7 Mart 2024 Perşembe

SA10622/EK16: Açıkça Konuşmak: ABD'de Emekli Bayrak Subayları Neden Politik Söylemlere Katılıyor?

   Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız rapor- analiz, Marquette Üniversitesi Allis-Chalmers Siyaset Bilimi Profesörü Risa Brooks, aktif görevli bir Ordu stratejisti ve Georgetown Üniversitesi Edmund A. Walsh Yabancı Hizmet Okulu Güvenlik Çalışmaları Programı yardımcı doçenti, 'Dangerous Instrument: Political Polarization and U.S. Civil-Military Relations- Tehlikeli Araç: Siyasi Kutuplaşma ve ABD Sivil-Asker İlişkileri' (Oxford University Press, 2022) kitabının yazarı Michael A. Robinson ve Georgetown Üniversitesi Edmund A. Walsh Dış Hizmet Okulu Güvenlik Çalışmaları Programı uygulama profesörü ve dış eğitim ve sosyal yardım direktörü, 'Party, Politics, and the Post-9/11 Army-Parti, Politika ve 11 Eylül Sonrası Ordu' (Cambria Press, Kasım 2021) adlı kitabın yazarı Heidi A. Urben'in ortak çalışmasıdır ve ABD ordusundan emekli olan 'Bayrak Subayları'nın (*) politik açıklamalarına odaklanmaktadır.
Seçkin Deniz, 07.03.2024, Sonsuz Ark 


Speaking Out: Why Retired Flag Officers Participate in Political Discourse 

Son yıllarda emekli general ve albayların çeşitli siyasi açıklamalar ve kampanya destekleri yapmaları, akademisyenler arasında ordunun partizanlık yapmama normunun akıbeti hakkında büyük tartışmalara yol açtı. Buna rağmen, bu eylemleri ve normları gerçekte nasıl gördükleri - iç siyasi konularda konuşmayı uygun görüp görmedikleri ve ne zaman uygun gördükleri - hakkında nispeten az bilgiye sahibiz. 


Resim: Gage Skidmore (CC BY-SA 2.0 DEED)

Bu makale bu boşluğun doldurulmasına yardımcı olmak üzere emekli subaylarla yapılan benzersiz bir anket çalışmasını içermektedir. Çalışma, emekli subayların partizan söylemlerde bulunmalarına karşı bir normun varlığı ve gerekliliği konusunda geniş bir mutabakat olmasına rağmen, normun uygulanabilirliği ve ihlal gerekçeleri konusunda önemli görüş farklılıkları olduğunu ortaya koymaktadır. 

Buna ek olarak, çeşitli kişisel, normatif ve etik faktörlerin emekli ordu mensuplarının aktivizmde bulunup bulunmamaları üzerinde büyük bir ağırlığa sahip olduğunu tespit ettik. Bu bulguları, norm sağlamlığını değerlendirmeye yönelik yeni bir çerçeve bağlamında değerlendiriyor ve emeklilerin siyasi aktivizmine karşı normların büyük ölçüde tartışmalı olduğu sonucuna varıyoruz.

ABD'de sivil-asker ilişkilerinde çok az konu emekli subayların siyasi aktivizmi kadar tartışmalıdır. Günümüzdeki bu tartışmaların çoğu, eski Deniz Piyadeleri Komutanı General P.X. Kelley'nin ön seçimlerde dönemin adayı George H.W. Bush'u desteklediği 1988 başkanlık seçimlerine ve ardından eski Genelkurmay Başkanı Amiral William J. Crowe, Jr'ın 1992'de dönemin adayı Bill Clinton'ı desteklemesine dayanmaktadır. 

O zamandan bu yana, desteklemeler seçim dönemlerinde düzenli olarak gerçekleşmektedir. Altı eski generalin Irak Savaşı yönetimi nedeniyle Savunma Bakanı Donald Rumsfeld'i eleştirdiği 2006 yılındaki "Generallerin İsyanı" gibi olaylar dikkatleri emekli subayların konuşmalarına daha da yoğunlaştırmıştır. (1) Trump yönetimi sırasında subaylar Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu politikalarından ordunun iç siyasetten uzak tutulması gerektiğine ve Trump'ın liderlik tarzına kadar her konuda yorumlarda bulunmuşlardır. (2)

Yine de, bu tür olayların yarattığı tüm tartışmalara rağmen, emekli subayların, özellikle de üst düzeydekilerin, siyasi konular hakkında kamuoyu önünde yorum yapma kararı hakkında gerçekte ne düşündükleri hakkında nispeten az şey biliyoruz. 

Günümüzde emekli general ve albayların normlara ilişkin inançları çoğunlukla subayların farklı siyasi davranışları nasıl gördüklerine ilişkin anket sorularından çıkarılmaktadır. Sadece nadiren bir röportajda verilen anekdot niteliğindeki yanıtların ötesinde, konuşmaya yönelik motivasyonlar incelenmiştir. (3) Görüşlerini anonimleştirilmiş bir anket ortamında sistematik olarak derleme çabaları daha da nadirdir. Bu eski askeri liderler siyasete nasıl katılmaları ve siyasetle nasıl ilişki kurmaları gerektiğine dair gayrı resmi kurallar - normlar - algılıyor mu? Onları konuşmaya ya da bunu yapmaktan kaçınmaya iten şey nedir?

Bu makale bu soruları, katılımcılardan siyasete katılımlarını düzenleyen gayri resmi kurallar hakkındaki görüşlerini doğrudan bildirmelerini isteyen emekli bayrak subaylarına yönelik benzersiz bir anket aracılığıyla ele almayı amaçlamaktadır. Anketimizi gerçekleştirirken, bir normun sağlamlığının önemli bir göstergesi olan "bir normun iddialarının muhatapları tarafından 'sözlü' olarak kabul edilme derecesi" ile ilgili kanıtları inceliyoruz. (4)

Yanıtlar, emekli subayların partizan bağlamlarda konuşup konuşmamayı düzenleyen norm hakkındaki görüşlerini şekillendiren katmanlı bir dizi düşünceyi ortaya koymaktadır. Emekli subayların böyle bir normu algıladıklarına ve bazı davranışları sınır dışı olarak belirleyen bu normun en dış hatları hakkında görüş paylaştıklarına dair kanıtlar bulduk. 

Bazı katılımcılar emekli subayların kamuoyu önünde yorum yapma konusunda kısıtlamalara tabi olması gerekip gerekmediğini sorgulayabilirken, anket yaptığımız emekli subaylar açıkça partizan konuşma ve eylemlerine sınırlama getirilmesi gerektiğine inanmaktadır. Bu da normun, askeri liderlerin konuşmanın içerdiği ödünler hakkında nasıl düşündüklerini etkileyen bir temel olarak işlediğini ortaya koymaktadır.

Yine de emekli askeri liderlerin normun sınırları, neyin ihlal sayılacağı ve daha da önemlisi bazen ihlal etmenin haklı olup olmadığı konusunda farklı yorumlara sahip olduklarını görüyoruz. Dahası, ankete katılanlar konuşmaya karar vermelerinde etkili olan toplumsal baskıların farkında olduklarını belirtirken, gerçek seçimlerinin bunu yapmanın bilgeliğine ilişkin son derece kişisel değerlendirmelerden kaynaklandığını açıklıyorlar. 

Katılımcılarımız, diğer bayrak subaylarından oluşan sosyal ağlarından gelen dış baskıların, konuşma ya da sessiz kalma kararları üzerinde sınırlı bir etkisi olduğunu belirtmektedir. Tartışmayı şekillendirmenin araçsal değeri ya da etkinliğine ilişkin düşünceler de listenin üst sıralarında yer almıyor: Eylemlerinin gerçekten birinin fikrini değiştirip değiştirmeyeceği ya da tartışmayı değiştirip değiştirmeyeceği, konuşmanın maliyet ve faydalarını tartarken göze çarpan bir faktör gibi görünmüyor.

Bunun yerine, emekli bayrak subayları bunları, kurumu ve üyelerini korumak, Anayasa'ya ettikleri yeminin ruhuna uygun hareket etmek ve kendi ahlaki pusulalarına sadık kalmak gibi birbiriyle yarışan yükümlülüklerini yerine getirdikleri kişisel kararlar olarak çerçevelemektedir. (5) Elbette, kişinin güdülerini bu şekilde kendi kendine rapor etmesi, bazı sosyal arzu edilebilirlik önyargılarını yansıtabilir ve katılımcılarımızın gerçek karar verme hesaplarına dahil olan tüm faktörleri ortaya koymayabilir. Yine de, karar vermelerinde ana faktör olarak sosyal baskıları açıkça reddetmeleri ve bunun yerine kendi iradelerini ve ahlaki zorunluluklarını vurgulamaları açıklayıcıdır.

Bu makale, sivil-asker ilişkileri ve daha geniş anlamda normlar üzerine yapılan çalışmalar için önemli akademik ve pratik çıkarımlara sahiptir. Ampirik olarak, bu makale, emekli bayrak subaylarının normlar hakkındaki düşüncelerini, diğer konulardaki görüşleriyle ilgili anketlerden çıkarmak yerine, doğrudan inceleyerek katkıda bulunmaktadır. Kendi bildirdikleri gerekçeleri inceleyerek, normları fiilen yürürlüğe koyan aktörlerin normlar hakkında nasıl düşündüklerini ve onları normların ilkelerine uymaya ya da uymamaya zorlayan faktörleri öğreniyoruz. 

Özellikle, bu memurların normları nasıl algıladıklarını ve kendilerini onlara bağlı hissettiklerini gösteriyoruz. Normlar dile getirilmemiş ve kabul edilmemiş olabilir, ancak anketten elde edilen bulgular, normların uygulandığı aktörlerin bunları büyük olasılıkla algıladıklarını ve üzerinde düşündüklerini göstermektedir. Normlar biliminin terminolojisinde, emekli bayrak subayları arasında partizan olmayan normların belirginliği konusunda büyük ölçüde "uyum" vardır, (6) öyle ki bu normlar yüksek "geçerlilik " (7) sergilemektedir.

Aynı zamanda, akademisyenler arasında emekli kıdemli subayların bazı eylemlerinin sınırı aştığı konusunda yaygın bir mutabakat olsa da, bayrak subayları hangi davranışın uygun olduğunu ve neyin mesleki yükümlülükleriyle tutarlı olmadığını düşündükleri konusunda bazı farklılıklar ortaya koymaktadır. Emekli askeri liderlerin siyaset ve siyasi angajmanla ilişkilerini nasıl algıladıkları ve partizan siyasete karışmama normunun sınırları konusunda çeşitlilik bulunmaktadır. Bu bakış açılarını belgeleyerek, sivil-asker ilişkilerinde siyasi ve partizan davranışlar hakkındaki tartışmaya da nüans katmış oluyoruz.

Bu analiz, normlar üzerine daha geniş kapsamlı çalışmalar için de dersler içermektedir. Özellikle, aşağıdaki bulgular normatif yorumların esnekliğini ve norm ihlallerini değerlendirmenin karmaşıklığını göstermektedir. Bulgularımızdan çıkarılacak derslerden biri, dışarıdan bakanlar bir eylemi bir normun ihlali olarak tanımlayabilirken, bu normların temsilcilerinin bunu farklı görebileceğidir. Başka bir deyişle, emekli bayrak subaylarının siyasi davranışlarının çoğu akademisyenler tarafından bir normun ihlali olarak görülse de, bu sonuç o normun gerektirdiği standartların belirli bir yorumuna dayanmaktadır.

Buna ek olarak, analiz birçok normun doğasında var olan belirsizliği ve bunun normların sağlamlığını değerlendirme çabalarını nasıl zorlaştırdığını göstermektedir. Normlar üzerine çalışan akademisyenler zaman zaman normların ilkelerini tekil ve apaçık olarak ele almakta ve normların taraftarlarının davranışları ve inançları üzerinde açık sonuçlar doğurmaktadır. Ancak analizimiz normların muğlak olabileceğini ve sınırlarının iyi tanımlanmadığını göstermektedir. 

Bu durum, normların belirli bir durumda geçerli olup olmadığı konusunda belirsizlik yaratabilir ve sınırlarının farklı yorumlanmasını haklı çıkarabilir. Zayıf tanımlanmış normlara ilişkin bu içgörü, normların nasıl uygulanması gerektiğine ilişkin tartışmanın norm ihlali mi yoksa norm yaptırımı mı olduğuna dair akademik tartışmaya katkıda bulunmaktadır. (8) Bulgularımız belirsizliğin her iki eğilimi de desteklediğini göstermektedir. Bunu, normların özneleri arasında, akademisyenlerin belirli bir durumda "uygulanabilirlikleri" olarak adlandırdıkları şey hakkında tartışmayı teşvik ederek yapar. Bu tür tartışmalar normatif yapıları, eylem için bir temel olarak belirginliklerini güçlendirerek destekler. Aynı zamanda, uygulanabilirlik tartışmaları, normun özneleri arasında normlara uyma konusunda hoşgörüyü kolaylaştırarak normları zayıflatır. Bu, emekli bayrak subaylarının hem partizan siyasi faaliyetleri yasaklayan normları desteklemeleri hem de zaman zaman açık partizan imaları olan eylemlerin kabul edilebilir davranış sınırları içinde olduğunu düşünmeleri gibi görünen çelişkiyi açıklamaya yardımcı olur.

Bu makale şu şekilde ilerlemektedir. İlk olarak, emekli subayların konuşmaları hakkındaki normatif tartışmaların arka planını sunuyoruz. Akademisyenler, emekliliğin bireyleri siyasi faaliyetler üzerindeki kısıtlamalardan kurtarıp kurtarmadığını tartışmaya devam etmektedir. (9) Bu tartışmaları, emekli subayların partizan söylem ve faaliyetlere yönelik tutumlarına ilişkin analizimiz için arka plan ve bağlam olarak gözden geçiriyoruz. İkinci olarak, emekli subayların siyasi söylem ve faaliyetlerine karşı bir normun ne derece sağlam, tartışmalı veya "ölüme" yaklaşmakta olduğunu değerlendirmek için bir şablon sağlayan kavramsal bir çerçeve sunuyoruz. Bu çerçeve hem bu normun varlığına dair gözlemlenebilir davranışsal göstergeleri hem de memurların bu aktivizmin uygunluğuna dair tutumlarıyla ilgili motivasyonel unsurları içermektedir. İlk olarak, Gönüllü Kuvvetler dönemine odaklanarak bu normun durumu hakkında şu anda neler bilindiğine bakacağız. Bu bölümde, 1990'lardan bu yana, emeklilerin siyasi aktivizmine karşı konsolide bir normdan sürekli bir uzaklaşma olduğu, yani analistler bir norm olması gerekip gerekmediği konusunda ne düşünürlerse düşünsünler, gerçekte bir normun var olduğuna dair kanıtların azaldığı iddia edilmektedir.

Daha sonra, üst düzey subayların partizan konuşma ve faaliyetlere karışmama normunu nasıl gördüklerine ilişkin çerçevemizin temel bileşenlerini değerlendiren bu makalenin ampirik katkısına dönüyoruz. Yukarıda belirtildiği gibi yaklaşım, bu norma tabi olanlar - bu durumda askeri liderler - tarafından verilen söylemsel desteği değerlendirmektir. Konuyla ilgili olarak yaklaşık iki düzine emekli subayla yaptığımız ankette kullandığımız metodolojiyi açıklıyoruz. Dördüncü olarak, subayların siyasi söylemde bulunmanın uygunluğuna ilişkin düşünceleri ve kamuya açık siyasi söylemde bulunup bulunmamayı değerlendirirken dikkate aldıkları belirli faktörler de dahil olmak üzere anketimizden elde ettiğimiz temel bulguları rapor ediyoruz. Daha sonra çerçeveye geri dönüyoruz ve emekli bayrak subaylarının bugün siyasi söylemde bulunmalarına karşı normun sağlığına ilişkin genel bir değerlendirme sunuyoruz. Hem davranışsal temelde hem de askeri liderler tarafından ifade edilen tutumlar açısından, emekli subayların partizan aktivizmine karşı normların çok tartışmalı olduğu sonucuna varıyoruz. Makale, bulgularımızın askeri profesyonellik ve sivil-asker ilişkileri üzerindeki etkilerinin kısa bir tartışması ile sona ermektedir.

