19 Şubat 2019 Salı

SA7455/SD1292: Jürgen Habermas: Avrupa için “Yeni” Bakış Açıları- “New” Perspectives For Europe-

Sonsuz Ark'ın Notu:
 Aşağıda çevirisini yayınladığımız metin, Eleştirel kuram ve Amerikan pragmatizmi geleneğine mensup, Yeni-Marksist çalışmalarla tanınan, Alman felsefeci/felsefe profesörü, sosyolog ve siyaset bilimci, Jürgen Habermas'ın Bad Homburg Goethe Üniversitesi (Frankfurt) Humanities College'da, 21 Eylül 2018'de “Avrupa İçin Yeni Perspektifler” konulu bir konferansta yaptığı konuşmanın bir özetidir. Metin dikkatle irdelenirse Habermas'ın Avrupa Birliği adına yaşadığı umutsuzluğun, karamsarlığın derinliği görülecektir... Habermas, Avrupa Birliği'ndeki dağılmayı durduran ana etkenin para birliğinin sağladığı borç krizini yönetme imkanı olduğunu savunmakta ve "Ancak zaten sağduyulu deneyimler bize Avrupa entegrasyon sürecinin tehlikeli bir düşüş eğrisini izlediğini söylüyor. Sadece çok geç olduğunda, geri dönüşü olmayan bir noktayı kabul edersiniz." diyerek umut etmekten başka yapılacak fazla bir şey kalmadığını ifade etmektedir. Konuşmanın ayrıntıları bitmiş bir evliliğin, birlikteliğin henüz süren bencilce mâli dedikoduları gibi algılanmaktadır.
Seçkin Deniz, 19.02.2019

“New” Perspectives For Europe

Avrupa’yı Yeni Perspektifler hakkında konuşmaya davet ediyorum, ancak yeni perspektifler başarısız oluyor ve Avrupa’nın temelini dahi etkileyen 
Trumpian çürüme eski perspektiflerimi ciddi olarak sorgulamama neden oluyor. Kuşkusuz, önemli ölçüde değişen bir dünyanın durumuna bağlı riskler halkların bilinçlendirilmesinde etkili olmuştur ve Avrupa ile ilgili bakış açılarını değiştirmiştir. Ayrıca, daha geniş çaplı bir şekilde halkların dikkatini, Avrupa ülkelerinin şimdiye kadar şüphesiz bir şekilde ülkelerinde hissettikleri küresel bağlama yönelttiler. Genel olarak Avrupa ülkeleri kamuoyunda yeni zorlukların her bir ülkeyi aynı şekilde etkilediği ve bu nedenle yeni zorlukların birlikte en iyi şekilde aşılabileceği algısı artmıştır. Bu, gerçekten de, politik olarak etkili bir Avrupa için yaygın bir isteği güçlendirmektedir.


Bu nedenle, bugün, liberal siyasi seçkinler, öncekinden daha yüksek sesle, Avrupa işbirliğinde üç kilit alanda ilerleme kaydedilmesi gerektiğini ilan ediyorlar: Avrupa dış ve savunma politikası başlığı altında, Avrupa'nın “ABD’nin gölgesinden çıkmasına” izin verecek olan askeri özgüvenin artmasını; Ortak bir Avrupa iltica politikası sloganı altında, Avrupa’nın dış sınırlarının sağlam bir şekilde korunmasını ve Kuzey Afrika’da belirsiz kabul merkezlerinin kurulmasını ve “serbest ticaret” sloganı altında, Brexit müzakerelerinde ve Trump ile müzakerelerde ortak bir Avrupa ticaret politikası izlemeyi istiyorlar. Bu müzakereleri yürüten Avrupa Komisyonunun başarılı olup olmadığı hala belli değil; ve komisyonun başarısız olması halinde, AB hükümetlerinin ortak temeli basitçe parçalanacak gibi görünmüyor. Bu, denklemin cesaretlendirici tarafı. Diğeri ise, eğer yeni sağcı popülizmi savunan enternasyonalin yanlış düşünceleriyle desteklenmezse ulus-devlet bencilliğinin bozulmamış kalmasıdır.


