23 Şubat 2017 Perşembe

SA4013/TG218: Brooking Entstitüsünden Trump'a Çözüm Paketi: ABD’de Erken Çocukluk Eğitimi

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıdaki analiz Brookings Enstitüsünün alışılageldik siyasal ve ekonomik çalışmalarından biri değildir; aksine Eğitim konusunda reform yapmayı planlayan Donald Trump başkanlığındaki Yeni ABD Yönetimi'nin önüne konulan bir stratejik tekliftir. Bu tür tekliflerin ülkemizde de düşünce üretme enstitülerinde ortaya konulacağı günleri dört gözle beklediğimizi söylemek istiyorum. Bu araştırma,  ABD'de yüksek nitelikli okul öncesi eğitim sayesinde, özel eğitim süresinin kısalacağını, daha az sınıf tekrarı ve daha yüksek lise bitirme oranı sağlanacağını; tutuklanma ihtimalinin düşeceğini, hapishanede geçirilen sürenin daha az olacağını; daha az cinsel partner değişimi ve kürtaj oranı görüleceğini; daha yüksek aylık kazanç elde edilerek; sağlık sorunları için daha az süre harcanacağını teklif eden bir çözüm paketidir.  Bu paket Trump'un seçim kampanyalarında vaat ettiği şeyleri gerçekleştirebilmesi için sistematik bir temel eğitim setinin başarılı olacağını öngörmektedir.
Seçkin Deniz, 23.02.2017

Why DeVos should embrace early childhood education

Betsy DeVos, partizanca bir rekabetin ortasında eğitim bakanlığına getirilmiş olsa da, erken çocukluk eğitimini benimsemesi halinde her kesimin desteğini kazanabilir. First Five Years Fund (İlk Beş Yıl Fonu) tarafından 2016 senesinde gerçekleştirilen bir araştırmaya göre;  

Parti bağlantılarından bağımsız olarak, seçmenlerin yüzde doksanının, alt ve orta gelir imkânlarına sahip çocuklara yönelik genişletilmiş erişim ve kolay ödeme olanağı olan erken çocukluk eğitimini benimsedikleri ortaya çıkmıştır. Fayda-maliyet tahmin raporlarına göre; erken çocukluk eğitimi için harcanan her dolar için 13 dolarlık bir sosyal tasarruf sağlandığı tespit edilmiştir. Bu anlamda erken çocukluk eğitimi ulusumuzun geleceği için güçlü bir yatırım olacaktır. Fakat sorun, siyasetçileri erken dönemdeki çocukların eğitimi ve yaşamlarının iyileştirilmesi için daha fazla yatırım yapmaya nasıl ikna edebileceğimiz meselesidir.
Okula hazırlık ve okul dışı yaşam noktasında uzun vadede sonuç elde etmek için nelerin gerekli olduğu bilimsel çalışmalar sonucunda açık bir şekilde saptanmıştır. Bu hedefe ulaşabilmek için üç alan son derece önemlidir: 

(i) 0-3 yaş aralığındaki çocuklara yönelik programlara erken erişim; 
(ii) Ailelerle işbirliği (çocukların yeteneklerine yönelik doğrudan pratik ve sık sık gerçekleştirilecek ev ziyaretleri); 
(iii) Yüksek seviye düşünme yeteneklerini, düşük öğretmen-çocuk oranlarını ve sürekli şekilde işle tümleşik mesleki gelişimi teşvik edecek, öğretmen-çocuk etkileşimli yüksek nitelikli programlar. 

Bu çıktıların doğruluğu iki geniş veri seti tarafından kanıtlanmıştır: 

Bu veri setlerinden birisi, ebeveynlik ve bebeklik döneminden itibaren başlayan yüksek nitelikli programlarla ilgili uzun vadeli çalışmalara, diğeri ise okul öncesi eğitime katılımın, çocuklar üzerindeki sonuçlarıyla alakalı yakın zamanda yapılmış çalışmalara dayanmaktadır.    