Yerleşmemiş Bir Norm

Sivil-asker ilişkilerinde, muvazzaf subayların partizan faaliyetlerini yasa, yönetmelik ve normlardan oluşan bir üçlü düzenler. Emekli olan subaylar, her ne kadar gevşek bir şekilde uygulanıyor olsalar da, siyasi faaliyetlere ilişkin belirli Savunma Bakanlığı düzenlemelerine bağlı kalmaya devam ederler. Emekli subaylar Tek Tip Askeri Adalet Kanunu'na tabi olmaya devam ederler ve teorik olarak subayların cumhurbaşkanı ve diğer seçilmiş yetkililere karşı aşağılayıcı sözler kullanmasını yasaklayan 88. Maddeyi ihlal etmekle suçlanabilirler, ancak birçok gözlemci bunun gerçekleşme olasılığının çok düşük olduğunu belirtmiştir. Seçimlerde aday olan emekli subaylar da Savunma Bakanlığı'nın 1344.10 sayılı Silahlı Kuvvetler Mensuplarının Siyasi Faaliyetleri Yönergesi hükümlerine tabi olmaya devam etmektedir. (10) Bu hükümler rütbe ve eski askeri statünün kampanya reklamlarında kullanılmasıyla ilgilidir. Bununla birlikte, bu yönetmelik tüm askerleri "vatandaşlık yükümlülüklerini yerine getirmeye" teşvik etmek için büyük çaba sarf etmektedir ve emekli subayların siyasi söylemleri üzerinde çok az resmi kısıtlama bulunmaktadır. Buna karşılık, Savunma Bakanlığı Talimatı 1000.32, Eski Savunma Bakanlığı Üst Düzey Yetkilileri Tarafından Lobicilik Yapma Yasağı, (11) emekli bayrak subaylarını, eski askeri hizmetlerinde lobicilik yapmalarının yasak olduğu bir ila iki yıllık bir bekleme süresine tabi tutmaktadır. Emekli bayrak subaylarının siyasi konuşmaları veya partizan destekleri ile ilgili olarak Savunma Bakanlığı'nın böyle bir düzenlemesi bulunmamaktadır.

Yukarıda bahsedilen düzenlemelere rağmen, bireyler emekli olduktan sonra siyasi faaliyetlerle ilgili davranışları büyük ölçüde normlar - eski bir subaya hangi davranışların yakıştığına dair sosyal gelenekler - tarafından yönetilir. (12) Bu normların en önemlileri arasında partizanlık yapmama etiği yer alır. Üniformalı ya da üniformasız çok az kişi aktif görevdeki askerler için partizanlık yapmama normunun gerekliliğini sorgular. Sivil otoriteye bağlılık, ordunun partizan siyasete kurumsal olarak dahil olmaktan ve hatta bu görüntüyü vermekten kaçınmasını gerektirir. Bununla birlikte, emekli bayrak subaylarının kamusal, siyasi söylemlere katılmasının uygunluğu hem akademisyenler hem de uygulayıcılar arasında tartışma yaratan bir konudur.

Emekli bayrak subaylarının partizan konularda konuşmalarını yasaklayan normatif argümanlar genellikle üç gerekçeye dayandırılmaktadır. İlk olarak, birçok gözlemci, ordudaki seçkin, en kıdemli liderler olarak sahip oldukları benzersiz konuma dikkat çekmektedir - özellikle Richard H. Kohn'un "kilisenin prensleri" olarak bahsettiği emekli dört yıldızlılar. (13) Emekli bir dört yıldızın kamuya açık siyasi açıklamaları, emekli bir yarbayınkinden farklıdır. Bazıları, askeri emeklilik maaşı alan ve Tek Tip Askeri Adalet Kanunu'na tabi olmaya devam eden emekli bayrak subaylarının emeklilikte bile orduyla resmi bağlarını ve yükümlülüklerini sürdürdüklerini belirtse de, (14) emekli bayrak subaylarının partizan konuşmalar yapmasının ve destek vermesinin uygunluğuna karşı çıkanların çoğu bunu hukuki değil normatif bir bakış açısıyla yapmaktadır. Yani, normatif argümanlarını emekli bayrak subaylarının hala askeri yönetmeliklere bağlı olduğu şeklindeki teknik ayrıntıya dayandırmamaktadırlar. Bunun yerine, emekli bayrak subaylarının, hizmet ettikleri mesleğin itibarını korumada oynadıkları özel rol nedeniyle rütbelerini partizan siyasete müdahale etmek için kullanmaktan kaçınma sorumluluğuna sahip olduklarını savunuyorlar - bu rol emeklilikle ortadan kalkmıyor. (15)

Emekli bayrak subaylarının partizan siyasi konularda konuşmalarına karşı normatif argümanın ikinci bileşeni, hala kurum adına konuştukları algısıdır ve bu nedenle partizan siyasi konuşmalara katılmaları, görünüşte partizan olmayan bir kurumun mevcut duygularını yansıtıyor olarak algılanabilir. Son zamanlarda yapılan anket araştırmaları bu endişelerin bazılarını doğrulamış, Amerikalıların çoğunun muvazzaf ve emekli bayrak subayları arasında net bir ayrım yapmadığını ve çoğunun emekli bayrak subaylarının muvazzafların görüşlerini yansıttığını varsaydığını göstermiştir. (16) Emekli bayrak subaylarının partizan siyasi görüşlerini kamuoyuna açıklamamalarını tavsiye eden akademisyenler ve uygulayıcılar, bunun Amerikan halkının orduyu partizan bir aktör olarak görmesine ve yasama ve yürütme organlarının orduyu şüpheli olarak görmesine neden olacağı ve böylece sivil kontrolü daha da zayıflatacağı endişesini dile getirmektedirler. (17)

Emekli subayların konuşmasına karşı olan normatif argümanın üçüncü bileşeni, askerlik hizmetinin siyasi etki veya kazanç için istismar edilmesiyle ilgilidir. Jason Dempsey bu durumu "prestij paradoksu" olarak adlandırmış ve siyasetçilerin ordunun kamuoyundaki yüksek güven seviyesiyle ilişkili saygınlığından faydalanmak için emekli subaylardan destek istediklerini belirtmiştir. (18) Bazıları askeri prestijin siyasi güçle takas edilmesinin askerlik mesleğinin itibarını zedelediğini ve kamuoyunun kuruma olan yüksek güvenini aşındırma tehdidinde bulunduğunu savunmaktadır - ki bu da siyasetçileri en başta bu tür destekleri aramaya iten faktördür. Eleştirmenlerin en rahatsız edici bulduğu husus, emekli bayrak subaylarının rütbelerini, isimlerini ve askeri hizmetlerini seçilmiş bir adayın arkasına koydukları, ancak kendilerinin hiçbir seçim sorumluluğu ile karşı karşıya kalmadıkları partizan kampanya destekleri eylemidir. (19) Partizan kampanya desteklerinde hata bulanlar genellikle emekli bayrak subaylarının siyasi sürece tam olarak girmek istiyorlarsa, kendilerinin aday olabileceklerini ve Amerikan seçmeninin tam incelemesiyle karşı karşıya kalabileceklerini savunmaktadırlar. (20)

Emekli subayların iç siyasete karışmalarına karşı getirilen bu yasaklar sivil-asker ilişkileri üzerine çalışan pek çok akademisyen tarafından sıkça dile getirilmiş ve üst düzey subayların kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda da açıkça referans gösterilmiştir. Yine de, bu durum daha az tartışılsa da, bazı analistler ve emekli subayların kendileri böyle bir normun gerekli veya uygun olup olmadığına itiraz etmektedir. Emekli subayların partizan siyasi konularda konuşmalarını savunanların ileri sürdükleri dört ana argüman vardır. İlk olarak, emekli askerler olarak bu kişilerin artık aktif görevdeyken karşılaştıkları kısıtlamalarla bağlı olmadıklarını iddia etmektedirler. (21) Bu nedenle, emekli bayrak subayları birinci değişiklik haklarının bir ifadesi olarak herhangi bir konuda fikirlerini kamuya açık bir şekilde söylemekte özgürdürler. (22) Bu tür bir konuşmayı kısıtlamak anti-demokratik olacaktır.

İkinci argüman ise, ulusa hizmet yılları ve askeri deneyimlerinin onlara Amerikan halkının duymaktan fayda sağlayacağı eşsiz içgörü ve bilgelik kazandırdığıdır. (23) Bu argümana göre, seçim zamanında oy veren halkı bu tür içgörülerden mahrum bırakmak ihtiyatsızlık olacaktır. Bazıları daha da ileri giderek, ülkeye hizmet için hayatlarını feda etmeye hazır olanların siyasi görüşlerini duymanın zorunlu olduğunu öne sürmektedir. (24)

Üçüncü olarak, emekli subayların siyasi konularda konuşmasını destekleyenler, Amerikan tarihi boyunca eski subayların partizan siyasete dahil olduğu uzun bir geleneğe işaret etmektedir. (25) George Washington, Ulysses S. Grant ve Dwight D. Eisenhower hem general hem de başkan olarak görev yapmış ve cumhuriyet yıkılmadığı gibi sivil-asker normları da yıpranmamıştır.

Dördüncü bir argüman - Trump'ın 2016'da başkanlığa aday olmasından bu yana giderek daha fazla kullanılan ancak son zamanlara özgü olmayan bir argüman - mevcut risklerin o kadar yüksek olduğu ve emekli bayrak subaylarının konuşmak için özel bir yükümlülüğü olduğu yönündedir. (26) Bu özel argüman, emekli bayrak subayları için partizanlık yapmama normunun geçerliliğini kabul etmekte ancak olağanüstü zamanlarda bu normun bir kenara bırakılması gerektiğinde ısrar etmektedir.

Kısacası, emekli subayların siyasi söylemlerini düzenleyen norm hakkında birbiriyle çelişen görüşler bulunmaktadır; ancak siyasi söylemden kaçınmalarını öngören bir norma karşı çıkanlar, geleneksel olarak bu normun sürdürülmesi gerektiğini düşünenlerden daha az etkili olmuştur. Aşağıda, normu analiz etmek için bir çerçeve ile başlayarak normun durumu hakkında ampirik olarak bilinenleri tartışıyoruz.

Emekli Bayrak Subaylarının Siyasi Konuşma Normu İçin Bir Çerçeve

Akademisyenler ve uygulayıcılar, emekli bayrak subaylarının siyasi olarak konuşmalarını yasaklayan normun zaman zaman hem ordu içinde hem de dışında tartışıldığını sıklıkla belirtseler de, normun kendisinin neye benzediğini kavramsallaştırmak ve sağlığını değerlendirmek için çok az araştırma yapılmıştır. Böyle bir sivil-asker normunun uygulamada neye benzeyebileceğini düşünmek için bir çerçeve olmadığından, sağlamlığını değerlendirme girişimleri en iyi ihtimalle eksiktir. Bu nedenle, aşağıda emekli subayların iç siyasete karışmasına karşı bir normun prensipte neleri içerebileceğini özetliyoruz. Özellikle, norm sağlamlığını bir süreklilik boyunca tanımlayan ve çeşitli gözlemlenebilir davranışların göstergelerinin yanı sıra motivasyonel unsurları da içeren bir çerçeve sunuyoruz.

Araştırmamız, normların ortaya çıktığı, geniş çapta kabul gördüğü ve daha sonra içselleştirildiği bir norm "yaşam döngüsünün" var olduğunu öne süren norm gelişimi ve sağlamlığı üzerine geçmiş akademik çalışmalara dayanmaktadır. (27) Ayrıca normların aşınma veya "ölme" potansiyelini de çerçevemize entegre ediyoruz. (28) Çerçeve, norm sağlamlığını sadece bireysel bayrak görevlilerinin uyumsuzluk vakalarına göre değil, aynı zamanda bu ihlallerin kamuoyu veya mesleğin diğer üyeleri de dahil olmak üzere diğer kitleler tarafından nasıl karşılandığına göre değerlendirmektedir. (29) Norm ölümünün dinamiklerini tanımlarken, davranışsal uyumsuzluk ve dış tepkileri erozyonun temel göstergeleri olarak vurgulayan mevcut yaklaşımları takip ediyoruz. Ancak, yukarıda da belirtildiği üzere, tartışmayı normun öznelerinin, normun ilkelerini söylemsel olarak onaylamaları veya sözlü olarak kabul etmelerinde ifade edildiği üzere, norma inanıp inanmadıklarını da içerecek şekilde genişletiyoruz. (30)

Tablo 1. Norm Sağlamlığının Tanımlayıcı Özellikleri

Tablo 1'deki spektrumun en sağ ucunda, emekli subayların iç politikaya karışmasına karşı canlı, sağlam bir normun idealize edilmiş versiyonu yer almaktadır; burada subaylar normu derinden içselleştirmiş ve ihlal etmenin önemli maliyetler getireceğini algılamışlardır. İçselleştirme, bir normun varlığından haberdar olmak ve onu anlamaktan çok daha bilinçli bir önermedir. Bir normun genel olarak kavranması temel düzeyde bir farkındalık için gereklidir, ancak içselleştirme daha derin bir bağlılık düzeyine işaret eder. Bir meslekte normlar derinlemesine içselleştirildiğinde, ortaya çıkan tartışmalar tek taraflı olma eğilimindedir, çünkü üyeler bu normları ihlal etmeyi meşru bir seçenek olarak görmezler. Aslında, normlar en sıkı şekilde yerleştiğinde, uygunlukları hakkında nispeten az tartışma olabilir.

Martha Finnemore ve Kathryn Sikkink'in tanımladığı gibi bir norm, "norma uyumu neredeyse otomatik hale getiren 'kanıksanmış' bir niteliğe sahiptir." (31) Örneğin, savaş zamanında ABD askeri liderleri, bu tür ihlaller zaman zaman meydana gelse de, silahlı çatışma hukukunu ihlal edip etmeyeceklerini bilinçli olarak tartmazlar. Bu değerlendirme eksikliği sadece Cenevre sözleşmeleri ve Tek Tip Askeri Adalet Kanunu gibi bu hukukun ihlal edilmesini yasaklayan açık kurallardan kaynaklanmamaktadır. Bu liderlere hizmetlerinin en başından itibaren bir davranış kuralları aşılanmıştır. Normların derinlemesine içselleştirilmesi de resmi kurallar ve ihlallerin hızlı bir şekilde yaptırıma tabi tutulmasıyla desteklenir. Öte yandan, normların tutarsız bir şekilde içselleştirilmesine, belirsiz kurallar ve bunların eşit olmayan bir şekilde uygulanması eşlik edebilir. Dolayısıyla, bir norm derinlemesine içselleştirildiğinde, meydana gelen ihlaller nadirdir ve meslek içinde hızla ele alınır ve ihlal edenlere yaptırım uygulanır.

Yelpazenin diğer ucunda, en solda, bir norm muhtemelen feshedilmiştir ve artık bir mesleğin üyelerinin davranışlarını etkili bir şekilde düzenlememektedir. Emekli memurların siyasi olarak aktif olması durumunda, memurlar normu yüzeysel olarak içselleştirir - eğer içselleştirirlerse - ve ihlal etmenin algılanan maliyeti çok azdır. Norm ihlalleri sık görülür ve meslek içinde ya da kamuoyu tarafından nadiren ya da hiç ele alınmaz.

Sürekliliğin ortasında, norm tartışmalıdır ve memurlar bunu tutarsız bir şekilde içselleştirir. İhlaller nadiren gerçekleşir ve kamuoyu önünde ya da diğer emekli memurlar tarafından tutarsız bir şekilde ele alınır ya da yaptırıma tabi tutulur.

