binbir hile ile konumlandırılan bu âdi projenin tamamen gerçekleştiğini, davranışa dönüştüğünü kanıtlamıyor mu? Yeni nesil Müslümanların da birikim silsilesi içinde bu yaftayı kullanıp geliştirdiğini görmüyor muyuz?

İslamcılık anaforu, Müslüman zihinlerden sürekli yeni kurbanlar devşirmektedir. Geleneksel diye, dışlanan ve aşağılanan bozunmaya uğramış 17,18,19 ve 20. yüzyıl İslam algısına alternatif olarak ortaya konan ve  terakkîyi hedefler görünen İslamcılık kara büyüsü, daha fazla tahrif ve tahribe aracılık etmeden Müslümanların  düşüncelerinden uzaklaştırılmak zorundadır. Zaman, aşağılandıkça kaçan onurlu insanların İslâm'a sığınmak istedikleri bir zamandır. İslâm'ın, Müslümanlar eliyle İslamcılık büyüsüne kurban verilmesi zamanı değildir; İslâm'ın aslî kaynaklarının  en saf, en duru, en evrensel özünün doğru algılanmasına hizmet etme zamanıdır.

İslam, ilk insandan bu yana sürekli aklı ve tefekkürü öncelerken,sonradan türemiş İslamcılık neyi yenileştirecek veya yenidenleştirecektir? Batı medeniyetinin  temeli olarak ileri sürülen Helenistik yahut  Paganistik kültür unsurlarının yer ettiği ve sorgu zemini olarak kullanıldığı yeni bir düşünce sistematiği mi getirecektir? Bu eğer böyleyse; üç yüzyılı aşan bir sürede zihinlerde sürekli yer bulan ve heyecan uyandıran İslamcılık neden gerilemeyi durduramamış ve batı medeniyetine alternatif olacak bir yapılanmaya dönüşmemiştir?

Muhammed Abduh'un yıllarca müftülük yaptığı Mısır neden en geri kalmış Müslüman ülkeler sıralamasında en önlerdedir? Ve bir çok Müslüman aydın(!)ın merkez kabul ettiği Mısır'daki üniversitelerden nakledilen hangi yenilik Türkiye'deki İslamcılığı, analitik bir sorgulama sistemine kavuşturmuş veya sistematik çözümcü bir anlayışa taşımıştır? Bu görülere göre İslamcılık, İslam'ın ve  Müslümanların üzerine örtülmüş bir şal değil midir? İslamcılık kadranı merkezi 'dib' olan bir yörüngenin aracı değil midir?

Son Osmanlılardan çok değerli birçok insanımızın İslam'ın özüne matuf düşüncelerini, İslamcılık kemendiyle çekip almak, her şeyden önce onlara iftira atmaktan başka bir şey değildir. Ayrıca, onların her birinin kendi düşüncelerini el yordamıyla tedarik ettiklerini; çöküş dönemindeki bir medeniyetin uç unsurları olduklarını akıldan çıkarmamak gerekir. Onların önderlik edebilecekleri donanımları, kendilerinden az sonraya kadar belki yeterliydi; ancak şimdi değil. Travmatik bir dönemden geçmiş oldukları dolayısıyla da onların düşüncelerindeki kaymaları irdeleyip onları suçlamak da doğru değildir. Bununla birlikte; onların ortaya koyduğu bazı düşünceleri sorgusuz sualsiz kabullenmek ve sonraki zamanın temelleri arasında almak da doğru ve tutarlı değildir.

İslamcılık, Siyasal İslam(cılık), Radikal İslam(cılık) gibi terminolojik kategoriler oluşturma kaygısı, cemaatler, tarikatler eliyle çatıştırılamayan entelektüel düşüncelerin birbirini ezmesi ve yok etmesi adına üretilen kollektif bir küresel organizasyonun eseridir. Müslüman'ın kategorik partiküllere ayrılmaya ve üretmediği kavramlarla tasnif edilmeye ihtiyacı yoktur. Müslüman aydının ilk anda kapıldığı İslamcılık nevrozundan kurtulup özgün kavramlarla düşünmesine ihtiyacı vardır.

