27 Nisan 2018 Cuma

SA6033/TG248: The Sufi Conspiracy-Sûfi Komplosu-1

Sonsuz Ark'ın Notu:
Sufizm-Tasavvuf ve İslamcılık, Masonların diğer dinlere yönelik komplolarına benzer bir şekilde tasarlanmış, birbirine zıt bir şekilde konumlanmış müslümanlara yönelik iki ayrı komplosudur. Aşağıda çevirisini yayınladığımız analizden önce 28.10.2010 tarihli SA456/SD72: Masonik Oyun Sürüyor -"Masonic Game in Progress"- başlıklı analizimizi okumanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü 2010 tarihli analizimizdeki tezlerin birçoğunun kanıtları 'The Sufi Conspiracy-Sûfi Komplosu' başlığıyla yayınlayacağımız bu seride kişiler, olgular ve olaylar çerçevesinde açık bir şekilde ortaya konmuştur. Sufizm ve İslamcılık müslümanların samimi arayışlarını çarpıtmak, doğru yol üzere yol almalarına engel olmak ve İslam'ın bütün insanlık için kurtuluş yolu olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaya yönelik şeytani bir tasarımın ürünü olarak bugün müslümanları İslam'ın asıl kaynağı olan Kur'an'dan uzaklaştırmakta başarılı olmuştur. Bütün insanlığa ve dinlere karşı kurulmuş komplolardan sadece bu iki komplonun çözülmesi, bu şeytanî kuşatmayı yarmaya başlamanın ilk adımıdır, çünkü ancak İslam bu cehenneme giden yolu değiştirebilme gücüne sahiptir. Lütfen bu şeytani yapının hazırladığı videoyu izleyiniz ve analizini yapıp SA3198/KY51-HA1: Animasyon'a Gizlenen Strateji: Nedir Bu "I Pet Goat"? başlığıyla yayınladığımız analizi okuyunuz ...
Seçkin Deniz, 27.04.2018


THE SUFI CONSPIRACY-1

Muhteşem klasik ilim mirasıyla temasını kaybeden Müslüman dünyası bugün birbirine muhalif iki kampın didişmesine sahne oluyor. Taraflar kendi kişisel yozlaşmalarına rağmen Ortodoks İslamın temsil hakkını ele geçirmeye çalışıyor. Vahhabilik ve Selefilik İslam geleneğini tahrip ederek fundemantalizmi yaratmak isteyen bir İngiliz strateji ürünüdür. Sufilere yönelik doğrudan ve açık bir şekilde yozlaşma eleştirisi yönelten Vahhabilerin ve Selefilerin kendileri de, Batı istihbaratı ve gizli odaklar ile yakın bağlantılara sahip benzer bir komplonun parçalarını oluşturmaktadır. 


H. P. Blavatsky’nin öğretilerini takip eden New Age hareketi, yaklaşmakta olan Aquarius Çağı’nın (Kova Çağı), Hıristiyanlar, Yahudiler, Budistler, Hindular ve Müslümanlar tarafından da gelmesi beklenen Maitreya (Çev: Maitreya, budizm inancının beklediği dünyanın sonunda gelecek olan 'dünya öğretmeni', mesih, Buda'dır) öncülüğünde gerçekleşecek bir dünya barışının başlangıcını ve tek dünya hükümetini müjdeleyeceğine inanıyor. (Budizm’deki Maitreya yukarıdaki cümledeki sıraya göre) diğer dinlerde İsa, Mesih, Beşinci Buda, Krişna ve İmam Mehdi olarak adlandırılmaktadır. New Age hareketinin, Müslümanlar tarafından beklenmekte olan Mehdi’ye yönelik ilgisi, Sufizmle arasındaki ilişki tarafından beslenmektedir. 

Esasen, gelecekte dünyanın tek bir inanç sistemi altında bir araya gelmesiyle mezhepçiliğin tamamen ortadan kalkması ve dünyanın barış içinde birleşeceği düşüncesi bu esrarengiz bilginin kaynağını oluşturmaktadır. Bu inancın temeli, tüm eksoterik dinlerin temel kaynağı olduğu iddia edilen okült gelenek olacaktır. Bu nedenle, en azından onsekizinci yüzyılın ortalarından itibaren, okültistler Sufizmi Masonluğun kökeni olarak pazarlamışlardır.

İdris Şah'a göre, on ikinci yüzyıldaki Kadiriyye Tasavvuf düzeni, Rönesans'tan sonraki en önemli okült hareket olan Gül Haçlılar’ın kökeniydi ve daha sonraları Masonlara dönüşmüştü.