Tablo 2. Norm Sağlamlığı Göstergeleri


Tablo 2'de, belirli bir sivil-asker normunun (bu örnekte, emekli bayrak subaylarının siyasi konuşmalardan kaçınması gerektiği normu) sağlığına ilişkin belirli göstergeler belirledik. Gözlemlenebilir göstergeler arasında partizan kampanya destekleri verme, seçilmiş liderleri alenen eleştirme ve siyasi konularda rahatça konuşma derecelerinin yanı sıra muvazzaf subayların emekli bayrak subaylarının siyasi konuşmalarına nasıl baktıkları da yer almaktadır. Bu makalenin ilerleyen bölümlerinde ele alınan diğer göstergeler, bayrak subaylarının norm hakkındaki tutumları (yani normun kendisini, sınırlarını ve kendi davranışlarına uygulanabilirliğini nasıl gördükleri) ile ilgilidir.

Çeşitli davranışların sıklığını değerlendirmek, hem siyasi faaliyetlerin yaygınlığının - ne sıklıkta ve ne kadar rutin olduklarının - hem de herhangi bir zamanda bunlara katılan bireylerin oranının bir fonksiyonudur. Örneğin, emekli subayların nadiren partizan kampanya destekleri yayınlamaları ya da seçilmiş liderleri alenen eleştirmeleri normun sağlam olduğunun göstergeleriyken, emekli subayların çoğunluğunun siyasi konularda rahatça konuşmaları ve muvazzaf subayların çoğunluğunun bunu yaparken onları desteklemeleri normun işlevsiz olduğunun göstergeleridir. Normun bozulması yavaş ve istikrarlı bir erozyonun bir fonksiyonu olabilir, dramatik veya korkunç hatalarla noktalanabilir, ancak tek bir örnek veya vaka yaygın norm kaymasını göstermek için yeterli olmayabilir. Buna karşılık, emekli bayrak subaylarının büyük bir kısmının - çoğunluğu olmasa bile, kesinlikle büyük bir azınlık - zaman içinde rutin olarak partizan kampanya desteklerine ve seçilmiş liderlerin kamuoyu önünde eleştirilmesine katılması, normun ölümüne işaret edecektir.

Normun Durumu

Emekli bayrak subaylarının emekli subay konuşması normuna yönelik tutumlarına ilişkin analizimize geçmeden önce, partizan faaliyetlerde bulunmalarına karşı normun sağlamlığı hakkında bilinenleri kısaca gözden geçiriyoruz. Tartışma özellikle, ordunun toplumla ilişkisini temelden dönüştüren Gönüllü Kuvvetler'in kurulmasını takip eden döneme odaklanmaktadır. Emekli subayların siyasi faaliyetlerini düzenleyen normlar ABD tarihi boyunca tartışmalı bir şekilde belirsizliğini korumuştur. ABD'de sivil-asker ilişkilerinin çağdaş döneminin başlangıcını 1973'te tamamen gönüllü kuvvete geçiş oluşturmaktadır ve normun mevcut durumuna ilişkin analizimizle özel bir ilgisi vardır.

Burada, Gönüllü Kuvvetler döneminin başlangıcından bu yana bu normlardaki en görünür ve belirgin bozulmanın 1990'ların başında başladığını iddia ediyoruz. Gönüllü Kuvvetler döneminde norm sağlamlığının en üst noktasını tespit etmek zor olsa da, göreceli bozulmanın ilk gerçek işaretlerini saptayabiliriz.

Normatif düşüşün 1990'ların başında başlamış olması özellikle dikkate değerdir çünkü bu durum hem mevcut partizan kutuplaşma döneminden hem de sosyal medyanın ortaya çıkışından önce gerçekleşmiştir - her ikisi de emekli bayrak subayları arasında daha fazla siyasi aktivizmi makul bir şekilde açıklayabilir. 1990'ların başından itibaren emekli subaylar arasında normların gerilemesinden muhtemelen çok sayıda faktör sorumlu olsa da, birbiriyle ilişkili de olsa üç olası açıklama belirledik: subaylar arasında artan partizanlık; Cumhuriyetçi Parti'nin ulusal savunma konularını sahiplenmesi ve Vietnam'da genç subay olarak görev yapan subaylar grubunda Vietnam Savaşı'ndan kalan etkiler; ve kuruma olan güvenin artmaya başlamasıyla ABD ordusuyla ilişkili olarak ortaya çıkan prestij.

Ole Holsti, Dış Politika Liderlik Projesi kapsamında askeri ve sivil liderlerle yaptığı anketlerde, ABD ordusunun subayları arasında partizanlığın 1976 ile 1996 yılları arasında arttığını tespit etmiştir. (32) Holsti'nin 1976 yılında anket yaptığı subayların yarısından azı kendini partizan olarak tanımlarken, bağımsızlar yüzde 46 ile en büyük bloğu oluşturmuştur. (33) Ancak 1992'ye gelindiğinde üst düzey subayların sadece yüzde 26'sı kendini bağımsız, yüzde 67'si ise partizan olarak tanımlamıştır. (34) Cumhuriyetçi olarak tanımlayan subayların oranının sivil liderlerin oranından daha fazla olması, partizan çizgiler boyunca azalmayan bir sivil-asker uçurumu oluşturmuştur. 1976'da askeri liderlerin yüzde 33'ü ve sivil liderlerin yüzde 25'i kendilerini Cumhuriyetçi olarak tanımlarken, 1996'da askeri liderlerin yüzde 67'si kendilerini Cumhuriyetçi olarak tanımlarken, bu oran sivil liderlerde sadece yüzde 34'tü. (35)

Holsti'nin subaylar arasında partizanlığın arttığına dair bulguları 1990'ların sonunda Peter Feaver ve Richard Kohn'un sivil-asker uçurumuna dair dönüm noktası niteliğindeki Triangle Institute for Security Studies araştırması ve gazeteci Tom Ricks'in Deniz Piyadeleri temel eğitimine dair derinlemesine raporu ile yankı bulmuştur. (36) Subayların ağırlıklı olarak Cumhuriyetçi Parti'ye üye olmaları ve kıdemsiz askerler arasında sivil meslektaşlarına kıyasla daha yüksek oranda partizanlık (37) 11 Eylül sonrası dönemde yapılan daha yeni anket araştırmalarında da doğrulanmıştır. (38) Kısacası, emekli subayların siyasi aktivizmi ve partizanlığa karşı bir normun bozulması, subayların kendilerini giderek daha fazla partizan olarak tanımlamaları ve özellikle de iki baskın siyasi partiden biriyle özdeşleşmeleriyle aynı zamana denk gelmektedir.

1990'ların başında Cumhuriyetçi Parti ile özdeşleşen kıdemli subayların oranındaki artışla eşzamanlı olarak, Cumhuriyetçi Parti'nin ulusal savunma konularını sahiplenmesi ve Vietnam Savaşı'ndan kalan etkilerin kıdemli bayrak subayları kohortu içinde katılaşması oldu. John Petrocik, partilerin kampanya ve seçimlerde belirli konuları sahiplenme ve vurgulama eğilimini ve seçmenlerin bu konuları ele alma konusunda bir partiye diğerinden daha fazla güvenme eğilimini tanımlamak için "konu sahipliği" terimini ortaya atmıştır. (39) Cumhuriyetçi Parti'nin konu sahipliği, halkın Demokrat Parti'yi Vietnam'daki başarısızlıklarla ve artan anti-militarizmle ilişkilendirmeye başladığı Nixon yönetimi sırasında ortaya çıkmıştır. (40) Bir çalışma, 1968 yılında Cumhuriyetçi Parti'nin parti platformunda ulusal savunma konusuna Demokrat Parti'den çok daha fazla vurgu yapmaya başladığını ortaya koymuştur. Aslında, 1980'lere gelindiğinde Cumhuriyetçi Parti parti platformunda ulusal savunmaya Demokrat Parti'den yedi kat daha fazla atıfta bulunmuştur. (41) Reagan yönetiminin sonunda, muazzam savunma yığınağı ile Cumhuriyetçi Parti ulusal savunma konusundaki sahipliğini sağlamlaştırmıştır. Bu durum 1990'ların başında George H.W. Bush'un başkanlığı döneminde Körfez Savaşı'nda kazanılan kesin askeri zaferle devam etti. Ulusal savunma ve askeri konular ABD iç siyasetinde giderek daha sistematik bir şekilde partizan meseleler haline gelmişti.

Subayların 1990'larda kendilerini Cumhuriyetçi olarak tanımlama olasılıkları daha yüksek olmakla kalmıyor, aynı zamanda Cumhuriyetçi Parti'yi orduyu denetlemek ve savunma konularını ele almak için daha donanımlı görüyorlardı. (42) Bununla bağlantılı olarak, 1990'ların başında ABD ordusuna liderlik eden subaylar Vietnam Savaşı sırasında yetişmiş genç subaylardı. Bu kuşağı 1989'dan 1993'e kadar Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan General Colin Powell'dan daha iyi temsil eden kimse yoktu. Powell da pek çok çağdaşı gibi Vietnam Savaşı'ndaki deneyiminden derinden etkilenmiş ve bu deneyim daha sonra başkan olarak sivil-asker ilişkilerine bakışını etkilemiştir. Powell anılarında kendi kuşağından subayların Vietnam'da öğrendikleri zor dersler üzerinde durmuştur:
"Benim kuşağımdan pek çok kişi, o savaşta tecrübe kazanmış kariyer sahibi yüzbaşılar, binbaşılar ve yarbaylar, karar verme sırası bize geldiğinde, Amerikan halkının anlayamayacağı yarım yamalak nedenlerle gönülsüz bir savaşa sessizce rıza göstermeyeceğimize yemin ettiler." (43)
Powell'ın düşüncesi, bir nesil Vietnam gazisi arasında ortaya çıkan "arkadan bıçaklanma" anlatısını anımsatıyor. Vietnam Savaşı'na özgü olmamakla birlikte, bu anlatı üniformalı ordunun savaşı kazanmak için elinden geleni yaptığını, ancak sivil siyasi liderlerin orduya savaş için yeterli kaynak sağlamayarak ya da net olmayan siyasi hedefler belirleyerek başarısız olduklarını öne sürmektedir. (44) Bu anlatı çoğu zaman askerlerin savaştaki yenilgilerini sivil amirlerine yüklemelerine ve kendilerinin hesap vermekten kaçınmalarına olanak tanımaktadır.

Powell'ın Vietnam'da edindiği deneyim ve bu savaştan çıkardığı dersler, sivil liderlere ordunun nasıl ve hangi koşullar altında kullanılması gerektiğini açıkça söylemekten çekinmediği başkan olarak oynadığı aktivist rolü açıklamaya yardımcı olur. Powell Doktrini, güç kullanımına ilişkin kriterleriyle - net hedeflere sahip olma, kararlı askeri güç kullanma, son çare olarak kullanma - orduya değil sivil liderlere verdiği koşullardı. Belki de Powell Doktrini'nden daha da kışkırtıcı olan, 1992 seçimleri arifesinde New York Times'da yayınlanan ve o zamanki aday Clinton'ın Bosna'da orduyu kullanma önerisine karşı olduğunu belirttiği "Generaller Neden Sinirlenir" başlıklı köşe yazısıdır. (45) Powell, yaygın popülaritesinin de yardımıyla, sonuçta sivil liderleri kısıtlarken ABD ordusunun itibarını ve gücünü artırmaya hizmet eden olağanüstü bir siyasi beceri kullanmıştır. (46)

Dikkat çekici olan, Powell'ın ordunun nasıl kullanılması gerektiğine dair tüm bu açıklamaları - sivil liderlerin güç kullanımına ilişkin önerilerine yönelik üstü örtülü eleştirilerle birlikte - aktif görevdeyken yapmış olmasıdır. Bu açıdan bakıldığında, onun kamuoyu önündeki duruşunu, 1990'ların başında Vietnam gazisi emekli subay akranları arasında yeni bir siyasi aktivizme yeşil ışık yakmak olarak görmemek zor. Eğer görevdeki başkan seçilmiş liderlerin politikalarını eleştirebiliyor ve başkanlık seçimlerinden sadece haftalar önce kamuoyu önünde ağırlığını koyabiliyorsa, elbette emekli bayrak subayları da aynısını yapabilirdi. Powell'ın eylemleri, konumu ve eylemleri sayesinde siyasi söylemi meşrulaştırarak partizan müdahaleden kaçınan emekli bayrak subayları normunu zayıflatmada rol oynadı.

Emekli subaylar arasındaki normatif düşüşün neden 1990'ların başında başladığını açıklamaya yardımcı olabilecek üçüncü ve son faktör, kamuoyunun orduya olan güveninin artmasıyla ilgilidir. Gallup'un yıllık kurumlara güven anketine göre, 1981 yılında halkın sadece yüzde 50'si orduya "oldukça fazla" ya da "büyük ölçüde" güven duyarken, 1980'ler boyunca ortalama yüzde 58'i orduya "oldukça fazla" ya da "büyük ölçüde" güven duyduğunu ifade etmiştir. Ancak 1990'ların ilk yarısında bu oran, muhtemelen Körfez Savaşı zaferinin de etkisiyle, yüzde 66'ya yükselmiştir. (47) 1990'ların başları, 11 Eylül sonrası savaşlar sırasında gördüğümüz yüksek kamuoyu güveni seviyelerine tanık olmamıştır, ancak Körfez Savaşı'ndan sonra ve 1980'lerdeki savunma yapılanmasının ardından orduya duyulan güven yine de 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başına kıyasla artış göstermiştir. Bu önemlidir, çünkü halkın orduya olan güveni yüksek olduğunda, politikacılar ve seçilmiş liderler orduyu partizan kazançlar için kullanmaya daha fazla teşvik edilirler ve emekli bayrak subayları da rütbeleri ve hizmetleriyle ilişkili prestijlerini partizan amaçlar için kullanarak buna uymaya daha meyillidirler.

Bu faktörler birlikte ele alındığında - subaylar arasında artan partizan özdeşleşme düzeyleri, Cumhuriyetçi Parti'nin ulusal savunma ve askeri meseleleri sahiplenmesinin sağlamlaşması, Vietnam'daki deneyimlerinden cesaret alarak politikacıları alenen eleştiren bir emekli bayrak subayı grubu ve askerlik hizmetiyle ilişkili artan prestij - emekli bayrak subayları arasında norm erozyonunun neden 1990'ların başında başladığını açıklamaya yardımcı olmaktadır.

Bu düşüşün en önemli iki göstergesinden biri, partizan kampanya desteklerinin ortaya çıkması ve ardından dramatik bir şekilde artmasıdır. Partizan desteklerin kökeni Crowe'un 1992 yılında Demokrat başkan adayı Clinton'ı desteklemesine dayandırılabilir. Crowe'un desteği, sonraki her başkanlık seçiminde özellikle Cumhuriyetçi adaylar için bir destek döngüsü başlattığı için dikkate değerdi. (48) 2000 başkanlık seçimlerinde, beş eski servis şefi de dahil olmak üzere 85 emekli bayrak subayı George W. Bush'u başkanlık için destekledi. (49) 2012 yılına gelindiğinde Mitt Romney, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral (emekli) Hugh Shelton ve kısa süre önce emekli olan Deniz Piyadeleri Komutanı Orgeneral James Conway gibi birkaç eski kuvvet komutanının da aralarında bulunduğu, bugüne kadarki en geniş emekli bayrak subayı listesini (500) bir araya getirmiştir. (50)

Kampanyalar tarafından yayınlanan destek listelerine ek olarak, emekli bayrak subayları da başkan adaylığı kongrelerinde dikkat çekici bir şekilde boy göstermeye başladı. Bunlar arasında 2016'daki başkanlık kongreleri öne çıkmaktadır. Bunlar arasında Korgeneral (emekli) Michael Flynn'in Cumhuriyetçi Ulusal Kongre katılımcılarına "lock her up" sloganı attırması ve Orgeneral (emekli) John Allen'ın Demokratik Ulusal Kongre sırasında militarist bir müzik eşliğinde eski askerlerden oluşan bir grubu sahneye çıkarması yer alıyordu. (51) Yine de bunlar emekli bayrak subaylarının destek konuşmalarını içeren ilk kongreler değildi. ABD Merkez Komutanlığı'ndan emekli olduktan sadece bir yıl sonra Orgeneral (emekli) Tommy Franks 2004 Cumhuriyetçi Ulusal Kongresi'nde Bush'u desteklemek için sahneye çıktı - tıpkı Orgeneral (emekli) Wesley Clark'ın aynı yıl Demokratik Ulusal Kongre'de John Kerry için yaptığı gibi. (52)

Yakın zamandaki örnekler bir yana, ilk kayda değer emekli bayrak subayı desteği Crowe'un Clinton'ı desteklemesiydi. Crowe anılarında Clinton'ı desteklemesini kısmen tüm subayların Cumhuriyetçi olduğu efsanesini ortadan kaldırmak istemesine bağlamıştır. (53) Aslında Clinton'ın seçilmesi 1990'larda kendilerini Cumhuriyetçi olarak tanımlayan emekli subaylar arasında siyasi aktivizmin artmasına yardımcı olmuş olabilir çünkü bu subaylar Clinton'ı 12 yıllık Cumhuriyetçi başkanlık döneminin ardından Cumhuriyetçi Parti'nin savunma ve askeri konulardaki neredeyse garantili sahipliğine karşı bir tehdit olarak görmüşlerdir. Zachary Griffiths ve Olivia Simon, Crowe'un desteğinden bu yana emekli bayrak subaylarının Cumhuriyetçi başkan adaylarını Demokrat adaylardan sekiz kat daha fazla desteklediğini ortaya koymuştur. (54) Bu, o zamandan bu yana tüm emekli bayrak subaylarının siyasi aktivizminin Cumhuriyetçiler tarafından ve Cumhuriyetçiler için olduğunu göstermez - öyle olmamıştır. Daha ziyade, 1990'lardaki normatif çürümeyi başlatan kıvılcımı açıklamaya yardımcı olmaktadır.

Seçimler sırasında yapılan desteklemelere ek olarak, partizan siyasete artan katılımın ikinci bir göstergesi de emekli subayların açıkça partizan içerik taşımasa da partizan etki taşıyan kamuoyu açıklamalarının artmasıdır. Emekli subayların dış politika ve stratejik konularla ilgili kamuya açık yorumları uzun zamandır yaygın olmakla birlikte, emekli subayların seçilmiş liderleri eleştirdikleri ve partizan olmama normunu ihlal ettikleri yorum ve köşe yazıları şeklinde açıkça partizan yorum ve eylemlerin görülme sıklığında bir artış olmuştur. (55) Emekli subaylar partizan seçmenlere hitap ederek takipçi sayılarını "artırmaya" çalıştıklarından, sosyal medyada partizan yorumlarda da bir artış olmuştur. (56) Sosyal medya hesaplarının analizi, bu kişilerin ideolojik olarak tutarlı (dar da olsa) takipçi ağlarını çekebildiklerini göstermektedir. Dahası, şöhretleri kablolu haberlerde veya diğer partizan medya kuruluşlarında düzenli olarak görünmelerinden gelen emekli subaylar, çoğu durumda, seçilmiş politikacılardan bile daha partizan izleyiciler çekebilmektedir. (57)

Kuşkusuz emekli subaylar arasında bu norm erozyonuna karşı tepkiler de olmuştur. Her ikisi de eski Genelkurmay Başkanları olan Amiral (emekli) Michael Mullen ve General (emekli) Martin Dempsey, partizan olmama etiğinin özellikle bayrak subayları için emekliliğe kadar uzatılması çağrısında bulundular. Ve her ikisi de partizan desteklerin ordunun partizan olmayan bir kurum olarak güvenilirliğini nasıl zedelediği konusunda birçok kez konuştular. (58) Mullen'in halefi Orgeneral Joseph Dunford, başkan olduğu dönemde subayların emeklilikte partizan olmama normuna bağlı kalmaları çağrısını bu kadar yüksek sesle dile getirmemiş olsa da, kişisel olarak tıpkı aktif görevdeyken yaptığı gibi emeklilikte de partizan siyasetten kaçınmaya devam edeceğini kabul etti ve o zamandan beri orduyu siyasallaştırmanın tehlikeleri hakkında yazdı. (59) Bu kişilerin norma bağlı kalmanın önemi hakkında kamuoyuna bu tür açıklamalar yapma ihtiyacı hissetmiş olmaları, normun düşüşünün bir göstergesi olabilir.

Dahası, en son üç başkan, emekli bayrak subaylarının açıkça partizan eylemlerde bulunmasını açıkça yasaklayan en azından bazı ölçütlere göre aykırı görünmektedir. Son yıllarda, emekli bayrak subaylarının görevdeki başkanı alenen eleştirdiği çok sayıda yüksek profilli örnek yaşandı. New America adlı düşünce kuruluşu Trump görevdeyken ona karşı konuşan 230 emekli subay tespit etmiştir. (60) Mullen bile The Atlantic'te yayınlanan "Sessiz Kalamam" başlıklı yorum yazısında Trump'ın Lafayette Meydanı'ndaki George Floyd protestocularına yönelik baskısı sırasındaki liderliğini sorgulayarak konuşmaya karşı kendi yasaklarını ihlal etmiştir. (61) Buna ek olarak, yakın zamanda yapılan bir anket araştırması birçok muvazzaf subayın emekli subayların siyasi konularda açıkça konuşmasını desteklediğini ortaya koymuş, bu da emekli subaylar için normun dayanıklılığını daha da sorgulanır hale getirmiştir. (62)

Davranış ihlallerine ilişkin tüm bu tartışmalar, emekli subayların normlara ilişkin görüşlerinin araştırılması için daha geniş bir bağlam sağlamaktadır. Anket, bayrak subaylarının normları söylemsel olarak onaylamalarını veya sözlü olarak desteklemelerini araştırmayı amaçlamaktadır. Başka bir deyişle, emekli subayların partizan konuşma ve faaliyetlere karşı oldukları yönündeki normun tartışmalı olduğuna dair kanıtların artmasına rağmen, bu kişilerin konuşmanın uygunluğu konusunda gerçekte ne düşündükleri yeterince araştırılmamıştır. Dahası, emekli subayların siyasi söylemde bulunmalarının uygunluğu konusunda tartışmalar sürerken, bunu yapmayı seçtiklerinde konuşma nedenlerine ilişkin şaşırtıcı derecede az çalışma yapılmıştır. Bunun bir istisnası, Griffiths ve Simon tarafından yapılan ve adayları destekleyen emekli subayların çoğunun bunu muhtemelen ideolojik motivasyonlar veya maddi teşviklerle değil, emekli subaylardan oluşan akran ağlarındaki kişisel bağlantılar nedeniyle yaptıklarını ortaya koyan çalışmadır. (63) Ayrıca, yorumlarının kamusal tartışma üzerindeki potansiyel etkisini nasıl değerlendirdikleri de incelenmemiştir. Bazı araştırmalar, subayların konuşmalarının zaman zaman kamuoyunun görüşlerini değiştirebileceğini öne sürmektedir. (64) Ancak diğer araştırmalar, kamuoyunun görüşlerini değiştirmenin genellikle çok az işe yaradığını göstermektedir. Aksine, bu tür siyasi sinyaller, partizan kimliğe bağlı olsa bile, emekliye ve askeri kuruma kamuoyu nezdinde önemli ölçüde itibar kaybettirebilir. (65) Bununla birlikte, konuşmanın etkinliğinin emekli bayrak subaylarının bunu yapma kararını şekillendiren önemli bir faktör olup olmadığı hakkında daha az şey bilinmektedir.

Metodoloji

Aralık 2020'den Ocak 2021'e kadar, ABD ordusunda görev yapmış belirli sayıda emekli bayrak subayına kamusal siyasi söylemlere katılma konusundaki görüşleri hakkında anket yaptık. (66) Ankette, katılımcılara katıldıkları siyasi faaliyet türleri ve bu tür faaliyetlerin uygunluğuna ilişkin görüşleri çoktan seçmeli ve açık uçlu, serbest metin sorularının bir karışımı aracılığıyla soruldu. Online anketi gönderdiğimiz 39 emekli bayrak subayından 23'ü anketin tamamını tamamlayarak yüzde 59'luk bir yanıt oranı elde etmiştir. Böylesine küçük ve elit bir nüfusun üyelerinin anonimliğini korumak amacıyla ankete katılanlardan sınırlı demografik bilgi topladık.

Tablo 3, 4 ve 5 katılımcıların görev yaptıkları branşı, emekli olduklarındaki rütbelerini ve kendi bildirdikleri partizan kimliklerini göstermektedir.

Tablo 3. Örneklemin Seçilmiş Demografik Özellikleri: Şube/Hizmet


Tablo 4. Örneklemin Seçilmiş Demografik Özellikleri: Rütbe/Sınıf


Tablo 5. Örneklemin Seçilmiş Demografik Özellikleri: Partizan KimlikÖrneklemle ilgili birkaç nokta kayda değerdir. İlk olarak, sadece 23 katılımcının yer aldığı örneklem, herhangi bir zamanda 7.500'den fazla olduğu tahmin edilen emekli bayrak subaylarının daha geniş nüfusunu hiçbir şekilde temsil etmemektedir. Bu nedenle küçük örneklemimizin sınırlamaları vardır ve bulgularımızı aktif veya emekli tüm bayrak subaylarına genellemekten kaçınıyoruz. Bu projenin amacı daha ziyade küçük ve seçkin bir gruptan daha derin içgörü ve görüş verileri elde etmektir. Bu nedenle görüşlerimiz kesin değil, açıklayıcıdır. Katılımcılara sorduğumuz soruların birçoğu açık uçlu sorulardır ve seçkin bir gruptan daha derin perspektifler elde etmek için tasarlanmıştır. Ayrıca, emekli bayrak subaylarının kamusal, siyasi söylemleriyle ilgili motivasyonlarına ilişkin mevcut araştırmalar sınırlıdır - bu da bu özel nüfusu araştırmanın ne kadar zor olduğunun bir yansımasıdır. Tüm bu nedenlerden dolayı, seçkin bir emekli bayrak subayı grubundan kişisel, derinlemesine perspektifler elde etmeye çalıştık. Ancak bu görüşleri kesin ya da günümüzün tüm emekli bayrak subaylarını yansıtıcı olarak nitelendirmeye çalışmıyoruz.

İkinci olarak, örneklem büyük ölçüde emekli Ordu generallerine doğru çarpıktır. İçimizden biri aktif görevde olan bir ordu subayı, diğeri ise emekli bir ordu subayıdır ve örneklem bir şekilde profesyonel ağlarımızın ve potansiyel anket katılımcılarını belirlerken kullandığımız kartopu örnekleme tekniklerinin bir yansımasıdır. Bu ankete katılanların çoğu orduda görev yapmış olsa da, geçmişte yapılan araştırmalarda hizmet branşının subayların siyasi görüşleri veya sivil-asker ilişkileri normlarına bağlılıkları üzerinde önemli bir etkisi olduğunu gösteren çok az veri bulunmaktadır. (67)

Üçüncüsü, örneklemimize her bir hizmetten dokuz emekli dört yıldızlı subayın dahil edilmesi benzersizdir ve en kıdemli bayrak subaylarının siyasi söylemle ilgili konular hakkında nasıl düşündüklerine dair yeni bilgiler sağlar. Servis şefleri ve muharip komutanlar da dahil olmak üzere dört yıldızlı subaylar, askerlik hizmeti ve siyasetin kesişimi üzerine bir, iki veya üç yıldızlı seviyedeki bayrak subayı akranlarından muhtemelen daha fazla kafa yormuşlardır ve onların görüşleri çalışmamız için özel bir değer taşımaktadır.

Dördüncü olarak, örneklem küçük olsa da ideolojik olarak karışık bir gruptur. Anketi geçmişte siyasi olarak sesini duyurduğunu bildiğimiz emekli bayrak subaylarının yanı sıra bu tür faaliyetlerden kaçınanlara da gönderdik ve onlardan anketi farklı emekli bayrak subaylarından oluşan kendi ağlarına iletmelerini istedik. Örneklemimiz emekli bayrak subayları nüfusunun tamamını temsil etmese de, seslerini duyurmalarının uygunluğuna ilişkin görüşlerin çeşitliliğini yansıtmaktadır.

Son olarak, anketimizi Amerikan siyasetinin çalkantılı bir döneminde (2020 başkanlık seçimlerinin ardından) gerçekleştirdiğimizi belirtmek gerekir. Dolayısıyla anket Trump'ın başkanlığının gölgesinde gerçekleşmiştir. O dönemde Amerikan toplumundaki önemli partizan kutuplaşma ve ABD ordusuyla ilişkili prestij göz önüne alındığında, emekli bayrak subaylarının Trump yönetimi sırasında konuşmak için güçlü dış baskılarla karşılaşmasını beklemeliyiz. (68) Emekli bayrak subaylarının tutumlarını bu bağlamda incelemenin bazı avantajları vardır, çünkü konuşmayı düşünme baskısı varsayımsal olmaktan daha fazlasıdır. Dolayısıyla, katılımcılar seçeneklerini yüksek riskli, gerçek dünya koşulları altında değerlendirirken, konuşup konuşmamaya karar verme zorunluluğunun daha az yoğun olduğu simüle edilmiş bir ortamda değerlendirmişlerdir. Yanıtların da gösterdiği gibi, ses çıkarma konusundaki tartışma soyut değildi - bu bireylerin aktif olarak verdikleri ve bazı durumlarda harekete geçtikleri bir karardı. Aynı zamanda, bağlamın kendine özgü doğası, Trump'ın eylemlerinin arka planda olduğu ve konuşmanın maliyet ve faydalarına ilişkin değerlendirmelerini çerçevelediği anlamına geliyordu ki ankete katılan bu bayrak subayları çoğu durumda bunu açıkça ifade ettiler. Beş yıl önce böyle bir tepki verip vermeyeceklerini ve nasıl tepki vereceklerini kestirmek zor.

Bulgular

Ankete verilen yanıtlar üç önemli bulgu ortaya koymaktadır. Birincisi, emekli bayrak subayları sivil-asker normlarının farkındadır ve bunlardan etkilenmektedir, ancak bu normların emeklilikteki davranışlarını nasıl kısıtlaması gerektiğine dair düşünceleri farklılık göstermektedir. İkincisi, sosyal ağları önemlidir, ancak katılımcılar akran baskısını konuşmaya karar vermelerinde belirleyici bir faktör olarak tanımlamamışlardır. Üçüncüsü ve en önemlisi, anket yaptığımız emekli bayrak subaylarının yanıtları, siyasi konularda konuşmaya ne derece istekli olduklarını şekillendiren çelişkili sadakat ve yükümlülükleri yansıtmaktadır.

Temel Normlar

İlk olarak, bulgularımız emekli subayların, askeri personelin kamusal söylemde bulunmaktan kaçınması gerektiği yönündeki norm algısının çok farkında olduklarını ve bu algıdan etkilendiklerini ortaya koymaktadır. Ayrıca bu normun emekli subaylar üzerinde etkileri olduğunun da farkındadırlar. Dolayısıyla normlar, ankete katılanların kamusal söylemde bulunmayı değerlendirdikleri bir temel oluşturmaktadır. Siyasi yorumlarda bulunan muvazzaf personel ile bunu yapan emekli subaylar arasında bir ayrım yaparak, emekli subayların muvazzaflarla aynı katı standartlara tabi tutulmaması gerektiğini öne sürmüşlerdir (bkz. Şekil 1). Bununla birlikte, iç siyasi meseleler hakkında konuşmak söz konusu olduğunda kendilerinin ve meslektaşlarının dile getirilmeyen bazı davranış kurallarına uydukları konusunda da hemfikirdirler.

Şekil 1. Siyasi Konularda Konuşmanın Uygunluğuna İlişkin Görüşler

Bu normlarla aktif bir şekilde mücadele ettikleri açık uçlu yanıtlarında da görülmektedir. Bir katılımcının ifade ettiği gibi, "Varsayılan ayar siyasi söylemden uzak durmak olmalıdır (politika söylemi değil), ancak her birey bir istisna olarak iletişim kurma konusunda en iyi yargısını uygulamalıdır." Diğer yorumlar, emekli subayların normlara bağlı olduğunu ve askerlik hizmetinden bahsederken kamuoyu önünde ağırlık koymanın bu normları ihlal edebileceğini dolaylı olarak teyit etmiştir. Bir başka katılımcının yazdığı gibi,

Emekli/eski ordu mensuplarının aday olmalarına ya da idari kabinelerde görev almalarına itiraz etmiyorum ve tabii ki bu görevlerde siyasi meseleler hakkında konuşabilirler ve konuşmalıdırlar da; ancak siyasi figürler olarak bu çizgiyi aştıklarında siyasetçi olurlar ve askeri unvanlarını sadece siyasi amaçlar için kullanmamaya dikkat etmelidirler.

