14 Ekim 2014 Salı

SA933/ TG61: BMGK’nın 2170 Sayılı IŞİD Kararı

2170 (2014) Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı: Irak ve Suriye’de Bulunan Aşırılıkçı Gruplar tarafından Gerçekleştirilen Yoğun ve Geniş Çaplı İnsan Hakları İhlalleri’nin Kınanması
BM GÜVENLİK KONSEYİ, 7242.TOPLANTI

Uluslar arası barış ve güvenliğe Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD), el-Nusra Cephesi (NC) ve el-Kaide ile bağlantılı diğer tüm şahıslar, gruplar, girişim ve oluşumlar tarafından yöneltilen süregelen tehdide endişeyle işaret ederken ve bu tehdidin bütün boyutlarına yönelik kararını doğrularken,

“Birleşmiş Milletler Beyannamesi Bölüm VII kararlarına göre hareket ederek,

“1.  IŞİD ve onun şiddet içeren aşırılıkçı ideolojisi ve terörist eylemlerine ve onun tarafından sürdürülen yoğun, sistematik ve yaygın insan hakları ihlalleri ve uluslar arası insani hukuka yönelik işlediği suçlar dolayısıyla şiddetli esef ve kınamalarını bildirir;

“2.  Sivillerin ayırt edilmeksizin öldürülmesini ve kasten hedef alınmasını; sayısız mezalim, kitlesel infaz ve askerleri de kapsayacak şekilde hukuk dışı öldürmeleri; dini temelleri veya inancı nedeniyle bireylere ve tüm topluma yönelik işkenceleri; sivillerin kaçırılmasını, azınlık grup üyelerinin zorla yerinden çıkarılmasını; çocukların öldürülmesi ve sakat bırakılmasını; çocukların askere alınması ve kullanılmasını; tecavüz veya farklı şekillerde cinsel şiddeti; keyfi tutuklamaları; okullara ve hastanelere yönelik saldırıları; kültürel ve dini yapıların tahrip edilmesini; ekonomik, sosyal ve kültürel hakların kullanımının engellenmesini ki bunlara özellikle Suriye’deki Rakka, Deyr ez Zor, Halep ve İdlib bölgelerinde ve Kuzey Irak’ta özellikle Tamim, Selahaddin ve Ninova eyaletlerindeki eğitim haklarının engellenmesi de dâhil olmak üzere şiddetle kınar; 

“3.  Herhangi bir sivil topluma karşı sahip oldukları etnik veya politik kimlikleri, din veya inançları sebebiyle yöneltilecek yaygın veya sistematik saldırıların insanlık aleyhinde işlenmiş bir suç oluşturacağını hatırlatır; IŞİD, el-Nusra Cephesi (NC) ve el-Kaide ile bağlantılı diğer tüm şahıs, grup, girişim ve oluşumların insan hakları ihlallerinden ve uluslar arası insani hukuka yönelik işlenen suçlardan dolayı sorumlu tutulacaklarının hüküm altına alınması gerekliliğini vurgular; tüm tarafları bu tür suç ve ihlalleri engellemeleri yönünde teşvik eder;

“4.  IŞİD, el-Nusra Cephesi (NC) ve el-Kaide ile bağlantılı diğer tüm şahıslar, gruplar, girişim ve oluşumlardan tüm şiddet ve terörist eylemlerini sonlandırmaları ve en kısa sürede silahsızlanarak dağılmaları talebinde bulunur;

“5.  Bütün devletleri, karar 1373 (2001) gereğince, terör eylemlerini icra eden, organize eden ve destekleyen IŞİD ve el-Nusra Cephesi’ni (NC) de kapsayacak şekilde, el-Kaide ile bağlantılı tüm şahıs, grup, girişim ve oluşumları bulma ve adalete teslim etme çabalarına yönelik işbirliğine teşvik eder ve bu bağlamda bölgesel işbirliğinin önemini vurgular;  

“6.   Aşırılıkçılık ve gerek şahıslar gerekse de IŞİD, el-Nusra Cephesi ve el-Kaide ile bağlantılı oluşumlar tarafından ortaya konan hoşgörüsüzlük tarafından motive edilen terörist saldırıların kışkırtılmasına karşı koyma ve eğitim kurumları ile kültürel ve dini kurumların teröristler ve destekleyenleri tarafından yıkılmasına engel olma ile ilgili, yükümlülüğü altında bulundukları uluslar arası kanun gereğince gerekli ve uygun tedbirlerin alınması noktasında bütün devletlere yönelik çağrısını yineler;

Yabancı Terörist Savaşçılar

“7. IŞİD, el-Nusra Cephesi ve El-Kaide’nin yabancı terörist savaşçıları ile bağlantıları bulunan diğer tüm şahıs, grup, girişim ve oluşumların, varlıkları çatışmanın artmasına ve radikalleşmenin şiddetlenmesine yol açan yeni savaşçıları bünyesine katma faaliyetlerini kınar; IŞİD ve diğer terörist gruplarla bağlantılı tüm yabancı terörist savaşçıların bir an önce geri çekilmesini talep eder; IŞİD, el-Nusra Cephesi ve yaptırım altında bulunan el-Kaide rejimine bağlı el-Kaide örgütü ile ilişkili tüm diğer şahıs, grup, girişim ve oluşumları ki bunlara IŞİD ve el-Nusra Cephesine yabancı terörist savaşçıların katılımı için finans ve diğer imkânları sağlayanlar da dâhildir, yaptırım listesine almaya hazır olduğunu ifade eder; 

“8.  Bütün üye ülkelere IŞİD, el-Nusra Cephesi ve el-Kaide ile bağlantılı diğer tüm şahıs, grup, girişim ve oluşumlarla ilişkili yabancı terörist savaşçıların geçişine karşı önlemler almaları ve onları yürürlükte bulunan uluslararası kanun uyarınca yargı önüne çıkarmaları çağrısında bulunur; üye ülkelere, teröristlerin veya terörist grupların hareketlerini yürürlükte bulunan uluslar arası kanun uyarınca etkin sınır kontrolleri gerçekleştirerek önlemeleri ve bu bağlamda etkin bir şekilde bilgi paylaşımı, teröristlerin ve terörist grupların bölgelere giriş ve çıkışlarını ve teröristlere silah ve onları destekleyecek şekilde finans sağlanmasını önlemek amacıyla yönetimler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusundaki yükümlülüklerini hatırlatır;

“9.  Bütün üye ülkeleri, bölgelerinde bulunan ve yabancı savaşçı olma ve şiddete yönelik radikalleşme tehlikesi altında bulunan şahısları IŞİD, el-Nusra Cephesi ve el-Kaide ile bağlantılı tüm şahıs, grup, girişim ve oluşumlara destek veya savaş amaçlı katılım amacıyla Suriye ve Irak’a gitmemeleri için ikna etmeleri noktasında destekler; 
 
“10.  Devletlerin IŞİD, el-Nusra Cephesi ve el-Kaide ile bağlantılı tüm şahıs, grup, girişim ve oluşumlara topraklarından veya kendi toprakları dışındaki uyruklardan doğrudan veya dolaylı olarak tedarik, satış veya transferin engellenmesi veya deniz ya da hava taşıtlarının kullanımı, silah ve cephane, askeri taşıtlar ve ekipmanı, paramiliter ekipman veya bunlara ait yedek parçaların temini, askeri aktiviteler ile ilgili teknik destek, yardım veya eğitimin engellemesine dair kararını ve bununla birlikte silah trafiğiyle ilgili bilgi alışverişinin güçlendirilmesi ve hızlandırılması; ulusal, yerel, bölgesel ve uluslar arası seviyede koordinasyon çalışmalarının genişletilmesi amacıyla yöntemler geliştirilmesi çağrısını teyit eder;   

Terörist Finansmanı

“11.  Bütün devletlerin terörist eylemlerin finansmanını engellemesi ve yasaklaması, terörist gruplara yeni savaşçıların katılımını yasaklaması, terörist eylemlere silah aktarımını kesmelerini de kapsayacak şekilde, eylemlere dâhil olan oluşum ve şahıslara doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir şekilde destek verilmesinden kaçınmaları konusundaki karar 1373 (2001)’i ve özelde diğer kararlarını teyit eder;

“12. Bütün devletlerin IŞİD, el-Nusra Cephesi ve el-Kaide ile bağlantılı tüm şahıs, grup, girişim ve oluşumlar yararına yurttaşları veya bölgeleri içindeki şahıslar tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak para, mali varlık veya ekonomik kaynak aktarımını engelleyecekleri yönündeki karar 2161 (2014) ile belirlenen hükmünü hatırlatır; ve karar 1373 (2001) ile belirlenen, bütün devletlerin bölgelerinde bulunan yurttaş veya diğer şahısların, doğrudan veya dolaylı olarak para, mali varlık veya ekonomik kaynakları veya finansal ya da benzeri yardımları, terörist eylemlere kasteden veya kastetmeye teşebbüs eden veya yardım eden veya bu eylemlerde rol alan şahıslara ya da bu şahıslar tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol edilen oluşumların yararına veya bu şahısların tarafında veya onların verdikleri emir doğrultusunda hareket eden şahıs ve oluşumlara aktarımını yasaklayacakları yönündeki hükmünü teyit eder;  
    
 “13.  IŞİD, el-Nusra Cephesi ve el-Kaide ile bağlantılı tüm şahıs, grup, girişim ve oluşumlar tarafından kontrol edilen petrol sahaları veya ilişkin altyapı tesislerinden elde edilen gelirin, yeni savaşçıların katılımının desteklenmesi ve terörist eylemleri gerçekleştirmeye yönelik operasyonel kapasitelerinin artırılması amacıyla kullanıldığını endişeyle vurgular;

 “14.   IŞİD, el-Nusra Cephesi ve el-Kaide ile bağlantılı tüm şahıs, grup, girişim ve oluşumlar ile doğrudan ya da dolaylı olarak gerçekleştirilen ticari anlaşmaları kınar ve bu tür anlaşmaların Komite tarafından karar 1267 (1999) ve karar 1989 (2011) uyarınca belirlenmiş oluşumlara mali yardım sağlayabileceğini ve bunun da Komite’yi yeni yaptırım listesi düzenlemeye sevk edeceğini tekrarlar; 

 “15.  Bütün üye ülkelerin, yurttaşları ve bölgeleri içinde yer alan şahıslar tarafından Komite tarafından belirlenmiş kişilere veya oluşumlara veya belirlenen oluşumların yanında ya da bu oluşumlar doğrultusunda hareket eden kişilere bağış yardımında bulunulmasına engel olma sorumluluklarının önemini vurgular;

 “16.  IŞİD tarafından kontrol edilen bölgeden havayolu veya diğer taşıma şekilleri ile gerçekleştirilen aktarımların altın veya diğer değerli mallar ile ekonomik kaynakların uluslar arası pazarda satılmak üzere aktarımında veya mal varlıklarının dondurulmasına yönelik kuralların ihlaline neden olabilecek başka düzenlemeler için kullanılabileceği yönündeki endişelerini ifade eder;

 “17.  Karar 2161 (2014) paragraf 1(a)’da yer alan koşulların, el-Kaide Yaptırım Listesi’nde yer alan şahıs, grup, girişim veya oluşumlara fidye ödenmesi noktasında, bu fidyenin nasıl ve kime ödendiğine bakılmaksızın geçerli olacağını onaylar;

Yaptırımlar

“18.  IŞİD’in el-Kaide’den ayrılmış bir grup olduğunu belirtir bu bağlamda IŞİD ve el-Nusra Cephesi’nin el-Kaide yaptırım listesinde yer aldığını hatırlatır; IŞİD ve el-Nusra Cephesine para, silah, planlama ve yeni savaşçı sağlayanlar da dâhil olmak üzere, IŞİD ve el-Nusra Cephesi’ne destek sağlayan şahıs, grup, girişim ve oluşumları ve el-Kaide ile internet veya sosyal medya veya diğer ortamlar aracılığıyla bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla bağlantılı diğer tüm şahıs, grup, girişim ve oluşumları yaptırım listesine dâhil etmeye hazır olduğunu ifade eder;

 “19.  Bu kararın Ek I’inde tanımlanan şahısların, karar 2161 (2014) paragraf 1’de belirlenen cezalara konu olacağını ve el-Kaide Yaptırım Listesi’ne ekleneceğini kararlaştırır;  

 “20. Ek I’de tanımlanan şahısların, listelenme sebeplerine ilişkin özetlere Komite’nin web sitesinde Konseyin de üzerinde mutabakat sağladığı şekilde erişim sağlanması noktasında Komite’yi yönlendirir ve karar 2161 (2014)’ de yer alan koşulların ve sonra gelen ilgili kararların, el-Kaide Yaptırım Listesi’nde yer almaya devam ettikleri müddetçe Ek I’ de tanımlanan isimlere uygulanacağını teyit eder;  
 
 “21.  IŞİD, el-Nusra Cephesi ve el-Kaide ile bağlantılı tüm şahıs, grup, girişim ve oluşumları destekleyen şahıs ve oluşumların listeye dâhil edilmesine ilişkin Üye Ülkelerin komiteye yapacakları istekleri teşvik eder ve IŞİD ile el-Nusra Cephesi’ne destek sağlayan diğer şahısların belirlenmesi noktasında Komite’yi buna ilaveten teşvik eder;

Bildirim

“22.  Gözlem Ekibine, IŞİD ve el-Nusra Cephesi tarafından bölgeye yönelik tehdit, silah kaynakları, mali kaynaklar, yeni yabancı savaşçılar ve demografileri ve bu tehdide yönelik ilave eylemler noktasındaki tavsiyeler hakkında 90 gün içerisinde Komiteye bir rapor sunma direktifi verir ve bu raporun Komite tarafından tartışılmasından sonra Komite başkanının temel bulgular hakkında Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirmesi ricasında bulunur;

 “23.  BM Irak Yardım Misyonu’ndan (UNAMI) yetki, olanak ve operasyon sahası dâhilinde Komite’ye ve karar 1526 (2004) kapsamında oluşturulan Analitik Destek ve Yaptırım Gözlem Ekibi’ne, karar 2161 (2014) paragraf I kapsamındaki cezaların uygulanmasına ilişkin bilgi aktarımını da içerecek şekilde yardım sağlaması talebinde bulunur;

 “24.  Bu konuyu aktif olarak gündeminde tutmaya karar verir.Tamer Güner, 14.10.2014, Sonsuz Ark, Çevirmen Yazar, ÇeviriMetnin orijinali:


Seçkin Deniz Twitter Akışı