EBEVEYNLİK VE BEBEKLİK DÖNEMİ ÜZERİNE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR 

Eğitime, anaokulundan başlayarak erken erişkinlik dönemine kadar devam eden çocuklar üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda sürekli pozitif çıktılar elde edilmiştir. Böylece eğitime erken erişimin güçlü çıktılar için belirleyici bir faktör olduğu anlaşılmaktadır.  

Bebeklik döneminde yüksek nitelikli bir bakım sağlayarak anaokuluna girişe kadar devam eden Abecedarian Programı, çocuk sağlığı ve gelişimi konusunda rehberlik sağlar ve ailenin katkısını teşvik eden bir danışma kuruluna sahiptir. 

Abecedarian Programı ayrıca, iyi bir bakıcı-çocuk oranına (bebekler için 1’e 3, okulöncesi için 1’e 6) sahiptir ve çocukların dil eğitimini, yüksek nitelikli bakıcı-çocuk etkileşimi ile bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimi hedefleyen bir müfredatı kapsamaktadır. 

Sonuçlar erken yaşta müdahalenin ne kadar büyük bir güce sahip olduğunu göstermektedir. Kontrol grubuyla kıyaslandığında, katılımcıların erişkin sağlık çıktılarını geliştirdikleri, özel eğitimden faydalanmayı azalttıkları, daha az sınıf tekrarı gerçekleştirdikleri, okuma ve matematik notlarında daha fazla başarı sağladıkları, daha yüksek eğitimsel kazanım ve istihdam elde ettikleri görülmektedir.  
      
Bebek Sağlığı ve Gelişimi Programı ve Hemşire Aile Ortaklığı, yüksek-risk özelliğine sahip annelerin evlerine yoğun olarak gerçekleştirilen ziyaretler sonucunda elde edilen rastgele kontrol denemelerinden faydalanmakta; ebeveynlik yeteneklerine, aile istikrarına ve hamilelikten itibaren 2-4 yaş arası çocukluk dönemi boyunca aile eğitim kazanımlarına rehberlik etmektedir. 

Her iki program da yüksek nitelikli dil etkileşimlerinin (karşılıklı konuşma, kitap okumaları ve zengin kelime haznesi), beslenmenin (doğum öncesi ve sonrası), sağlıklı ebeveyn stratejilerinin (beslenme ve uyuma alışkanlıkları, yanlış davranışlarla başa çıkma yöntemleri vs) önemini vurgulamaktadır. 

Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar oldukça çarpıcıdır. Bebek Sağlığı ve Gelişimi Programı, 8 yaşındaki çocuklarda kendisine müdahale edilmeyen aynı yaştaki diğer çocuklara nazaran daha yüksek IQ (genel, sözel ve performans), matematik kazanımları ve algılayıcı kelime haznesi gelişmesini sağlamıştır. 

Hemşire Aile Ortaklığı programına dâhil olan çocukların lise ve yetişkin hayatlarında daha avantajlı oldukları görüldü. Kontrol grubu ile karşılaştırılan bu çocukların; 

19 yaşından önce bir suçtan tutuklanma oranları oldukça düşüktü, daha az cinsel partner değiştiriyorlardı, 15 yaş sigara ve alkol tüketimleri daha azdı, annelerin sağlık harcamaları daha az ve tutuklanma ve mahkumiyet oranları daha düşüktü.      

Federal olarak finanse edilen ve bebeklere, 2-4 yaş arası çocuklara ve ailelerine hizmet veren bir çocuk bakım programı olan Early Head Start, aile işlevselliğinin gelişimi ve sorunlarla baş etme becerileri, daha az stres, çocuk istismarının azalması ve çocuk sağlığı ile alakalı daha az sorun gibi uzun vadeli faydaları ortaya koymaktadır.  

Bu faydaların kapsamı, anaokulu öğrencileriyle sınırlanmış müdahalelerin uzun vadeli sonuçlarına göre daha geniştir. Early Care (Erken Bakım) NICHD Çalışması, bebeklik döneminde başlayan yüksek kaliteli çocuk bakımının, beşinci sınıfa kadar standartlaştırılmış matematik testleri ve okuma kazanımlarında elde edilen yüksek puanlar ile bağlantılı olduğunu ve bunun 15 yaşına kadar devam ettiğini ortaya koymuştur. 