Bazıları ise normları ABD sivil-asker ilişkileri açısından taşıdıkları önemle çerçeveledi: "[Emekli generaller] arasındaki tarafgirlik, başkanların dört yıldız adayları için turnusol testi yapmalarına giden en hızlı yoldur. ... [Bu] Amerikan sivil-asker ilişkileri için son derece zararlı olabilir." Özetle, katılımcıların cevapları emekli subayların siyasi söylemlerine ilişkin normatif uygunluk standartları konusunda genel bir farkındalık ve endişeyi yansıtmaktadır. İster "dile getirilmeyen davranış kuralları" isterse ordunun siyasallaşmasına ilişkin gayri resmi korkular şeklinde olsun, bu yanıtlar en azından bu tür siyasi faaliyetler hakkında bir yargıya varırken normların önemine işaret etmektedir.

Yorumlar Çeşitlilik Gösteriyor

Ankete katılan subaylar yanıtlarına normatif mülahazaları kesinlikle dahil etmiş olsalar da, aynı normların ima ettiği "kırmızı çizgiler" hakkındaki anlayışları önemli ölçüde farklılık göstermiştir. Ankete katılan emekli subaylardan çok azı bu normları her koşulda konuşmayı yasaklayacak şekilde yorumladı, ancak yorumlayanların da bu konuda güçlü görüşleri vardı. Bu görüşte olan az sayıdaki subaydan biri "üç ve dört yıldızların terfilerinden önce, aday olmadıkları sürece... ASLA yorum yapmamayı kabul etmeleri gerektiğini" belirtmiştir. Konunun diğer tarafındakiler ise ilk değişikliğin emekli subaylar da dahil olmak üzere tüm vatandaşlar için geçerli olduğunu belirttiler.

Katılımcılarımızın büyük çoğunluğu daha nüanslı görüşlere sahipti. Bazıları, emekli bir subayın siyasi adaylığını ilan etmesi durumunda ortaya çıkan koşulların niteliksel olarak farklı olduğunu kabul etti. Birçoğu bu durumu iç politika hakkında konuşmanın kesinlikle caiz olduğu tek durum olarak görüyordu çünkü emekli bir bayrak subayı bu noktada tam bir politikacı olma sınırını aşmış olacaktı. Diğerleri ise, her ne kadar bu tür siyasi konuşmaları engelleyen mutlak bir kural olmasa da, emekli bayrak subaylarının siyasi konularda konuşmaktan büyük ölçüde kaçınmaları ya da en azından bunu yapmanın sonuçlarını dikkatle değerlendirmeleri gerektiğini kabul etti. Emekli bir subay şunları söyledi: "Emekli subayların siyasi konularda konuşmaktan genellikle kaçınmaları gerektiğine katılıyorum... ancak bunu yapmaları yasaklanmamalı. Bu hakkı kazanmışlardır, ancak tüm haklar gibi bunu da dikkatli ve ihtiyatlı bir şekilde kullanmalıdırlar."

Bu analizi belirli siyasi katılım biçimlerini göz önünde bulundurarak iyileştirmek amacıyla, katılımcılara hangi tür siyasi faaliyetlere katıldıklarını ve bu faaliyetlere katılıp katılmadıklarına bakılmaksızın, hangilerinin kendilerini en çok rahatsız hissettirdiğini sorduk (bkz. Şekil 2). Emekli subayların çoğunluğunun katıldıklarını belirttikleri siyasi faaliyetler arasında en sık dile getirilenler köşe yazıları yazmak, Anayasa'ya saygı yemini hakkında kamuoyu önünde konuşmak, yazılı basında siyaset ya da ordu hakkında alıntılar ya da röportajlar yapmak ve televizyonda dış politika hakkında röportajlar yapmak olmuştur. Bununla bağlantılı olarak, katılımcıların çok azı bu faaliyetlerin kendilerini rahatsız ettiğini belirtmiştir.

Şekil 2. Kendi Bildirdikleri Siyasi Faaliyetler ve İlişkili Rahatsızlık Düzeyi 


Benzer şekilde, en az sayıda katılımcının katıldığını bildirdiği siyasi faaliyet türleri aynı zamanda en fazla katılımcıyı rahatsız eden faaliyetlerdir. Örneğin, katılımcıların sadece yüzde 9'u bir siyasi adayın mitinginde konuşmuş, ancak yüzde 76'sı bunun rahatsız oldukları bir faaliyet olduğunu belirtmiştir. Buna ek olarak, katılımcıların yüzde 32'si aday olan bir siyasi adayı desteklemişken, yüzde 71'i bundan rahatsız olduğunu belirtmiştir. Katılımcılar, bir siyasetçiyi orduyu siyasallaştırdığı için kamuoyu önünde eleştirmek ve bir siyasi kampanyaya veya siyasi eylem komitesine bağışta bulunmak gibi diğer siyasi faaliyetler konusunda neredeyse ikiye bölünmüş durumdadır.

Buna ek olarak, birçok katılımcı dış politika veya ilgili konulara odaklanan yorumlar ile iç politika ile ilgili yorumlar arasında ayrım yapmıştır. Hangi olay ya da eylemin açıkça konuşmayı gerekli kıldığını ya da kendilerini açıkça konuşmaya en çok yaklaştırdığını soran bir soruya yanıt olarak, emekli bir bayrak subayı şunları belirtmiştir:
"Tarih veya kişisel felsefe konularında veya eğitim ortamlarındaki liderlik tartışmalarında kamuoyu önünde konuşmak veya kişisel deneyimlerden çıkarılan dersleri tartışmak, emekli kıdemli subayların seslerini kullanmaları için geçerli ve önemli araçlardır ve ben bu fırsatlara rutin olarak katılıyorum. Belirli bir partiyi veya adayı savunmakla ilgili olmayan belirli ulusal savunma politikası veya tarihi konularda politikacıları eğitmek ve bilgilendirmek veya partizan olmayan bir şekilde medya ile benzer tartışmalar yürütmek de sesinizi kullanmanın yollarıdır."
Bu ortak bir temaydı, ancak biri bu ayrımlara ilişkin katı ve kesin kurallar koymanın zor olduğu konusunda uyarıda bulunarak "'siyaset' teriminin daha ayrıntılı bir açıklamaya ihtiyacı olduğunu çünkü bugünlerde neredeyse her şeyin siyasi bir boyutu olduğunu" gözlemledi.

Diğerleri ise belirli eylemleri soyut olarak izin verilebilir veya yasak olarak belirlemenin zor olduğunu vurgulamıştır. Bu tür ifadelerin yer alabileceği bağlam önemliydi. Bir memur şu yorumu yapmıştır:
"Nazi Almanya'sındaki rejime karşı konuşmak, çoğu emekli subayın doğru bir davranış olduğu konusunda hemfikir olacağı bir örnektir. Ancak bu uç örneğin ötesinde belirli bir yönergeye sahip olmamak son derece yararsızdır ve çılgınca farklı yorumlara yol açmaktadır. Emekli bir 3 yıldızlı subayın ulusal bir siyasi kongrede 'Onu içeri tıkın' sloganı atması, [James] Mattis'in 6 Ocak'ta Kongre Binası'na yapılan saldırıların ardından yaptığı konuşmayla aynı düzeyde bir konuşma değildir, ancak bazıları her iki yorumu da aynı kefeye koyabilir."
Sosyal Ağlar Önemlidir, Akran Baskısı Değil

Anketimiz aynı zamanda emekli subayların sosyal ağları ve bu ağların kamusal siyasi söylemlere katılımlarını ne ölçüde teşvik edici ya da caydırıcı bir rol oynadığını düşündükleri hakkında da fikir vermektedir. Şekil 3'te gösterildiği gibi, katılımcıların çoğunluğu diğer kıdemli emekli subaylarla rutin olarak yakın temas halinde olduklarını ve ABD ordusuyla ilgili konuları onlarla tartıştıklarını belirtmiştir. Ancak, katılımcılar emekli subay meslektaşlarıyla iç politika hakkında ne sıklıkta konuştukları konusunda ikiye bölünmüştür; yaklaşık yarısı sık sık veya her zaman konuştuklarını belirtirken, diğer yarısı bunu bazen veya nadiren yaptıklarını belirtmiştir.

Şekil 3. Emekli Bayrak Subaylarının Diğer Emekli Bayrak Subayları ile Etkileşim Sıklığı ve Niteliği


Ankete katılan emekli subayların büyük çoğunluğu, Şekil 4'te gösterildiği gibi, meslektaşlarının kendilerini dış politika ve askeri konularda konuşmaya teşvik ettiğini belirtmiştir. Emekli subayların yüzde 69'u meslektaşlarının kendilerini adaylardan birini desteklemeye teşvik ettiğini belirtirken, sadece yüzde 46'sı meslektaşlarının kendilerini bu tür desteklerden kaçınmaya teşvik ettiğini belirtmiştir.

Şekil 4: Emekli Bayrak Subaylarının Kendi Beyanlarına Göre Akran Etkileri


Şekil 5. Emekli Bayrak Subaylarının Konuşma Konusundaki Düşüncelerini Etkileyen Faktörler


Bununla birlikte, katılımcıların çoğunluğu emekli meslektaşları ile yakın temas halinde olduklarını belirtirken ve katılımcıların üçte ikisinden fazlası meslektaşlarının kendilerini bir adayı desteklemeye veya siyasi konularda konuşmaya teşvik ettiğini belirtirken, katılımcılar meslektaş baskısını siyasi konularda konuşma kararlarını etkileyen en az önemli faktör olarak belirtmişlerdir (bkz. Şekil 5). Diğer bir deyişle, emekli bayrak subayları emekli meslektaşlarından bir miktar akran baskısı gördüklerini kabul etseler de, bu baskının siyasi konularda konuşup konuşmama kararlarını etkilemediğini iddia etmektedirler.

Katılımcılardan, siyasetle daha geniş bir şekilde ilgilenmeleri ya da ilgilenmemeleri için karşılaştıkları baskıları detaylandırmalarını istedik. İlginç bir şekilde, savunma ya da dış politika konularında konuşmaları ve hatta bir adayı desteklemeleri yönünde baskı gördükleri olaylardan bahseden katılımcıların yaklaşık üçte biri şu ya da bu şekilde herhangi bir baskıyla karşılaşmadıklarını belirtmiştir. Bazıları baskı kaynağı olarak arkadaşlarını, ailelerini ve akranlarını göstermiştir. Bu katılımcıların birçoğu aynı anda hem konuşmaya teşvik edildiklerini hem de sosyal ağlarının üyeleri tarafından konuşmaktan vazgeçirildiklerini bildirmiştir. Bu baskıları kabul etmelerine rağmen, yine çok az sayıda emekli bayrak subayı konuşup konuşmama kararlarını bu baskıların şekillendirdiğini belirtmiştir.

Çelişen Yükümlülükler

Daha önce tartışıldığı üzere, emekli bayrak subaylarının herhangi bir siyasi faaliyette bulunma kararı, genellikle çelişkili baskılar veya algılanan yükümlülüklerden oluşan karmaşık bir manzarayı yansıtmaktadır. Bu çatışan bağlılıklar ağı, muvazzaf meslektaşları arasında belgelenen aynı karşıt güçleri yansıtmaktadır. Örneğin, muvazzaf subaylar yürütme ve Kongre gibi yetkili komuta kanallarına saygı göstermenin gerekliliği konusunda bilgilendirilirler. Bununla birlikte, operasyonel gerekliliklerden misyona, profesyonel davranış normlarından astlar için denetim sorumluluğuna ve demokratik yönetişime desteğe kadar uzanan bir dizi başka bağlılıkla da bağlıdırlar. (69) Koşullar bu yükümlülükleri gerilime soktuğunda, askerler - genellikle net yönergeler olmaksızın - hangisinin öncelikli olduğunu ayırt etmek zorunda kalabilirler. Emekli subaylar söz konusu olduğunda da benzer şekilde çatışan bağlılıklar söz konusu olabilir, ancak subay artık resmi düzenlemelere bağlı olmadığında her birinin bireysel karar alma sürecindeki ağırlığı değişebilir. Örneğin, köklü mesleki normların hizmet sonrası hayata taşınması muhtemeldir, ancak üniformalı iken ön plana çıkamayan yeni partizan inançlar veya kişisel etik kanaatlerle çatışabilir.

Siyasi olarak konuşup konuşmama kararının altında yatan motivasyonları araştırmak için, katılımcılara kendilerini yönlendiren hususlar hakkında bir dizi açık uçlu soru sorduk. Yukarıda da belirtildiği üzere, katılımcıların ne zaman ve neden seslerini yükseltmenin uygun olabileceğine dair çizdikleri sınırlar çeşitlilik göstermektedir. Ancak katılımcıların ortak görüşü, bu tür kararları verirken göz önünde bulundurulması gereken ödünleşimler olduğu yönündeydi. Bu nedenle yanıtlar, demokratik bir devlette subayların karşı karşıya kaldığı, kurumun refahını koruma, askerleri ve halen görevde olan askeri liderleri koruma çabalarının yanı sıra Anayasa'yı destekleme ve savunma yeminlerine sadık kalma gibi birbiriyle çelişen yükümlülükleri yansıtmaktadır. (70) Ankete katılan emekli subaylar, konuşup konuşmama kararını verirken birbiriyle çelişebilecek hususlara dikkat etmiş görünmektedir. (71)

Bu ödünleşimler birçok yorumda öne çıkan temalar olarak ortaya çıkmaktadır. Açıkça konuşmanın önemli bir ödünleşimi, kurumun itibarına ve partizan olmayan bir organ olarak statüsüne getirdiği riskti:
"Ortalama bir Amerikalı emekli ve muvazzaf bayrak subayları arasında ayrım yapmaz. Dolayısıyla, emekli bayrak subayları kamuoyuna siyasi beyanlarda bulunduklarında, Amerikan halkı aktif bayrak subaylarının da benzer şekilde düşündüklerine ve bu pozisyonları koruduklarına inanma eğilimindedir. Böylece ordu da siyasi mücadelenin içine çekilmiş olur."
Bazıları, siyasi konuşmalarının şu anda aktif görevde bulunanlar üzerinde yaratabileceği etkiye ilişkin endişelerini dile getirerek, hem üst düzey askeri liderler üzerinde yaratabileceği baskıları hem de aktif görevdeki meslektaşlarının bunu yapmaları yasak olduğu için konuşma zorunluluğunu değerlendirdi. Emekli bir subay şunları kaydetti:
"Hissettiğim baskın baskı, halefimin işini zaten olduğundan daha da zorlaştırmama yönündeki içsel baskıdır. Bununla birlikte, Trump yönetimi sırasında, askeri yetkililer de dahil olmak üzere yönetim içindeki diğer kişiler konuşamadığında benim konuşabileceğimi bilmenin baskısını da hissettim. Bu şekilde, son dört yıl beni zaman zaman eşi benzeri görülmemiş eylemlere yönlendiren gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir dönem oldu."
Yine bir başkası gözlemledi:
"Kendime artık ulusal güvenlik politikamızdan sorumlu olmadığımı ve sorumlu olanların - halen görevde ve kilit pozisyonlarda olanların - emekli olan bizlerin çalışmalarına nasıl "not" vereceği konusunda endişelenmeden işlerini yapma fırsatını hak ettiklerini hatırlatıyorum. Bu nedenle, emekli General ve Amirallerin kamusal tartışmalara katılmaları gereken koşullar az sayıda, benzersiz uzmanlığa dayalı ve yapıcı olmalıdır."
Bazıları ise halihazırda görevde olan askeri liderliğin çıkarları ile kurumun kendisi arasında daha ince bir ayrım yapmıştır. Bir katılımcının ifadesiyle, "Uzun vadede kurum için en iyisi ile mevcut kıdemli askeri personel için uygun veya destekleyici olanı dengelemeye çalışıyorum. Daima kurumun uzun vadede en iyisi için hata yaparım."