Black Terror White Soldiers (Siyah Terör Beyaz Askerler) isimli kitapta detaylı bir şekilde anlatıldığı gibi Gül Haçlılar, 1666'da kendisini beklenen mesih ilan ederek Yahudi dünyasında büyük etki yaratan Sabetay Sevi’nin gelişini yönetmekten sorumluydu. Ancak Sevi, daha sonra İslamiyet'e dönerek takipçilerinin büyük çoğunluğunu hayal kırıklığına uğrattı. Bununla birlikte, takipçilerinin önemli bir bölümü bundan sonra da Sevi’yi takibe devam ederek günümüze kadar Dönme olarak bilinen güçlü bir gizli Yahudi toplumunu oluşturdular. 


Türkiye’deki Dönmeler, Celaleddin Rumi’nin Semazen Dervişleri ve Bektaşilik gibi bazı Sufi yapıları devam ettirdiler. Bektaşiler kesin bir sapkınlık içinde Muhammed Peygamberin damadı Ali’yi kutsallaştırdı ve İslam kurallarının çoğunu reddetti ve Kabalistik fikirleri eski Orta Asya şamanizminin unsurlarıyla birleştirdi.


Bektaşî Tasavvuf'un etkisi ile Dönmeler, 1908'de Osmanlı Halifeliğini devirmekle sorumlu bir Dönme ve Mason örgütü olan Genç Türkler tarafından benimsenmiş Pan-Türkçülük inancını geliştirdi. Pan-Türkçülük, Batı'da Shambhala (Şambala) olarak bilinen gizemli Budist ülkesinden bahseden ilk kişi olan Alexander Csoma de Körös (1784 – 1842) tarafından ortaya çıkarıldı. Körös, Shambhala halkının Altay Dağları ve Sincan’da yerleşik Türklerin ataları olduğuna inanıyordu. 


Csoma de Körös’ün Shambhala ile alakalı fikirleri, burasını Aryan ırkının vatanı olarak gören H. P. Blavatsky'nin ortaya koyduğu mistik spekülasyonların temelini teşkil etmiştir. Teozofi Cemiyetini kuran Blavatsky Özgür Masonların kâhini ve okült düşüncenin vaftiz annesi gibi görülmeye başlanmıştı. Budizmin, Kadim Bilgeliğin kaynağı olarak popüler hale gelmesinde Blavatsky’nin rolü büyük olmuştur. Ancak, popüler algıların aksine Tibet Budizmi, Hindu Tantra ve Orta Asya şamanizmiyle birlikte Budist fikirlerin garip bir karışımından meydana gelmiştir. Bu nedenle Blavatsky, Tibet Budizmi’ni büyü geleneklerinin gerçek anlamda korunmuş hali olarak görmüştür.


Abdülkâdir el-Cezâirî

Sufizmin Özgür Masonluğun kökeni olduğu miti Abdülkâdir el-Cezâirî’nin (1808 – 1883), etkisi ile gelişti. Abdülkâdir el-Cezâirî ondokuzuncu yüzyıl ortalarında Fransız işgaline karşı savaşmış Cezayirli ulusal bir kahramandı. En nihayetinde teslim olmaya zorlanan Abdülkâdir, Fransızlardan aldığı cömert emeklilik maaşıyla Suriye’nin Şam şehrine yerleşti.

1860 yılında, kendisi ve kişisel muhafızı, yerel Dürzi nüfusu tarafından saldırıya uğrayan çok sayıda Hıristiyanı kurtarararak uluslararası üne kavuştu. Fransız hükümeti tarafından kendisine ödül olarak Büyük Haç Légion d’honneur nişanı verildi ve ayrıca Abraham Lincoln tarafından da onurlandırıldı. Ölümünden sonra Iowa’nın Elkaker kasabasına onun adı verilmiştir.


Abdülkâdir babasının etkisiyle, Nakşibendi ve Kadiriyye tarikatlarına daha sonra da Şâzeliyye tarikatının kurucusu el-Arabî ed-Derkâvî’nin öğrencisi vasıtasıyla bu tarikata girdi. Şâzeliyye tarikatının bir kolu olan Ekberiyye’nin kökeni, Şeyh’ül Ekber olarak adlandırılan Arap mistik ibnü'l Arabi’ye (1165 – 1240) kadar geriye gider. Diğer yandan ibnü'l Arabi Ortodoks Müslüman âlimlerin büyük çoğunluğu tarafından kâfir olarak kınanmıştır. Arabi’nin bu Sufi Masonların amaçlarına hizmet etme nedeni “Evrensel Kardeşlik” doktrinine olan inancıydı. Bu doktrin, Özgür Masonluk ve Teozofi misyonunun özünü oluştururken, ‘tek dünya dini’ kurmak için ileri sürülen bahanenin de temelidir.  