21.yüzyılın kontrol edilemeyen/denetlenemeyen bilgi kirliliğinde kaybolmaya başlayan yeni neslin  temel düşünce sacayaklarına duyduğu ihtiyaç günbegün artmaktadır. Maalesef yeni nesle sunulan entelektüel materyallerin çoğunluğu aşağılanmaya alışkın, küçümsenmeyi kanıksamış ve dışlanma korkusuyla yaşayan 'İslamcı' aydın(!)ların ellerinden çıkmaktadır.

O İslamcı aydınlar ki; İslam'ın özünden sapmalarla oluşturulmuş fikrî altyapılarının neresinde nasıl bir hâbis ur olduğunun dahi farkında olmayan ve bu ur sebebiyle de terminolojik kategorizasyona hizmet eden; bu yolla morfolojik maskeli antimorfolojik/akademik bir temellendirme gayretini önemseyen; 'kişi olma' hüviyetine henüz hâiz olamayan insanlardır.

Bugün; Müslüman,her asırdakinden daha zor durumdadır. Müslüman kişi, Kur'an Ahlâkı'nı Kur'an'dan öğrenmekle emrolunduğu halde bunu, karmaşık, nefsin güdülerine bağlanmış çarpık güncel davranış modlarına uyarak ihmal edemez. Okumak ve bilmekle emrolunduğu halde, insanlar arasında yer edinmek kaygısıyla tahditli okuma icra edemez; okuduklarını Kur'an'la denetlemediği sürece okumuş olamaz. Ki; Kur'an, aklı ve tefekkürü fiiliyattan ayrı tutmaz. Hiçbir ferdî, ictimâî meseleyi bir diğerinden vareste tutup insanı tek yönlü ilerlemeye mahkum etmez. Oysa türedi İslamcılık ,tüm ferdî ve ictimâî meseleleri kendi içinde ayrıştırır;  her birine istiklâl vâdeder.İttihat'tan ziyade tefrikayı körükler.

Müslümanlar, İslamcılık etiketiyle aşağılanıyorlar; bu etiketi benimseyerek hâzin bir şekilde aşağılanmayı kabulleniyorlar; bunu fark etmekte gecikmemelidirler. Ayrık tüm düşüncelerin gün geçtikçe büyüyüp/büyütülüp yer tuttuğu ortadayken, ihdâs edilen İslamcılık illetinin önünü kesmek adına, İslam'a ve İslâmî değerlere hakaret edilmekte; Müslümanların demokratik hakları gasbedilmekte; İslamcılık, Radikal İslamcılık, Siyasal İslamcılık, Ilımlı İslamcılık maskesi altında organizasyonlar tertip edilmekte ve bu organizasyonlar sebebiyle de diyalogların oluşması engellenerek hem ayrılıklar körüklenmekte hem de yeni nesillerin sağlıklı bir zihinsel sirkülasyonda yetişmesine mâni olunmaktadır. Vesselâm


Seçkin Deniz, Sistematik Analizler/70. Analiz, 06.09.2008


Not: Muhammed Abduh, Beyrut’taki girişimi ve Mısır'da İngilizlerin egemenliğinde Başmüftü yardımcısı ve başmüftü olması dolayısıyla eleştirilmektedir. Muhammed Abduh ile ilgili diğer hususlar konumuzla ilgili değildir. Nitekim, aynı Abduh, tasavvufa eleştirel/olumsuz gözle bakmaktadır, ki; hem fikir olduğumuz noktalar mevcuttur. İslamcılığı eleştirmek tasavvuf erbabı olmayı gerektirmediği gibi, tasavvufu eleştirmek de İslamcı olmak demek değildir. Bu ikisi birbirinin zıddı yahut alternatifi değildir. Nihayetinde kişi ifade etmediği sürece diğer bir kişi tarafından tekfir edilemez. Bundan Allah'a sığınırım.OKUMALAR:

1.Dindar Olmayan İslamcılık

2.İslamcılık Projesinin Yüzyılı, Ahmet Nazlı

3.Muhammed Abduh´un Bazı İtikadi Görüşleri-Ebubekir Sifil

Seçkin Deniz Twitter Akışı