Öne çıkan bir diğer tema ise kamuya karşı bir yükümlülüğe sahip olmak ve uzmanlık alanlarına giren konularda kamunun bilgisini ve tartışmasını potansiyel olarak zenginleştirmekle ilgiliydi. Biri şöyle diyor: "Sorumluluğumun bir parçasının orduda edindiğim deneyimleri ve ordunun eylemleri hakkında bildiklerimi Amerikan halkını (büyük çoğunluğu askeri deneyimi olmayan ve hükümetin çeşitli eylemlerinin nedenlerini bilmeyen) daha iyi bilgilendirmek için kullanmak olduğuna inanıyorum." Bir diğeri ise şunları ekledi: "Ayrıca, ordunun 'Anayasayı destekleme ve savunma' rolünün güçlendirilmesinin kamusal alanda eğitim gerektirebileceğine, ancak bu diyaloğun hem kayıt içi hem de kayıt dışı olarak gerçeklere dayalı, tarihi ve partizan olmayan bir yaklaşım gerektirdiğine inanıyorum."

Katılımcılardan biri açıkça, kamu yararı ile halihazırda görevde olan askeri liderlik için sonuçları arasındaki gerilimler açısından konuşma kararını çerçevelemiştir. Kendisinin de ifade ettiği gibi:
"Emekli subayların yorumları çoğu zaman söyleme yardımcı olmamaktadır. Ben de şahsen bir Genelkurmay Başkanının ve eski bir Genelkurmay Başkanının emeklilerin kamuoyuna sundukları görüşler hakkında ne düşündüklerini gözlemledim. Bununla birlikte, emekli kıdemli askeri uzmanların kamusal söylemin bir parçası olması gerektiğine inanıyorum. Medeni ve bilgili bir şekilde görüş bildirme hakkını kazanmışlardır."
Ancak yanıtlardaki belki de en belirgin gerilim, Anayasa'yı destekleme ve savunma yeminleriyle ilgiliydi. Ankete katılanlar bu yükümlülüğün bilincinde görünüyordu ve birçoğunun hesaplamalarında bu yükümlülüğün ağır bastığı anlaşılıyordu. Bu durum, katılmış olabilecekleri siyasi faaliyetler için motive edici nedenlere ilişkin sorulara verdikleri yanıtlara da yansımıştır. Genel olarak, emekli bayrak subayları demokratik kurumların önemini, Anayasayı desteklemeyi ve savunmayı ve kişisel ahlaki veya etik inançlarını kamusal katılımlarını değerlendirirken en önemli faktörler olarak sıralamışlardır (bkz. Şekil 5).

Gerçekten de birçoğu Anayasa'ya ettikleri yeminin istisnai durumlarda kamusal söylemde bulunmalarını gerektirdiğini düşünmektedir. Özellikle, hangi olayın seslerini duyurmayı gerekli kıldığını veya kendilerini seslerini duyurmaya en çok yaklaştırdığını sorduğumuzda, yaklaşık beş kişiden ikisi, Haziran 2020'de Lafayette Meydanı'ndaki barışçıl protestocuların zorla dağıtılması gibi son yıllarda meydana gelen olaylara açıkça atıfta bulundu. (72) Toplamda, katılımcıların neredeyse yarısı son birkaç yıldaki siyasi olaylara açıkça veya ima yoluyla atıfta bulunduğunu bildirdi.

Katılımcılardan biri konuşma kararını şu şekilde açıklamıştır:

"Gerçekten de Başkan'ın [Trump'ın] Anayasa'ya saygısızlığı ile bağlantılı olayların doruk noktası, benim konuşmama, bir Op-ed yazmama ve ilk kez bir Adayı alenen desteklememe neden oldu. Başkan'ın Yaz ve Sonbahar aylarında Seçim sonuçlarını kabul edip etmeyeceğini sorgulayan son açıklamaları ve faaliyetleri, "benim Yargıçlarım ve Obama Yargıçları", "benim Generallerim" vb. ifadeleri, Anayasa'ya saygı duymadığını göstermiştir."
Bir başka katılımcı ise kendisini konuşmaya zorlayabilecek baskıları tanımlamıştır: "Eylemler Anayasayı veya Anayasal normları korumaya zarar verdiğinde, ordudan yasadışı, ahlak dışı veya etik olmayan emirleri yerine getirmesi istendiğinde veya ordu aşırı partizan amaçlar için kullanıldığında." Bir başkası ise şunları yazmıştır: "Lafayette Meydanı, ABD Başkanı da dahil olmak üzere hükümet yetkililerinin orduyu iç siyasi güç için malzeme olarak kullanan söylem ve eylemleri. Ve son zamanlarda, POTUS'un seçim sürecini bozmaya yönelik eylemleri, aşırı sağcıları Kongre Binası'na karşı çağırması ve gücü kötüye kullanması."

Katılımcılar genellikle düşüncelerini yeminlerine dayandırmakla birlikte, kararlarını ahlaki ve etik kaygılara dayalı kişisel bir seçim olarak gördüklerini açıklamışlardır. Bir katılımcının açıkladığı gibi, "Anayasal konularda konuşmamın zamanının geldiğini hissettim... ve 'Tarihin doğru tarafında' olmak istedim." Başka bir katılımcı ise kararını şöyle ifade etti: "Emekli subayların kamuoyu önünde konuşmalarına şüpheyle yaklaşmaya devam etsem de, siyasi liderlerin uzun süreli eylemleri, davranışları ve politikaları ulusun üzerine kurulduğu temelleri tehdit ettiğinde, sessiz kalmanın yanlış - görev ihmali - olacağı sonucuna vardım." Bir başkası da şu açıklamayı yaptı:
"Verdiğim ilk yanıtta da belirttiğim gibi, emekli askerlerin kamusal söylemde yer almasının kabul edilebilir ve gerekli olduğu durumlar olduğuna inanıyorum. Anayasamıza veya anayasal normlara, yasalarımıza veya ulusal değerlerimize aykırı partizan faaliyetler söz konusu ise, emekli askerlerin buna müdahil olmasının zorunlu olduğuna inanıyorum."
Son olarak, katılımcılara kamusal siyasi söylemlere katılma ya da katılmama tercihleri konusunda emekli subay arkadaşlarının tepkilerinin ne olduğunu sorduk. Katılımcıların yaklaşık yarısı aldıkları geri bildirimin çoğunlukla olumlu veya destekleyici olduğunu belirtirken, yaklaşık beşte biri aldıkları geri bildirimin karışık olduğunu bildirdi. Bazı katılımcılar "tartışmaya kapalı katı bir perhizi savunan" meslektaşları tarafından kamuoyu önünde yorum yapmaktan caydırılırken, diğerleri emekli meslektaşlarını daha uzlaşmacı bulmuş, "bunu ihtiyaç duyulan bir istisna olarak kabul etmiş" veya meslektaşlarının "kendilerini daha fazla konuşmaya aktif olarak ikna ettiğini" belirtmiştir. Hiçbir katılımcı aldıkları geri bildirimlerin çoğunun olumsuz olduğunu belirtmemiştir. Bu durum muhtemelen emekli bayrak subaylarının aktif hizmetin ardından sürdürdükleri sosyal çevrelerinin bir sonucudur; bu çevrelerde benzer düşüncelere sahip kişilerle akran ağları kurma fırsatı bulunmaktadır.  Dolayısıyla, katılımcılar akran baskısını konuşmaya karar vermelerinde bir faktör olarak belirtmemiş olsalar da, sosyal ağlarındaki üyelerin bu kararlarını sıklıkla onayladıklarını bildirmişlerdir.

Tartışma

Bulgularımız, anket yaptığımız emekli subaylar arasında normlara ilişkin nüanslı bir anlayış olduğunu ortaya koymaktadır. Subayların siyasete katılımını düzenleyen normlara karşı duyarlı olmalarına rağmen, katılımcılarımızın çoğu bu normlara sıkı sıkıya bağlı olmadıklarını belirttiler. Birçoğu, emekli bayrak subaylarını partizan siyasete katılmaktan caydıran norma bağlılıklarını askıya almaya veya nitelendirmeye istekliydi. Açıklamaların çeşitliliği, tüm emekli bayrak subayı konuşmalarının siyasi fırsatçılığın bir sonucu olması gerektiği şeklindeki basit bir varsayımı çürütmektedir. Bazıları ahlaki ve etik kaygılara atıfta bulunurken, diğerleri Anayasa'ya ve demokratik süreçlere saygıya atıfta bulunarak Trump yönetimi sırasında yaşanan pek çok krize ve olağanüstü duruma gönderme yaptı. Bazıları ise normların bir kenara bırakılmasını gerektiren belirli koşullar olduğunu belirtmiştir. Kendi kendine ifade edilen bu izin yapısı, farkındalık eksikliğine atfedilemeyeceği için kayda değerdir. Aktif görevdeki askerler arasındaki pek çok norm ihlali eksik veya sığ sosyalleşme ile açıklanabilir. Ancak, aynı farkındalık eksikliğini subayların en seçkin ve iyi sosyalleşmiş tabakası olan bu emekli bayrak subaylarına atfedemeyiz. Katılımcılarımızın çoğu, emekli subayların kamuoyu önünde siyasi konularla ilgilenme biçimlerine rehberlik eden, dile getirilmeyen bir davranış kuralının var olduğunu kabul etmiş ve birçoğu belirli partizan faaliyetlerden duydukları rahatsızlığı dile getirmiştir. Bununla birlikte, örneklemimizdeki güçlü azınlıklar bu faaliyetlere katıldıklarını ve böylece partizan tarafsızlık normunu bir kenara bıraktıklarını bildirmişlerdir.

Katılımcılarımızın büyük çoğunluğu, birçoğu kamuoyu önünde konuşmaları ya da konuşmaktan kaçınmaları için kendilerine baskı yapan emekli bayrak subayı arkadaşlarından oluşan güçlü akran ağlarına sahip olduklarını belirtirken, karar vermelerinde en az etkili faktör olarak da akran baskısını göstermişlerdir. Bu durum, Griffiths ve Simon'ın kampanya desteklerinin ardındaki motivasyon faktörünün akranlarla kurulan kişisel bağlantılar olduğunu öne süren bulgularıyla tezat oluşturmaktadır. (73) Katılımcılarımızın çoğunluğunun akran baskısının varlığını kabul etmesi, ancak daha sonra bu baskıyı karar vermelerinde etkili olmadığı gerekçesiyle reddetmesi dikkat çekicidir. Ordunun hiyerarşik yapısı göz önüne alındığında, katılımcıların belirttikleri gibi akran baskısına karşı bağışık olmaları mümkün görünmemektedir. Anketimizde verdikleri yanıtlar sosyal arzu edilebilirlik önyargısının bir ürünü olabilir: Katılımcılar, ahlaki ve etik kaygılar, Anayasa'nın desteklenmesi ve savunulması ve demokratik süreçlerin önemi gibi daha yüce motivasyonlar lehine akran baskısının etkisini küçümsemek zorunda hissetmiş olabilirler.

Aynı zamanda, normatif baskıları karar vermelerinde açık bir faktör olarak bildirmemiş olmaları, normun sağlamlığının eksikliğine işaret ediyor olabilir. Bir norm canlı olduğunda, bu normu ihlal etmeyi düşünen bir bireyin toplumsal beklentilere ters düşeceği endişesini dile getirmesi beklenebilir. Görüştüğümüz emekli bayrak subaylarının kendi hesap ve iradelerine göre karar vermekte kendilerini özgür hissettiklerini rahatlıkla ifade etmeleri bu konuda açıklayıcı olabilir. Analizimizden elde ettiğimiz bu bulgu, norm içselleştirmesini anlamak için daha büyük dersler de içeriyor olabilir. Bu bulguları yorumlamanın bir başka yolu da, akran ağlarının kampanya desteklerini, mektup imzalamayı ve diğer siyasi aktivizm biçimlerini mümkün kılmada veya kolaylaştırmada kritik bir rol oynamış olmasına rağmen, emekli bayrak subaylarının siyasi katılım için önceden var olan başka motivasyonları olduğudur. Ne olursa olsun, akran ağlarının emekli bayrak subaylarının siyasi aktivizminde oynadığı rol daha fazla araştırma gerektirmektedir.

Normun Bugünkü Durumunun Değerlendirilmesi

Bu bölümde, ankete katılanların görüşlerini bu makalenin önceki bölümlerinde ortaya konan çerçeve bağlamında analiz ediyoruz. Emekli bayrak subaylarının siyasi aktivizmine çok az sınırlama getirilmesi gerektiğini savunanların aksine, katılımcılarımız arasında partizan söylem ve eylemlerde bulunmaya karşı bir normun var olduğuna ve olması gerektiğine dair güçlü bir destek bulduk. Ancak, buna rağmen, normun sınırları ve bu norma bağlılıklarının kapsamı ve derinliği konusunda büyük bir ihtilaf bulduk.

Genel olarak, çoğu emekli bayrak subayının partizan siyasi faaliyetlerde bulunmaktan rahatsızlık duyduğuna dair bulgularımız - bazıları yine de bu faaliyetlerde bulunduklarını belirtmiş olsalar bile - son 35 yılda emekli bayrak subaylarının siyasi söylem ve kampanya desteklerindeki eğilimlerle birleştiğinde, bu nüfusun siyasi söylemde bulunmasına karşı olan normun tartışmalı olduğunu değerlendiriyoruz. 1980'lerin sonlarından bu yana emekli bayrak subaylarının partizan kampanya desteklerindeki artışa rağmen, adayları destekleyenlerin oranı, yaşayan tüm emekli bayrak subaylarının yaklaşık yüzde 5'i ile oldukça düşük kalmaktadır. (74) Bununla birlikte, son birkaç on yılda destek sayısındaki artış ve 2016'da her iki partinin aday belirleme kongrelerinde konuşan kıdemli emekli bayrak subayları da dahil olmak üzere son desteklerin yüksek profilli doğası, tahminimize göre kampanya desteklerinin önemini artırmaktadır. Bu nedenle, bunları sağlam bir normdan ziyade tartışmalı bir normun göstergeleri olarak değerlendiriyoruz.

Çalışmanın başında belirttiğimiz ve katılımcılarımızın açık uçlu yanıtlarına da yansıdığı üzere, Trump sadece kampanya destekleri açısından değil, aynı zamanda emekli bayrak subaylarının başkanı kamuoyu önünde eleştirme kararlarında da motive edici bir faktör olmuştur. Başkana yönelik kamuoyu eleştirilerinin Trump döneminde zirveye ulaştığı ve gelecek yıllarda bu tür eleştirilerin gerileyebileceği ortaya çıkabilir ve bu da bu faktörü sağlam bir normun göstergesi olarak yeniden değerlendirmemize neden olabilir. Ancak, Trump'tan çok önce 2006 yılında yaşanan "Generallerin İsyanı" ve "Flag Officers 4 America" tarafından Başkan Joe Biden'ı eleştiren açık mektuplar, bunu tartışmalı bir normun devam eden bir göstergesi olarak değerlendirmemize neden olmaktadır. (75)

Son olarak, yakın zamanda yapılan bir anket araştırması, muvazzaf subayların emekli bayrak subaylarının siyasi söylemlerine nasıl baktıkları konusunda fikir vermektedir - bu da normun sağlığına işaret eden bir başka göstergedir. 2009 yılında muvazzaf subaylar arasında yapılan bir ankete katılanların yüzde 68'i emekli generallerin siyasi görüşlerini kamuoyu önünde ifade etmelerinin uygun olduğu ifadesine katıldıklarını ya da kesinlikle katıldıklarını belirtmiştir. Ancak, 2017-2020 yılları arasında ordu subayları arasında yapılan benzer bir ankette, ordu subaylarının yalnızca yüzde 49'u bu ifadeye katılmıştır. (76) Muvazzaf subaylar arasında emekli bayrak subaylarının siyasi konularda konuşmasına verilen desteğin azalması, yüksek profilli kampanya desteklerindeki artışa, 2016 adaylık kongrelerinde emekli bayrak subaylarıyla ilgili gösteriye veya Trump yönetimi sırasında emekli bayrak subaylarının dahil olduğu çeşitli tartışmalara yanıt olabilir. 2009 yılında bu anket sonuçları feshedilmiş bir normu işaret ediyor olabilirdi, ancak daha yeni sonuçlar tartışmalı bir normun daha fazla kanıtıdır.

