15 Mayıs 2018 Salı

SA6140/SD984: Weimar Üçgeni: Yeni Bir Avrupa İçin Motor mu?

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz AB'nin iki ağır topu Almanya ve Fransa'nın tasarladığı Yeni AB için yapılacak reformların neler olduğunu tartışmaktan ziyade Fransa-Almanya ve Polonya arasındaki işbirliğinin neden gerekli olduğunu anlatmaktadır. Polonya, Fransız-Alman rekabetinin bazen yükseldiği bazen de Rus tehdidine karşı dengeye geldiği bir ülke olarak Avrupa Birliği'nin kilit ülkesi konumuna gelmiş durumdadır.
Seçkin Deniz, 15.05.2018

Weimar Triangle: Motor For A New Europe?

Farklıyız…


Emmanuel Macron'un daha büyük entegrasyon önerileriyle başlatılan AB'nin geleceği hakkındaki tartışmalarda yeni bir açılım, geleneksel fay hatları boyunca toplum içinde keskin rift çatlaklar yarattı. Bu çatışan vizyonlar, Üye Devletleri bölen yapısal ve gelişimsel dengesizlikleri yansıtmaktadır. 


Örneğin, çok farklı ülkeler olan Fransa, Almanya ve Polonya olmaksızın, neredeyse hiç bir Pan-AB sistemli reform gerçekleştirilemez. Euro Bölgesi'nin geleneksel olarak “Güney” ini temsil eden Fransa, Almanya'nın egemen olduğu Kuzey'in aksine bir duruş sergiliyor. Polonya, bölgesi “eski” AB ile yetişmekte olan “genç” Orta ve Doğu Avrupa üyesi bir ülkedir. Bu arada, Almanya, bir bütün olarak AB birliğini savunuyor.


AB, bütün Üye Devletlerin dengeli bir toplumsal kalkınmayı sürdürerek gelişmesini sağlamak için tasarlanırken, eşit olmayan sosyal gelişim, bu üç kilit ülkeyi farklı kılan ve ortaya anlaşmazlıkların temelinde yatan önemli bir faktördür. Dahası, kilit ekonomik göstergeler AB ülkeleri arasındaki yaşam standartlarındaki tutarsızlıkların her zaman olduğu gibi kaldığını göstermektedir. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, aylık asgari ücretler - her zaman yaşam standardının mükemmel bir ölçüsüdür - CEE- Doğu AB üye devletlerinde Batı Avrupa ülkelerine kıyasla önemli ölçüde daha düşüktür. Bu son zamanlarda Birlik genelinde sosyal standartlara karşı argümanların ortaya atılmasına neden oldu.


Ama Hiç De Farklı Değil

Ekonomik kalkınma hızıyla ilgili olarak Avrupa'daki bölünmeler, sosyal standartlara benzer çizgilerle ilerlerler, fakat burada roller tersine çevriliyor. Aslında, eskilerden daha hızlı büyüyenler yeni üye ülkelerdir (aşağıdaki karşılaştırmaya bakınız). Bunun gösterdiği şey, vaat edilen ödülün, ekonomik yeteneklerin ve yakınsamanın gün sonunda gerçekten de sürdüğü gerçeğidir.


€ Cinsinden Aylık Asgari Ücretler   GSYH'deki Yıllık Artış Yüzdesi 

(Seçilmiş AB Ülkeleri, 2017)            (Seçilmiş AB Ülkeleri, 2017)

Hollanda  1565                                     Romanya 6.7

Belçika    1562                                      Slovenya 4.9
Almanya  1498                                     Polonya 4.6
Fransa  1480                                     Letonya 4.5
UK          1413                                      Çek Cum. 4.5
Slovenya   804                                      Estonya 4.3
Polonya    473                                       Bulgaristan 3.8
Estonya    470                                       Macaristan 3.8
Hırvatistan 442                                     Litvanya 3.8
Slovakya    435                                     Hırvatistan 3.2
Çek Cum.   419                                     Hollanda 3.2
Macaristan 412                                     Slovakya 2.7
Letonya    380                                       Almanya 2.2
Litvanya    380                                      Fransa         1.8
Romanya    318                                     UK         1.8
Bulgaristan 235                                     Belçika 1.7

Kaynaklar: Eurostat, Avrupa Komisyonu


Yukarıdaki karşılaştırma, AB içindeki farklılıkların genel ekonomik gelişimi hızlandırmaya yardım ettiğini göstermektedir. Daha düşük ücretlere ve sosyal standartlara sahip olan ve Kuzey'inkilere göre daha yüksek seviyelerde gelişen ülkeler olarak tanımlanan yakınsama, tüm Üye Devletlerin yararına AB çapında bir ekonomik gelişmeye neden olmuştur.