Milliyetçi kısa vadeli terminoloji


Ortak bir savunma politikası ve tekrar tekrar dağılan dağıtım sorununun ötesine geçen iltica politikası konusundaki müzakerelerin tereddütlü bir şekilde ilerlemesi, hükümetlerin kısa vadeli ulusal çıkarlarına öncelik verdiğini gösteriyor; ve hemen hepsi ülkelerinde sağcı popülizm etkisi altında tehlikelere çok fazla maruz kalıyorlar. Bazı ülkelerde, bir yandan içi boş Avrupa yanlısı beyannameler ile dar görüşlü, kooperatif olmayan davranışlar arasında bir gerginlik bile kalmadı. 


Macaristan'da, Polonya'da ve Çek Cumhuriyeti'nde ve şimdi İtalya'da ve çok yakında muhtemelen Avusturya'da, bu gerginlik açıkça avrupalı ​​bir milliyetçilik lehine buharlaşmıştır. Bu, iki soruyu da beraberinde getiriyor: Geçtiğimiz on yıl boyunca, sözde Avrupa yanlısı tortuların geri kalanı ile gerekli işbirliğinin fiili olarak engellenmesi arasındaki çelişki nasıl ortaya çıktı? Ve neden avro bölgesi hala bütün ülkelerde “Brüksel”e karşı sağcı popülist muhalefet büyürken onları bir arada tutuyor? Ve Avrupa'nın kalbinde, yani AET’in kurucu altı ülkesinden birinde, ilan edilen Avrupa karşıtı bir programa dayanan sağ ve sol popülistlerin ittifakına bile nasıl yol açıyor?

Almanya'da ikiz göç ve sığınmacı politikaları ile ilgili sorunlar Eylül 2015'den bu yana medyaya hakim olmuş ve kamuoyunu başka bir şeye yer vermeyecek şekilde meşgul etmiştir. Bu gerçeğin, artan Euroseptisizm (Avrupa Birliği karşıtlığı) dalgasının belirleyici nedeni hakkındaki soruya hızlı bir cevap verdiğini ve önerinin, hala eşitsiz bir şekilde birleşmiş bir ulusun psiko-politik bölümlerinden muzdarip olan bir ülkede bazı kanıtlarla desteklenebileceğini gösteriyor. 


Ancak, Avrupa’ya bir bütün olarak ve özellikle de Euro bölgesine bütünüyle bakarsanız, artan göç, sağcı popülizmin artışı için temel açıklama olamaz. Diğer ülkelerde, kamuoyunda yaşanan değişim, bankacılık sektöründeki krizin yol açtığı baskın bir borç krizinin üstesinden gelmeye yönelik tartışmalı politikaların ardından çok daha önce ve gerçekten de gelişti. Bildiğimiz gibi, Almanya'da AfD, ekonomi profesörü Bernd Lucke'nin etrafındaki bir grup iktisatçı ve iş adamı tarafından başlatıldı; bu, müreffeh büyük bir ihracatçının “borç birliği” zincirlerine yakalanmaktan korkması ve karşılıklı borçlanma tehdidine karşı geniş tabanlı ve etkili bir politik kampanya yürütmesi demekti. Geçtiğimiz hafta Lehmann Brothers'ın iflasının onuncu yıldönümüydü; bu krizin nedenleri ve zorunlu iç devalüasyon politikası hakkındaki  -piyasa mı başarısızdı yoksa hükümetler mi?- tartışmaları hatırlattı. Bu tartışma, diğer Euro bölgesi üye devletlerde kamuoyunda ilgiyle izlenirken, burada, Almanya'da hem hükümet hem de basın tarafından görmezden gelindi.

Yalnız Almanya


Schäuble ve Merkel odaklı kemer sıkma politikalarına karşı çıkan Anglo-Saxon ana akımının ekonomistleri arasındaki uluslararası tartışmada baskın derecede eleştirel sesler, önde gelen Alman medyasının işletme sayfalarında çok az dikkat çekti ve takdir edildi. Siyasi sayfalarında olduğu gibi, bu politikaların bertaraf ettiği sosyal ve insani maliyetler - ve yalnızca Yunanistan ve Portekiz gibi ülkeler - yok denecek kadar azdı. 