Sonuç

Yarısından fazlası üç ve dört yıldızlı olan emekli general ve albaylardan oluşan benzersiz anket örneklemimiz, normatif değerlendirmelerin emekli subayların siyasi konularda kamuoyu önünde konuşup konuşmama konusundaki karar verme süreçlerini nasıl etkilediğine dair önemli yeni bilgiler sunmaktadır. Birçoğu 35 ila 40 yıl boyunca orduda görev yapmış olan bu subaylar, partizanlık yapmama normu da dahil olmak üzere mesleki normlar konusunda en bilgili olanlardır. Geçmişte yapılan araştırmalar, subayların sosyalleşme sürecinin zaman aldığını ve hizmet süresinin uzunluğunun ve rütbenin yüksekliğinin genellikle mesleki normlara daha fazla bağlılıkla ilişkili olduğunu göstermiştir. (77) Dahası, bu subayların birçoğu hükümetin en üst kademelerinde görev yapmış, sivil siyasi liderlerle yakın çalışmış ve onlara danışmanlık yapmıştır. Kıdemli emekli bayrak subayları, seçim süreçleri, profesyonel askeri eğitimleri, hizmet süreleri ve mesleki deneyimleri sayesinde, sivil-asker normları ve siyasi hususlar konusunda en sosyalleşmiş ve hassas olanlardır. Bununla birlikte, bu örneklemde bile emekli subayların partizan konuşmalara katılmasına karşı normların tartışmalı olduğunu ve giderek daha da tartışmalı hale geldiğini gösteriyoruz.

Özellikle, örneklemimizdeki kişiler emeklilerin partizan söylemlerine karşı bir normun varlığını algılamış olsalar da, bunun sınırları hakkında sorular yöneltmişler ve bazı durumlarda açıkça ihlal edilmesini desteklemişlerdir. Daha da önemlisi, partizan faaliyetlerin genel olarak yasak olması gerekip gerekmediği konusunda değil, emekli memurların her zaman bu kurala bağlı olması gerekip gerekmediği konusunda anlaşmazlığa düşmüşlerdir. Partizan olmama normlarına saygının muvazzaf ordu içinde daha geniş çapta erozyona uğradığını gösteren diğer anket araştırmaları ile uyumlu olarak, emekli subaylara yönelik anonim anketimizden elde edilen bulgular, bu normların sağlamlığında daha evrensel bir düşüşe işaret ediyor olabilir.

Bu nokta, normun sağlamlığı ve bir normu sürdürmek için pratikte neyin gerekli olduğu hakkında daha geniş bir gözlemi vurguladığı için üzerinde durmaya değerdir. Bir normun bugün canlı ve sağlam olması, gelecekte bir noktada tartışmalı bir norm, hatta ölü bir norm haline gelmeyeceği anlamına gelmez. Derinlemesine içselleştirme, sürekli öğretim, açıklık ve üzerinde mutabık kalınan ve uygulanan iyi belirlenmiş standartlar olmaksızın, sivil-asker normları bozulabilir ve bozulacaktır. Emekli bayrak subayının siyasi konuşma normuna ilişkin modelimizi, norm bağlılığı boyunca bir hareket derecesini gösteren bir süreklilik boyunca sunuyoruz. Anketimizdeki bazı katılımcılar, son olayların siyasi konularda kamuoyu önünde konuşmalarını gerektirdiğini belirterek, normlara bağlılıktan bir defalık sapma gösterdiklerini belirtirken, diğer katılımcılar normatif yorumlarında daha büyük bir akışkanlığı yansıtmaktadır. Ancak bireysel motivasyonları ne olursa olsun, toplamda tekrarlanan norm ihlalleri ve bu ihlallere karşılık olarak asgari düzeyde sosyal onaylamama, bir normu sağlamdan tartışmalı hale getirir ve normun geçersiz hale gelmesine doğru daha fazla bozulma olasılığını artırır.

Sadece bu çalışmadan bile bir normun ne kadar çabuk bozulabileceği ya da tersine, bir normun bozulduktan sonra rehabilite edilmesi için ne kadar zaman gerekebileceği ve hangi eylemlerin gerekebileceği belirsizdir. Emekli bayrak subayının siyasi söylemine ilişkin normun tartışmalı olduğuna dair değerlendirmemiz göz önüne alındığında, bir normun rehabilitasyonu konusu, bu gelişmeyle ilgilenen akademisyenler ve uygulayıcılar tarafından daha fazla dikkat çekmeyi hak etmektedir.

Nihayetinde, örneklemimizdeki emekli bayrak subaylarının savunduğu tutumların ve desteklediği eylemlerin Amerikan siyasetindeki özellikle kırılgan bir anın ürünü mü olduğunu yoksa emekli subay tutum ve davranışlarında daha geniş bir deniz değişiminin habercisi mi olduğunu zaman gösterecek. Ne olursa olsun, günümüzde ABD sivil-asker ilişkilerinin sağlığı konusunda endişe duyan - ve emekli subayların partizanlığa karışmama normunun daha geniş anlamda ordunun partizan olmama etiğinin önemli bir ayağı olduğuna inanan - akademisyenler ve uygulayıcılar için bulgularımız güven verici değildir.

Bu makalede ifade edilen görüşler yazarlara aittir ve ABD Ordusu, Dışişleri Bakanlığı ya da Savunma Bakanlığı'nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

Teşekkür: Peter D. Feaver, Zachary Griffiths, Carrie Lee, Amerikan Siyaset Bilimi Derneği'nin 2022 yıllık konferansı katılımcıları, Silahlı Kuvvetler ve Toplum üzerine Üniversitelerarası Seminer'in 2021 iki yıllık konferansı katılımcıları ve anonim hakemlere yararlı geri bildirimleri ve önerileri için minnettarız.

Risa A. Brooks, Michael A. Robinson, Heidi Urben,  Cilt 7, Sayı 1 Kış 2023/2024, Texas National Securyt Review (TNSR) Dergisi

(Risa Brooks, Marquette Üniversitesi'nde Allis-Chalmers Siyaset Bilimi Profesörü olarak görev yapmaktadır. Michael A. Robinson aktif görevde bir ordu stratejisti ve Georgetown Üniversitesi Edmund A. Walsh Dış Hizmet Okulu Güvenlik Çalışmaları Programı'nda yardımcı doçenttir. Dangerous Instrument kitabının yazarıdır: Political Polarization and U.S. Civil-Military Relations (Oxford University Press, 2022) adlı kitabın yazarıdır. Heidi A. Urben, Georgetown Üniversitesi Edmund A. Walsh Dış Hizmet Okulu Güvenlik Çalışmaları Programı'nda uygulama profesörü ve dış eğitim ve sosyal yardım direktörüdür. Party, Politics, and the Post-9/11 Army (Cambria Press, Kasım 2021) adlı kitabın yazarıdır.)

Eyüp Kaan, 07.03.2024, Sonsuz Ark, Çevirmen Yazar, Sonsuz Ark Çevirileri


Eyüp Kaan Yazıları(*) Bayrak Subayı: Amerika Birleşik Devletleri Ordusu, Hava Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri'nde "bayrak subayı" terimi genellikle kendi komutanlık bayraklarını dalgalandırma yetkisine sahip tüm general subaylara uygulanır - örn, Tuğgeneral veya maaş derecesi O-7 ve üstü. Kanun gereği, Birleşik Devletler Kanunu Başlık 10, genel subaylar ve bayrak subayları arasında bir ayrım yapar (Ordu, Deniz Piyadeleri ve Hava Kuvvetleri için genel subay; Donanma ve Sahil Güvenlik için bayrak subayı). Denizci olmayan subaylar genellikle bayraklarını karargahlarından, gemilerinden veya araçlarından, tipik olarak sadece mevcut en kıdemli subay için dalgalandırırlar.