Weimar Üçgeni - Bir Uzlaşma Laboratuvarı


Yakınsama süreci, Polonya'nın Fransa ve Almanya'ya karşı zıt bir grupta bulunduğu yukarıdaki şekilde olduğu gibi, Weimar Üçgeni içinde görülebilir .


Weimar Üçgeni'ni oluşturan üçlü arasındaki pek çok farklılığa rağmen, her birinin görme potansiyeline odaklanarak ilişkileri başka bir mercekle incelenebilir. Bu potansiyel, çok yönlü ve bölümlere ayrılmış bir analiz yoluyla ortaya çıkarılabilir: örnekler arasında, girişimciler, çalışanlar ve kuruluşlar arasındaki ilişkiler ve seçilen Avrupa gündemi konuları yer alır.


Aşağıdaki tablo Fransa, Almanya ve Polonya'nın işgücü piyasalarındaki sosyal standartların kalitesini ve bunların tek pazara ve dört özgürlüğe yaklaşımları açısından basitleştirilmiş bir karşılaştırmasını göstermektedir; ülkelerin diğerlerine ulaşabileceği alanları vurgulamak amacıyla geniş Avrupa politika gündeminin iki özel yönüne bir örnek olarak verilebilir.
Yukarıdaki grafikte gösterildiği gibi, her iki ülke de korumak istedikleri kapsamlı sosyal sistemlere sahiptir. Almanya'nın, Fransa'nın korumacı politikaları gereği (Polonyalılara göre) işçilerin gönderilmesi konusundaki desteği, kendi ulusal sosyal sistemini koruma arzusuyla (Macron  en üst düzeyde önemli gördüğü için) kısmen belirleyici olmuştur. Ancak, Almanya’nın Fransa’yı işgücü piyasasında reform yapmaya ikna etme arzusu daha da güçlendi.

Almanya ve Fransa için istikrarlı bir euro bölgesi ve iyi işleyen bir liberal Avrupa iç pazarı kritik öneme sahiptir. Bu piyasanın gelişimi ve rekabet gücü, dört özgürlüğün ayrılmazlığına ve aynı zamanda (CEE) ülkelerinde yakalanmasına, ücret seviyelerini yükseltme ve sosyal koşullarını iyileştirmeye çalışma eğilimlerini sürdürme başarısına da bağlıdır. Tek pazarın başarıyla büyütülmesinde Fransız ve Alman başarısı büyük ölçüde tüm AB'nin ekonomik performansına bağlıdır.

Uzlaşma için hazır bulunuşluğa dayanan Franco-Alman işbirliğine bir örnek, her iki ülkenin de liderlik rolüne yöneldiği AB reformları sürecidir. Bu süreç, Macron tarafından hatırlatıldı.. Macron uzun zamandır kurulması beklenen yeni Alman hükümetinin Başbakanı Merkel'den bir cevap bekliyor.


Her iki ülkenin ana odak noktası, Eurozone'u şoklara karşı dayanıklı hale getirmektir. Her iki lider de parasal birliğin mimarisi ve işleyişindeki uzun süreli bir çıkmazın üstesinden gelmek için taviz vermeye istekli olduklarını gösterdiler. Örnekler arasında Almanya'nın Fransa tarafından önerilen bazı önlemlere (Avrupa İstikrar Mekanizması'nın Avrupa Para Fonu ve bankacılık birliğinin tamamlanması gibi) karşı geleneksel direnişini yumuşatması ve göç politikası, savunma, ticaret ve vergiler gibi diğer işbirliği alanlarına odaklanması; Almanya'nın yanı sıra, Almanya için kabul edilmesi zor olan (örneğin, euro bölgesi maliye bakanı ve parlamentosu oluşturmak gibi) kurumsal değişimlere yönelik önerilerinden geri adım atmak ve diğerlerini daha sonraya bırakmak gibi yaklaşımlar gösterilebilir.


Almanya - Polonya


Visegrád Grubu, hacim açısından Almanya'nın önemli ticaret ortağıdır. İşbirliği merkezleri, AB'nin serbest iç pazarına odaklanıyor; bu yüzden hem Almanya hem de Polonya, korumacı düşüncelere karşı çıkarken (yukarıdaki tabloda gösterildiği gibi) dört temel hareket özgürlüğünü korumayı teklif ediyor. Polonya pazarında bulunan koşullar, Alman yatırımcılar için bu pazarı iyi bir yer haline getiriyor. Öte yandan, Polonya şirketleri Almanya'daki kaliteli hizmet sağlayıcılar olarak hızla büyüyor. Sistem her iki ülkeye de fayda sağladığından, Almanya’nın Polonya’daki güçlü varlığına, kamuoyuna yapılan pek çok açıklamanın aksine, herhangi bir kısıtlama getirilmiyor.