Abdülkâdir ayrıca Jane Digby ve ünlü bir İngiliz kâşif ve casus olan,  Özgür Masonlukta Kalfa derecesine sahip, 1869'da Şam'da konsolosluk yapmış Sir Richard Burton ile arkadaştı. Digby veya Lady Ellenborough (1807-1881), romantik maceralar ve skandallarla dolu bir hayat yaşamış, dört kocası ve birçok aşığı olmuş bir İngiliz aristokrattı. 


Burton ve Digby, Wilfred Scawen Blunt ve şair Lord Byron’un torunu olan karısı Lady Anne ile yakın arkadaştılar. Blunt, İslam’ın fundemantalist geleneği Selefiliği yaratan İngiliz ajanı Cemâleddin Afgânî ve öğrencisi Muhammed Abduh ile çok yakındı.(1) Selefilikten daha sonra Müslüman Kardeşler doğacaktı.


Burton aynı zamanda bir okültistti ve Abdülkâdir gibi o da Kadiriyye Sufi düzeninin bir üyesiydi çünkü onun düşüncesine göre, “Sufizm, Özgür Masonluğun Doğulu akrabası” idi.(2) Burton ayrıca Şam'da kendisini ziyaret eden Blavatski tarafından kurulmuş Teozofi Derneği’nin bir üyesiydi. Tarihçi K. Paul Johnson'a göre Afgani, Blavatsky’nin kendi doktrin esaslarını öğrendiği “Yüce Üstatlar” dan biridir. Afgani, dönemin okült toplulukları üzerinde derin bir etki bırakan- bu etki, rezil Aleister Crowley tarafından kurulan Ordo Templi Orientis (OTO) ile zirveye ulaşmıştır-  Luxor (veya Işık) Hermetik Kardeşliği olarak bilinen gizemli bir düzenin tanınmış başkanıydı. 


Réne Guénon

Sufizmin Batı'ya aktarılmasında en önemli etkiye sahip kişi, bir dönem Luxor Hermetik Kardeşliği üyesi olan Réne Guénon'dur. Guénon, tüm eksoterik dinlerin, tek bir gizli okült geleneği paylaştığını öne süren, Tradisyonalizm adlı okült ekolün kurucusudur. Dışa dönük inanç bağlamında kişinin istediği dini seçebileceğini düşünen Guénon, din olarak İslam’ı seçmiştir. Bu seçimde sonradan Müslüman olmuş İsveçli Ivan Aguéli etkili olmuştur. 

Aguéli, Kabala ile ilgileniyor ve çalışmalarını Abdülkâdir el-Cezâirî’nin arkadaşı, Özgür Mason ve El-Ezher Üniversitesi Maliki Mezhebi bölüm başkanı olan Şeyh Abdurrahman İllîş (İlleyş) el-Kebîr denetimi altında gerçekleştirmekteydi. Bir Özgür Mason olarak, el- Kebir aynı zamanda Masonluk ve İslam'ın sembolleri arasındaki ilişkiyi de göstermeyi amaç edinmiştir.(3)David Livingstone, 17.08.2013, Conspiracy SchoolTamer Güner, 27.04.2018, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri


Yazının orijinali  için:  

http://www.conspiracyschool.com/blog/sufi-conspiracy


Kaynaklar:


[1] Johnson, Initiates of Theosophical Masters, p. 81.