Ek: Anket Aracı
 

Dipnotlar:
 1. David Cloud, Eric Schmitt ve Thom Shanker, "Rumsfeld Faces Growing Revolt by Retired Generals," New York Times, 13 Nisan 2006, https://www.nytimes.com/2006/04/13/washington/rumsfeld-faces-growing-revolt-by-retired-generals.html.
 2. Risa Brooks ve Michael A. Robinson, "Generaller Konuşsun mu? Retired Officer Dissent and the June 2020 George Floyd Protests," War on the Rocks, 9 Ekim 2020, https://warontherocks.com/2020/10/let-the-generals-speak-retired-officer-dissent-and-the-june-2020-george-floyd-protests/.
 3. Zachary Griffiths ve Olivia Simon, "Not Putting Their Money Where Their Mouth Is: Retired Flag Officers and Presidential Endorsements," Armed Forces & Society 47, no. 3 (2021): 480–504, https://doi.org/10.1177/0095327x19889982.
 4. Nicole Deitelhoff ve Lisbeth Zimmermann, "Norms Under Challenge: Unpacking the Dynamics of Norm Robustness," Journal of Global Security Studies 4, no. 1 (2019): 6, https://doi.org/10.1093/jogss/ogy041.
 5. Michael A. Robinson, Lindsay P. Cohn ve Max Z. Margulies, "Dissents and Sensibility: Conflicting Loyalties, Democracy, and Civil-Military Relations," içinde Amerikan Sivil-Asker İlişkilerini Yeniden Düşünmek: Ordu, Toplum, Siyaset ve Modern Savaş, ed. Lionel Beehner, Risa Brooks ve Daniel Maurer (New York: Oxford University Press, 2021), 63-84.
 6. Uyum, norm gücünün veya "ilkesel bir fikirle ilgili kolektif beklentilerin kapsamının" bir göstergesidir. Bakınız Michal Ben-Josef Hirsch ve Jennifer M. Dixon, "Conceptualizing and Assessing Norm Strength in International Relations," European Journal of International Relations 27, no. 2 (2021): 521–47, https://doi.org/10.1177/1354066120949628.
 7. Norm sağlamlığının bir ölçüsü olarak geçerlilik kavramı hakkında bakınız Deitelhoff ve Zimmermann, "Norms Under Challenge".
 8. Bunlar, bir normun belirli bir bağlamda geçerli olup olmadığının tartışıldığı "uygulama" çekişmesi olarak adlandırılır. Dietelhoff ve Zimmerman'ın aktardığı üzere, normların uygulanabilirliği üzerine yapılan tartışmaların normların sağlamlığını mı gösterdiği yoksa "normları sulandırmak için bir arka kapı stratejisi mi olduğu" üzerine bir tartışma vardır. Dietelhoff ve Zimmerman, "Norms Under Challenge," 11.
 9. Brooks ve Robinson, "Let the Generals Speak?"; Steve Corbett ve Michael J. Davidson, "The Role of the Military in Presidential Politics," Parameters 39, no. 4 (2009): 58-72, https://doi.org/10.55540/0031-1723.2497; Charles J. Dunlap Jr., "Should Retired Servicemembers Be Subject to Military Jurisdiction? A Retiree's Perspective," Lawfire, 16 Şubat 2019, https://sites.duke.edu/lawfire/2019/02/16/should-retired-servicemembers-be-subject-to-military-jurisdiction-a-retirees-perspective/; Peter D. Feaver, "We Don't Need Generals to Become Cheerleaders at Political Conventions," Foreign Policy, 29 Temmuz 2016, https://foreignpolicy.com/2016/07/29/we-dont-need-generals-to-become-cheerleaders-at-political-conventions/; Chris Gelpi, "Retired Generals Are People Too!" Duck of Minerva, 9 Ağustos 2016, https://www.duckofminerva.com/2016/08/retired-generals-are-people-too.html; James Golby, et al., "Brass Politics: How Retired Military Officers Are Shaping Elections," Foreign Affairs, 5 Kasım 2012, https://www.foreignaffairs.com/articles/2012-11-05/brass-politics; Rick Houghton, "The Law of Retired Military Officers and Political Endorsements: A Primer," Lawfare, 3 Ekim 2016, https://www.lawfareblog.com/law-retired-military-officers-and-political-endorsements-primer; Richard H. Kohn, "General Elections: The Brass Shouldn't Do Endorsements," Washington Post, 19 Eylül 2000; Michael O'Hanlon, "Civil-Military Relations and the 2016 Presidential Race," Las Vegas Sun, 15 Ağustos 2016, https://lasvegassun.com/news/2016/aug/15/civil-military-relations-and-the-2016-presidential/; Heidi Urben, "Generals Shouldn't Be Welcome at These Parties: Stopping Retired Flag Officer Endorsements," War on the Rocks, 27 Temmuz 2020, https://warontherocks.com/2020/07/generals-shouldnt-be-welcome-at-these-parties-stopping-retired-flag-officer-endorsements/; Griffiths, Zachary, "Let's Use Peer Pressure to End Political Endorsements by Retired Generals," Defense One, 18 Şubat 2020, https://www.defenseone.com/ideas/2020/02/use-peer-pressure-stop-retired-generals-making-political-endorsements/163034/.
 10. Silahlı Kuvvetler Mensuplarının Siyasi Faaliyetleri, ABD Savunma Bakanlığı, DOD Direktifi 1344.10, 2008, https://www.esd.whs.mil/Portals/54/Documents/DD/issuances/dodd/134410p.pdf.
 11. Eski Savunma Bakanlığı Üst Düzey Yetkililerinin Lobicilik Faaliyetlerinin Yasaklanması, ABD Savunma Bakanlığı, DOD Talimatı 1000.32, 2020, https://www.esd.whs.mil/Portals/54/Documents/DD/issuances/dodi/100032p.PDF?ver=2020-03-26-142804-367.
 12. Bizim "norm" terimini kullanımımız Legro'nun "aktörlerin uygun davranışlarına ilişkin kolektif anlayışlar" ve Finnemore ve Sikkink'in "belirli bir kimliğe sahip aktörler için uygun davranış standardı" tanımlarıyla tutarlıdır. Bakınız Jeffrey W. Legro, "Hangi Normlar Önemlidir? Revisiting the 'Failure' of Internationalism," International Organization 51, no. 1 (Winter 1997): 31-63, https://www.jstor.org/stable/2703951; ve Martha Finnemore ve Kathryn Sikkink, "International Norm Dynamics and Political Change," International Organization 52, no. 4 (Sonbahar 1998): 887–917, https://www.jstor.org/stable/2601361.
 13. Kohn, "Genel Seçimler."
 14. Dunlap, "Should Retired Servicemembers Be Subject to Military Jurisdiction?"; Richard Swain, "Reflection on an Ethic of Officership," Parameters 37, no. 1 (Spring 2007): 4-22, https://press.armywarcollege.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2348&context=parameters.
 15. David Barno ve Nora Bensahel, "How to Get Generals Out of Politics," War on the Rocks, 27 Eylül 2016, https://warontherocks.com/2016/09/how-to-get-generals-out-of-politics/ ; Eliot Cohen, "General Malaise," Wall Street Journal, 4 Ağustos 2004, https://www.wsj.com/articles/SB109157496351782215; Martin E. Dempsey ve Martin, "Keep Your Politics Private, My Fellow General and Admirals," Defense One, 1 Ağustos 2016, https://www.defenseone.com/ideas/2016/08/keep-your-politics-private-my-fellow-generals-and-admirals/130404/; Feaver, "We Don't Need Generals to Become Cheerleaders at Political Conventions"; Kohn, "General Elections."
 16. Peter D. Feaver, Hizmetiniz için Teşekkürler: The Causes and Consequences of Public Confidence in the Military (New York: Oxford University Press, 2023); Ronald R. Krebs, Robert Ralston, ve Aaron Rapport, "No Right to Be Wrong: What Americans Think About Civil-Military Relations," Perspectives on Politics 21, no. 2 (2023): 606–24, https://doi.org/10.1017/S1537592721000013.
 17. Cohen, "General Malaise;" Feaver, "Generallerin Siyasi Kongrelerde Amigo Olmasına İhtiyacımız Yok;" Dempsey, "Siyasetinizi Gizli Tutun."
 18. Jason Dempsey, Bizim Ordumuz: Soldiers, Politics, and American Civil-Military Relations (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2010).
 19. Lawrence F. Kaplan, "Officer Politics," The New Republic, 13 Eylül 2004, https://newrepublic.com/article/75794/officer-politics.
 20. M.L. Cavanaugh, "Enough with Political Endorsements from Retired Military Officers," War on the Rocks, 27 Kasım 2017, https://warontherocks.com/2017/11/enough-political-endorsements-retired-military-officers/; Dempsey, "Keep Your Politics Private, My Fellow General and Admirals".
 21. John M. Shalikashvili, "Old Soldiers Don't Have to Fade Away," Wall Street Journal, 17 Ağustos 2004, https://www.wsj.com/articles/SB109270495423893159.
 22. David Evans, "Crowe Endorsement of Clinton Raises More than Eyebrows," Chicago Tribune, 25 Eylül 1992, https://www.chicagotribune.com/news/ct-xpm-1992-09-25-9203270346-story.html.
 23. Gelpi, "Retired Generals Are People Too!"; O'Hanlon, "Civil-Military Relations and the 2016 Presidential Race."
 24. Jeffrey E. Baker, "The Role of Retired Senior Officers," The War Room, 29 Ocak 2021, https://warroom.armywarcollege.edu/articles/ret-sr-officers/.
 25. Baker, "The Role of Retired Senior Officers;" Corbett ve Davidson, "The Role of the Military in Presidential Politics" Gelpi, "Retired Generals Are People Too!"; O'Hanlon, "Civil-Military Relations and the 2016 Presidential Race".
 26. Carol D. Leonnig ve Dan Lamothe, "How Mattis Reached His Breaking Point - and Decided to Speak Out Against Trump," Washington Post, 5 Haziran 2020, https://www.washingtonpost.com/politics/how-mattis-reached-his-breaking-point--and-decided-to-speak-out-against-trump/2020/06/05/6aafd548-a69e-11ea-bb20-ebf0921f3bbd_story.html; William H. McRaven, "Revoke My Security Clearance Too, Mr. President," Washington Post, 16 Ağustos 2018, https://www.washingtonpost.com/opinions/revoke-my-security-clearance-too-mr-president/2018/08/16/8b149b02-a178-11e8-93e3-24d1703d2a7a_story.html?noredirect=on; Kori Schake, "McRaven's Rousing Protest: Sivil-Asker ve Demokratik Normlar Gerilim İçinde mi?" War on the Rocks, 18 Ağustos 2018, https://warontherocks.com/2018/08/mcravens-rousing-protest-are-civil-military-and-democratic-norms-in-tension/.
 27. Finnemore ve Sikkink, "Uluslararası Norm Dinamikleri ve Siyasi Değişim".
 28. Tartışma için bakınız Deitelhoff ve Zimmerman, "Norms Under Challenge," 4-5; Diana Panke ve Ulrich Petersohn, "Why International Norms Disappear Sometimes," European Journal of International Relations 18, no. 4 (2012): 719­42, https://doi.org/10.1177/1354066111407690.
 29. İhtilafın bir göstergesi olarak norm ihlallerinin nasıl algılandığının önemi hakkında bakınız Richard Price, "Detecting Ideas and Their Effects," Oxford Handbook of Contextual Political Analysis içinde, ed. Robert Goodwin ve Charles Tilly (Oxford: Oxford University Press, 2006), 252-65; Frederick Kratochwil ve John Ruggie, "International Organization: A State of the Art on the Art of the State," International Organization 40, no. 4 (Sonbahar 1986): 753–75, https://jstor.org/stable/2706828.
 30. Norm ölümü araştırmacıları genellikle norm ölümünün temel ölçütü olarak uyumsuzluğu vurgular, ancak bazıları normların sadece var olmaya çalışmadığını, daha çok değiştirildiğini veya yeniden yorumlandığını da öne sürmüştür. Emeklilerin siyasi katılımda bulunmama normunun, katılım türleri arasında ayrım yapan veya beklentileri başka şekillerde yeniden tanımlayan yeni bir varyantının ortaya çıkması mümkündür, ancak henüz bu tür sistematik değişikliklere dair yeterli kanıtımız yok. Ancak bu konu gelecekte incelenmeyi hak etmektedir. Geleneksel norm ölümü literatürü ve yerine geçme olasılığı hakkında iyi bir tartışma için bakınız Sarah V. Percy ve Wayne Sandholtz, "Why Norms Rarely Die," European Journal of International Relations 28, no. 4 (2022), 934-54, https://doi.org/10.1177/13540661221126018.
 31. Finnemore ve Sikkink, "International Norm Dynamics and Political Change," 904.
 32. Ole R. Holsti, "A Widening Gap Between the U.S. Military and Civilian Society? Some Evidence, 1976-96," Uluslararası Güvenlik 23, no. 3 (Kış 1998-1999): 10–12, https://doi.org/10.2307/2539337.
 33. Holsti, "A Widening Gap Between the U.S. Military and Civilian Society?"
 34. Holsti, "A Widening Gap Between the U.S. Military and Civilian Society?"
 35. Holsti, "A Widening Gap Between the U.S. Military and Civilian Society?"
 36. Thomas E. Ricks, "The Widening Gap Between Military and Society," The Atlantic, Temmuz 1997, https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1997/07/the-widening-gap-between-military-and-society/306158/; Peter D. Feaver ve Richard H. Kohn, Soldiers and Civilians: The Civil-Military Gap and American National Security (Cambridge, MA: MIT Press, 2001).
 37. Subayların partizan kimlikleri hakkında fikir veren anketlere ek olarak, Federal Seçim Komisyonu verileri de üst düzey subayların kampanya katkılarına ışık tutmaktadır. Golby, 1977'den 2002'ye kadar atanan 382 dört yıldızlı subay arasında 240 subayın Cumhuriyetçi adaylara mali kampanya katkısında bulunduğunu, buna karşılık Demokratlara kampanya bağışı yapanların sayısının sadece 53 olduğunu tespit etmiştir. Bkz: James T. Golby, "Görev, Onur...Parti? Ideology, Institutions, and the Use of Military Force," (Doktora tezi, Stanford Üniversitesi, 2011), https://stacks.stanford.edu/file/druid:jw856qf5672/Golby%20Dissertation%20%28Final%29-augmented.pdf.
 38. Hugh Liebert ve James Golby, "Midlife Crisis: All-Volunteer Force at 40," Armed Forces & Society 43, no. 1 (2017): 115-38, https://doi.org/10.1177/0095327X16641430; Dempsey, Our Army; Heidi A. Urben, Party, Politics, and the Post-9/11 Army (Amherst, NY: Cambria Press, 2021); Trent J. Lythgoe, "Are the U.S. Military's Nonpartisan Norms Eroding?" Armed Forces & Society 49, no. 2 (2023): 310–29, https://doi.org/10.1177/0095327X211072892.
 39. John R. Petrocik, "Issue Ownership in Presidential Elections, with a 1980 Case Study," American Journal of Political Science 40, no. 3 (1996): 825–50, https://doi.org/10.2307/2111797.
 40. Noah Gordon, "How Republicans Got Their Groove Back on Security," The Atlantic, 29 Ekim 2014, https://www.theatlantic.com/politics/archive/2014/10/how-republicans-got-their-groove-back-on-security/381949/.
 41. Heidi A. Urben, Ulusal Savunmada Konu Sahipliği: Understanding Origins and Predicting Future Trends (yayınlanmamış el yazması, 30 Nisan 2008).
 42. Cumhuriyetçi Parti'nin ulusal savunma konusunu sahiplenmesinin 1990'lardan bu yana oldukça kalıcı olduğunu belirtmek gerekir. Demokrat Parti 11 Eylül sonrası savaşlar sırasında ve yine Trump yönetimi ve Ukrayna'da devam eden savaş sırasında bazı ilerlemeler kaydederken, Cumhuriyetçi Parti ulusal savunma konusunda heterodoks pozisyonlarla kuşatılmıştır. Yine de 2020 gibi geç bir tarihte, Cumhuriyetçilerin ordu içinde savunma konusunu sahiplendiğine dair çok sayıda kanıt gördük. Hizmet akademisi öğrencileri arasında yapılan bir ankette, kendini Cumhuriyetçi olarak tanımlayanlar (yüzde 53), kendini Demokrat olarak tanımlayanlara (yüzde 13) kıyasla, bir partinin ulusal güvenlik konusunda daha iyi kararlar verdiğine katılma olasılığı daha yüksekti. Bakınız Risa A. Brooks, Michael A. Robinson ve Heidi A. Urben, "What Makes a Military Professional? Evaluating Norm Socialization in West Point Cadets," Armed Forces & Society 48, no. 4 (Ekim 2022): 735-1005, https://doi.org/10.1177/0095327X211026355.
 43. Colin L. Powell, Joseph E. Persico ile birlikte, My American Journey (New York: Random House, 1995), 149.
 44. Jeffrey P. Kimball, "The Stab-in-the-Back Legend and the Vietnam War," Armed Forces & Society 14, no. 3 (Bahar 1988): 433-58, https://jstor.org/stable/45305005; Mara E. Karlin, The Inheritance: America's Military After Two Decades of War (Washington, DC: Brookings Institution Press, 2021).
 45. Colin L. Powell, "Why Generals Get Nervous," New York Times, 8 Ekim 1992, https://www.nytimes.com/1992/10/08/opinion/why-generals-get-nervous.html.
 46. Heidi Urben ve Peter D. Feaver, "The Consequential Chairman: How Colin Powell Changed Civil-Military Relations," Foreign Affairs, 27 Ekim 2021, https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-10-27/consequential-chairman.
 47. "Military and National Defense," Gallup, erişim tarihi 15 Kasım 2023, https://news.gallup.com/poll/1666/military-national-defense.aspx.
 48. Golby, Dropp ve Feaver, Askeri Kampanyalar: Gazilerin Destekleri ve Başkanlık Seçimleri.
 49. Kohn, "Genel Seçimler."
 50. Stephen Dinan, "Retired Top Military Brass Push for Romney," Washington Times, 4 Kasım 2012, https://www.washingtontimes.com/blog/inside-politics/2012/nov/4/retired-top-military-brass-push-romney/.
 51. Feaver, "Generallerin Siyasi Kongrelerde Amigo Olmasına İhtiyacımız Yok."
 52. Tommy Franks, "Text of Remarks Made by General Tommy Franks," New York Times, 2 Eylül 2004, https://www.nytimes.com/2004/09/02/politics/campaign/text-of-remarks-made-by-general-tommy-franks.html; Wesley Clark, "General Wesley Clark's Speech at the Democratic National Convention," PBS News Hour, 29 Temmuz 2004, https://www.pbs.org/newshour/show/general-wesley-clarks-speech-at-the-democratic-national-convention.
 53. William J. Crowe, Jr., David Chanoff ile birlikte, The Line of Fire: From Washington to the Gulf, the Politics and Battles of the New Military (New York: Simon and Schuster, 1993), 343; Corbett ve Davidson, "The Role of the Military in Presidential Politics," 68.
 54. Griffiths ve Simon, "Not Putting Their Money Where Their Mouth Is."
 55. Peter M. Erickson, "Inescapable: Polarization, Prestige, and the U.S. Military in Politics," (Ph.D. diss., University of Wisconsin-Madison, 2022), https://depot.library.wisc.edu/repository/fedora/1711.dl:DHFJQXSP2GVCH8Z/datastreams/REF/content; Brianna Kablack, et al., "The Military Speaks Out: Görevdeki ve Emekli ABD Askeri Liderlerinin Trump Yönetimi Hakkındaki Görüşleri," New America, 19 Ocak 2021, https://www.newamerica.org/international-security/blog/military-speaks-out/.
 56. Robinson, Dangerous Instrument.
 57. Robinson, Dangerous Instrument, 159.
 58. Michael G. Mullen, "Ulusal Savunma Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Yaptığı Konuşma," Washington, DC, 11 Haziran 2009; Martin E. Dempsey, "Sivil-Asker İlişkileri ve Silah Mesleği," National Guard, 25 Haziran 2012, https://www.nationalguard.mil/News/Article-View/Article/575759/the-importance-of-maintaining-trust-civil-military-relations-and-the-profession/.
 59. Brian MacQuarrie, "Geçen Yıl Ülkenin En Üst Düzey Askeri Görevlisiydi. Şimdi Güney Kıyısında Emekli," Boston Globe, 6 Eylül 2020, https://www.bostonglobe.com/2020/09/06/metro/last-year-he-was-countrys-top-military-officer-now-he-is-retired-south-shore/; Joseph F. Dunford, Jr, Graham Allison ve Jonah Glick-Unterman, "Guardians of the Republic: Only a Nonpartisan Military Can Protect American Democracy," Foreign Affairs, 5 Ocak 2023, https://www.foreignaffairs.com/united-states/guardians-republic.
 60. Kablack, ve diğerleri, "Ordu Konuşuyor."
 61. Mike Mullen, "I Cannot Remain Silent," The Atlantic, 2 Haziran 2020, https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/06/american-cities-are-not-battlespaces/612553/.
 62. Urben, Party, Politics, and the Post-9/11 Army, 148.
 63. Griffiths ve Simon, "Not Putting Their Money Where Their Mouth Is."
 64. James Golby, Kyle Dropp ve Peter Feaver, Military Campaigns: Veterans' Endorsements and Presidential Elections, Center for New American Security, 2012, https://www.jstor.org/stable/resrep06441; Feaver, Hizmetiniz için Teşekkürler.
 65. Robinson, Dangerous Instrument: Siyasi Kutuplaşma ve ABD Sivil-Askeri.
 66. Anketi Qualtrics platformu aracılığıyla Georgetown Üniversitesi Kurumsal İnceleme Kurulu Çalışma Kimliği STUDY00003129 altında uyguladık. Anket aracının bir kopyası Ek A'da mevcuttur.
 67. Urben, Parti, Siyaset ve 11 Eylül Sonrası Ordu.
 68. Erickson, "Inescapable."
 69. Robinson, Cohn ve Margulies, "Dissents and Sensibility".
 70. Robinson, Cohn ve Margulies, "Dissents and Sensibility"; Pauline Shanks Kaurin, On Obedience: Contrasting Philosophies for the Military, Citizenry, and Community (Annapolis, MD: Naval Institute Press, 2020).
 71. Konuşanlar için bu temalar kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda da yankı buldu. Daniel Maurer, "The Generals' Constitution," Just Security, 9 Haziran 2020, https://www.justsecurity.org/70674/the-generals-constitution/.
 72. Rebecca Tan ve diğerleri, "Trump 'Kanunsuzluğu' Bitirmeye Söz Vermeden Önce, Federal Memurlar Beyaz Saray Dışında Protestocularla Yüzleşiyor," Washington Post, 2 Haziran 2020, https://www.washingtonpost.com/local/washington-dc-protest-white-house-george-floyd/2020/06/01/6b193d1c-a3c9-11ea-bb20-ebf0921f3bbd_story.html.
 73. Griffiths ve Simon, "Not Putting Their Money Where Their Mouth Is."
 74. Griffiths ve Simon, "Not Putting Their Money Where Their Mouth Is."
 75. Paula Thornhill, "Bu Mektubu Önemsemeli miyiz?" Defense One, 14 Mayıs 2021, https://www.defenseone.com/ideas/2021/05/should-we-care-about-letter/174041/.
 76. Urben, Parti, Siyaset ve 11 Eylül Sonrası Ordu, 148.
 77. Brooks, Robinson ve Urben, "What Makes a Military Professional?"; Urben, Party, Politics, and the Post-9/11 Army.


Sonsuz Ark'tan

 1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
 2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
 3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
 4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.


Seçkin Deniz Twitter Akışı