Lise bitiminde, ilk beş yıl boyunca yüksek nitelikli programlara katılımın, sınıf sıralaması, notlar ve daha seçkin üniversitelere girişteki etkisi oldukça belirgindir. Birlikte ele alındığında, bu çalışmalar, erken erişim, ebeveynlik programları ve yüksek nitelikli programlara katılımın, çocukların olumlu sonuçlar elde etmesini desteklediğine dair güçlü kanıtlar sunmaktadır.

OKUL ÖNCESİ PROGRAMLARIN ETKİLERİ 

Okul öncesi eğitim süresince yapılan çalışmalar, erken çocukluk programlarının kazanımı üzerine ikinci bir araştırma alanı oluşturmaktadır. Burada, denklemin yüksek nitelikle ilgili kısmı özellikle önem kazanmaktadır

Tulsa, Oklahoma, New Jersey ve Boston'da anaokulu öncesinde gerçekleştirilen programlar, 8. sınıf sonunda matematik puanları, sınıf tekrarı ve kronik devamsızlık; 5.sınıf sonunda dil sanatları, edebi kültür, matematik ve fen alanlarındaki başarıların artmasının yanı sıra daha az sınıf tekrarı ve özel eğitime yerleşim; okula girişte akademik hazırlık konularında etkileyici sonuçlar ortaya koymuştur.

Ayrıca, Chicago Çocuk-Ebeveyn Merkezleri ve Perry Okulöncesi Programı gibi çalışmalar, okul öncesi dönemden yetişkinliğe kadar olan çocukları izlemiş ve güçlü uzun vadeli etkiler ortaya koymuştur. 

Bulgulardan elde edilen örneklemeler, yüksek nitelikli okul öncesi eğitim sayesinde, özel eğitim süresinin kısalacağını, daha az sınıf tekrarı ve daha yüksek lise bitirme oranı sağlanacağını; tutuklanma ihtimalinin düşeceğini, hapishanede geçirilen sürenin daha az olacağını; daha az cinsel partner değişimi ve kürtaj oranı görüleceğini; daha yüksek aylık kazanç elde edilerek; sağlık sorunları için daha az süre harcanacağını ortaya koymaktadır. 

BAŞARININ SIRRI

Elde edilen veriler, doğrudan politik uygulamalardan elde edilen sonuçlar yoluyla açık bir model ortaya koymaktadır. Öncelikle bebeklik döneminde başlayıp aileyi de kapsayan yüksek nitelikteki programların, küçük yaştaki çocuklar için kalıcı avantajlar sağlayacağı ve çocukların hayat boyu süren olumlu bir yola iletilmesine yardımcı olacağı anlaşılmaktadır. 

İkinci olarak, yüksek kaliteli öğretmen-çocuk etkileşimleri ve çocukların aktif katılımını teşvik eden müfredatlarla tanımlanan programların kalitesine ciddi dikkat göstermemiz zorunludur.

Araştırmalar, düşük çocuk - öğretmen oranları, iyi eğitimli ve yeterli maaş alan öğretmenler ve sürekli işle tümleşik mesleki gelişim aracılığıyla bu koşulların iyileştirilebileceğini belirtmektedir. 

Yeni yönetimin, eğitim reformunun mayınlı tarlasına girdiği şu dönemde, kamuoyunun ve güçlü kanıtların bir araya geldiği bir alanda harcama yapmasını destekliyoruz. Erken yaşta (0-3) başlayan, ebeveynleri destekleyen ve en yüksek niteliğe sahip programları onaylamaya hızla başlayalım. Neyin işe yaradığını biliyoruz.

A. S. Bustamante, K. Hirsh-Pasek, D. L. Vandell, R. M. Golinkoff, 9 Şubat 2017
Tamer Güner, 23.02.2017, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, ÇeviriMakalenin Orijinali ve Tamamı için:
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2017/02/09/why-devos-should-embrace-early-childhood-education/?

Hiç yorum yok :

Seçkin Deniz Twitter Akışı