[2] F. Hitchman, Burton, Vol. I, p. 286.
[3] “Abder-Rahman Elîsh El-Kebîr,” Wikipedia, French edition.
[4] P. D. Ouspensky, In Search of the Miraculous: Fragments of an Unknown Teaching, (Harcourt, 1949). p. 47.
[5] Colin Wilson, Rasputin and the Fall of the Romanovs, (Farrar Straus & Co., 1964), p. 103.
[6] John G. Bennett Witness: The Autobiography of John G. Bennett (Tucson: Omen Press, 1974), p. 126.
[7] Ibid., p. 244.
[8] Gary Lachman, Politics and the Occult; James Webb, The Harmonious Circle (Thames and Hudson: London, 1980).
[9] Luba Gurdjieff, A Memoir with Recipes (Berkely, CA: Ten Spead Press, 1993, p. 3; cited in Paul Beekman Taylor, Gurdjieff and Orage: Brothers in Elysium, (Weiser, 2001), p. x.
[10] Margarita Troitsyna, “Joseph Stalin's occult knowledge and experiments,” Pravda (June 23, 2011)
[11] K. Paul Johnson, Initiates of Theosophical Masters, (Albany: State University of New York Press, 1995) p. 141.
[12] Victoria Lepage, "G.I. Gurdjieff & the Hidden History of the Sufis,” New Dawn (March 1, 2008).
[13]  “A New World Sufi Order?” Islamic Party of Britain (Autumn 1993)
[14] Shaykh Muhammad Hisham Kabbani, The Naqshbandi Sufi Way: History and Guidebook of the Saints of the Golden Chain, (KAZI, 1995).
[15] James Webb, The Harmonious Circle: The Lives and Work of G.I. Gurdjieff, P.D. Ouspensky, and Their Followers, (New York and London: Putnam USA, and Thames and Hudson, 2001).
[16] Peter Ouspensky, In Search of the Miraculous (Harcourt, 1949) p. 50.
[17] Tim Leary, Changing my mind among others, (Prentice-Hall, 1982) p. 192-3.
[18] Jan Irwin, “The Secret History of Magic Mushrooms,” Gnosis Media.
[19] R. Gordon Wasson, “The Hallucinogenic Fungi of Mexico,” The Psychedelic Review, vol. 1, no. 1, (June 1963), p. 30.
[20] Morgan Davis, From Man to Witch: Gerald Gardner 1946, www.geraldgardner.com.
[21]  Paul O'Prey, Between Moon and Moon – Selected Letters of Robert Graves 1946–1972, (Hutchinson, 1984), pp. 213–215.
[22]  Paul O'Prey, Between Moon and Moon – Selected Letters of Robert Graves 1946–1972, (Hutchinson, 1984), pp. 213–215.
[23] John G. Bennett, Witness: The autobiography of John G. Bennett. (Tucson: Omen Press, 1974), pp. 355–363.
[24] See Robert Dreyfuss, Hostage to Khomeini.
[25] Elizabeth Hall, “At Home in East and West: A Sketch of Idries Shah,” Psychology Today 9 (2): 56 (July 1975).
[26] Idries Shah (Presenter), “One Pair of eyes: Dreamwalkers,” BBC Television, (19 Dec 1970).
[27] Dreyfuss, Hostage to Khomeini, [excerpt: http://www.hoveyda.org/aspen77.html]
[28] Othman Abu-Sahnun the Italian, “The Murabituns & Free Masonry,” Murabitun Files.
[29] Wouter J. Hanegraaff, New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of Secular Thought, (Boston, Massachusetts, US: Brill Academic Publishers, 1996), pp. 38–39.
[30] Adam Curtis, “The Curse of Tina Part Two: Learning to Hug.” BBC Blogs: Adam Curtis: The Medium and the Message. (October 4, 2011).
[31] “Claudio Naranjo, M.D..,” Blue Dolphin Publishing.
[32] Kripal, Esalen, America and the Religion of No Religion, p. 177.
[33] David Westerlund (ed.), Sufism in Europe and North America. (New York, NY: RoutledgeCurzon, 2004), p. 53.
[34] John C. Lilly & Joseph E. Hart, “The Arica Training,” Transpersonal psychologies, edited by Charles T Tart (Routledge, 1975).
[35] Kripal, Esalen, p. 178.
[36]  “A New World Sufi Order?” Islamic Party of Britain (Autumn 1993)
[37] Umar Ibrahim Vadillo, The Esoteric Deviation in Islam, (Cape Town South Africa: Madinah Press, 2003), p. 447.
[38] Shaykh Samir Kadi, The Irrefutable Proof that Nazim al-Qubrusi Negates Islam, p. 4
[39] Itzchak Weismann, TThe Naqshbandiyya: Orthodoxy and Activism in a Worldwide Sufi Tradition, (London: Routledge, 2007) p. 170.
[40] Muqaddimah Q I 201-202, and M. al-Tanji’s edition of the Shifa’ al-Sa’il fi Tahdhib al-Masa’il, (Istanbul, 1958), pp. 110-11 quoted from James W. Morris, "An Arab ‘Machiavelli’.”
[41] Umar Ibrahim Vadillo, The Esoteric Deviation in Islam, (Cape Town South Africa: Madinah Press, 2003) p. 632.
[42] Pacific Church News Vol. 153 no. 3, June/July 1997.


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.


Seçkin Deniz Twitter Akışı