Bazı Avrupa bölgelerinde işsizlik oranı hâlâ yüzde 20'nin altında kalırken, gençlerin işsizlik oranı neredeyse iki kat daha yüksektir. Bugün ülkemizde demokratik istikrar konusunda endişelerimiz varsa, “kurtarılması gereken ülkeler” denilenlerin kaderini de hatırlamamız gerekiyor: Avrupa Birliği'nin tamamlanmamış evinde, diğer ulusların sosyal güvenlik ağını çok derinden etkileyen bir draconian (gaddar) politikanın temel meşruiyet arayışında bile bulunmaması, en azından normal demokratik standartlarımıza göre bir skandal. Ve bu hala Avrupa’nın halklarının kursağında kalan bir değnek. 

AB içerisinde kamuoyunun siyasetle ilgili görüşlerinin yalnızca ulusal sınırlar içinde oluşturulduğu ve bu farklı kamusal alanların birbirleri için henüz hazır olmadıkları göz önüne alındığında, son on yılda çelişkili kriz anlatılarının farklı Euro bölgesi ülkelerinde kök saldığı görülüyor. Bu anlatılar, politik iklimi derinden zehirledi, çünkü her biri kendi ulusal kaderine özel bir dikkat çekiyor ve başka hiçbir şey için hiçbir anlayış oluşmayacak şekilde, bu tür karşılıklı bakış açısını önlüyor. Hepimizi eşit derecede etkileyen ortak tehditlere karşı her şeyden önce ortak meselelerle başa çıkabilen ve bunu yalnızca işbirliğini önemseyen bir form ve zihniyet içinde gerçekleştirebileceğimizi umut etme duygusunu yaşamamıza izin verin. Almanya'da, bu tür bir özümseme, Avrupa'daki kooperatif ruhun olmayışının sebeplerinin seçici farkındalığı ile yansıtılmaktadır. Bizim için önemli olan politikalar - mülteciler, savunma, dış ve dış ticaret - söz konusu olduğunda, ortaklarına karşı kazanabileceğine inanan Alman hükümetinin küstahlığına şaşırdım, ancak aynı anda bu EMU (Economic and Monetary Union- Ekonomik ve Parasal Birlik) nün politik olarak tamamlanması konusundaki temel soruyu da etkiliyor. 

AB içinde, EMU'ye üye devletlerin iç çemberi, ekonomik nedenlerle olsa bile bir çekirdeğin kristalize oluşu gibi birbirine çok sıkı bağımlıdır. Bu nedenle, söylemem gerekirse, Euro bölgesi ülkeleri doğal olarak daha ileri entegrasyon süreci için adım atmak için harekete geçmeyi teklif ediyorlardı. Öte yandan, aynı ülke grubu, Avrupa Projesinin tamamına zarar verme tehdidi bulunan bir sorundan muzdariptir: Biz, özellikle ekonomik olarak yükselen bir Almanya’da yaşayan bizler, Euro’nun tüm üye devletlerdeki yaşam standartlarının birleşeceği beklentisiyle ve politik vaadiyle ortaya konduğu basit gerçeğini saklıyoruz; Oysa gerçekte tam tersi gerçekleşmiştir. Bugün her zamankinden daha acil olan işbirlikçi bir ruh eksikliğinin gerçek nedenini saklıyoruz; yani, uzun vadede hiçbir para birliğinin olamayacağı gerçeği, farklı ulusal ekonomilerin performanslarında ve dolayısıyla farklı üye devletlerdeki nüfusun yaşam standartlarında daha da büyük farklılıklar olduğu için varlığını sürdürmektedir. 


Bugün, hızlandırılmış bir kapitalist modernleşmenin ardından, köklü toplumsal değişimler konusundaki huzursuzlukla baş etmek zorunda olduğumuz gerçeğinin yanı sıra, hem sağ hem de solcu popülist hareketlerin yaydığı Avrupa karşıtı duyguları yalnızca mevcut yabancı düşmanlığı milliyetçiliğini yansıtan bir olgu olarak görmüyorum. Bu euroseptik etkiler ve tutumlar, Avrupa entegrasyon sürecinde başarısız olan farklı köklere sahiptir; göç sonrası ksenofobik (ksenofobik; yabancılara karşı duyulan ve hastalık hâline getirilebilen düşmanlık ve korku) reaksiyonların en yeni popülist iltihaplardan bağımsız olarak ortaya çıkmışlardır. 

Örneğin, İtalya'da, euroseptisizm, sol ve sağ popülizm arasındaki tek ekseni, yani “ulusal kimlik” meseleleri söz konusu olduğunda derinden bölünmüş olan ideolojik kamplar arasında tek bir ortak ekseni sağlıyor. Göç meselesinden bağımsız olarak, euroseptizm, para birliğinin artık tüm üyeler için 'kazan-kazan'ı temsil etmediğine dair gerçekçi bir algıya itiraz edebilir. Avrupa'nın kuzeyine karşı güneyi ve tam zıddı: “Kaybedenler” kendilerini kötü ve haksız biçimde muamele görmüş hissederken, “kazananlar” karşı tarafın korkulan taleplerini engelliyor.

Macron planı


Sonuç olarak, Euro bölgesi üye ülkelerine uygulanan katı kurallara dayalı sistem, telafi edici yeterlilikler oluşturmadan ve ilişkilerin esnek bir şekilde ortaklaşa yürütülmesine yer açmadan, ekonomik olarak daha güçlü üyelerin avantajına olan bir düzenlemedir. Dolayısıyla aklıma gelen asıl soru, “Avrupa” "için" ya da “aleyhine”, henüz belirlenmemiş olanlardan da kaynaklanmıyor. Daha fazla farklılaşmadan ilerleyen bir “pro” veya “con”un bu kaba kutuplaşmasının altında, Avrupa'nın sözde arkadaşları arasında, ana fay hattı olmasına rağmen, bugüne kadar dokunulmamış sert bir soru var; yani, optimal şartlar altında çalışan bir para birliğinin daha ileri spekülasyon riskine karşı “hava koşullarına dayanıklı” olması gerekip gerekmediği
ya da euro bölgesinde ve dolayısıyla para birliğini proaktif ve etkili bir Avrupa siyasi birliği haline getirmek için ekonomik yakınsamalar geliştirme konusunda verilen sözü hızlıca tutmalı mıyız?


Bu söz bir zamanlar EMU'ye girişle siyasi olarak bağlantılıydı. Emmanuel Macron tarafından önerilen reformlarda her iki hedef de eşit değerdedir: Bir yandan, bir bankacılık birliği için iyi bilinen teklifler, buna karşılık bir iflas rejimi, tasarruflar için ortak bir mevduat garantisi ve AB düzeyinde demokratik olarak kontrol edilen bir Avrupa Para Fonu. Yapılan açıklamalara rağmen, Alman hükümetinin bu yönde atılması gereken adımları atmakta olduğu ve şu ana kadar bütün bunlara direndiği iyi bilinmektedir. Ancak Macron, aynı zamanda bir Euro bölgesi bütçesinin oluşturulmasını ve aynı düzeyde siyasi eylem için -“Avrupa Maliye Bakanı” başlığı altında- demokratik olarak kontrol edilen yeterliliklerin yaratılmasını önermektedir. Zira Avrupa Birliği, üye ülkeler arasında  ekonomik ve sosyal sürüklenmeye karşı demokratik olarak daha fazla meşrulaştırılmış programlar uygulamak için yeterlilikler ve bir bütçe oluşturarak siyasi ilerleme ve yenilenmiş halk desteği sağlayabilir.


İlginçtir ki, para birimini istikrara kavuşturma hedefi ile ekonomik dengesizlikleri içeren ve daraltma amaçlı politikaların kapsamı arasındaki bu belirleyici alternatif henüz geniş kapsamlı bir politik tartışma için masaya konulmamıştır. Küresel düzeyde rol oynayabilecek bir Avrupa Birliği'nin inşası için ortaya çıkan, Avrupa yanlısı ve dolayısıyla vergi kaçakçılığına karşı etkili bir şekilde kenetlenme ve finansal piyasaların daha katı bir şekilde düzenlemesi gibi geniş kapsamlı hedeflere bakış açısına sahip bir sol yok. Bu şekilde, Avrupa sosyal demokratları ilk olarak kendilerini belirsiz bir “merkezin” kıvrılmış liberal ve neoliberal hedeflerinden kurtarıyorlar. 