Gönderilecek olan işçilerle ilgili tartışma çok yönlü bir yaklaşım gerektiriyor. Siyasi düzeydeki anlaşmazlıklara rağmen, Almanya ve Polonya'daki iş çevreleri, işçi gönderme direktiflerindeki değişiklikleri eleştiriyorlar. Avrupa Komisyonu'nun (Fransa ve Fransız şirketleri tarafından desteklenen) önerilerini hatalı olarak görüyorlar, bunun aşırı düzenlemelere neden olduğunu ve kayıt sisteminin kötüye kullanılması gibi gerçek sorunların üstesinden gelemediğini söylüyorlar. Bu alanda, Polonyalı ve Alman şirketler Macron tarafından istenenden farklı bir sonuca öncülük edebilirler.


Polonya ve diğer Doğu AB Üye Devletleri ile politik ve ekonomik ilişkiler Almanya için büyük önem taşıyor. Yeni Alman hükümetinin bu nedenle, pozisyonlarını sürekli olarak kabul etmesi ve eğer mümkünse, bunları Fransa'nın çok hızlı bir AB'de reform sürecine geçişine karşı bir denge olarak daha fazla bütünleşme sürecinde devreye sokması bekleniyor. AB'nin Avrupa projesinin bütünlüğünü, kapsayıcılığını ve kademeli / ılımlı ilerlemesini desteklemek, Almanya ve Polonya'nın oluşturduğu ortak bir politika olabilir.


Polonya - Fransa


Fransa, bir yandan yapısal fonlar yoluyla sürekli yardım alan Polonya'dan ve bir yandan da Polonya pazarına yatırım yapmaktan yararlanıyor. Bu, coğrafi mesafenin getirdiği engellerin üstesinden gelmek için Fransa'ya bir fırsat sunuyor ve Fransa'nın Almanya ile Polonya arasındaki ilişkilerinden elde ettiği benzer faydaları elde etmesine yardımcı oluyor. Bununla birlikte, serbest piyasa işbirliğine ancak dört hareket özgürlüğüne saygı duyulduğunda ulaşılabilir. Fransız çalışanlara yüksek kaliteli sosyal koruma sağlamak Fransa için önemli olduğu gibi, yurtdışında hizmet sunma özgürlüğü de Polonya ekonomik kapasitesi için de çok önemlidir. Görevlendirilen işçilerle ilgili olanlar da dahil olmak üzere, yanlış anlamaya son vermek için, her iki tarafın da birbirlerinin bakış açısına açık olması ve örneğin yatırım ve iş işbirliği düzeyine odaklanmaları için ortak bir zemin bulmaya çalışmaları gerekmektedir.


Polonya ve diğer CEE (Doğu Avrupa) ülkelerinde daha yüksek ücretler ve sosyal standartlar ve bunların ekonomik yakınsaması (yukarı doğru), Fransa dahil tüm AB'ye fayda sağlamaktadır. Polonya ve Fransa için bu durum, artan bir eğilime rağmen, her iki ülkede de hala AB ortalamasının üzerinde seyreden işsizlik gibi iç sorunların üstesinden gelmek için bir fırsat sunmaktadır. Böyle bir yakınlaşma, daha yakın bir Avro bölgesi entegrasyonu için çok önemli bir ön koşul olarak görülebilir - Fransa'nın önceliği.


Fransa, Almanya ve Polonya örneği, çok katmanlı ve uzlaşma temelli işbirliğinin, tarihi bölünmelerin ve gelişimsel farklılıkların üstünde nasıl geçerli olabileceğini göstermektedir. Weimar Üçgeni, Avrupanın ​​bir taviz verilmesinin mümkün olabileceği bir laboratuvar olma potansiyeline sahiptir. Bu, AB'nin geleceği, iç işgücü piyasasının gelişimi ve Sosyal Avrupa'nın tanımlanması hakkında yapılacak olan bir tartışmayı kolaylaştıracaktır.


Tomasz Morozowski, 27 Mart 2018, Social Europe
Seçkin Deniz, 15.05.2018, Sonsuz Ark, Çeviri

Çeviriler ve Yansımalar
Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir.
Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı