11 Şubat 2014 Salı

SA550/SD98: "zorunlu heyecan dengesi veya türevleri pozitif olan heyecanlar" /18.02.2007/ 581. patika


...orta yaşı geçenlerin heyecanlarının azaldığı söylenir...
...nitekim bu kısmen doğrudur...
...eğer; heyecan denilen şey, suflî sebeplerle terkib edilmiş ise, elbette bedenin ve toplumun verdiği izne tabidir heyecanlar ve orta yaştan sonra söz konusu izinler rafa kalkar; zorunlu heyecan dengesi kurulur...
...buna karşılık ulvî sebeplere de sırtını dayamış heyecanlar varsa, onların azalması ve sona ermesi mümkün değildir...
...zira yeni nesle yüklenecek olan ödevlerin tümü, daima heyecan gerektirir ve ortayaşı geçenin heyecanı buna binâen azalma eğiliminde olamaz...
...bilâkis, kişisel endişelerden uzak, yeni heyecanlar gerek şart kipindedir...
...hayat, süregiden her seferinde daha yüce nitelikler gerektirir...
...bir anne-babadan türemiş olma, anne-babandan izdüşenleri sürdürüyor olmak, demektir...
...eğitimin ardıl basamakları farklı izdüşümler içerse de, esas olan toplumların süreklilikleri adına duyulan ve gerekleri yerine getirilen kaygılar vardır...
...dinî hassasiyetleri diri olan insanların en temel görevleri de, aynı heyecan ivmesini zorunlu kılar; hayırlı evlât telakkîsi inanan insan için daimi fayda/getiri endeksi, demektir...
...heyecanın süregittiği diğer hususlar, insanlığa fayda sağlamaya devam eden eserler bırakma bendinde kendilerine yer bulurlar...
...bu bend ise, çok geniş içeriğe sahiptir...
...atalarımızın hayrât dedikleri yerler ile eğitsel ve kültürel faydalar, bir de zorunlu ihtiyaçlar babında sayılan faydalar..
...hepsi, insanı her yaşında yeni heyecanlara sürüklerler...
...ve bu heyecanların azalma özellikleri yoktur...
...türevleri pozitiftir...
...insanlar için olmayan kaygıların bireysel/bencil kapasiteleri daima sınırlıdır...
...ilâhî formlara uzak olmak da, ahirete dair zihinsel endişeler gerektirmediğinden, heyecanların orta yaş dönemlerinden sonra azalması ve nihâyete ermesi de normaldir...
...bu dönemde heyecanların azalması demek, yaşamak için nedenlerin azalması demektir...
...boşluğa tutunmak da imkânsız olduğundan, bilhassa kendilerini tanrı olarak algılayanların büyük anlam boşluklarıyla yaşamaları da kaçınılmazdır...seçkin deniz
Seçkin Deniz Twitter Akışı