Sosyal demokrat partilerin gerilemesinin nedeni, profil eksikliğidir. Artık neye ihtiyaç duyulduğunu kimse bilmiyor. Sosyal demokratlar için artık elden çıkarılan piyasaların elden çıkarıldığı düzeyde kapitalizmin sistematik olarak evcilleşmesine artık cesaret edemiyorlar. Bu bağlantıyı kurarken, özellikle belirli bir parti ailesinin kaderiyle ilgilenmiyorum; Bununla birlikte Almanya'da demokrasinin kaderinin SPD'ye diğer siyasi partilere oranla daha fazla bağlı olduğunu her zaman hatırlamalıyız. Genel kaygım, Avrupa’daki yerleşik siyasi partilerin, Avrupa’nın geleceği için hayati önem taşıyan pozisyonların ve seçeneklerin yeterince farklılaştığı platformlar oluşturmak istememeleri veya başarısız olmaları konusunda açıklanamayan fenomendir. Yaklaşan Avrupa seçimleri bu konuda deneysel bir tasarım görevi görüyor.

Bir tarafta, hareketi Avrupa Parlamentosu'nda bugüne kadar temsil edilmeyen Emmanuel Macron, açıkça tanınabilir bir Avrupa yanlısı fraksiyon oluşturmak için mevcut parti gruplarını parçalamaya çalışıyor. Buna karşılık, şu anda Parlamentoda temsil edilen ve AB karşıtı çok haklı fraksiyonlar dışında bariz olarak temsil edilen tüm gruplar, gerçekten gerekli olan farklılaşma derecesinin altında bile içsel olarak bölünmüş durumdalar. Tüm gruplar, bugüne kadar Orbán’ın üyeliğine bağlı olan EPP gibi geniş çaplı bir dengeleme eylemine izin vermiyor. Başkan olmak isteyen CSU üyesi Manfred Weber’in zihniyet ve davranışları, tamamen belirsiz bir duruşla devam eden dilek yıkamanın tipik bir örneğidir. Fakat liberal, sosyalist ve (kısmen) sol grupların içinden geçen benzer bölünmeler var. Avrupa'ya en azından ılımlı bir bağlılık söz konusu olduğunda, Yeşiller daha az ya da daha açık bir pozisyonu paylaşabilir. Bu nedenle, ulusal sınırlar boyunca genelleştirilmiş toplumsal çıkarlar için çoğunluklar yaratması beklenen Parlamento içinde bile, Avrupa Projesi açıkça daha keskin hatlarını kaybetti.


Bir tuzağın içinde


Sonuç olarak bana bir vatandaş olarak değil, akademik bir gözlemci olarak, bugün genel değerlendirmemin ne olduğunu 
 sorarsanız, şu anda cesaret verici herhangi bir eğilim göremediğimi itiraf etmeliyim. Kuşkusuz, ekonomik çıkarlar çok açık ve Brexit'e rağmen, her zamanki gibi güçlü Euro bölgesinin çöküşü pek mümkün değil. Bu benim "Euro bölgesi neden hala bir arada tutuyor? şeklindeki ikinci sorumun cevabını da ima ediyor: Kuzey Avrupa kahramanları için bile güneyden ayrılma riskleri hesaplanamaz durumda.


Güney devletlerinden birinin, mevcut İtalyan hükümetinin çıkışla ilgili iddialarını, seçim kampanyasındaki etkili ve net açıklamalarına rağmen, derhal sonlandırdığı test örneğini gördük; Çünkü ayrılmanın bariz sonuçlarından biri sürdürülemez borçlar olacaktır. Öte yandan, bu değerlendirme de pek rahatlatıcı değil. 


Kabul edelim: eğer bir yandan Euro bölgesi üye ekonomilerinden ayrılan ekonomi ile diğer yandan sağcı popülizmin güçlenmesi arasında şüpheli bağlantı varsa, o zaman hayati ve güvenli bir demokrasi için gerekli sosyal ve kültürel ön koşulların daha fazla zarar göreceği bir tuzağın içinde oturuyoruz. Bu olumsuz senaryo doğal olarak bundan daha fazlasını hesaba katamaz. Ancak zaten sağduyulu deneyimler bize Avrupa entegrasyon sürecinin tehlikeli bir düşüş eğrisini izlediğini söylüyor. Sadece çok geç olduğunda, geri dönüşü olmayan bir noktayı kabul edersiniz. Macron’un Alman hükümetinin önerdiği reformları reddetmesinin kaybedilen son fırsat olmamasını ümit ediyoruz.

Jürgen Habermas, 22 Ekim 2018, Social Europe
Seçkin Deniz, 19
.02.2019, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar
Takip et: @Seckin_Deniz


Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir.Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı